La setmana al Parlament de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 14 de febrer de 2020

Crònica de l'activitat parlamentària desenvolupada durant la setmana del 10 al 16 de febrer.

Dilluns, 10 de febrer

Aquesta setmana hem iniciat el nou període de sessions. L’activitat parlamentària s’inicià amb la ronda de rodes de premsa dels grups parlamentaris dels dilluns, els quals fixen, entre d'altres qüestions, la posició en relació al plenari de l'endemà. 

Dimarts, 11 de febrer

Com també ja és habitual de cada setmana, el dimarts dematí va tenir lloc la sessió plenària en la qual, a més d'una declaració institucional en suport a les reivindicacions del sector agrari, preguntes i la interpel·lació al Govern contestades als primers punts de l'ordre del dia, se substanciaren els punts següents: 

Dimecres, 12 de febrer

El dimecres matí, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, va comparèixer la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, Mercedes Riera, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 296/20, per tal d'informar sobre la política general que pensa desenvolupar al capdavant de l'EBAP així com la situació dels diferents processos d'oposicions a l'Administració de la Comunitat Autònoma.

No s'aprovà la sol·licitud de compareixença, presentada pel Grup Parlamentari Popular, del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'explicar la utilització de l'helicòpter que realitzava les tasques de recerca del Sr. David Cabrera per part del president del Govern, Sr. Pedro Sánchez, per 7 en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Socialista, Mixt-MÉSxMenorca), 4 a favor (Popular i VOX) i 2 abst. (Ciudadanos i El Pi).

Després de les reunions de la Mesa i la Junta de Portaveus celebrades al matí, se fixà l'ordre del dia de la sessió plenària de la setmana que ve, dimarts dia 18 de febrer a partir de les 10 hores.

L'horabaixa s'ençatà amb la celebració de la sessió de la Comissió de Salut on va comparèixer, a iniciativa pròpia, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, per tal d'informar sobre la situació actual del transport aeri sanitari.

A continuació la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament procedí al debat i votació de dues proposicions no de llei.

La primera proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a construcció d’una nova torre de control a l’aeroport de Menorca, fou APROVADA per unanimitat amb la redacció següent:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que demani als responsables d’AENA S.M.E., SA que li expliquin com implementaran aquest nou sistema i aclareixin tots els condicionants econòmics, materials i de recursos humans per la posada en marxa d'aquest pla, així com que facin arribar a l'RLT tota la informació al respecte i permetin la seva participació en les reunions de feina. 
 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que demani a AENA la construcció d’una nova torre de control, tal com està pressupostat en el DORA, que permetria, mentre no sigui operativa al cent per cent la torre remota, garantir l'operativitat i la seguretat de les operacions aèries. 
 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que demani al Ministeri de Foment i AENA S.M.E., SA que, en cas de descartar la construcció d'una nova torre de control, que està pressupostada, adoptin els acords pertinents perquè s'adoptin les mesures tecnològiques i de personal, acordades a l'RLT, per donar el servei a la torre remota i a la torre de contingència, garantint l'operativitat de l’aeròdrom, especialment en temporada alta, ja que Menorca no es pot permetre sofrir un aïllament en cas de fallida. 
 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que prengui les iniciatives necessàries per donar suport a aquesta PNL en defensa dels interessos dels residents i visitants de Menorca. 
 1. Tenint en compte que la possible torre de control no tindrà visió directa del cel i que tota l’operativa serà virtual i tecnològica, el Parlament de les Illes Balears insta AENA a que, abans de procedir a la instal·lació de la possible torre virtual remota, dugui a terme un estudi de factibilitat tecnològica incloent: 
  • Sistema de seguretat contra hackejos informàtics
  • Sistema de suport en cas de fallades d’Internet o de connectivitat
  • Sistema de suport en cas de fallada elèctrica
  • Possibilitat de revertir de forma immediata sobre la nova torre de control física
  • Possibilitat de funcionar “en paral·lel” entre la torre “virtual” i la nova torre física, la construcció de la qual ha d’entrar al mateix projecte
  • Necessitat de formació particular del personal de la torre “virtual”
  • Temps físic necessari, en cas de fallada de la “torre virtual”, per poder passar el control aeri a la torre física (Aquest últim punt és una esmena d’addició presentada durant el debat pel grup parlamentari Ciudadanos)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 La segona proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins escolars, també fou APROVADA per 11 vots a favor i 1 abstenció (VOX), amb la redacció següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar de manera gradual i coordinada amb els centres escolars, centres d’educació 0-3 i ajuntaments corresponents, la primera fase d’implantació dels camins escolars segurs recollida al Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears 2019-2026.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

 

Dijous, 13 de febrer

Al matí se substanciaren dues compareixences.

La primera a la Comissió de Turisme i Treball del director de de l'AETIB (l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears), Manuel Porras Romero, per tal d'informar sobre projectes a càrrec de l'ITS.

