El Ple aprova una moció i dues proposicions no de llei

Notícia del Parlament - 9 de novembre de 2021

Al Ple també s'han substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació) i s'ha rebutjat una proposició no de llei.

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària, durant la qual, d'acord amb l'ordre del dia convocat, s'han substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació), s'ha aprovat una moció i dues proposicions no de llei.

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat denou preguntes de control al Govern (tres ajornades), les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

Primera. RGE núm. 11897/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de la formació adequada i adaptada a la demanda dels principal sectors econòmics de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Segona. RGE núm. 12033/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió del director de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tercera. RGE núm. 12019/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a pla d’extracció d’arena a la costa de Banyalbufar. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quarta. RGE núm. 12022/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pla possible gran apagada. AJORNADA.

Cinquena. RGE núm. 12023/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a creuers i el seu paper en el model turístic de Palma. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Sisena. RGE núm. 12034/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment aprovat per la Conferència Sectorial d’Agricultura per a mesures de desenvolupament rural i digitalització. AJORNADA.

Setena. RGE núm. 12021/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions programades per a Formentera en matèria de mesurament i millora de la qualitat de l’aire. AJORNADA.

Vuitena. RGE núm. 12024/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a noves propostes del Govern per a la pròxima temporada turística 2022. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Novena. RGE núm. 12026/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a projecte del centre terapèutic per a menors amb mesures de justícia juvenil. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Desena. RGE núm. 12032/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la partida destinada a la producció de continguts d’IB3 i altres per a l’any 2022. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Onzena. RGE núm. 12027/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació actual de las barques d’arrossegament a les Illes Balears.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dotzena. RGE núm. 12029/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la reforma laboral. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tretzena. RGE núm. 12030/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs d’ordenació turística al Consell Insular de Mallorca.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Catorzena. RGE núm. 12031/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reivindicació davant el govern central en relaciona amb els fets que es produïren el divendres dia 5 de novembre a l’aeroport de Palma. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinzena. RGE núm. 12035/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oportunitats laborals per als joves. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setzena. RGE núm. 12025/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressupost de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció, derivada de la pregunta d’iniciativa ciutadana RGE núm. 7652/21, del Sr. Josep Lluís Cardona Enrich. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Desetena. RGE núm. 11889/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nova llei estatal d’habitatge. Ajornada a la sessió. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Devuitena. RGE núm. 11890/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a immigració il·legal.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Denouena. RGE núm. 11901/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a impuls l’emprenedoria a les Illes Balears.  [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vintena. RGE núm. 12020/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aprofitament de tots els recursos disponibles en favor de les PIME en matèria d’innovació industrial. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vint-i-unena. RGE núm. 12037/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a oficina anticorrupció eficaç i independent a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vint-i-dosena. RGE núm. 12036/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada generalitzada de preus a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge.

El diputat José Luis Camps ha interpel·lat la conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a polítiques destinades a la població juvenil de les Illes Balears la qual ha estat APROVADA parcialment, amb votacions separades per punts i amb la redacció i resultats següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata la urgència d'augmentar les actuacions en polítiques integrals i eficients per abordar els problemes dels joves de les Illes Balears en l'àmbit del lleure, la formació, el treball, l'accés a l'habitatge i la salut, així com la plena participació activa dels mateixos a través del Consell de la Joventut de les Illes Balears i la resta d'administracions competents en matèria de joventut. 

Aprovat per 48 vots a favor i 3 en contra (Vox). Amb esmena del Grup Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, transaccionada. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears reconeix que l'atur i la precarietat laboral és la primera preocupació dels joves de les Illes Balears, i la dificultat per accedir a un habitatge assequible, la segona de les seves preocupacions.

Aprovat per unanimitat.

Tercer. Tenint en compte les taxes actuals d'abandonament escolar, desocupació juvenil i temporalitat laboral, el Parlament de les Illes Balears constata que, el desenvolupament de polítiques i accions dirigides als joves han de ser  una prioritat per al Govern de les Illes Balears. Per tant, s'insta el Govern a adquirir el compromís ferm de donar una resposta integral i coordinada a les
necessitats dels joves.

Aprovat per 50 vots a favor i 1 en contra (Maxo Benalal, diputat no adscrit). Amb esmena del Grup Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, transaccionada. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa la Comissió Interdepartamen tal per a la coordinació de l'acció política del Govern en matèria de joventut i l'elaboració de polítiques dirigides als joves.

Aprovat per unanimitat.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un Pla Estratègic de Joventut amb l'objectiu d'oferir una resposta integral a les necessitats dels joves de les Illes Balears. El Pla se sustentarà en els següents eixos:
a) Formació i educació de qualitat.
b) Ocupació estable i de qualitat.
c) Emprenedoria i l'autoocupació.
d) Retenció, atracció i retorn del talent.
e) Emancipació.
f) Habitatge assequible.
g) Erradicació de la violència.
h) Promoció de valors socials i democràtics.
i) Plena inclusió dels joves amb discapacitat.
j) Vida saludable.
k) Salut mental.

