El Parlament valida el Decret llei que pretén l'activació econòmica i la simplificació administrativa

Notícia del Parlament - 2 de juny de 2020

S'ha aprovat també la seva tramitació com a projecte de llei per 30 vots a favor i 29 en contra

 

Al segon punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, després de les preguntes de control al Govern, el Parlament ha validat per 32 vots a favor (Mixt-Gent per Formentera, El Pi, MÉS per Mallorca, cinc dels sis diputats d'Unidas Podemos, Socialista), 22 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, VOX, el diputat d'Unidas Podemos Pablo Jiménez, Popular) i 5 abstencions (Ciudadanos) el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a projecte de llei, fet que ha estat aprovat per 30 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, VOX, el diputat d'Unidas Podemos Pablo Jiménez, Ciudadanos i Popular) i 29 en contra (Mixt-Gent per Formentera, MÉS per Mallorca, cinc dels sis diputats d'Unidas Podemos i Socialista). Tal com estableix l’article 157.4 del Reglament del Parlament, ara aquest text convalidat -i per tant en vigor- podrà ser modificat a través d'esmenes a l'articulat per part dels grups parlamentaris, ja que es tramitarà com a projecte de llei pel procediment d’urgència. 

La iniciativa fou aprovada dia 13 de maig de 2020 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 26 de maig per sotmetre’l al debat i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra legislativa. 

 

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària s’ha encetat amb la intervenció del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes

Al torn a favor de la validació del Decret llei han intervingut els diputats Alejandro López (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El PI) i Mercedes Garrido (Socialista). Al torn en contra han intervingut Antoni Costa (El PI), Sergio Rodríguez (VOX) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca). En el torn ni a favor ni en contra ha intervingut el diputat Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos).   

 

Resum del contingut

L'objecte d'aquest Decret llei, segons l'articulat de l'article 1, és establir mesures extraordinàries i urgents per pal·liar els efectes econòmics i socials provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. Així mateix, pretén impulsar l'activitat econòmica i la simplificació administrativa, per facilitar l'activitat empresarial a les Illes Balears i contrarestar els efectes de la desacceleració econòmica produïda per la crisi provocada per la COVID-19, mitjançant les següents mesures:

  • La supressió o la reducció dels tràmits administratius exigibles a les empreses i els professionals per a iniciar una activitat econòmica.
  • L'agilitació i simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.
  • L'efectivitat del dret dels ciutadans, les empreses i els professionals d'accedir a l'exercici de l'activitat econòmica d'una manera àgil i eficient.

A aquests efectes, s'estableixen mesures provisionals i específiques adreçades a pal·liar els efectes de l'estat d'alarma, com també algunes mesures generals de simplificació administrativa.

Aquest Decret llei s'estructura en sis capítols, quaranta-un articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i disset disposicions finals.

En el capítol I, regula l'objecte i l'àmbit d'aplicació.

El capítol II, referit a l'estímul econòmic i la simplificació administrativa, estableix, en la secció primera, que els mecanismes d'intervenció administrativa en l'exercici de l'activitat econòmica són, amb caràcter general, la declaració responsable i la comunicació prèvia, i conté un mandat a les administracions públiques subjectes a aquest Decret llei d'establir mecanismes de col·laboració i coordinació per a l'exercici de les facultats d'intervenció, inspecció o control conjunta.

L'article 7 es refereix a la possibilitat de donar incentius per a la millora dels establiments turístics, per tal que puguin dur a terme obres de modernització, fixant un període de vigència fins al 31 de desembre de 2021. També disposa un termini màxim de tres mesos per emetre l'informe preceptiu de l'Administració turística, en l'àmbit de les seves competències. També incorpora nous criteris d'eficiència energètica i, així mateix, preveu expressament que allotjaments turístics existents, però que ja no formen part dels definits per la normativa turística actual, s'hi puguin acollir sempre que les obres tenguin per objecte que l'establiment quedi enquadrat en un dels grups definits actualment, així com un augment de categoria.

L'article 8 estableix per a l'any 2020 l'excepció de limitacions temporals estivals per a obres d'edificació, modificació, reparació i enderrocaments, relatives a la temporada turística, que estiguin vigents en qualsevol normativa autonòmica, insular o municipal.

En matèria d'habitatge, temporalment s'eximeixen els arrendataris de l'exigència d'acreditar el dipòsit de fiança a què fa referència l'article 59 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears, en les sol·licituds d'ajudes al lloguer, convocades a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i fins al 31 de desembre de 2020, sense que aquesta suspensió eximeixi l'arrendador de l'obligació de dipositar les fiances.

En matèria de personal, s'estableixen mesures extraordinàries per a la selecció de personal funcionari interí per prestar serveis en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i en el Servei de Renda Social Garantida de la Direcció General de Serveis Socials, per atendre necessitats urgents ocasionades per la crisis sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19.

El capítol III estableix mesures específiques relatives al Servei de Salut de les Illes Balears i regula el sistema d'adquisició d'equips de protecció individual i de medicaments, en atenció al fet que el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, va establir que l'adopció de qualsevol tipus de mesura o actuació per part dels òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental autonòmic per fer front de manera directa o indirecta als efectes de la COVID-19 justifica la necessitat d'actuar de manera immediata.

El capítol IV incorpora un conjunt de preceptes que tenen per objecte establir un règim especial en matèria de subvencions, per a totes les administracions de les Illes Balears, que s'aplicarà fins al 31 de maig de 2021.

El capítol V inclou diverses normes específiques en matèria pressupostària, d'hisenda i de patrimoni. L'article 33 estableix determinats beneficis fiscals aplicables a taxes portuàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El capítol VI estableix mesures per considerar infraestructures estratègiques en matèria de transport públic de viatgers les infraestructures necessàries per donar un nou impuls al desplegament i la millora del transport públic de viatgers a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Atès que, segons el redactat del Decret llei, es considera d'interès general i urgent per a la població d'aquestes illes disposar de més edificacions destinades a habitatge protegit, sociosanitari, assistencial i administratiu, la disposició addicional primera, que du per títol «Reconversió i canvi d'ús d'establiments d'allotjament turístic i edificacions amb usos no residencials», estableix un procediment singular i extraordinari per tal que, respecte dels edificis que determina, es pugui instar un procediment davant l'administració competent en relació amb el darrer ús de l'edificació, perquè aquesta pugui concedir el canvi d'ús, sempre que es compleixin les condicions fixades —entre les quals, disposar de l'informe preceptiu i vinculant de l'ajuntament afectat— i que quedi justificada l'oportunitat i la idoneïtat del canvi.

La disposició derogatòria única deroga totes les normes de rang igual o inferior a aquest Decret llei que el contradiguin o s'hi oposin

En matèria de guies de turisme, es deroga l'article 4 de la Llei 5/2004, de 20 de desembre, de creació del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears, i d'aquesta manera se suprimeix el caràcter obligatori de la col·legiació.

La disposició final setzena modifica la Llei de 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, atès que, seguint el text del Decret Llei, en el context de la implantació de renovables, és clau afavorir-ne la implantació. Per això s’entèn que a sòl rústic es pugui posar renovables sobre el terreny  sense computar en el paràmetre d'ocupació. Aquesta mesura pretén activar el sector de l'autoconsum en sòl rústic i afavorirà també la inversió público-privada així com també pot dinamitzar l'ocupació.

La darrera disposició final, la dissetena, determina la vigència immediata d'aquest decret llei.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 0

Mapa Web