El Ple rebutja les esmenes a la totalitat al Projecte de llei de Pressuposts per al 2022

Notícia del Parlament - 23 de novembre de 2021

Al Ple també també s'han substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació) i s'ha procedit al debat i a la votació d'una moció del Grup Popular relativa a l'habitatge de la qual s'han aprovat dos punts.

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària, durant la qual, d'acord amb l'ordre del dia convocat, s'han substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació) i s'ha aprovat per unanimitat una moció.

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat denou preguntes de control al Govern (una ha estat ajornada), les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

1.- RGE núm. 12206/21, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relativa a mesures davant l’augment de casos COVID. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

2.- RGE núm. 12210/21, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aplicació i desplegament de la Llei d’habitatge de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

3.- RGE núm. 12389/21, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a impost del turisme sostenible. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

4.- RGE núm. 12399/21, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a criteris per accedir a la subvenció per a la plantació d’arbres. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

5.- RGE núm. 12374/21, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a eliminació de restes de fibrociment. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

6.- RGE núm. 12393/21, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions al problema de les pluvials d’Alaior. Ajornada

7.- RGE núm. 12375/21, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pujada de preus de materials de construcció a les obres d’habitatges HPO. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

8.- RGE núm. 12380/21, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del servei del 061 a l’illa de Formentera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

9.- RGE núm. 12395/21, del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a clima laboral que viuen els treballadors de la subcontrata Dalton Audiovisual. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

10.- RGE núm. 12390/21, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a discrepància plantejada pel Govern de l’Estat en relació amb el Decret llei 6/2021. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

11.- RGE núm. 12391/21, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per compensar les brutals pujades de preus suportades per famílies i empreses. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

12.- RGE núm. 12392/21, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions d’ocupació temporal del port de Palma a les empreses del sector de reparació d’embarcacions. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

13.- RGE núm. 12394/21, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

14.- RGE núm. 12396/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'actuació de la Conselleria d'Educació i la inspecció educativa va ser l'adequada respecte a la denúncia d'assetjament d'una professora de l'IES Madina Mayurqa. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

15.- RGE núm. 12397/21, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard a les prestacions per maternitat i paternitat a causa del col·lapse de la Seguretat Social. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

16.- RGE núm. 12379/21, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despesa publicitària al festival Los 40 Music Awards. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

17.- RGE núm.12387/21, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a institut a Son Ferriol. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

18.- RGE núm. 12388/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a situació de la sanitat pública de Baleares. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

19.- RGE núm. 12400/21, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a veto a l'esmena als pressuposts generals de l'Estat 2022 a l'actualització del complement de residència per a empleats públics. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

20.- RGE núm. 12398/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitats a les que s’ha de destinar la recaptació de l’ecotaxa. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes Balears.

La diputada Margalida Durán ha interpel·lat el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIÓ

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació d'una moció, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'habitatge la qual ha estat REBUTJADA majoritàriament (llevat dos punts), amb la redacció i els resultats de les votacions següents:  

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a reconèixer l'ús com a habitatge, de manera excepcional, en tots els locals comercials de planta baixa de les promocions d'HPO de què disposa l'administració i que compleixin amb els requisits per ser reconeguts com a habitatge per donar sortida a les necessitats urgents, prioritzant les persones amb dependència i necessitats especials dels ciutadans de les Illes Balears.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a finalitzar les obres de tots els locals comercials i/o habitatges en mal estat per posar a disposició en el menor temps possible per als ciutadans.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a implantar fórmules que donin plena seguretat i confiança als propietaris que incorporin els seus habitatges al mercat de lloguer. En aquest sentit, s’apostarà per la contractació d’assegurances privades que garanteixin als propietaris el cobrament immediat de les rendes impagades i les indemnitzacions pels desperfectes que s’hagin pogut ocasionar.

Rebutjat per 27 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar estricte compliment a la Llei de contractes del sector públic i molt especialment al que preveu l’article 35.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i la resta d’administracions públiques competents en la matèria, a facilitar, modificant les normes urbanístiques si escau, el destí del sòl urbà o urbanitzable actualment existent, per tal que pugui dedicar-se a la construcció d’habitatges per als ciutadans de les Illes Balears amb rendes mitjanes i baixes.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 16 a favor (Maxo Benalal, Vox i Popular) i 7 abstencions (El Pi i Ciudadanos). 

