El Parlament valida el Decret llei de protecció del territori de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 16 de juny de 2020

L'objectiu, segons el Decret llei, és fer aflorar tot el sòl no transformat, ja sigui urbà, apte per a la urbanització o urbanitzable en els planejaments municipals 

Es prohibeix, a Mallorca, la construcció d’unifamiliars en sòl rústic a zones de risc d’erosió, inundació, incendi o esllavissament 

 

Al segon punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, el Parlament ha validat per 32 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 vots en contra (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular) el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat rebutjada per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).

La iniciativa fou aprovada dia 25 de maig de 2020 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears, reunit de forma extraordinària, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 2 de juny per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra legislativa. 

 

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària, s’ha encetat amb la intervenció del conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Miquel Mir, qui ha presentat i defensat la validació per part de la Cambra de la text legislatiu.

Tot seguit i al torn a favor de la validació del Decret llei Cristina Mayor (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Sílvia Tur (Mixt) i Mercedes Garrido (Socialista). En el torn en contra de la validació han intervingut Sebastià Sagreras (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi). 

 

 

Resum del contingut

D’acord amb l’articulat aquest Decret llei té per objecte establir mesures de protecció i conservació dels valors ambientals, paisatgístics i urbans del territori de les Illes Balears, adreçades a contenir el creixement de la nova urbanització i reforçar la protecció del sòl rústic, amb la finalitat d'assegurar la rehabilitació i recuperació d'aquest patrimoni. 

El Decret llei s'estructura en set articles, distribuïts en tres capítols, una disposició addicional única, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. 

En el capítol I, l'article 1 defineix l'objecte i finalitat del decret llei. 

En el capítol II, els articles 2 i 3 inclouen les determinacions aplicables als sòls de desenvolupament urbà. Per una banda regula les determinacions sobre sòl urbà amb urbanització no consolidada i, per altra banda, determina el sòl urbanitzable que queda reclassificat mitjançant el decret llei. 

En el capítol III, els articles 4, 5, 6 i 7 regulen les condicions d'ordenació del sòl rústic i contenen determinacions relatives a la implantació de noves edificacions i usos en determinats terrenys de sòl rústic, estableixen les condicions d'edificació relatives a l'ús d'habitatge unifamiliar en sòl rústic, com també les mesures d'integració paisatgística i ambiental relatives a la recuperació i conservació de la finca i les mesures d'estalvi d'aigua que s'han d'adoptar. 

La disposició addicional única preveu excepcions a l'aplicació del capítol III per a aquelles illes que comptin amb plans territorials revisats o modificats en els darrers anys. 

Les dues disposicions transitòries estableixen el règim transitori aplicable als sòls urbans, urbanitzables o aptes per a la urbanització i el relatiu a les sol·licituds de llicència en sòl rústic. 

La disposició final primera modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) per tal d'aclarir que les modificacions puntuals de l'article 9.4 de l'esmentada llei també es podran aplicar als PRUG i als Plans de Gestió de Xarxa Natura 2000. 

La disposició final segona modifica l'article 6 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l' activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per corregir el fet que aquest article ha introduït, entre els usos permesos als sistemes generals d' infraestructures i serveis el de les instal·lacions destinades a la construcció, reparació, emmagatzematge i manteniment d'embarcacions, quan la intenció del Govern és la de permetre i facilitar els usos de recollida municipal de residus (punts verds). 

Per acabar, la disposició final tercera determina la vigència immediata d'aquest decret llei. 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 14015438

Mapa Web