La setmana al Parlament de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 22 de maig de 2020

Crònica de l'activitat parlamentària desenvolupada durant la setmana del 18 al 24 de maig.

DIMARTS 19 DE MAIG

La setmana parlamentària s'ha iniciat amb la sessió plenària (matí i horabaixa) que, després de les preguntes de control al Govern, es procedí a la aprovació d'una declaració institucional amb motiu de la infància i la COVID-19 i a la compareixença de dos consellers del Govern de les Illes Balears. Aquí teniu els enllaços cap a les notes informatives i cap al vídeo de la sessió plenària.

DIMECRES 20 DE MAIG

El dimecres se celebraren sessions de tres comissions.

Al matí, la sessió Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament ha procedit al debat i votació de dues proposicions.

La primera proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a exoneració o reducció del cànon i l'ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions del domini públic marítim-terrestre estatal, fou APROVADA per assentiment, amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a aprovar, a través dels instruments jurídics que correspongui, l'exoneració o la reducció dels cànons a cobrar per les concessions i autoritzacions vigents durant l'any 2020 per a l'ocupació de béns de domini públic marítimoterrestre.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a aprovar, a través dels instruments jurídics que correspongui, l'ampliació per un any de totes les concessions i autoritzacions vigents durant l'any 2020 per a l'ocupació de béns de domini públic marítimoterrestre.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a modificar les condicions de les concessions i autoritzacions vigents durant l'any 2020 per a l'ocupació de béns de domini públic marítimoterrestre per permetre als ajuntaments no explotar, en la temporada 2020, aquelles activitats autoritzades per raons justificades de caràcter econòmic, ambiental o sanitari.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a les mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la pandèmia COVID-19, també ha estat APROVADA amb votació separada per punts amb el resultat següent.

Primer. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu reconeixement i gratitud a tots els treballadors i treballadores implicats en el sector de la mobilitat a les Illes Balears, tant públics com privats. Gràcies a ells ha estat possible seguir desenvolupant aquests serveis essencials adreçats a la ciutadania des de tots els àmbits: transport públic col·lectiu, transport de mercaderies, transport discrecional i VTC, repartidors, taxi, control i disciplina de la mobilitat, etc. També a tot el personal que, tot i no estar a peu de carrer, també ha fet feina perquè aquesta activitat no hagi aturat: personal tècnic, planificació, atenció al públic, tallers, gestió, neteja, etc. Igualment, el Parlament de les Illes Balears vol dedicar una menció especial a tots els treballadors i treballadores que han patit, pateixen o han mort per la malaltia COVID-19 o que tenen o han tengut alguna persona afectada en el seu entorn personal o familiar més proper.

Aprovat per unanimitat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat, el Govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i els Ajuntaments, cadascun dins el seu àmbit competencial, a:

1.- Impulsar la creació de forma urgent xarxes de ciclistes temporals o permanents de baix cost urbanes i interurbanes, segregades tant del trànsit reservat als vehicles a motor com dels vianants, amb l'objectiu de crear espais segurs de circulació per a les bicicletes i facilitar els distanciament físic.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

2.- Impulsar l'ampliació de les xarxes de vials específics per a vianants temporals o permanents per assolir el doble objectiu del compliment del distanciament entre persones i els requisits d’accessibilitat amb estratègies de baix cost a vies urbanes i interurbanes.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

3.- Impulsar el tancament temporal de determinats vials per cedir-los a l’ús dels vianants i implantar nous aparcaments dissuasius fora dels nuclis urbans, així com estudiar la possibilitat de fer-los permanents en funció de la resposta obtinguda.

Aprovat per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 1 en contra (VOX) i 5 abstencions (Ciudadanos, El Pi, Popular).

4.- Reobrir i ajustar l'oferta a la demanda prevista dels serveis públics i privats de préstec o lloguer de bicicleta, tot reforçant les mesures de neteja i desinfecció de les bicicletes i les seves instal·lacions tot promovent, entre els usuaris, l'ús de bones pràctiques d'higiene per evitar contagis.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

5.- Establir mesures de coordinació semafòrica per evitar l'acumulació de bicicletes i vianants a les cruïlles i als passos de vianants.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

6.- Seguir impulsant vials segregats reservats per al transport públic per millorar la seva velocitat comercial i compliment i millora de les seves freqüències.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX).

