El Parlament reprèn les sessions plenàries amb la validació d'un Decret llei i l'aprovació d'una moció

Notícia del Parlament - 1 de febrer de 2022

Al darrer punt de l'ordre del dia, ha comparegut la consellera la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, per tal de donar compliment al primer punt d'una Proposició no de llei relativa a balances fiscals.

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts una nova sessió plenària, durant la qual, d'acord amb l'ordre del dia convocat, s'han substanciat els punts de control a l'Executiu (preguntes i interpel·lació), s'ha aprovat una moció, dos punts d'una proposició no de llei derivada de l'empat en comissió i s'ha validat un Decret llei. 

PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat denou preguntes de control al Govern les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

Primera. RGE núm. 429/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a certificat d’entrada als espais condicionats al certificat COVID a aquelles persones que han passat la malaltia diagnosticada amb tests d’antígens. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Segona. RGE núm. 432/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a bo jove d’habitatge i emergència habitacional. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tercera. RGE núm. 435/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a professionals del Servei Públic de Salut de les Illes Balears [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quarta. RGE núm. 436/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a motius pels quals el Govern encara no ha presentat el text de l’avantprojecte de la tan anunciada Llei de Turisme. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Cinquena. RGE núm. 437/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a sobresous cobrats per empleats. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Sisena. RGE núm. 438/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a passaport COVID. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setena. RGE núm. 439/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a període d’eficàcia temporal i caducitat de les llicències d’obres per als ciutadans de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vuitena. RGE núm. 440/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del ministre de Consum en relació amb l’exportació de carn. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Novena. RGE núm. 441/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportació promesa per a l’any 2022 per als apartaments Don Pepe a Eivissa. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Desena. RGE núm. 442/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a okupació il·legal d’habitatges a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Onzena. RGE núm. 443/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a passaport COVID. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dotzena. RGE núm. 444/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d’adjudicació de les obres dels nous centres de salut. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tretzena. RGE núm. 445/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en la garantia dels drets lingüístics en la Llei d’Educació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Catorzena. RGE núm. 446/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la sisena onada de COVID. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinzena. RGE núm. 14346/21, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a espoli a Balears. (Ajornada a la sessió plenària de dia 14.12.21)[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setzena. RGE núm. 431/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració del projecte de llei estatal d’habitatge.[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dessetena. RGE núm. 430/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a licitació en bloc de nou centres de salut. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Devuitena. RGE núm. 434/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió del Govern davant la sisena onada de la COVID-19. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Denouena. RGE núm. 447/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de l’anunciada Llei Turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en matèria turística.

La diputada Salomé Cabrera ha interpel·lat el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treall, Iago Negueruela, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

MOCIONS

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat el debat i la votació de dues mocions.

La primera moció, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d’habitatge i, especialment, en relació amb els apartaments Don Pepe d’Eivissa, ha estat REBUTJADA amb votacions separades per punts, amb els resultats següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al
tracte que ha donat l’Ajuntament de Sant Josep (Eivissa), com a primera administració més propera, a les famílies dels apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany) i, així mateix, rebutja la deixadesa del Govern de les Illes Balears i la manca de propostes de solució d’aquest assumpte, tot i que es coneixia la problemàtica que patien les famílies des de fa més d’un any.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Maxo Benalal, Vox i Popular) i 7 abstencions (Ciudadanos i El Pi).

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a possibilitar i facilitar la rehabilitació dels apartaments Don Pepe (Sant Francesc de s’Estany) a Eivissa a través de la modificació de la llei d'urbanisme de les Illes Balears, o de qualsevol altra normativa, per tal que els edificis o instal·lacions que poguessin estar fora d'ordenació puguin ser rehabilitats en casos d´especial afecció social. 

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos i Popular) i 3 abstencions (El Pi). Amb esmena del Grup Ciudadanos, incorporada.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant
Josep de l'illa d'Eivissa a paralitzar els desnonaments que puguin estar pendents d’execució així coml'ordre d'execució de ruïna sobre els Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany) fins que el TSJB es pronunciï després de la presentació del recurs de cassació.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos i Popular) i 7 abstencions (Ciudadanos i El Pi). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar al Consell de Ministres la legalització de manera excepcional i per raons d'utilitat pública degudament acreditada l'edifici dels Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany).

Rebutjat per 34 vots en contra (Mixt, El Pi, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 17 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, Ciudadanos i Popular) i 4 abstencions (Ciudadanos). 

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa d'Eivissa a lliurar als veïns dels Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany) tots i cadascun dels expedients per ells sol·licitats i que no se'ls han lliurat.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa d'Eivissa a buscar totes les solucions possibles a la situació dels veïns dels Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany), sempre dins de la legalitat vigent i a no deixar-los en la ruïna més absoluta.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ajuntament de Sant Josep de l'illa d'Eivissa i la resta d’institucions competents en la matèria a reunir-se, a la major brevetat possible, amb els veïns dels Apartaments Don Pepe (Sant Francesc de S’Estany) per tal de trobar una solució definitiva i consensuada a la seva problemàtica.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit la diputada Virginia Marí (Popular).  

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat una esmena de modificació del punt número 2 que, defensada per Marc Pérez-Ribas, ha estat aprovada pel grup proposant i incorporada.

En torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris: Pablo Jiménez (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca) i Joan Ferrer (Socialista). 

