El Parlament aprova el límit de despesa financera per a 2022

Notícia del Parlament - 13 d'octubre de 2021

A més d'aquest punt que inicia el camí cap a la presentació del Projecte de llei de Pressuposts, la plenària ha substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació), ha aprovat una moció relativa a la descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears i, finalment, ha substanciat la compareixença del conseller Miquel Company per informar sobre el Pla d'inversions estratègiques.

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària, que s'ha desenvolupat durant el matí i l'horabaixa, i durant la qual, d'acord amb l'ordre del dia convocat, s'han substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació), s'ha aprovat una moció, s'ha aprovat el límit màxim de despesa no financera per a 2022 i s'ha substanciat la compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, per informar sobe el Pla d'inversions estratègiques de les Illes Balears.

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han formultat denou preguntes de control al Govern, que, amb el vídeo adjunt de les mateixes, han estat les següents:

 1. RGE núm. 9660/21, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de saturació a les urgències de l’hospital de Son Espases. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9665/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords del Parlament en relació amb l’abús de la temporalitat a l’administració pública.[VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9654/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a ampliació de l’espai portuari de Son Blanc. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9657/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a passaport COVID. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9663/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords i consensos amb les patronals del petit i mitjà comerç. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9670/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració del nou sistema tarifari del transport públic. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9646/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla general de Ports de les Illes Balears. [VIDEO DE LA PREGUNTA
 1. RGE núm. 9651/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acord per disposar de barca a les 22.30 entre Eivissa i Formentera. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 1. RGE núm. 9659/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament d’establiments hotelers. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 2. RGE núm. 9671/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures del Govern per allargar el tancament dels establiments hotelers fins a final d’any. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 3. RGE núm. 9661/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de suposat assetjament al Centre de Tecnificació de les Illes Balears. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 4. RGE núm. 9662/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació diligent del conseller de Mobilitat i Habitatge. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 5. RGE núm. 9664/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de places de formació professional de grau superior. VIDEO DE LA PREGUNTA]
 6. RGE núm. 9666/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada d’impostos.[VIDEO DE LA PREGUNTA]
 7. RGE núm. 8084/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla estratègic de fons europeus.  Ajornada a la sessió anterior. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 8. RGE núm. 9669/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a accions per reposicionar el turisme de les Illes Balears. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 9. RGE núm. 9656/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fons europeus. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 10. RGE núm. 9658/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actualització del complement de residència per als empleats públics destinats a Balears en els pressuposts generals de l’Estat per al 2022. Insularitat digna. [VIDEO DE LA PREGUNTA]
 11. RGE núm. 9667/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord entre el PSOE i Unidas Podemos per als pressuposts generals de l’Estat i la Llei d’Habitatge. [VIDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en matèria d’emergències.

El diputat José Luis Camps ha interpel·lat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern balear, Mercedes Garrido, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Mixt-Gent per Formentera + PSIB-PSOE + EUIB, relativa a la descarbonització de les centrals tèrmiques de les Illes Balears, la qual ha estat APROVADA, amb votacions separades per punts i amb la redacció i resultats de les votacions següents: 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la definició d’un calendari de descarbonització i proposta de substitució de la Central Tèrmica de Ca Marí, a l’illa de Formentera per una font de generació d’energia renovable, per tal de garantir el subministrament energètic de l’illa.

Aprovat per 49 vots a favor i 4 abstencions (Diputat no adscrit-Maxo Benalal i VOX-Actua Baleares).
2. El Parlament de les Illes Balears insta Red Eléctrica Española, GESA-ENDESA i el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, a iniciar els tràmits per al desmantellament de la central tèrmica de Ca Marí, a l’illa de Formentera, i la seva substitució per un altre sistema de generació d’energia renovable, per tal de garantir el subministrament energètic de l’illa.

Aprovat per 49 vots a favor i 4 abstencions (Diputat no adscrit-Maxo Benalal i VOX-Actua Baleares). Amb incorporació de l'esmena de Ciudadanos.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit el diputat Antonio Jesús Sanz.

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha formulat una esmena de modificació del punt 2 la qual, defensada per Jesús Méndez, ha estat acceptada pel grup proposant i incorporada a la redacció final de la iniciativa.

Al torn de fixació de posicions han intervigut els parlamentaris Virginia Marí (Popular), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Damià Borràs (Socialista). 

LÍMIT DESPESA NO FINANCERA PER A 2022

El Ple ha aprovat per 28 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 vots en contra (diputat no adscrit-Maxo Benalal, El Pi, Vox i Popular) i 4 abstencions (Ciudadanos) el límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2022 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ascendeix a 5.176,6 milions d’euros. La xifra d'enguany representa un augment del 9,5 % en relació amb el pressupost inicial per a 2021, un total de 450,1 milions d’euros més que eleven el sostre de despesa. Per primera vegada, s’hi inclouen el factor d’insularitat previst en el règim especial de les Illes Balears i els recursos provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del fons europeu Next Generation.

S'ençata així el camí cap a la presentació del Projecte de llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022, que els propers mesos es tramitarà al Parlament per al seu debat i votació en sessions de comissions i plenàries.

Debat plenari

Al quart punt de l'ordre del dia de la plenària celebrada avui dimecres, s'ha substanciat la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, per tal de debatre i votar la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2022, d'acord amb el que preveu l'article 7i de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Després de l'exposició de la consellera Sánchez han anat fixant la posició els diferents grups parlamentaris amb les intervencions d'Antoni Costa (Popular), Alejandro López (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells  (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-Gent per Formentera + PSIB-PSOE + EUIB) i Jordi Marí Tur (Socialista). 

COMPAREIXENÇA DEL CONSELLER MIQUEL COMPANY

Finalment, al cinquè i darrer punt de l’ordre del dia, ha comparegut, a iniciativa pròpia, davant la plenària el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, per informar sobre el Pla d’inversions estratègiques de les Illes Balears.

Al torn d'intervencions dels grups parlamentaris ho han fet els diputats i diputades Sebastià Sagreras (Popular), Esperança Sans (Unidas Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB) i Jordi Marí Tur (Socialista). 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 19/05/2022 a les 09:00h de la COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 35184694

Mapa Web