El Ple resol l'empat produït en comissió en les votacions de proposicions no de llei

Notícia del Parlament - 13 d'octubre de 2020

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, el Ple ha resolt l'empat produït en diverses votacions de proposicions no de llei a les comissions els darrers mesos. El resultat d'aquestes votacions per part del Ple ha estat el següent:

Votació del punt núm. 3 la Proposició no de llei RGE núm. 4419/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a detracció dels fons dels ports autonòmics a favor dels trens de Mallorca (SFM).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a utilitzar el romanent de Ports IB a equiparar els sous del personal al servei de l'ens, en vista de la càrrega de treballi la responsabilitat que el personal assumeix, que, tot i ser una empresa rendible, compten amb uns sous entre un 15 i un 30% més baixos que els de la resta del personal de la CAIB.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de l’esmena RGE núm. 9856/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares a la Proposició no de llei 8296/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla estratègic europeu de recuperació del turisme basat en la Marca Europa.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i als el Govern de Espanya al fet que, seguint les indicacions de la Comissió Europea, realitzen proves a gran escala a la població que permetin detectar casos de contagis així com monitoritzar la propagació del virus (Esmena del GP Vox incorporada).

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació dels apartats 3, 4, 6.a), 6.b) de la Proposició no de llei 8464/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels mercats turístics emissors, i esmena RGE núm. 9857/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Tercer. El Parlament de les Illes Baleares insta al Govern Balear conjuntament amb els Consells Insulars de manera extraordinària i urgent, a planificar i reforçar les accions promocionals i de comunicació en els mercats internacionals per a traslladar el missatge positiu de la nostra Comunitat Autònoma com a destí turístic de màxim nivell de qualitat, seguretat en general i sanitària en particular, i professionalitat amb l’objectiu de recuperar la confiança en viatjar i en la nostra destinació.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Central a impulsar una certificació “COVID Free” europea que acrediti a aquelles infraestructures públiques, museus, empreses turístiques d’allotjament, hostaleria, agències, transport, comerç, parc d’atraccions, camps de golf, serveis turístics, etc.. que certifiqui que les mateixes compleixen amb els protocols de mesures d’higiene i seguretat sanitària que aprovin les autoritats competents.

Sisè. El Parlament Balear insta al Govern Central i al Govern Balear a defensar el turisme com a sector estratègic i a treballar de manera conjunta i decidida en la recuperació del sector turístic d'España i per tant de les Illes Balears, en base al preceptes:

a) considerant les circumstàncies especials de la nostra comunitat autònoma per la qual cosa es fa necessari que efectivament s’estableixi el Pla d’ajudes específiques anunciat des de el Govern Balear, Estatal i Europeu i que responguin a la nostra realitat;

b) fer feina de manera consensuada amb les comunitats autònomes i no prendre decisions unilaterals com la recollida a la Ordre INT/401/2020 de 11 de maig de tancament de fronteres interiors aèries i marítimes, o l’Ordre SND/403/2020 d’ 11 de maig per la qual s’estableix una quarantena a les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya;

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i als el Govern de Espanya al fet que, seguint les indicacions de la Comissió Europea, realitzen proves a gran escala a la població que permetin detectar casos de contagis així com monitoritzar la propagació del virus.(Esmena del GP Vox incorporada).

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de l’esmena RGE núm. 9858/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares a la Proposició no de llei RGE núm. 8578/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de la quarantena per a les persones que arribin de l’estranger i mesures per facilitar el moviment de les persones amb seguretat.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i als el Govern de Espanya al fet que, seguint les indicacions de la Comissió Europea, realitzen proves a gran escala a la població que permetin detectar casos de contagis així com monitoritzar la propagació del virus (Esmena del GP Vox incorporada).

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació dels punts 1, 2 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 8811/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures complementàries per facilitar la reobertura de l’activitat econòmica.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d'Espanya a bonificar un 100% les cotitzacions a la seguretat social, tant la part que correspon al treballador com la part de l'empresa, dels treballadors de les empreses que estiguin en situació d’ERTOs per força major parcial, i si n'és el cas, ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i que no s’hagin reincorporat encara als seus llocs de treball, després de la reobertura de les activitats que s'hagin vist afectades per la crisi del COVID19. S’inclourà també una exoneració mínima d’un 50% durant els 3 primers mesos després de la reobertura i almenys un 25% durant els 6 mesos següents, per als treballadors que si hagin sortit de l’ERTO.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d’Espanya a flexibilitzar la obligatorietat del manteniment de l’ocupació durant 6 mesos, dels treballadors des de la data de reinici de l’activitat (sigui parcial o total).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern d’Espanya i al Govern de les Illes Balears a efectuar les modificacions normatives necessàries i/o en el seu cas establir les interpretacions de la norma i de les tramitacions en base a l’agilitat i simplificació administrativa, perquè totes aquelles empreses que es vegin en la necessitat de du a terme un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, com a continuació a l’ERTO previ per causa de força major que haguessin ja assolit com a conseqüència de la crisis del COVID19, ho puguin fer de manera ràpida, simplificada i sense generar una dificultat afegida.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació del punt 5 i esmena RGE núm. 10219/20, del Grup Parlamentari Popular, a la Proposició no de llei RGE núm. 8465/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures per al foment de la conciliació davant la suspensió de l’activitat educativa durant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir ajudes econòmiques o beneficis fiscals als treballadors que sol·licitin permisos no retribuïts o excedències per a la cura de fills menors de 12 anys, durant el temps en què els centres educatius romanguin tancats per fer front a la emergència sanitària provocada pel COVID-19.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a donar compliment als acords adoptats en aquest Parlament en matèria de conciliació presentats pel Grup Parlamentari Popular i aprovat per unanimitat en sessió de data 7 de maig, per tal de posar tots els recursos necessaris per fer efectiu un Pla de conciliació familiar i laboral de forma urgent i fins que se reprenguessin les classes presencials amb total normalitat, i dels acords adoptats també en data 11 de juny, quant a les 3 proposicions no de llei presentades per diferents grups polítics, entre els quals s’inclou la del Grup Parlamentari Popular, per tal de facilitar la conciliació amb activitats i escoles d’estiu a preu mòdic en col·laboració amb els consells insulars i entitats locals, establir ajudes directes a les famílies per facilitar la conciliació, un Pla educatiu de reforç, mesures de seguretat sanitària als centres o el foment del teletreball, entre d’altres. (Esmena incorporada pel Grup Popular).