7.- Implantar el límit de velocitat de 30 km/h a tots els nuclis urbans i reduir els límits de velocitat de circulació a la xarxa interurbana per evitar conductes temeràries de trànsit motoritzat, així com a implantar totes les estratègies possibles per pacificar el trànsit a vials on ara mateix la convivència de vehicles a motor, bicicletes i vianants pugui suposar algun perill per aquests dos darrers.

Aprovat per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 1 en contra (VOX) i 5 abstencions (Ciudadanos, El Pi, Popular).

8.- Seguir ampliant la xarxa d'aparcaments segurs per a bicicleta i instal·lació, si és precís, d'aparcaments provisionals als punts de més afluència com puguin ser centres sanitaris, estacions de transport públic, centres laborals i comercials i altres punts de concentració de mobilitat, sense afectar els espais reservats per als vianants.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX).

9.- Seguir impulsant i donar facilitats als serveis de ciclologística i missatgeria de comandes a domicili, la compra en els comerços de proximitat, mercats i serveis municipals.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX).

10.- Protegir als repartidors que empren la bicicleta o motocicleta per als seus desplaçaments amb especial atenció que no pateixin abusos per part de les empreses que fan ús dels seus serveis, tot evitant el fenomen dels "falsos autònoms" així com assegurar-se que gaudeixin de tots els requisits higiènics per desenvolupar el seu treball amb condicions òptimes de seguretat.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (Ciudadanos).

11.- Impulsar plans d'ajuda per la compra de bicicletes elèctriques i mecàniques adreçats a particulars i empreses així com l'impuls de plans econòmics que promoguin projectes que afavoreixin la indústria, la comercialització i l'ús de la bicicleta.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

12.- Establir mecanismes d’ajudes per implantar mesures que incrementin la sostenibilitat energètica i ambiental de la mobilitat per a les empreses o associacions d’usuaris, així com impulsar la necessitat, per part de les empreses, d’elaborar plans de transport col·lectius o alternatius al vehicle privat en els centres de treball i per a les seves plantilles.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

13.- Un cop es reprenguin les classes presencials en el món educatiu de primària i secundària, impulsar plans de seguretat viària i de conducció segura de bicicleta per facilitar els accessos mitjançant aquest vehicle als centres escolars col·laborant amb l’escola concertada per implantar el transport escolar. Igualment seguir impulsant mesures tals com els "camins escolars segurs"  que permetin als escolars desplaçar-se de forma segura i a peu al centre educatiu. (Amb esmena del Grup Popular incorporada).

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX).

14.- Coordinar i establir ajudes econòmiques per als centres escolars de primària i secundària per a la implantació de mesures que incrementin la sostenibilitat energètica i ambiental de la mobilitat i que siguin alternatives a l’ús del cotxe privat per traslladar a l’alumnat per part de les famílies. (Amb esmena del Grup Popular incorporada).

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

15.- Impulsar plans de promoció del transport públic que incloguin informació específica adreçada als usuaris i treballadors per aconseguir el correcte compliment de les mesures d’higiene que es determinin per part de les autoritats sanitàries amb l’objectiu que, tant passatgers com el personal adscrit al servei, puguin garantir la seva seguretat i es neutralitzi qualsevol possibilitat de contagi de la COVID-19.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX).

16.- Elaboració, conjuntament amb els agents socials, de plans de mobilitat laboral que contenguin la flexibilització dels horaris laborals, inclosa una major flexibilització a les entrades i sortides, juntament amb el foment del teletreball i altres accions que permetin millorar la conciliació dels treballadors amb la seva vida familiar i permetin un major esglaonament a les hores punta d'entrada i sortida dels centres de treball.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

17.- Reclamar a l’Estat que estableixi mecanismes de compensació de finançament adreçats als operadors públics de mobilitat per tal de pal·liar la reducció dràstica d'ingressos per la venda de títols (bitllets i abonaments) causats per la baixada de demanda d'usuaris durant el confinament i durant els mesos que seguiran.

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar la inversió en el transport públic, tot incrementant freqüències, modernitzant la flota d’autobusos i trens i establint mecanismes suficients i gratuïts de protecció sanitària per a tots els usuaris. (Amb esmena d’addició del Grup Popular incorporada).

Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (VOX).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Tot seguit a la Comissió d’Economia del Parlament s’ha procedit al debat i a la votació d'altres dues Proposicions no de llei.

