El Parlament aprova sol·licitar la modificació de la Llei estatal de suport als emprenedors

Notícia del Parlament - 15 de maig de 2018

Està encaminada a donar suport als entrenadors, esportistes i professionals que de manera altruista i voluntària treballen a l’esport base.

La iniciativa legislativa es remetrà al Congrés dels Diputats per al seu debat i votació i serà defensada per tres diputats o diputades autònomiques.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment una Proposició de llei que sol·licita modificar de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

La iniciativa legislativa de modificació d’aquesta llei estatal ha estat presentada conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i les diputades Silvia Tur i Montserrat Seijas del Grup Parlamentari Mixt.

Abans de debatre aquesta proposició, el Ple de la cambra ha procedit a acordar la seva tramitació directa i en lectura única.

Contingut de la Llei

La iniciativa legislativa proposa la modificació de la Disposició Addicional setzena de l'esmentada llei estatal que quedaria redactada de la manera següent:

a) En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, el Consell Superior d'Esports i les comunitats autònomes, amb participació de les federacions esportives nacionals i autonòmiques, i el teixit associatiu del sector, acordaran un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius que desenvolupen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

b) Aquest Pla de Suport Econòmic i Millora de l’Esport Base, contindrà i proposarà les alternatives necessàries, per regular convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives; així com les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de voluntariat en l'esport, que realitzen una labor altruista i la compensació econòmica que reben per les despeses que els ocasiona l'activitat desenvolupada, de cap manera se poden considerar com a salari. L'esmentat pla també haurà de contemplar la formació específica adequada dels voluntaris per a poder desenvolupar les seves tasques.

c) Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de seguretat social a l'efecte de que les quantitats pagades en compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris en els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A aquests efectes, la normativa de seguretat social determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els voluntaris i a els que es pugui adjudicar una presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova en contrari. Dirigir a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en les seves actuacions apliquin aquests criteris.

d) El Govern impulsarà un règim especial i els canvis normatius en matèria fiscal -impost de societats i IVA necessaris per trobar l'equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de les entitats esportives de base i les característiques d'entitats gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball voluntari. Disposició Transitòria única Règim transitori Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives a l'esport basi que portin causa de la normativa modificada mitjançant l'article 1 d'aquesta llei. Disposició derogatòria única Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en la present Llei. Disposició Final Entrada en vigor Aquesta llei entrarà en vigor amb la primera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que sigui aprovada després de la publicació al BOE de la modificació de la llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

També planteja tres disposicions, una transitòria, una derogatòria i una final que marcaria l’entrada en vigor.

Disposició Transitòria única

Règim transitori

Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives a l'esport basi que portin causa de la normativa modificada mitjançant l'article 1 d'aquesta llei.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a l'establert en la present Llei.

Disposició Final

Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor amb la primera Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que sigui aprovada després de la publicació al BOE de la modificació de la llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Intervencions

En primer lloc han intervingut els parlamentaris presentants de la iniciativa: Nel Martí (MÉS per Menorca), Enric Casanova (Socialista), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

En torn a favor de la proposta ha intervingut Sara Ramón (Popular) i Salvador Aguilera (Podem Illes Balears). 

Defensa de la Llei al Congrés dels Diputats

Ara els grups parlamentaris tenen fins a demà a les 10,30 hores, per presentar les propostes de nomenament de tres diputats o diputades que hauran de defensar la proposició de llei al Congrés, per tal que la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus en pugui fer la desingació. A la pròxima sessió del Ple de la cambra es comunicarà el nom de les persones designades. 

 

 

Més informació ...
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 7/02/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 43971370

Mapa Web