El Parlament aprova una llei que pretén l'activació econòmica i la simplificació administrativa

Notícia del Parlament - 29 de setembre de 2020

La llei aprovada prové de l’acord plenari de tramitar com a Projecte de llei el Decret llei 8/2020.

 

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui el Dictamen de la Llei de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19, amb la majoria dels vots a favor de la cambra i amb la incorporació de 3 esmenes: 2 del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (una d'elles transaccionada) i 1 esmena conjunta dels grups Mixt-MÉS per Menorca i Popular.

Tramitació parlamentària

El dia 13 de maig de 2020, el Govern de les Illes Balears aprovà el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

El dia 26 de maig entrà el Decret Llei al Registre del Parlament de les Illes Balears per sotmetre’l al debat i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra legislativa. 

El 2 de juny se celebrà el plenari que validà per 32 vots a favor (Mixt-Gent per Formentera, El Pi, MÉS per Mallorca, cinc dels sis diputats d'Unidas Podemos, Socialista), 22 vots en contra (Mixt-MÉS per Menorca, VOX, el diputat d'Unidas Podemos Pablo Jiménez, Popular) i 5 abstencions (Ciudadanos) el Decret llei 8/2020.

Aleshores, diversos grups parlamentaris demanaren que la proposta fos tramitada com a projecte de llei, fet que fou aprovat per 30 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, VOX, el diputat d'Unidas Podemos Pablo Jiménez, Ciudadanos i Popular) i 29 en contra (Mixt-Gent per Formentera, MÉS per Mallorca, cinc dels sis diputats d'Unidas Podemos i Socialista). [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

El dia 10 de juny la Mesa del Parlament acordà la tramitació del Decret Llei 8/2020 com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència (art. 157.2 del Reglament), així com l’obertura d’un termini per presentar al·legacions i esmenes. Els terminis de presentació d’esmenes foren posteriorment ampliats.

El dia 16 de juny el Ple del Parlament aprovà la possibilitat de convocar sessions extraordinàries des de l’acabament del període de sessions fins a dia 31 de juliol per tal de procedir a l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si n'era el cas, del Projecte de Llei esmentat.

El 23 de juliol es constituí, en el si de la Comissió d'Economia, la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 8711/20, del Decret llei 8/2020 que redactà l’informe dia 27 de juliol.

El 18 de setembre es reuní la Comissió d’Economia per dictaminar el Projecte de Llei. [DICTAMEN]

Finalment, avui, dia 29 de setembre, el Ple ha debatut i aprovat el dictamen de la Comissió d’Economia, amb la incorporació d’algunes esmenes durant la sessió plenària. 

Així, al llarg de tota la tramitació parlamentària del Projecte de Llei, s’han aprovat vuitanta-set esmenes, distribuïdes de la manera següent:

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la defensa de les 262 esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari: 32 del Grup Parlamentari Ciudadanos, 45 del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, 60 del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, 7 del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, 115 del Grup Parlamentari Popular, 2 presentades conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, i 1 presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt-MÉS per Menorca i Popular. Les esmenes han estat defensades des de la tribuna pels diputats Jesús Méndez (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi), Idoia Ribas (VOX), Josep Castells (Mixt), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Alejandro López (Unidas Podemos), Antoni Costa (Popular). Al torn de fixació de posicions ha intervingut la diputada Mercedes Garrido (Socialista).

De totes aquestes esmenes han estat aprovades les tres següents:

RGE 10460, del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears:

Suprimir l'apartat 1 de la disposició final segona.

RGE 10494/20, del GP El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada:

Modificar la disposició final setzena, apartat 1, amb text següent:

Quan no sigui possible per raons energètiques, paisatgístiques, urbanístiques o patrimonials ubicar en coberta les instal·lacions d'autoconsum elèctric amb tecnologia de generació renovable en edificis en sòl rústic, la ubicació alternativa sobre el terreny no computarà urbanísticament pel que fa al paràmetre d'ocupació:

a) Quan estigui destinada a autoconsum d'instal·lacions d'abastiment o sanejament d'aigua (com pous o depuradores) i la superfície ocupada no superi els 1.500 metres quadrats.

b) En altres supòsits, quan la superfície ocupada per aquestes instal·lacions, no superi els 200 metres quadrats.

Havent-se de complir, en tot cas, les condicions d'integració paisatgística i ambiental previstes als instruments d'ordenació territorial i urbanística.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

RGE 10600/20, conjunta dels Grups Mixt-MÉS per Menorca i Popular, transaccionada:

Afegir una nova Disposició addicional a la Llei 3/2011, de 25 de març de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'administració de la CAIB en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric, amb la redacció següent.

Disposició addicional XX

Quan la sol·licitud per cobrir llocs vacants per falta de personal funcionari interí o personal laboral temporal no es pugui atendre per manca de borsses vigents d'aquest personal, la vacant s'haurà de cobrir mitjançant les borsses de personal funcionari interí o personal laboral temporal corresponents a classe de personal funcionari o grup professional equivalents amb titulació adequada, del Consell Insular de Menorca.

En aquest supòsit, la sol·licitud de cobertura anirà acompanyada del nom de la persona proposada i d'una certificació del Departament de Recursos Humans en què quedi constància que aquesta persona figura en la corresponent borssa d'interins del Consell Insular de Menorca.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Resum del contingut

L'objecte d'aquesta llei segons l'articulat de l'article 1, és establir mesures extraordinàries i urgents per pal·liar els efectes econòmics i socials provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. Així mateix, pretén impulsar l'activitat econòmica i la simplificació administrativa, per facilitar l'activitat empresarial a les Illes Balears i contrarestar els efectes de la desacceleració econòmica produïda per la crisi provocada per la COVID-19, mitjançant les següents mesures:

  • La supressió o la reducció dels tràmits administratius exigibles a les empreses i els professionals per a iniciar una activitat econòmica.
  • L'agilitació i simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.
  • L'efectivitat del dret dels ciutadans, les empreses i els professionals d'accedir a l'exercici de l'activitat econòmica d'una manera àgil i eficient.

A aquests efectes, s'estableixen mesures provisionals i específiques adreçades a pal·liar els efectes de l'estat d'alarma, com també algunes mesures generals de simplificació administrativa.

Aquesta llei s'estructura en sis capítols, quaranta-un articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i disset disposicions finals.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 5/12/2022 a les 09:10h de la COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 41557164

Mapa Web