La primera Proposició no de llei, presentada pel Grup MÉS per Mallorca de suport a la pagesia davant la crisi de la COVID-19, fou APROVADA per 12 vots a favor i 1 abstenció (VOX), amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat, a aprovar dins el  2020, en col·laboració de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el règim especial per a l'agricultura de les Illes Balears, per tal que pageses i pagesos del nostre país estiguin en igualtat de condicions que els professionals del sector de la resta de l'Estat. (Amb esmena in voce d’Unidas Podemos incorporada).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a crear una línia d'ajudes gestionada per les conselleries d'Agricultura i Pesca de les comunitats autònomes, en el cas de les Illes Balears en coordinació amb els consells insulars, per a la promoció del producte local, la diversificació i la valorització de l'activitat agrària de cada un dels territoris. Aquesta línia d'ajudes hauria d'anar encaminada a les estructures organitzatives del sector (organitzacions i associacions agràries, confraries i associacions de pescadors, cooperatives, SAT, etc.) que duguin a terme accions de comercialització directes, col·laboracions amb el comerç de proximitat, campanyes de promoció de producte local, etc., sempre vinculades al compliment de criteris de sostenibilitat, prèviament establerts per l'administració competent a cada territori.  (Amb esmena in voce del Grup Popular incorporada).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a crear una línia d'ajudes gestionada per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de les Illes Balears per compensar el sobrecost que suposa la insularitat en la producció agrària en el cas que no s’acabi aprovant un REB o sistema similar. (Amb esmena in voce d’Unidas Podemos incorporada).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla de contingència i socors del petit comerç i de proximitat i constitució d'una mesa de Negociació i mediació, ha estat APROVADA per unanimitat amb la redacció següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata de manera explícita l'existència d'una crisi específica del sector del comerç balear dins del marc de les conseqüències derivades de la situació de pandèmia i les mesures preses per combatre-la.

Segon. El Parlament de les Illes Balears Insta al Govern a publicar el Pla de Suport al Petit Comerç i al Comerç de Proximitat, que s'està elaborant des de la Direcció General de Comerç en base a les aportacions del sector. (Esmena conjunta de modificació dels grups Socialista i Unidas Podemos).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a continuar amb les convocatòries de Meses Sectorials del Comerç per tal de reunir i conciliar els esforços de les diferents parts afectades, l'administració, i els tècnics i experts en les diferents àrees. (Esmena conjunta de modificació dels grups Socialista i Unidas Podemos).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a ampliar les mesures de suport financer transitori aprovades al RDL 7/2020 perquè incloguin la participació del sistema bancari en la resposta a l'impacte de liquiditat de les PIME i treballadors, amb sistemes d’agilitat a la liquiditat dels negocis afectats, a la renovació de crèdits i moratòries d’obligacions bancàries. (Esmena conjunta d’addició dels grups Socialista i Unidas Podemos).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

A més, la Presidència, oïda la Mesa i d'acord amb la Junta de Portaveus acordà l'ordre del de la sessió plenària de dia 26 de maig, a partir de les 9 hores.

A l'horabaixa, a la Comissió de Salut, ha comparegut la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, per tal d'informar sobre les actuacions dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a la pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears. 

DIJOUS 21 DE MAIG  

El dijous se celebraren quatre comissions parlamentàries.

El dia s’encetà amb la celebració de la sessió de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament ha procedit al debat i a la votació de dues proposicions no de llei.

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la formació dels professionals dels serveis especials, policies locals, bombers i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears fou  APROVADA amb el resultat següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears reconeix al suport de la feina que desenvolupen  els Cossos de Forces i Seguretat de l'Estat, les Policies Locals, Bombers, la UME, els Voluntaris de Protecció Civil i la resta de les entitats, associacions i ciutadans que, a títol individual, han col·laborat en qualsevol tipus d'ajuda de forma anònima.

Aprovat per unanimitat. Amb l’esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, transaccionada.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè garanteixi que a tots els serveis esmentats se'ls doti de protecció adequada per evitar els contagis que s'estan produint i se'ls realitzin tests massius.

Aprovat per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular) i 6 en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista)

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la possibilitat d’acordar sinergies normatives públicoprivades, per poder incrementar la seva oferta i capacitat; compartir la col·laboració ha de ser un aliat, un objectiu, un model de present i futur per avançar en la formació i els coneixements, de manera que resultaria molt interessant i motivador obrir una nova via per als professionals d’aquest serveis estratègics de les Illes.

Aprovat per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular) i 6 en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista)

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a informar abans del 15 de novembre 2020 de les passes realitzades en relació amb aquesta iniciativa perquè pugui ser una realitat l'ampliació de l'oferta formativa dels nostres professionals per al proper any 2021 des de l’EBAP, la realització dels convenis adients així com la resta d'actuacions que contempla aquesta iniciativa.