Rebutjat per 29 vots en contra (Maxo Benalal, Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 19 vots a favor (Ciudadanos, Vox i Popular) i 3 abstencions (El Pi). 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a afavorir l'accés dels joves a un habitatge assequible, mitjançant:
a) Deduccions, bonificacions i incentius fiscals.

Aprovat per unanimitat.
b) La baixada al 4% l'impost de transmissions patrimonials aplicable a l'habitatge habitual adquirit per joves menors de 35 anys en habitatges de fins a 200.000 euros.

Aprovat per unanimitat.
c) Afavorir la construcció d'habitatge assequible i l'habitatge social en lloguer mitjançant la col·laboració públicoprivada.

Aprovat per unanimitat.
d) Destinar el 50% dels immobles gestionats per l'administració pública als joves menors de 35 anys.

Rebutjat per 29 vots en contra (Maxo Benalal, Mixt, MÉS per mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 21 a favor (Ciudadanos, Vox, El Pi, Popular). 
e) Impulsar un programa de complement de l'estalvi per a joves menors de 35 anys que pretenguin adquirir un habitatge.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, Vox, El Pi, Popular).

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir, secundar i impulsar l'emprenedoria de la població jove i l'autoocupació.

Aprovat per unanimitat.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a bonificar el 100% de les quotes dels autònoms corresponents als dos primers anys d'activitat per als joves menors de 35 anys.

Aprovat per unanimitat.
Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar i garantir polítiques actives d'ocupació específiques per als joves menors de 35 anys.

Aprovat per unanimitat.
Desè. 
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que, dins el primer semetre de l’exercici 2022, realitzi un informe avaluatiu de les polítiques actives d’ocupació orientades als joves. 

Aprovat per 38 vots a favor i 13 abstencions (Popular). Amb esmena del Grup Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, transaccionada. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit la diputada Patricia Guasp Juan Manuel López.

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han presentat cinc esmenes que, defensades pels diputats, Ares Fernández, Cristina Mayor i Miquel Ensenyat, han estat acceptades pels grups proposant tres esmenes transaccionades, mentre que la resta han estat rebutjades. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut Antoni Fuster (Popular), Idoia Ribas (VOX Actua Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca). 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart i darrer punt de l'ordre del dia de la plenària, s'ha substanciat el debat i la votació de tres proposicions no de llei.

Primera

La primera, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a inclusió de la clàusula de responsabilitat constitucional, ha estat REBUTJADA, amb votacions separades per punts i amb els resultats següents: 

1. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern balear que les conselleries competents incloguin en els plecs de licitació de contractes públics i en les convocatòries d'ajudes i subvencions una clàusula de responsabilitat constitucional.

Rebutjat per 31 vots en contra (El Pi, Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 16 vots a favor (Maxo Benalal, Vox i Popular) i 4 abstencions (Ciudadanos). 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern dels Illes Balears perquè no es financi amb fons gestionats per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actes que tinguin com a objectiu enaltir o realitzar apologia de:

1. Terrorisme. I de persones condemnes per delictes de terrorisme.

2. Vulneració dels principis establerts en la Declaració Universal dels Drets Humans.

3. Delictes d'odi i/o incitació a l'odi. O de persones condemnades per aquests delictes.

4. Delictes de sedició i/o rebel·lió. O de persones condemnades per aquests delictes.

5. Ultratge a les institucions i símbols de l'Estat, les Comunitats Autònomes, Consells Insulars i Ajuntaments.

Rebutjat per 31 vots en contra (El Pi, Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 20 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos i Popular). Amb esmena del GP Popular incorporada, transaccionada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i exposada per Sergio Rodríguez.

El Grup Parlamentari Popular ha registrat una esmena que, defensa per la diputada Nuria Riera, la qual ha estat acceptada pel grup proposant amb una transacció (manteniment del primer punt originari). 

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Esperança Sans (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Silvia Cano (Socialista). 

Segona

La segona proposició no de llei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació per lots dels projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears i per la resta d’administracions ha estat APROVADA amb votacions separades per punts i amb els resultats següents: 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i la resta d'administracions públiques que les contractacions públiques que es licitin es facin amb el màxim de lots possibles a fi i efecte d'afavorir la lliure concurrència i la participació del màxim d'empreses, especialment la participació de les empreses de les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que tot l'esforç inversor previst al Pla d'Inversions Estratègiques es liciti a través del màxim de lots possibles per així afavorir la lliure concurrència i la participació del màxim d'empreses, especialment la participació de les empreses de les Illes Balears i de les nostres PIME.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i la resta d'administracions públiques a introduir als plecs dels contractes públics clàusules que penalitzin el pagament endarrerit als subcontractistes per l'empresa adjudicatària de factures, així com qualsevol altre incompliment de la normativa aplicable.

Aprovats per 47 vots a favor i 4 abstencions (Vox).