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de l’apartat primer de la Proposició no de llei RGE núm. 4699/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a desistir de la moratòria de creuers anunciada per al Port de Palma a partir de l’1 de gener de 2022, per ser innecessària i un element que aporta inseguretat jurídica en uns moments d’incertesa on conflueixen nombroses dificultats per al sector turístic.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9638/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessaments a Sa Platja Gran de Ciutadella.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a executar una acció urgent per a resoldre els problemes i avaries que reiteradament pateixen les instal·lacions, en concret l’estació de bombeig, dels sistemes de depuració que afecten a l’entorn de Sa Platja Gran de Ciutadella.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una revisió a fons d’aquestes instal·lacions per a garantir-ne el seu bon funcionament i evitar noves avaries, vessaments i males olors.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a renovar i millorar les instal·lacions de depuració d’aigües residuals que afecten a Sa Platja Gran de Ciutadella, i que avui estan malmeses, deteriorades o presenten un situació obsoleta, que impedeix el seu eficaç funcionament.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una revisió a fons d’altres instal·lacions similars en el terme de Ciutadella, per a prevenir i evitar problemes com el que s’ha produït a Sa Platja Gran de Ciutadella.

Empat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 29 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular) i 1 abstenció (Mixt-Gent per Formentera). Havent-se produït tres empats successius, la iniciativa decau

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de la Proposició no de llei 8124/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc sanitari post COVID-19.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria de Salut i Consum a elaborar un pla de xoc sanitari postcovid, dotat dels mitjans econòmics i professionals necessaris que garanteixin la volta a la normalitat de l'activitat programada de tot el sector sanitari amb la major celeritat possible i que contribueixi, amb la major eficàcia, a la reducció de les llistes d'espera, que ja teníem prèvia a l'arribada del virus, i que encara s'han incrementat molt més amb l'actual situació.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria de Salut i Consum a consensuar el pla de xoc sanitari postcovid amb els professionals sanitaris i agents socials i a presentar-lo en el Parlament de les Illes Balears en el termini màxim de dos mesos

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8810/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a una formació mínima dels bombers de les Illes Balears.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears perquè garanteixi un mínim de 2 cursos per als Bombers de Menorca i Eivissa dins l’any 2020.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir un mínim de tres cursos a l’any per cadascun dels serveis de Bombers de les Illes Balears a partir de l’any 2021.

Aprovat per 30 vots a favor (Mixt, El PI, VOX, Ciudadanos, Popular) i 29 en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a oferir i establir el servei d’ambulància de l’1 de juny al 30 de setembre al municipi de Sant Joan de Labritja tal i com es presta des de l’any 2012, dotada del material i el personal sanitari necessaris, per tal d’atendre les urgències mèdiques de qualsevol tipus que es produeixin, d’una manera més ràpida i eficaç.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a dotar econòmicament els pressupostos de la CAIB 2021 per establir el servei d’ambulància al municipi de Sant Joan de Labritja durant tot l’any.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (Mixt)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació dels punts 1 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel temporal del 29 d’agost.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a obrir una línia d’ajuda extraordinària que, amb caràcter urgent i immediat, permeti avançar el pagament, als pagesos i propietaris de Mallorca perjudicats pel temporal del passat 29 d’agost, dels 2,4 milions d’euros en què la Conselleria d’Agricultura ha quantificat els danys i les pèrdues.

Quart. El Parlament insta al Govern de les Illes Balears a avançar el pagament d’aquestes ajudes perquè els pagesos i propietaris perjudicats no hagin d’esperar la seva tramitació i cobrament; i en cas de que el Govern d’Espanya les aprovi, les quantitats seran ingressades a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, però els pagesos i propietaris ja hauran cobrat.

Rebutjat per 29 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos, Popular) i 3 abstencions (Mixt)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a abonar una paga extraordinària addicional a les ja existents i complementària al seu salari per a tot el personal sanitari que hagi treballat durant la pandèmia de la COVID-19.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar l'import de les hores extraordinàries realitzades pel personal sanitari durant la pandèmia de la COVID-19.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar amb les organitzacions sindicals, a la pròxima Mesa Sectorial de Sanitat l'import de la paga extraordinària addicional, així com el de les hores extraordinàries realitzades durant la crisi de la COVID-19.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya que autoritzi la implantació d'aquesta paga extraordinària addicional en el cas que resultés necessària aquesta autorització.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 27 a favor (El PI, VOX, Ciudadanos i Popular)

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 27/d’octubre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 16443230

Mapa Web