Aprovat per 7 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular) i 6 en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Tot seguit la sessió de la Comissió de Turisme i Treball del Parlament va debatre i votà dues Proposicions no de llei. 

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos relativa a Mesures econòmiques amb motiu de la situació d'emergència derivada de la crisi del COVID-19, fou APROVADA (menys un punt), amb la redacció i els vots següents:  

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que s'adoptin les mesures necessàries per evitar que la impossibilitat del desenvolupament de la seva activitat o la seva reducció per part dels comerciants, PIME i autònoms, els suposi un cost. 

Retirat.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que s'estableixi l'exempció del pagament de la quota per autònom durant el temps que duri l’estat d’alarma del COVID-19. 

Aprovat per unanimitat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que es faci càrrec de la quota dels autònoms que tenguin dret a la prestació per cessament d'activitat sense període de mancança tot i que no hagin cotitzat per aquesta; per tal que, en reobrir els seus negocis, es puguin acollir a la tarifa plana d'autònoms de 60 euros/mes. 

Aprovat per unanimitat.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que exclogui els autònoms de l'obligació del pagament d'imposts en aquest moment de crisi. 

Retirat.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a tramitar una ampliació de la cobertura actual Estatal dels crèdits de l’ICO, perquè les empreses i autònoms puguin fer front al venciment de pagament i evitant factures pendents de cobrament. (Amb esmena de modificació dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca incorporada).

Aprovat per unanimitat.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que, en el context actual, procedeixi a baixar els imposts a les famílies, als treballadors i a les PIME ja que es necessita aquest esforç com a impuls econòmic. 

Rebutjat per 7 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 5 vots a favor (VOX, Ciudadanos, Popular) i 1 abstenció (El Pi). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a ERTO en els supermercats situats a les zones turístiques fou RETIRADA pel grup proposant.

 

Per finalitzar el matí la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del Parlament procedí al debat i votació de dues proposicions no de llei.

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Directrius d'actuació de cara a el tercer trimestre del curs 2019-2020, fou REBUTJADA per 5 vots a favor (Popular, VOX i Ciudadanos) i 8 vots en contra (Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi i Mixt-MÉS per Menorca).

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes Balears a sol·licitar urgentment al Govern de l'Estat que elabori una normativa que determini els criteris comuns perquè, durant el període de suspensió de l'activitat presencial, el treball dels alumnes se centri en l'avanç, aprofundiment i consolidació dels continguts i aprenentatges fonamentals de cada matèria i competències bàsiques, que seran seleccionats pels professors en funció de els objectius i competències que estableix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'Educació, en la redacció que en fa la LOMCE, i el seu desenvolupament, per a cada curs escolar.

L'avaluació dels diferents cursos i ensenyaments serà global, contínua, formativa i orientadora del procés d'aprenentatge, responent als criteris fixats pel Ministeri de Educació i Formació Professional amb caràcter global. Es tindran en compte les dificultats de els alumnes per accedir o realitzar les tasques d'aprenentatge durant la suspensió de les classes presencials.

La promoció i titulació ha de respectar, en tot cas, la legislació bàsica i autonòmica vigent, a les que hauran de respondre els criteris fixats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional amb caràcter global. Els professors i equips docents de prendre en consideració les dificultats de cada alumne derivades de la suspensió de les classes presencials.

Totes aquestes previsions tindran en compte, amb especial incidència, a aquelles persones amb necessitats educatives especials.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La segona, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a Promoció oferta formativa Formació Professional per al curs 20-21, fou APROVADA per unanimitat.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar una campanya específica de promoció i difusió telemàtica de l’oferta formativa de Formació Professional curs 20-21 per poder garantir que l’alumnat d’ESO i Batxillerat que hi pugui accedir-hi tingui la informació i la orientació necessària per poder escollir aquest tipus d’ensenyaments.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a donar la possibilitat als estudiants de Formació Professional a realitzar les pràctiques de la convocatòria actual de forma telemàtica o a aplaçar-les al mes de setembre per fer-les de forma presencial, sense que aquestes decisions suposin cap revocació de les beques que els han estat atorgades. (Amb esmena d’addició del Grup Popular incorporada).  

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

L'horabaixa, a la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, se substancià la compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, per tal d'informar sobre actuacions i imesures dutes a terme, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, en el tercer sector de les Illes Balears i a tots els serveis, centres, residències, fundacions i altres ens que depenen de l'esmentada conselleria. La compareixença havia estat sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 12435736

Mapa Web