El Ple aprova una moció i dues proposicions no de llei

Notícia del Parlament - 13 d'octubre de 2020

S'han substanciat també les preguntes de control al Govern, una Interpel·lació, i s'ha resolt l'empat produït en comissió en la votació de nombroses proposicions no de llei

 

A la sessió plenària celebrada avui dia 13 d'octubre de 2020 a la Sala de les Cariàtides s'han substanciat els següents punts:

PREGUNTES DE CONTROL I INTERPEL·LACIÓ

El primer punt de l’ordre del dia del Ple ha consistit en les divuit preguntes de control al Govern següents:

RGE núm. 15137/20, presentada pel diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, com valora la devolució de 14 milions més interessos, que arriben a 18 milions d’euros, del Conveni de la Platja de Palma? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15084/20, presentada per la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Castro, considera que subvencionar amb 50.000 € un curs universitari sobre Memòria Democràtica respon a una demanda social creixent, tal i com afirma el Govern balear a la seva pàgina Web? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15108/20, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sr. Conseller, quines mesures pensa adoptar el Govern davant el repartiment injust de les ajudes estatals en matèria de residus del Pla d’Impuls al Medi Ambient (PIMA)? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15131/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, dels pressuposts aprovats per a aquest any, quines retallades ha dut a terme a les diferents conselleries i al sector públic instrumental, amb motiu de la pandèmia de la COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15139/20, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Per què el Govern no defensa la necessitat d’esforçar-se i aprovar per passar de curs davant els atacs de la ministra Celaá? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15133/20, presentada per la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina política sanitària aplica la Conselleria de Salut als centres d’oci infantil de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15134/20, presentada pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, quina és la situació actual de les plantes fotovoltaiques a Menorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15135/20, presentada per la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera necessari el Govern que les Illes Balears es constitueixin com una destinació turística segura diferenciada per illes? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15136/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora el Govern les conclusions de l’informe presentat pel Consell Insular de Mallorca i el president de l’IMAS sobre explotació infantil de nins i nines tutelats? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15138/20, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera de Salut, per quina raó no va protegir del coronavirus les infermeres embarassades tal com va denunciar el sindicat SATSE? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15258/20, presentada en substitució de la RGE núm. 15140/20 pel diputat Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, considera que s’estan complint les previsions de mobilització de recursos i generació de llocs de feina que el Govern va estimar amb l’aprovació del Decret llei 8/2020? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15110/20, presentada pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Què és prioritari per al Govern: l’interès del poble de Fornells o els interessos de Ports IB? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15109/20, presentada pel diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, quines mesures de foment i suport a l’emprenedoria en innovació té previstes el Govern? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15089/20, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Què pensa la presidenta del Govern sobre l’anunci de les navilieres de suspendre els trajectes de primera i darrera hora entre Formentera i Eivissa si no hi ha finançament per part de l’executiu? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15132/20, presentada per la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, comparteix vostè que el seu soci de govern MÉS per Mallorca introdueixi a l’agenda política balear el canvi de model d’estat? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15107/20, presentada per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, quin impuls pensa donar el seu govern als mitjans de comunicació públics i privats de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15085/20, presentada pel diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quantes propostes dels partits polítics de l’oposició ha inclòs en el seu Pla de reactivació econòmica? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

RGE núm. 15141/20, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, té prevista alguna actuació en relació amb la part fiscal del REB? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

En el segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la Interpel·lació presentada per Jorge Campos (VOX-Actua Baleares) al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, relativa política del Govern de les Illes Balears sobre les mesures de reactivació del sector turístic.

 

MOCIÓ

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears s’ha substanciat el debat i la votació d'una moció del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la política del Govern en relació amb l'habitatge assequible i social, la qual ha estat APROVADA parcialment (menys un punt), amb votació separada per punts, amb la redacció i resultats següents:

Primer. El Parlament de las Illes Balears constata la necessitat que el Govern continuï adoptant mesures i actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge digne, social i assequible.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena incorporada dels grups Socialista i MÉS per Mallorca.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar convenis de col·laboració publicoprivada per a la construcció de nous habitatges assequibles i socials, amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, en aplicació del Decret Llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena incorporada dels grups Socialista i MÉS per Mallorca.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar convenis de col·laboració en cessió temporal de sòl públic i en convenis de gestió urbanística en sòl urbanitzable.

Aprovat per 53 vots a favor i 6 en contra (Unidas Podemos).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que els convenis de col·laboració publicoprivada per a la construcció de nous habitatges assequibles i socials es puguin acollir a les mesures de tramitació i gestió establertes en el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria de habitatge, sempre i quan a l’obra de construcció sigui pública.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena incorporada transaccionada dels grups Socialista i MÉS per Mallorca.

Cinquè. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern a impulsar la realització de projectes ambiciosos de rehabilitació de zones i barris degradats dels municipis de les nostres illes.

Aprovat per unanimitat.

Sisè. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern que el plans d'actuació per rehabilitar barris i zones degradades dels municipis de les nostres illes es dugui a terme amb convenis de col·laboració publicoprivada i beneficiant-se d´ajudes europees per a la rehabilitació.

Aprovat per unanimitat.

Setè. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern a cercar fórmules per ampliar les possibilitats del canvi d´ús dels edificis turístics obsolets per a habitatge social o assequible.

Rebutjat per 32 vots en contra (Mixt, MÉSxMallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 27 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos, Popular).

Vuitè. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern a aprofundir en les possibilitats de col·laboració per construir habitatge de lloguer social en terrenys dotacionals.

Aprovat per unanimitat.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos). 

Els grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca han formulat sis esmenes a la iniciativa de les quals, defensades pels diputats Mercedes Garrido i Joan Mas, tres han estat acceptades (als punts 1, 2 i 4 -transaccionada-) i la resta han estat rebutjades, pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions ha intervingut: Lluís Camps (Popular), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉSxMenorca).

