El Parlament no interposarà un recurs d'inconstitucionalitat contra els pressuposts generals de l'Estat per a 2021

Notícia del Parlament - 16 de febrer de 2021

La proposta registrada conjuntament pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, que argumentava que la llei estatal incompleix l'exigència d'equilibri econòmic atenent al fet insular i la discrimina les Illes Balears no ha assolit la majoria absoluta requerida. 

 

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària durant la qual, d'acord a l'ordre del dia convocat, en primer lloc s'ha procedit al control de l'acció de Govern amb la formulació de preguntes i una interpel·lació.

A continuació s'ha substanciat el debat i votació d'una moció i dues proposicions no de llei.

Finalment, s'ha procedit al debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021.

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat les preguntes de control al Govern següents. Cal tenir en compte que, a causa de la presa de possessió de nous consellers i l’absència de la presidenta del Govern, diverses preguntes han quedat ajornades per a la sessió anterior.

 1. RGE núm. 1526/21, presentada en substitució de la RGE núm. 1419/21 (ajornada a la sessió anterior), de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del retard de les consultes oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció precoç del càncer? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1614/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Quin seguiment fa el Govern del compliment de les condicions de l’OSP en les rutes aèries entre illes per part de les companyies que les operen? [PREGUNTA AJORNADA]
 1. RGE núm. 1622/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Donat el fet que el coordinador de la campanya de vacunació enfront de la COVID-19 a les Illes Balears es va vacunar el primer dia quan no li pertocava, demanarà la consellera de Salut i Consum el seu cessament? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1630/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora la consellera d’Administracions Públiques la protesta contra l’abús de la temporalitat en el sector públic? [PREGUNTA AJORNADA]
 1. RGE núm. 1721/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, presentada en substitució de la RGE núm. 1626/21, amb la formulació següent: Sr. Martí March, considera que Pau Llonch Mestre és adequat per formar els docents de Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1627/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2020 per a l’erradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1629/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears per a la creació i la posada en marxa, a Menorca, d’un centre per a l’atenció de les persones que pateixen discapacitat física? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1631/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera el Govern de les Illes Balears que les residències han comptat amb protocols i mesures adequats des de la primera onada de COVID-19 o bé han quedat abandonades a la seva sort? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1618/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, quines mesures té previstes el Govern davant les elevades xifres de desocupació juvenil que patim a les Illes Balears? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1628/21, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sr. Conseller de Medi Ambient i Territori, quan pensa que podran gaudir els veïns de Sineu i Lloret d’un abastiment adequat d’aigua potable? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1632/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Com valora el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball la campanya SOS Turisme? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1633/21, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Consellera de Salut, per quin motiu Balears és l’única comunitat autònoma que ha retallat el salari als sanitaris? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1634/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Considera justificades les queixes de la comunitat educativa per la situació de la semipresencialitat a les aules? [VÍDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 1617/21, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sr. Conseller, s’ha solucionat, en el curs 2020-2021, la manca de personal per a alumnes amb necessitats especials? [VÍDEO DE LA PREGUNTA] 
 1. RGE núm. 1615/21, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, amb la formulació següent: Què ha fet la presidenta del Govern per revertir la ineficàcia de servei que es presta des del SEPE? [PREGUNTA AJORNADA]
 1. RGE núm. 1616/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb la formulació següent: Sra. Presidenta, SOS turisme? [PREGUNTA AJORNADA]
 1. RGE núm. 1736/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, presentada en substitució de la RGE núm. 1624/21, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quins criteris ha seguit per a la remodelació del seu govern? [PREGUNTA AJORNADA]
 1. RGE núm. 1625/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines mesures està adoptant el Govern per ajudar la sostenibilitat econòmica de tota la cadena de valor del sector turístic de les Illes Balears davant la pandèmia de la COVID-19? [PREGUNTA AJORNADA]
 1. RGE núm. 1635/21, del diputat Gabriel Company i Bauzá, del Parlamentari Popular, amb la formulació següent: Sra. Armengol, quines perspectives té per al procés de vacunació a la nostra comunitat? [PREGUNTA AJORNADA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Mitx-Gent per Formentera relativa a política general del Govern en matèria de lluita contra el canvi climàtic. La diputada Sílvia Tur ha interpel·lat Juan Pedro Yllanes, conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

 

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, el Grup Parlamentari Popular ha presentat una moció relativa a la climatització de les aules dels centres educatius de les Illes Balears, la qual ha estat REBUTJADA per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 25 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular).

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar la revisió urgent de les instal·lacions de tots els centres educatius de la xarxa pública (tant de titularitat pública comde titularitat privada sostinguts amb fons públics) per adequar les calderes i els aparells de calefacció i resoldre els problemes de fred ocasionats per les baixes temperatures, goteres, humitats i la necessària ventilació dels espais tancats que perjudiquen l’assistència dels alumnes durant els mesos d’hivern, donant compliment a les condicions tèrmiques establertes a la normativa de prevenció docent i laboral.


Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar i supervisar la instal·lació i el funcionament d’aparells de control de la concentració de diòxid de carboni així com de filtres complementaris de purificació de l’aire, a tots els espais tancats dels centres educatius (com aules, menjadors, biblioteques i sales de professorat), per garantir la correcta aplicació dels protocols sanitaris de forma compatible amb la seva climatització.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar públicament les actuacions de revisió i adequació de la climatització i purificació de l’aire efectuades en els centres educatius en compliment d’aquesta proposta, per a la informació de tots els docents, alumnes i famílies.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La defensa de la iniciativa l'ha exercida la diputada Núria Riera (Popular).

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, conjuntament, han presentat dues esmenes de modificació dels punts primer i segon, les quals, defensades pels diputats Enric Casanova (Socialista), Gloria Santiago (Unidas Podemos) i Joan Mas (Gent per Mallorca), no han estat acceptades pel grup proposant. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart punt de l'ordre del dia de la sessió plenària d'avui, s'han substanciat el debat i la votació de dues proposicions no de llei.

La primera iniciativa, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas PodemosSocialista i MÉS per Mallorca relativa al tractat sobre la Carta de l'energia, ha estat APROVADA amb votació separada per punts amb els resultats següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a denunciar davant la Comissió Europea i el Consell d'Europa la indefensió dels estats davant les controvèrsies plantejades pels inversors a l'empara del Tractat sobre la Carta d'Energia, ja que aquest acord pot posar en perill el nostre futur climàtic i reduir, amb el pagament de les indemnitzacions, el pressupost necessari per afrontar les conseqüències socials derivades de la pandèmia. 

APROVAT per 34 vots a favor (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 4 vots en contra (Ciudadanos) i 18 abstencions (VOX i Popular). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a assegurar la supressió de les disposicions del Tractat sobre la Carta d'Energia que protegeixin les inversions en combustibles fòssils i que siguin retirades del Tractat. Així com el sistema de solució de controvèrsies entre inversors i estats, la clàusula ISDS.
Si no s'aconsegueix aquest objectiu, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a denunciar el TCE per tal de retirar-se'n, per tal de no veure limitada la seva capacitat d'acció política respecte del canvi de model energètic que exigeix el canvi climàtic i per protegir la seva capacitat pressupostària i els interessos públics enfront dels interessos d'inversors privats.

APROVAT per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 4 vots en contra (Ciudadanos) i 21 abstencions (VOX, El Pi, i Popular). 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

La iniciativa ha estat defensada pels diputats Pablo Jesús Jiménez (Unidas Podemos), Joan Ferrer (Socialista) i Josep Ferrà (MÉS per Mallorca). 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Sebastià Sagreras (Popular), Jesús Méndez (Ciudadanos), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Iles Balears) i Sílvia Tur (MIXT-Gent per Formentera). 

La segona proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures d'impuls econòmic i alleujament fiscal als sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia per COVID-19, ha estat APROVADA (menys un punt), amb votació separada per punts, i amb l'acceptació de tres esmenes:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a concretar els mecanismes definitius de governança dels Fons Europeus de Recuperació com a continuïtat a la feina que es porta fent entre els diferents Ministeris i les Conselleries del Govern de les Illes Balears.

APROVAT per 53 vots a favor i 3 abstencions (VOX). Amb esmena incorporada dels grups Socialista i MÉS per Mallorca.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a instar el Govern d'Espanya que sigui partícip actiu en l'adopció de mesures destinades a pal·liar la situació de crisi econòmica, creant un Pla estatal de suport a PIME i autònoms amb ajudes directes i alleujament fiscal que faci costat als sectors productius més afectats per la pandèmia de la COVID.

APROVAT per unanimitat.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al seu torn insti el Govern d'Espanya a exonerar les empreses i PIME del pagament de quotes de la Seguretat Social dels treballadors els ERTO fins al 100%.

APROVAT per 30 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El Pi, VOX, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i Popular) i 26 en contra (Mixt-Gent per Formentera, Unidas Podemos i Socialista).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al seu torn insti el Govern d'Espanya a modificar la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que propiciï una rebaixa de l'IVA de les activitats turístiques del tipus reduït del 10% al súper reduït del 4% tal com vénen sol·licitant les entitats més representatives del sector, rebaixa que ja estan començant a aplicar països del nostre entorn i mercats competidors.

REBUTJAT per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 25 a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos i Popular). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al seu torn insti el Govern d'Espanya a modificar la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que propiciï una rebaixa de l'IVA dels serveis de perruqueria del tipus general del 21% i tornar al tipus reduït del 10%.

APROVAT per 37 vots a favor i 19 en contra (Socialista).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a instar el Govern d'Espanya a contemplar el reconeixement de la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms firaires i de comerç ambulant, fent extensible aquesta prestació a la resta d'autònoms que desenvolupin activitats estacionals de temporada. 

APROVAT per unanimitat.