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar una guia de bones pràctiques per al foment de l'accés de les PIME a la contractació del sector públic de les Illes Balears, per tal de fomentar l'accés de les PIME a la contractació pública de les administracions de les Illes Balears i del seu sector públic.

Aprovat per unanimitat, amb esmena conjunta de MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos incorporada. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat presentada i defensada pel diputat Josep Melià.

Intervencions

Els grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos ha formulat conjuntament una esmena d'addició d'un punt nou que, defensada per les diputades Joana Aina Campomar, Pilar Carbonero i Esperança Camps, ha estat acceptada pel grup proposant i, per tant, incorporada a la votació final.  

Al torn de fixació de posicions han intervingut Sebastià Sagreras (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Idoia Ribas (Vox-Actua Baleares), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB)

Tercera

Finalment, s'ha procedit al debat i a la votació d'una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa a regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia, que ha estat APROVADA parcialment, amb votacions separades per punts, amb els resultats següents: 

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fixar, abans de dia 31 de març de 2022, les condicions de continuïtat, regularitat, freqüència, preu, i capacitat de l'oferta comercial de transport marítim regular necessaris per garantir un servei suficient en la ruta marítima entre els ports de Ciutadella i Alcúdia, en compliment de l’article 16 de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a formular, si escau, i d'acord amb les condicions esmentades en el paràgraf anterior, i en tot cas, abans de l'1 de juny de 2022, una proposta d'obligació de servei públic en la línia marítima entre Ciutadella i Alcúdia. La proposta d'obligació de servei públic, que haurà de ser consultada amb la Comissió Europea d'acord amb l'article 9 del Reglament 3577/92, del Consell, de 7 de desembre de 1992, contindrà una proposta de preu màxim. A aquesta tarifa màxima, ha de ser-li aplicable addicionalment les bonificacions per a residents i per a famílies nombroses establertes en la legislació aplicable. 

Aprovats per 34 vots a favor, 1 vot en contra (Maxo Benalal) i 15 abstencions (Popular). Amb esmenes transaccionades del Grup Socialista.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir, en el desenvolupament reglamentari de l’obligació de servei públic en les línies marítimes entre Ciutadella i Alcúdia previstes a l’article 16 de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, que les freqüències en les esmentades línies prevegin almenys, per tots els dies de la setmana, un servei abans de les 8.00 h en la ruta Ciutadella-Alcúdia i un servei a partir de les 18.00 h en la ruta Alcúdia-Ciutadella.

Aprovat per 34 vots a favor i 16 abstencions (Maxo Benalal, Vox i Popular). 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar el Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el sentit que la bonificació de residents del 75% de la tarifa sigui aplicable també als vehicles dels passatgers residents.

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 20 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Vox, El Pi i Popular) i 5 abstencions (Maxo Benalal i Ciudadanos).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure, en el pròxim projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB que s’aprovi a partir de l’aprovació d’aquesta proposició no de llei, la partida pressupostària corresponent per donar compliment al contingut material d’aquesta proposició no de llei.

Rebutjat per 26 vots en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 5 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca i El Pi) i 20 abstencions (Maxo Benalal, Vox, Ciudanos i Popular).

5 bis. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a sol·licitar al Govern Central la inclusió, si escau, en el pròxim projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat una partida pressupostària per donar compliment a l’ampliació de la cobertura del descompte de residents per transport marítim als vehicles dels residents al considerar-se part del seu equipatge i subsidiàriament als vehicles de titulars de targeta de mobilitat reduïda.

Aprovat per 43 vots a favor i 8 abstencions (Ciudadanos i Unidas Podemos). Amb esmena del GP Socialista incorporada.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tenir, d’acord amb l’Ajuntament de Ciutadella, un paper actiu en la limitació de l’arribada d’embarcacions al port de Ciutadella a través de la ruta marítima entre aquesta ciutat i Alcúdia durant les setmanes de l’any amb més trànsit de passatgers i, especialment, durant les festes de Sant Joan. En aquest sentit, s’insta a estudiar l’aplicació dels mecanismes prevists als articles 14 (establiment de línies d’interès estratègic) i 15 (obligacions específiques) de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, per tal d’establir un topall d’arribades de passatgers no residents al port de Ciutadella. En conseqüència, s’haurà de preveure el règim de control, inspecció i sanció del compliment d’aquest topall per part de les companyies navilieres que operin en l’esmentada ruta marítima.

Rebutjat per 42 vots en contra i 9 vots a favor (Mixt-MÉS per Menorca, Ciudadanos i El Pi).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat defensada pel diputat Josep Castells. 

El Grup Parlamentari Socialista ha formulat sis esmenes a la iniciativa les quals, defensades per Damià Borràs, algunes han estat incorporades a la iniciativa. 

Al torn de fixació de posicions han intervingut Salomé Cabrera (Popular), Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Jesús Méndez (Ciudadanos), Jorge Campos (VOX-Actua Baleares) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 30/de novembre/2021 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 28381755

Mapa Web