 

RESOLUCIÓ D'EMPATS PRODUÏTS EN COMISSIÓ

Al quart punt de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí, el Ple ha resolt l'empat produït en diverses votacions de proposicions no de llei a les comissions els darrers mesos. [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al cinquè i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària s’ha substanciat el debat i la votació de dues proposicions no de llei.

La primera, relativa a accions contra l’aporofòbia, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca ha estat APROVADA amb votació separada per punts, amb la redacció següent i resultats següents:

El Parlament de les Illes Balears:

Primer. Manifesta el seu suport a la pròxima reforma penal en la qual es pretén incloure l'aporofòbia com a agreujant als delictes contra les persones i/o a la seva integritat física i moral.

Aprovat per 56 vots a favor i 3 abstencions (VOX).

Segon. Insta el Govern a coordinar-se amb els agents socials de les illes per impulsar i consolidar mecanismes en prevenció i eradicació de l'aporofòbia.

Aprovat per 56 vots a favor i 3 abstencions (VOX).

Tercer. Insta el Govern a col·laborar amb les administracions locals i insulars en l'ajuda necessària per impulsar programes integrals d'ajuda a persones sense llar i sense recursos amb l'objectiu de la recuperació de la seva autonomia.

Aprovat per unanimitat.

Quart. Insta el Govern de l'Estat, el Govern de les Illes Balears i les administracions locals i insulars a fer campanyes de sensibilització amb la finalitat de conscienciar la ciutadania, així com a ajudar a identificar les evidències d'aquest tipus d'agressions.

Aprovat per 56 vots a favor i 3 abstencions (VOX).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a posar en marxa mesures econòmiques, socials, d'habitatge i d'altres destinades a lluitar en contra l'alt increment de l'índex de pobresa a les nostres illes i a implementar els acords signats al Pacte per la inclusió social amb EAPN.

Aprovat per unanimitat amb esmena del Grup Popular incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pels diputats Gloria Santiago, Mercedes Garrido i Miquel Ensenyat.

El Grup Parlamentari Popular ha presenta dues esmenes d’addició nous punts a la iniciativa (RGE 15271/20 i 15283/20), les quals, defensades per Margalida Durán, una d’elles ha estat acceptada pels grups proposants i incorporada a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Maxo Benalal (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca).

Finalment, la segona proposició no de llei debatuda i votada durant la sessió plenària celebrada avui matí, ha estat la relativa a la necessitat de garantir la conciliació de les famílies en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i que ha estat aprovada amb el resultat següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir amb el mandat parlamentari de totes les proposicions no de llei i resolucions del Parlament, i en concret les que s’aprovaren el 10 de juliol de 2020, en les quals  s'insta el Govern a posar en marxa un pla autonòmic urgent i transversal per garantir la conciliació familiar i laboral mentre duri la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Aprovat per unanimitat amb esmena del Grup Popular transaccionada incorporada 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar de manera activa els treballs de la Mesa de Conciliació de les Illes Balears contemplada a l'Acord d'impuls de mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar aprovat per Consell de Govern el 5 de juny de 2020.

Aprovat per unanimitat

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a instar el Govern central que estengui de manera indefinida la vigència del caràcter preferent del teletreball i del dret a l'adaptació i/o reducció de la jornada de treball del Pla MECUIDA, en els termes previstos en els articles 5 i 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de manera que els treballadors s'hi puguin acollir cada vegada que concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca incorporada.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a instar el Govern central que estableixi una prestació econòmica extraordinària per a totes les persones treballadores que, no sent-los possible teletreballar, s'acullin a la reducció de jornada especial del Pla MECUIDA per a la cura dels seus fills o d'altres familiars dependents a càrrec, fins i tot en el cas que hagin de romandre en el domicili pel tancament del centre educatiu, centre social o altres anàlegs decretats per les autoritats sanitàries per risc de contagi de COVID-19, durant el temps en què estiguin pendents de resultats d'una PCR i, si fossin negatius, durant el temps en què es mantingui tancat el centre, de manera que es garanteixi que totes les persones treballadores puguin conciliar en aquestes circumstàncies excepcionals sense haver de renunciar al seu salari o les seves vacances.

Aprovat per unanimitat. Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca incorporada.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar projectes per afavorir la conciliació als fons europeus de recuperació amb l’objectiu de reduir les bretxes de desigualtat de gènere i aconseguir una major cohesió social.

Aprovat per 56 vots a favor i 3 abstencions (Vox). Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca incorporada.

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar la perspectiva de gènere i de la coresponsabilitat al Pla de Conciliació de les Illes Balears.

Aprovat per 56 vots a favor i 3 en contra (Vox). Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca incorporada

Setè. El Parlament de les Illes Balears instar el Govern d’Espanya a elaborar una normativa laboral específica perquè els progenitors puguin tenir un permís retribuït per motius de conciliació i altres mesures que afavoreixin la flexibilitat laboral.

Aprovat per 56 vots a favor i 3 abstencions (Vox). Amb esmena dels grups Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Patricia Guasp (Ciudadanos).

El Grup Parlamentari Popular ha formulat fins a quatre esmenes d’addició a la iniciativa les quals, defensades per la diputada Núria Riera, no han estat acceptades pel grup proposant, llevat d'una que afectava al punt 1 que ha estat transaccionada. 

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat conjuntament altres quatre esmenes les quals, defensades per Silvia Cano (Socialista), Esperança Sans (Unidas Podemos) i Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) han estat acceptades pel grup proposant i, per tant, incorporades a la votació de la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions han intervingut Idoia Ribas (VOX), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera).

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 27/d’octubre/2020 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 16440473

Mapa Web