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, perquè al seu torn insti el Govern d'Espanya al desenvolupament d'especialitats en el règim de cotització dels treballadors autònoms en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) que desenvolupen activitats estacionals de temporada, que alterni el reconeixement de períodes d'activitat amb uns altres d'inactivitat, anàleg al dels treballadors per compte d'altri del Règim General de la Seguretat Social que tenen la consideració de fixos-discontinus; i que revisi les restriccions que afecten la possibilitat del treballador autònom de contractar com a treballadors els seus familiars, a fi de flexibilitzar les possibilitats del seu enquadrament en el Règim General de la Seguretat Social.

APROVAT per 35 vots a favor (El Pi, VOX, Ciudadanos, Unidas Podemos i Popular), 20 en contra (Mixt, MÉS per Mallorca i Socialista). 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, a sol·licitar el Govern d’Espanya que es demani una revisió dels reglaments europeus que serveixen de base per a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), per tal que s’hi contempli l’especificació que tenen les activitats relacionades amb l'organització de casaments i esdeveniments, i que reculli de manera específica les activitats desenvolupades per aquests empresaris i autònoms que pertanyen a diferents gremis però que es dediquen pràcticament en exclusiva a serveis o proveir per a esdeveniments i casaments (electricistes, fotògrafs, tècnics de so, pastissers, transportistes, músics, maquilladors, modistes, organitzadors de noces i esdeveniments).

APROVAT per 55 vots a favor i 1 en contra. Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a sol·licitar el Govern d’Espanya que Es demani una revisió dels reglaments europeus que serveixen de base per a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), per tal que les activitats pròpies de firaire i de comerç ambulant disposin d’un codi relacionat amb aquesta tipus d’activitats desenvolupades per aquests empresaris i autònoms.

APROVAT per unanimitat. Amb esmena del Grup Socialista incorporada.

Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al seu torn insti el Govern d'Espanya a valorar l'exoneració als empresaris i autònoms de l'obligació d'estar al corrent de pagament de quotes de Seguretat Social per accedir a ajudes de caràcter públic relacionades amb la pandèmia de la COVID-19. 

APROVAT per 35 vots a favor (El Pi, VOX, MÉS per Mallorca,  Ciudadanos, Unidas Podemos i Popular), 19 en contra (Mixt-Gent per Formentera i Socialista) i 2 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca).

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè al seu torn insti el Govern d'Espanya perquè la recaptació de les cotitzacions a la Seguretat Social realitzades pels autònoms estiguin vinculades als ingressos derivats de l'activitat econòmica de l'autònom, sempre que el seu treball es trobi dins d'un dels sectors afectats per la pandèmia de la COVID-19.

APROVAT per 35 vots a favor (El Pi, MÉS per Mallorca,  Ciudadanos, Unidas Podemos i Popular) i 18 en contra (Socialista).

La iniciativa ha estat defensada per Patricia Guasp (Ciudadanos).

Els grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, conjuntament, han presentat una esmena de modificació del punt 1 i, només el Grup Parlamentari Socialista, altres quatre esmenes també de modificació; de les quals, defensades per Enric Casanova (Socialista) i Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), han estat incorporades tres d'elles a la votació final.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Antoni Costa (Popular), Antònia Martín (Unidas Podemos), Idoia Ribas (VOX), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca).

 

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT

 

Al darrer punt de l'ordre del dia, el Ple del Parlament ha aprovat que s'interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021.

La iniciativa que havia estat registrada conjuntament pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca i dos diputats del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, no ha obtingut la majoria absoluta dels vots necessaris per acordar la interposició del recurs d'inconstitucional en haver obtingut el resultat següent de votacions: 28 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Ciudadanos, El Pi, MÉS per Mallorca, Popular) i 28 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera, VOX, Unidas Podemos i Socialista).

 

Intervencions

La petició d'interposició del recurs d'inconsitutcionalitat ha estat defensat des de la tribuna d'oradors de la Sala de Plens pels parlamentaris: Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca).

Al debat de la iniciativa hi han participat, a favor, el diputat Antoni Costa (Popular) i la diputada Patricia Guasp (Ciudadanos); mentre que en contra ho han fet Antònia Martín (Unidas Podemos),  Sergio Rodríguez (VOX) i Sílvia Cano (Socialista).

 

Procediment i arguments al·legats per a la interposició del recurs

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, al seu article 196 estableix que, a iniciativa de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels diputats i les diputades, o per decisió de la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, el president o la presidenta haurà de convocar el Ple als efectes de determinar la procedència d'interposar el recurs d'inconstitucionalitat a què es refereix l'article 50.4 de l'Estatut d'Autonomia.

L'acord a què es refereix l’apartat anterior haurà de ser adoptat pel
Ple en votació per majoria absoluta (circumstància que no s'ha produït al plenari d'avui); i correspon al Ple, amb la mateixa majoria, de prescriure que sigui el Govern qui es personi en aquest procediment.

Els tres grups sotasignats, al seu document registrat, varen voler esquemàticament constatar les raons essencials que motivaren la seva petició que consisistïen en "l'incompliment de l'exigència d'equilibri econòmic atenent al fet insular" i "en la discriminació estructural de Balears".

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 0

Mapa Web