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar l’índex de intensitat d’ús residencial amb la finalitat de permetre la construcció de més habitatges sense consumir més territori, així com agilitar la tramitació d’expedients amb la finalitat de que les llicències d’obra en sòl  urbà es concedeixin en un termini màxim de 3 mesos.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 22 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

7.- El Parlament de les Illes Balears insta les forces polítiques amb representació parlamentaria al Congrés dels Diputats a modificar les normes pertinents per tal de combatre l'ocupació il·legal i les màfies que se n'aprofiten i garantir que els legítims propietaris dels habitatges ocupats recuperin els seus immobles en un termini màxim de 24 hores.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que, per tal de poder reconèixer i aprovar la rehabilitació dels apartaments Don Pepe a Eivissa, modifiqui la Llei d'urbanisme de les Illes Balears en termes equivalents a l'article 108.2 del Decret legislatiu 1/2020, on s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya , que estableix que en les construccions i instal·lacions que estan fora d'ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació ni d'augment de volum, llevat de les reparacions que exigeixen la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions, així com les obres destinades a facilitar l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, de conformitat amb la legislació sectorial d'aquesta matèria.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 16 a favor (Maxo Benalal, Vox i Popular) i 7 abstencions (El Pi i Ciudadanos). 

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que totes les noves promocions HPO de l'IBAVI disposin com a mínim d'un pis per a famílies nombroses.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 20 a favor (Maxo Benalal, Vox,  Ciudadanos i Popular) i 3 abstencions (El Pi). 

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a compartir, amb caràcter obligatori, el registre per illes
dels pisos desocupats perquè els consells insulars i ajuntaments hi tinguin accés directe.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 19 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi i Popular) i 4 abstencions (Ciudadanos). 

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a resoldre administrativament i de forma definitiva amb els Ministeris de Defensa i Foment, abans del 31 de març del 2022, la situació de l’antiga caserna de Son Busquets per facilitar-hi la construcció d'habitatges.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a resoldre d’una vegada la situació de Can Escandell d'Eivissa, abans de finalitzar l'any 2021, per poder construir-hi habitatge HPO.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a evitar la imposició de penalitzacions o sancions en cas que s'hagin de resoldre contractes d'obra pública com a conseqüència de la pujada desorbitada de matèries primeres.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 16 a favor (Maxo Benalal, Vox i Popular) i 7 abstencions (El Pi i Ciudadanos). 

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme una revisió actualitzada, detallada i realista, dels preus de mercat, tant de matèries primeres, com dels subministraments i energies necessàries per al desenvolupament dels treballs, de manera que els preus dels concursos convocats per qualsevol organisme o administració pública, estableixin unes condicions reals i proporcionades en relació cost/producció, que no provoquin situacions abusives o que facin econòmicament inviable l'execució dels projectes.

Aprovat per unanimitat.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i de forma excepcional, que reconegui i revisi la situació de totes aquelles empreses que tinguin un contracte en vigor de qualsevol obra pública, que pogués veure's afectat per aquest increment inusual dels costos, a què de forma justificada, s'estableixi juntament amb els col·legis oficials professionals i les associacions empresarials, una comissió tècnica, que pugui avaluar les situacions que es produeixin als contractes d'obra pública vigents i fer una proposta justa i proporcionada perquè aquest sobrecost, desmesurat i inusual, no sigui única i exclusivament assumit pel contractista i que en recuperació, en cas d’increments desmesurats de matèries primes, puguin quedar exemptes de qualsevol acció o penalització que es derivin en contra.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 16 a favor (Maxo Benalal, Vox i Popular) i 7 abstencions (El Pi i Ciudadanos). 

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a resoldre i efectuar en un termini de 4 mesos, les gestions oportunes per dur a terme una oferta pública, en règim de lloguer, de tots els aparcaments lliures de que disposa l’IBAVI, en primera instància que s'ofereixin als residents de les promocions i, en cas de quedar vacants, prèvia informació pública a diferents mitjans de comunicació i amb transparència, s'ofereixin als ciutadans que puguin estar interessats.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar un tipus reduït del 4% a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats modalitat de transmissions patrimonials oneroses per a la compra d’habitatge habitual a les Illes Balears.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les IllesBalears a incrementar l’import i els límits de la deducció per arrendament d’habitatge a l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i crear una nova deducció a aquest mateix impost per als arrendadors que incorporin els seus habitatges al mercat de lloguer d’habitatge permanent.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar una veritable política d’habitatge per als joves i, concretament, a dur a terme les següents actuacions:

• Crear la “Hipoteca compra fàcil” que permeti, mitjançant un sistema d’aval per part de la comunitat autònoma, la concessió de préstecs hipotecaris que arribin fins a un 100% del valor de taxació en els casos de compra de l’habitatge habitual.
• Mesures adreçades als joves de fins a 35 anys per fomentar l’accés a l’habitatge a un preu de lloguer de un 50% per davall del preu de mercat.
• Aval dels joves per poder comprar, construir o reformar un habitatge.
• Facilitar bonificacions a l’IBI per als joves fins a 35 anys en els tres primers anys després de l’adquisició de l’habitatge, així com establir incentius fiscals a l’IRPF pel que fa a l’habitatge jove.
• Implantar un tipus súper reduït del 2% per a la compra d'habitatge habitual a les Illes Balears per a joves menors de 35 anys, famílies nombroses o monoparentals.
• Eliminació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats -modalitat de transmissions patrimonials oneroses- per a la compra del primer habitatge habitual per a joves menors de 30 anys.
• Eliminació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats -modalitat actes jurídics documentats- per a la compra d’un habitatge habitual nou i per a la formalització de préstecs hipotecaris en relació a la compra de l’habitatge habitual per als joves menors de 30 anys, famílies nombroses o monoparentals.