La segona compareixença a la Comissió d'Economia del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, sol·licitada pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears, per explicar el Decret 42/2019 i la seva implantació.

A l'horabaixa se celebrà la sessió de la Comissió d'Educació, Universitat i Recerca que procedí al debat i a l'aprovació de les sol·licituds de compareixença següents:

 • RGE núm. 291/20, presentada pel GP Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per tal que informi sobre la gestió i el control dels menors que estan interns en els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca.
 • RGE núm. 300/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). per tal que informi sobre la gestió dels centres de menors de l'IMAS.

Rebutjades per 7 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mixt-GentxFormentera, Socialista), 5 a favor (Vox, Popular, Cs) i 1 abst. (El Pi).

 • RGE núm. 292/20, presentada pel GP Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència, de la Sra. María de los Ángeles Fernández Valiente, directora insular d'Infància i Família del Consell de Mallorca, per tal que informi sobre la gestió i el control dels menors que estan interns en els centres de menors de titularitat del Consell de Mallorca.
 • RGE núm. 301/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.3) pel procediment d'urgència, de la Sra. María de los Ángeles Fernández Valiente, directora d'Infància i Família del Consell de Mallorca per tal que informi sobre la gestió dels centres de menors de l'IMAS.

Rebutjades per 7 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mixt-GentxFormentera, Socialista), 6 a favor (Vox, Popular, Cs, El Pi).

 • RGE núm. 324/20, presentada pel GP Vox-Actua Baleares (art. 46.2) pel procediment d'urgència, de la Sra. Fina Santiago i Rodríguez, consellera d'Afers Socials i Esports, per tal que informi sobre la conducta sexual inapropiada d'educadors en els centres de menors del Govern de les Illes Balears.

Rebutjada per 7 vots en contra (Unidas Podemos, MÉSxMallorca, Mixt-GentxFormentera, Socialista), 5 a favor (Vox, Popular, Cs) i 1 abstenció (El Pi).

 • RGE núm. 887/20, presentada pel GP El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) pel procediment d'urgència, del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), per tal que informi sobre els suposats casos de tràfic de drogues i explotació sexual que afecten a menors d'edat dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).
 • RGE núm. 1977/20, presentada per una cinquena part de diputats de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports adscrits al GP Popular (art. 46.3), pel procediment d'urgència, de la directora de l'IBDONA, la Sra. Maria Duran i Febrer, per tal d'informar sobre el funcionament i desenvolupament del Pla Autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears (2019-2020).

Aprovades per unanimitat.

A continuació se substancià la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del Parlament ha procedit al debat de dues Proposicions no de llei.

La primera iniciativa, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca relativa a pacte per una nova llei universitària, fou APROVADA amb el resultat següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar un pacte d’Estat per la universitat amb el màxim consens entre la comunitat universitària, els agents socials, les formacions polítiques i les comunitats autònomes a través d’una nova Llei Orgànica d’universitats. Aquesta ha de garantir realment la vocació social i la independència científica de la Universitat mitjançant una reforma del Sistema Universitari Espanyol, amb un finançament adequat per modernitzar-la, cercant de manera progressiva la gratuïtat de la formació universitària i adaptant-la a les noves realitats i necessitats. S’ha de respectar en tot moment el principi de la seva autonomia i s’han d’establir els mecanismes oportuns per a una gestió democràtica i transparent, de la seva dimensió social i, en especial, de l’accés igualitari i equitatiu a l’educació superior.

Aprovat per 10 vots a favor (Socialista, Unidas Podemos, MÉSxMallorca, El Pi, Popular), 1 en contra (VOX) i 1 abstenció (Ciudadanos)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar un estudi de demanda d'estudis universitaris a les nostres illes, d'acord amb les necessitats i noves realitats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar millorant el finançament de la Universitat de les Illes Balears per situar-la per damunt de la mitjana nacional.

Aprovats per 11 vots a favor i 1 vot en contra (VOX). Esmenes del Grup Popular transaccionades incorporades.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona iniciativa, presentada pel Grup Parlamentari Popular, millora del transport escolar per a estudiants de batxillerat i formació professional, fou APROVADA per unanimitat amb la incorporació de les dues esmenes registrades pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar, en coordinació amb la Direcció General de Mobilitat i dels Consells Insulars, possibles solucions per facilitar el transport escolar per l’alumnat d’estudis post-obligatoris en funció de les necessitats específiques de cada municipi. I a incloure, a la nova licitació de transport escolar per al 2021, un possible augment de places de transport per a aquest alumnat.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata la implicació de les diferents administracions i famílies per facilitar la solució a les necessitats de transport escolar a l’alumnat de batxillerat a l’IES de Sineu com a solució específica d’aquest problema.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 3/de març/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 10954177

Mapa Web