El Ple aprova quatre punts d'una moció del Grup Popular relativa a la defensa de l'ordre constitucional

Notícia del Parlament - 17 de novembre de 2020

També ha substanciat les preguntes de control al Govern, una Interpel·lació relativa a les ajudes a l'agricultura i ramaderia i el debat de totalitat del Projecte de llei de pressupostos de 2021

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària en la qual, d'acord a l'ordre del dia, en primer lloc s'ha procedit a la formulació de les 20 preguntes de control al Govern que han versat, entre d'altres qüestions, sobre les retribucions dels treballadors de la CAIB, la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la valoració sobre els Pressuposts generals de l'Estat per a 2021 i la reactivació de l'ocupació i social de les Illes Balears.

I. PREGUNTES

 1. RGE núm. 15941/20 (ajornada a la sessió anterior), del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quines raons justifiquen les retallades en les retribucions dels treballadors de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 15938/20 (ajornada a la sessió anterior), del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: En quina situació es troben les promocions de l’IBAVI a Menorca? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16188/20, presentada en substitució de la RGE núm. 16076/20, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Patrícia Gómez, troba justificats i suficients els motius per al canvi del cap de servei de l’UCI de l’Hospital Mateu Orfila en aquests moments delicats provocats per la crisi sanitària COVID-19? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16083/20, del diputat Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera el Govern que la neteja de torrents s’està efectuant d’acord amb la normativa vigent? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16074/20, de la diputada M. Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sr. Conseller, quina campanya de neteja dels torrents s’ha fet aquesta temporada? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16190/20, presentada en substitució de la RGE núm. 16082/20 del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina valoració fa el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de la possibilitat d’haver realitzat proves PCR en origen des de que se li va sol·licitar el mes d’abril passat? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16077/20, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Santiago, sap quin impacte tindrà a les famílies de Balears el pressupost elaborat pel Govern balear per a 2021? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16080/20, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quines accions ha dut a terme la Direcció General de Pesca per evitar l’aplicació, el 2021, del Reglament de la Unió Europea UE 2019/1022? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16085/20, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Pensa el conseller d’Educació autoritzar l’eliminació del castellà dels centres educatius que ho sol·licitin si s’aprova la LOMLOE? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16086/20, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina previsió té la Conselleria de Medi Ambient en relació amb les obres de rehabilitació del futur camp d’aprenentatge o centre d’interpretació a Ses Escoles de Can Estela, a Campos? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16068/20, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Pensa el Govern restablir el servei d’hemodiàlisi a l’hospital de Formentera? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16084/20, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora el Govern la política de mobilitat duta a terme a Palma? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16081/20, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com pensa la consellera de Salut descongestionar l’ocupació de llits de les UCI dels centres hospitalaris de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16087/20, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, quina valoració fa de la consideració que ha tingut el Govern del Sr. Sánchez en els Pressuposts generals de l’Estat per a 2021, en relació amb el REB? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16072/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en quina situació es troba la mesura d’exigir test PCR per accedir a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 16079/20, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, atès l’Avantprojecte de pressuposts per a 2021, com valora la inversió pressupostària destinada pel Govern per a ajudes a autònoms, PIME i empreses de les nostres illes per garantir la sostenibilitat del nostre teixit productiu i la reactivació econòmica i social de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16075/20, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Aprova que Ports IB actuï contra l’opinió dels ajuntaments? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16073/20, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, ja té organitzat el seu govern quan començarà a fer proves per detectar la COVID-19 als ports i aeroports de les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16078/20, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, amb la formulació següent: Sra. Armengol, comparteix les afirmacions de la seva consellera Pilar Costa en les quals demana als mitjans de comunicació que silenciïn VOX? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 16088/20, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Creu la Sra. Armengol que les mesures que ha anunciat reactivaran l’ocupació a la nostra comunitat autònoma? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

II. INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política general del Govern en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC. La diputada popular Assunció Pons ha interpel·lat la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Conxa, perquè donàs explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

III. MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia s'ha substanciat la Moció, registrada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'ordre constitucional, la qual ha estat APROVADA parcialment, amb la redacció i resultat de les votacions següent: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears, atès el caràcter de norma suprema de l'Estat de la Constitució Espanyola, aprovada per un ampli consens de totes les forces democràtiques, insta el Govern de les Illes Balears a defensar i respectar tots els principis generals que es recullen en el seu articulat, entre altres, l'estat social i democràtic de dret, la forma de govern de monarquia parlamentària i la separació dels poders legislatiu, executiu i judicial.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (VOX, Ciudadanos i Popular).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya, i les forces polítiques que li donen suport per tal que:

a) Es procedeixi a la retirada immediata de la Proposició de Llei orgànica per la qual es pretén modificar la Llei orgànica del Poder Judicial.

b) Es compleixi el que s'estableix a l'article 122 CE de manera que els vocals del CGPJ de procedència judicial siguin triats directament pels jutges i no per les cambres ni els partits polítics.

c) Establir les modificacions legals perquè les cambres legislatives autonòmiques no designin vocals en els tribunals superiors de Justícia.

d) Fomentar la màxima imparcialitat de la Fiscalia, de manera que no es pugui accedir al càrrec qui hagi exercit un càrrec polític o de confiança política en els últims deu anys.

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (VOX, Ciudadanos i Popular).

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat, a les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat i al Govern Balear a procurar que cap partit o partits se n'apropiï en exclusiva de la Constitució atès que això va contra el seu esperit que és la de permetre un règim obert on totes les opcions i ideologies tenguin possibilitat de ser representades i defensades, incloses aquelles opcions que pretenen canvis importants del règim establert a la mateixa Constitució, respectant els procediments constitucionalment establert. (Esmena d’addició del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, transaccionada).

Aprovat per 54 vots a favor i 3 en contra (VOX).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat, a les forces polítiques amb representació a les Corts Generals i al Govern de les Illes Balears a garantir el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions i, especialment, a complir amb les previsions de transferències de competències a les Illes Balears previstes a l'Estatut d'Autonomia. (Esmena d’addició del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Aprovat per 54 vots a favor i 3 en contra (VOX).

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat i a les forces polítiques amb representació a les Corts Generals a impulsar els canvis normatius i pressupostaris que garanteixin: (Amb esmena d’addició del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears).

a) L'aprovació d'un nou model de finançament autonòmic que incorpori el principi d'ordinalitat.

Aprovat per 49 vots a favor, 3 en contra (VOX) i 5 abstencions (Ciudadanos).

b) Un règim especial per les Illes Balears que asseguri una compensació total de la insularitat.

Aprovat per unanimitat.  

c) Unes inversions de l'Estat que no discriminin sistemàticament a les Illes Balears i ens situïn de forma estructural a la cua com torna a passar al projecte de pressuposts generals de l'estat per 2021.

Aprovat per 28 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i Popular), 25 en contra (Socialista i Unidas Podemos) i 3 abstencions (VOX).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat d'aquest acord al president del Govern d'Espanya, a la presidenta del Govern de les Illes Balears, al ministre de Justícia i als portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. (Esmena de modificació del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Aprovat per 54 vots a favor i 3 en contra (VOX).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Juan Manuel Lafuente (Popular).

El Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha presentat sis esmenes de les quals, defensades per Josep Melià, han estat acceptades tres pel grup proposant.

Finalment, els grups parlamentaris Socialista i Unidas Podemos han presentat conjuntament dues esmenes que, defensades per Mercedes Garrido i Gloria Santiago, no han estat acceptades pel grup proposant.

Finalment, al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares) i Sílvia Tur (Mixt-Gent per Formentera).

 

IV. DEBAT DE TOTALITAT DELS PRESSUPOSTOS

Finalment, al darrer punt de l'ordre del dia el Ple ha substanciat el debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021. El ple ha rebutjat les esmenes de totalitat de devolució presentades i ha aprovat les quantitats globals del pressupost [NOTA INFORMATIVA]

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 1/de desembre/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 17630425

Mapa Web