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a pagar els ajuts pendents i compromesos per al lloguer de l'any 2020 abans del 31 de desembre del 2021 i que els ajuts al lloguer de l’any 2021 es paguin abans del 28 de febrer de 2022. 

Rebutjat per 28 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 23 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). 

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a potenciar els convenis de col·laboració públic-privada per a la construcció d'habitatge social i d'habitatge assequible. Els convenis per als projectes d'obra nova o de reforma integral hauran de comprendre una tramitació àgil, amb l'índex d'intensitat d'ús residencial autoritzat actualment per a habitatges de l'IBAVI i amb altres contrapartides que afavoreixin la participació de les empreses i de les PIMES.

Aprovat per 46 vots a favor i 5 vots en contra (Unidas Podemos).  Esmena del Grup Ciudadanos incorporada.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a flexibilitzar les condicions actuals per al canvi d'ús d'edificis turístics obsolets a habitatge social i afavorir així l'accés a habitatge per a joves que desitgin emancipar-se.

Rebutjat per 27 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 22 a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular). Amb esmena del Grup Ciudadanos incorporada.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit el diputat José Luís Camps (Popular). 

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha registrat dues esmenes d'addició als punts de la iniciativa, les quals, defensades per Marc Pérez-Ribas, han acceptades pel grup proposant i incorporades al text final per a la seva votació.

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX Actua Baleares), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Joan Ferrer (Socialista).

DEBAT DE TOTALITAT PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS 2022

Durant el darrer punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada avui matí han estat REBUTJADES les quatre esmenes de totalitat de devolució presentades pels grups parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, VOX-Actua Baleares, Ciudadanos i Popular al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022 per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 23 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). 

Presentació del Projecte de llei

El punt del debat de totalitat al Projecte de llei s'ha encetat amb la intervenció de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha presentat i defensat la iniciativa legislativa del Govern. Tot seguit, s’ha procedit al debat del contingut de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pels esmentats grups parlamentaris.

En primer lloc el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears ha defensat la seva esmena a la totalitat de devolució amb la intervenció del diputat Josep Melià (RGE 12302/2021),

Tot seguit el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ha defensat els punts d'argumentació per a la presentació de l'esmena a la totalitat de devolució amb la intervenció d'Idoia Ribas. (RGE núm. 12335/21

A continuació, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos, ha intervingut per defensar l'esmena a la totalitat de devolució Patricia Guasp. (RGE núm. 12336/21)

I, finalment, per part del Grup Parlamentari Popular, ho ha fet el diputat Antoni Costa (RGE núm. 12337/21)

Intervencions de la resta de grups parlamentaris

En torn en contra de les esmenes defensades han intervingut els diputats Antonia Martín (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Pilar Costa (Socialista).

Votació de les quantitats globals

Després d’haver rebutjat les quatre esmenes a la totalitat de devolució per la majoria de vots esmentats a l’inici de la notícia, a continuació, s’ha procedit a la votació i aprovació conjunta de les quantitats globals dels pressuposts, que són les següents:

De la CAIB i dels seus organismes autònoms per a l'exercici de 2022 els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 6.374.575.965€.

De les entitats públiques empresarials de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 588.965.270€.

De les societats mercantils públiques de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 6.746.380€.

De les fundacions del sector públic de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 103.206.602€

Dels consorcis de la CAIB per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 125.024.127€

Del Servei de Salut per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 1.972.547.657€

De l’Agència Tributària de les Illes Balears per a 2022, els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a 11.909.865 €

Enumerades les quantitats globals s’ha procedit a la votació conjunta i han resultat APROVADES per 30 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos, El Pi i Popular). 

Tramitació parlamentària

Rebutjades les esmenes de totalitat de devolució i aprovades les quantitats globals del Projecte de llei de pressuposts generals per a 2022, els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes parcials fins a dia 26 de novembre. Es reunirà la ponència per a l’elaboració de l’informe que es trametrà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts per a l'elaboració i l’aprovació, si pertoca, del dictamen, que serà debatut i votat durant la sessió plenària que aprovarà o rebutjarà definitivament el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2022.

Previsió del calendari de tramitació

  • Finalitza el termini ampliat de presentació d’esmenes parcials, dia 26 de novembre.
  • La Ponència que n’ha de redactar l’informe està prevista que es reuneixi els dies 2 i 3 de desembre.
  • La Comissió d’Hisenda i Pressuposts es reunirà els dies 14, 15 i 16 de desembre per tal de dictaminar el projecte de llei.
  • I, finalment, del 20 al 22 de desembre, se celebraran les sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 24/05/2022 a les 08:45h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 35258546

Mapa Web