La segona moció del Grup Parlamentari Mixt (Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB), relativa a assistència sanitària a l’illa de Formentera, ha estat APROVADA amb votacions separades per punts, amb els resultats següents:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a planificar la cobertura progressiva de places del centre sanitari de Formentera.

Aprovat per 52 vots a favor i 4 abstencions (Ciudadanos).
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a accelerar la posada en marxa del servei d'hemodiàlisi a l'Hospital de Formentera.

Aprovat per unanimitat.
Tercer.  El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut i Consum que de forma inmediata estableixi el servei del SAMU 061 a Formentera de forma permanent amb la dotació addient de ambulàncies i professionals sanitaris específics per a garantir la cobertura de les urgències durant tot l´any. 

Aprovat per unanimitat, amb esmena del Grup Ciudadanos, incorporada.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a implementar mesures efectives per atreure i fidelitzar professionals mitjançant el pla estratègic de l’Àrea de Salut Eivissa i Formentera per a donar la cobertura necessària a l’illa de Formentera.

Aprovat per unanimitat amb la incorporació de l'esmena transaccionada del Grup Ciudadanos.

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit el diputat Antonio Jesús Sanz (Gent per Formentera+PSIB-PSOE+EUIB).

El Grup Parlamentari Ciudadanos ha presentat tres esmenes, una de modificació del punt 3 i 4 i l'altra d'addició d'un apartat nou. que, defensades per Juan Manuel Gómez, han estat acceptades la que fa referència al punt número tres i quatre, transaccionat.

En torn de fixació de posicions han intervingut Isabel Borràs (Popular), Antonia Martín (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (Vox-Actúa Baleares), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Juli Dalmau (Socialista). 

DECRET LLEI

El quart punt de l’ordre del dia ha consistit en el debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat administrativa, el qual ha estat VALIDAT per 26  vots a favor (Mixt-GentxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 4 (Maxo Benalal i Vox) i 22 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca, Cs, El Pi i Popular).

S'ha sol·licitat la proposta sia tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat aprovada per unanimitat.

La iniciativa fou aprovada dia 23 de desembre de 2021 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears, reunit de forma ordinària, a proposta de diferents conselleries, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 5 de gener de 2022 per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió extraordinària.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària s’ha encetat amb la intervenció de Mercedes Garrido, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que ha presentat i defensat la validació per part de la cambra del Decret llei esmentat. 

Tot seguithan intervingut els diputats, en torn a favor,  Alejandro López (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Pilar Sansó (Socialista).

En torn en contra ha intervingut Idoia Ribas (VOX-Actúa Baleares). 

En torn de fixació de posicions ho han fet Juan Manuel Lafuente (Popular), Patricia Guasp (Ciudadanos) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

Resum del contingut

El Decret llei s'estructura en set articles, que aborden reformes puntuals de diverses normes sectorials, també de rang legal i reglamentari, com és el cas de la modificaciódel Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, o la modificació de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears; de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o la modificació del Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, inclou modificacions de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, o la suspensió de la vigència de determinats preceptes reglamentaris en matèria de joc, a fi d’assegurar la vigència immediata d’aquestes reformes.
En aquest sentit, el Decret llei inclou una modificació del règim sancionador específic per fer front als incompliments de la normativa COVID-19, amb l’objectiu d’adaptar les possibles infraccions a la normativa aprovada les darreres setmanes, relativa a l’obligatorietat de sol·licitar el certificat covid digital en determinats espais. D’aquesta manera, s’introdueixen dos nous tipus d’infraccions, de manera que es tipifica com a greu o molt greu l’incompliment de l’obligació de la comprovació dels requisits i documents d’accés a l’interior dels establiments, locals o esdeveniments que determini a cada moment l’autoritat sanitària.
També es preveurà com a falta greu o lleu la realització d’altres conductes o omissions que infringeixin les obligacions establertes per l’Estat o per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que produeixin un risc o un dany greu per a la salut de la població. Cal recordar que les sancions que preveu el Decret sancionador són de 100 a 3.000 euros per a infraccions lleus, de 3.001 a 60.000 euros per a infraccions greus i de 60.001 a 600.000 euros per a incompliments molt greus.

Mitjançant la disposició addicional única s'habilita un sistema de declaració responsable, limitat únicament a les actuacions susceptibles d'acollir-se als diferents programes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Completen aquest Decret llei, la disposició derogatòria única, que deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que disposa el Decret llei; i la disposició final única, que estableix l'entrada en vigor del Decret llei l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

PROPOSICIONS DE LLEI

Al cinquè punt de l'ordre del dia de la plenària, s'han produït la votació dels punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reclamació al Govern de l’Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per l’IVA 2017, atès l’empat produït en comissió.

Sotmesos a votació els esmentats punts, han estat APROVATS per 27 vots a favor (Diputat no adscrit Maxo Benalal, Mixt-GentxFormentera +PSIB-PSOE +EUIB, MÉS per Menorca, El Pi, Vox, Ciudadanos i Popular) i 26 vots en contra (MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista). 

INFORME RÈGIM COMPATIBILITATS

Al sisè punt de l'ordre del dia s'ha sotmès a votació l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, essent APROVAT per unanimitat. 

COMPAREIXENÇA

Finalment, al setè punt de l’ordre del dia s'ha substanciat la compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, per tal de donar compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19, relativa a balances fiscals (escrit RGE núm. 27/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears) qui ha substanciat el debat amb el diputat Josep Melià. 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37962250

Mapa Web