El Ple pren en consideració una iniciativa legislativa per a la contenció de les rendes de lloguer

Notícia del Parlament - 10 de maig de 2022

També s'han substanciat les preguntes de control al Govern per part dels grups parlamentaris i una interpel·lació relativa a matèria tributària.

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

PRIMERA. De la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió sanitària i llises d’espera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SEGONA. De la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de transport adaptat per als usuaris de la residència i centre de dia de Sa Serra a Eivissa. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TERCERA. Del diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acceptació per part del director d’IB3 de perfils proposats pels partits polítics. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUARTA. De la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a salut mental. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CINQUENA. De la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  Pla Funcional del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SISENA. DE la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a exigència del català per als treballadors del Servei de Salut. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETENA. Del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciutadanos, relativa a incentius per part de Salut per a la captació de professionals sanitaris. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

VUITENA. De la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a al·legacions presentades en relació amb el retall en els currículums de secundària i batxiller de matèries instrumentals. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

NOVENA. Del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de declaracions equívoques a la Proposició de llei de la reserva de la biosfera.[VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DESENA.Del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a davallada de l’impost sobre les herències. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

ONZENA. De la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució d’infraestructures públiques per a la millora del destí turístic de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DOTZENA. De la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat pública durant aquesta propera temporada turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

TRETZENA. Del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres de la subestació i el tercer cable de Formentera a Ca Marí. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

CATORZENA. Del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, relativa a transport marítim a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

QUINZENA. Del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a seguretat ciutadana a la temporada d’estiu. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

SETZENA. Del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reclamacions dels caçadors de Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DISSETENA. De la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a garanties d’independència de la gestió de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

DIVUITENA. Del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions proposades pel Govern de les Illes Balears al Ministeri d’Hisenda per ser finançades amb el factor d’insularitat. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Popular, relativa política general del Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al seu posicionament en relació amb l’informe del comitè d’experts per a la reforma tributària.

El diputat Antonio Costa ha interpel·lat la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

PROPOSICIÓ DE LLEI

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha pres en consideració de la Proposició de llei del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, per 29 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 26 vots en contra (Maxo Benalal, Vox, Cs, El Pi i Popular).  

La iniciativa ha estat presentada i defensada per la diputada Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca). 

En torn a favor han intervingut els parlamentaris: Pablo Jiménez (Unidas Podemos),  Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca) i Joan Ferrer (Socialista). 

En torn en contra de la proposta ho han fet: José Luis Camps (Popular), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Ara la iniciativa, exercida pel Grup Parlamentari Mixt-MÉS per menorca, serà tramesa a la comissió competent per part de la Mesa de la cambra i s’obrirà el termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles les de totalitat de devolució. Redactat el dictamen, la iniciativa serà remesa de nou al Plenari que l’aprovarà o rebutjarà definitivament. 

Contingut de la iniciativa

Aquesta proposició de llei consta d’un article únic que modifica l’article 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. El primer apartat de l’article únic, doncs, modifica el primer apartat de l’article 17 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, amb l’objectiu de deixar clar que la renda en els contractes d’arrendaments d’immobles urbans l’estipularan les parts sense perjudici dels règims de contenció o moderació de rendes de lloguer d’habitatges que puguin aprovar les comunitats autònomes.

Per altra banda, el segon apartat de l’article únic dóna cobertura legal al fet que les comunitats autònomes en els seus respectius àmbits territorials puguin establir els esmentats règims de contenció o moderació de rendes de lloguer. Aquests règims de contenció o moderació s’hauran de circumscriure en aquelles zones amb un mercat d’habitatge tensionat. A més, s’estableix que l’establiment d’aquests règims podrà preveure el seu respectiu règim sancionador i sistema de resolució extrajudicial de conflictes que eventualment es puguin produir entre arrendadors i arrendataris en contractes subjectes als règims de contenció o moderació de rendes.

Finalment, la iniciativa inclou una disposició final única que en regula l’entrada en vigor.

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/07/2022 a les 11:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36686093

Mapa Web