El Parlament insta el Govern d'Espanya a dotar el factor d'insularitat als pressupostos generals de l'Estat de 2020

Notícia del Parlament - 8 d'octubre de 2019

També insta la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda a seleccionar projectes de creació, desenvolupament o reposició d'infraestructures i sistemes de transport, gestió, sanejament i/o reutilització de recursos hídrics i del litoral, costes i platges per un import mínim equivalent al 25% de la dotació anual del factor d’insularitat.

La resta dels punts de la iniciativa del Grup Popular relativa a infraestructura de sanejament i depuració d’aigües han estat rebutjats.

Al cinquè punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament celebrada avui matí, s’ha debatut i votat una primera Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de fons per a infraestructura de sanejament i depuració d’aigües a les Illes Balears, amb el resultat següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear el Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes Balears, destinat exclusivament al finançament d'infraestructures vinculades al sanejament i la depuració d’aigües residuals, així com al seu manteniment, a les Illes Balears. El fons es recollirà a una secció separada en els pressupostos generals de la comunitat autònoma per a l’any 2020 i següents, i es gestionarà des de la conselleria competent amb matèria de recursos hídrics.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a destinar la totalitat de la recaptació anual obtinguda pel cànon de sanejament d’aigües, a dotar el Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes Balears, de manera que els recursos obtinguts a través d’aquest impost quedin exclusivament afectats a la construcció de les infraestructures assenyalades i la seva conservació y manteniment.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi)

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i la comissió que preveu l’article 20 de la Llei 2/2016, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, a destinar, almenys de forma transitòria, un mínim del 25% de la recaptació anual de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears a la dotació del Fons per a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les Illes Balears.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 a favor (Popular i Ciudadanos) i 2 abstencions (Vox).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a dotar, dins el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020, el factor d’insularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears que preveu el títol III del Reial Decret Llei 4/2019, del Règim Especial de les Illes Balears, amb un import mínim de 90 milions d’euros. A més, el Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda a seleccionar projectes inclosos a l’apartat “a) Creació, desenvolupament o reposició d'infraestructures i sistemes de transport, gestió, sanejament i/o reutilització de recursos hídrics i del litoral, costes i platges” de l’article 19 de l’esmentat reial decret llei, per un import mínim equivalent al 25% de la dotació anual del factor d’insularitat.

Aprovat per unanimitat.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, abans de 31 de desembre de 2019, el Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears (PDSS), previst a l’apartat 5 de l’article 58 i a l’article 74 bis de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i totes les administracions públiques implicades, a executar, a partir de l’1 de gener de 2020, la planificació pluriennal inclosa al Pla director sectorial de sanejament de les Illes Balears (PDSS), aprofitant tots els recursos assenyalats als punts 1 a 4 anteriors.

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 a favor (Popular, Ciudadanos i Vox) i 3 abstencions (El Pi).

7.-  El Parlament dels Illes Balears insta el Govern dels Illes Balears i a totes les
administracions públiques implicades a publicar, en funció del principi de transparència i d'informació pública, el total dels ingressos per recaptació obtingut per la Comunitat Autònoma a través del Cànon de Sanejament d'Aigües per illa i per projecte així com el total d'ingressos per recaptació obtingut per la Comunitat Autònoma a través de l'Impost sobre Estades Turístiques per illa i que aquestes xifres s'actualitzin trimestralment.
(Esmena d’addició del Grup Ciudadanos).

Rebutjat per 30 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (Popular, Ciudadanos, Vox i El Pi).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Antoni Costa (Popular).

Els grups parlamentaris han presentat dues esmenes: 1 esmena per part de Vox, defensada per la diputada Idoia Ribas i 1 esmena per part de Ciudadanos, defensada per Maxo Benalal. El grup proposant ha acceptat incorporar a la votació de la iniciativa l’esmena de Ciudadanos, i ha rebutjat la de Vox.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉSxMallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca) i Mercedes Garrido (Socialista).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 9/de juny/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12468864

Mapa Web