El Parlament presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2021

Notícia del Parlament - 31 de març de 2021

Ahir dimarts, dia 30 de març de 2021, el Parlament presentà al Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021. [ENLLAÇ AL DOCUMENT].

Cal recordar que el passat dia 2 de març de 2021 el Ple de la cambra aprovà per 30 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, El PI, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i Popular) i 29 vots en contra (Mixt-Gent per Formentera, VOX, Unidas Podemos i Socialista) que el Parlament interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, d'acord amb l'escrit presentat pels grups parlamentaris Mixt-MÉS per Menorca, El PI, MÉS per Mallorca, Ciudadanos i Popular.  [NOTA INFORMATIVA COMPLETA]

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 4 de març de 2021, encarregà als Serveis Jurídics de la cambra la redacció d'un projecte de recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, i també sol·licità al Consell Consultiu l'emissió d'un dictamen en un termini màxim de 15 dies hàbils, per motius d'urgència, amb relació a la interposició del recurs d'inconstitucional esmentat, d'acord amb allò previst als articles 18.3 i 21.b) de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, 

El dia 26 de març de 2021, el Consell Consultiu registrà al Parlament el dictamen 21/2021, relatiu al recurs d'inconstitucionalitat a què es refereix l'article 50.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 [ENLLAÇ AL DICTAMEN]. La Mesa del Parlament, en sessió de dia 29 de març, acordà admetre a tràmit l'escrit esmentat i seguir la tramitació del recurs d'inconstitucionalitat de què es tracta adoptat per acord de Mesa en sessió de dia 4 de març proppassat i interposar el recurs d'inconstitucionalitat. 

 

Procediment i arguments al·legats per a la interposició del recurs

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, al seu article 196 estableix que, a iniciativa de dos grups parlamentaris o d'una cinquena part dels diputats i les diputades, o per decisió de la Mesa, d'acord amb la Junta de Portaveus, el president o la presidenta haurà de convocar el Ple als efectes de determinar la procedència d'interposar el recurs d'inconstitucionalitat a què es refereix l'article 50.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

L'acord a què es refereix l’apartat anterior haurà de ser adoptat pel Ple en votació per majoria absoluta; i correspon al Ple, amb la mateixa majoria, de prescriure, si s'escau, que sigui el Govern qui es personi en aquest procediment.

Els grups parlamentaris sotasignats, al seu document registrat, constataren que les raons essencials que motivaren la seva petició consisistien en "l'incompliment de l'exigència d'equilibri econòmic atenent al fet insular" i "en la discriminació estructural de Balears".

 

 

 

 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 13/d’abril/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 21318333

Mapa Web