El Parlament valida el Decret llei per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 28 de juny de 2022

Les places d’interins que a 31 de desembre de 2020 duguin 3 anys ocupades aniran a concurs oposició i les ocupades abans de l'1 de gener de 2016 de forma temporal i ininterrompuda sortiran a concurs.

49 ajuntaments, els 4 consells insulars i 10 ens municipals seguiran la mateixa baremació i les mateixes bases que el Govern a l’hora de reduir la temporalitat.

A la segona plenària extraordinària s'ha validat el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears per 29 vots a favor (Mixt-GxF+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), 6 vots en contra (Cs i El Pi) i 18 abstencions (Mixt-MÉS Menorca i Popular). 

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat rebutjada per 29 vots a en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 24 a favor (Mixt-MÉS Menorca, El Pi, Cs i Popular).

La iniciativa fou aprovada dia 13 de juny de 2022 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears, reunit de forma extraordiària, a proposta diversos consellers del Govern, i entrà al registre del Parlament de les Illes Balears dia 20 de juny de 2022 per sotmetre’l al debat de i votació sobre la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió ordinària.

Debat plenari

El debat del Decret llei substanciat avui matí durant la sessió plenària s’ha encetat amb la intervenció de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, Mercedes Garrido, que ha presentat i defensat la validació per part de la cambra del Decret llei esmentat. 

Tot seguit, al torn a favor de la validació del Decret, han intervingut els diputats Esperança Sans (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Pilar Carbonero (Socialista). Fer notar que el diputat Castells, malgrat haver intervingut en torn a favor, ha manifestat que no votaria a favor del Decret. 

En el torn en contra, ho ha fet el diputat Patricia Guasp (Ciudadanos) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Resum del contingut

El Parlament ha validat un decret llei amb mesures urgents per reduir la temporalitat en les administracions públiques de les Illes Balears per davall del 8 %, tal com marca la Llei 20/2021.

El Decret llei defineix els criteris per estabilitzar les places d’interins dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de totes les administracions adherides a la Mesa de Negociació de les administracions públiques, liderada i coordinada pel Govern. D’aquesta manera, 49 ajuntaments de les Illes, els quatre consells insulars i 10 ens municipals seguiran la mateixa baremació i les mateixes bases que el Govern a l’hora de reduir la temporalitat, amb uns criteris que han obtingut el 91 % del suport sindical.

Les places del Govern afectades per aquest Decret llei seran 550 de personal funcionari, de les quals 223 aniran per via de concurs oposició i 327 es convocaran per via de concurs. Del personal laboral, són 181 places, 24 a concurs oposició i 157 places aniran a concurs. Un total de 731 places pel procés d’estabilització a serveis generals, per deixar la temporalitat al 0 %.

En total, el procés d’estabilització del Govern afectarà 10.000 places de treballadores i treballadors públics de la Comunitat Autònoma, entre salut, educació i serveis generals, per complir amb l’objectiu de situar la temporalitat per davall del 8 %.

La normativa preveu que les places d’interins que a 31 de desembre de 2020 duguin 3 anys ocupades aniran a concurs oposició. L’examen serà tipus test i comptarà un màxim del 60 % en la nota final, amb un valor de 60 punts que se superarà amb un mínim de 21 punts. Les respostes errònies no descomptaran, es reduiran els temaris i es disposarà d’una base de dades de preguntes.

La part del concurs tindrà un valor màxim del 40 % de la nota total, amb 40 punts que es dividiran entre:

—    32 punts per a l’experiència professional, amb més puntuació a les persones que han prestat serveis en la mateixa administració en el mateix cos o escala.

—    Un màxim de 8 punts per a altres mèrits com la formació acadèmica, cursos de formació o la superació d’exàmens en convocatòries anteriors.

Pel que fa a les places d’interins que a 1 de gener del 2016 s'hagin ocupat de forma temporal i ininterrompuda hauran de fer un concurs de mèrits. Aquest tindrà una puntuació màxima de 100 punts, dividits entre:

—    45 punts per a l’experiència professional, amb més puntuació a les persones que han prestat serveis en la mateixa administració en el mateix cos o escala.

—    Màxim de 55 punts per a altres mèrits com la superació d’exàmens en convocatòries anteriors, formació acadèmica o cursos de formació.

Modificació de la Llei de coordinació de policies locals
El Decret llei incorpora una modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i el seu Reglament, per tal d’agilitzar la selecció i la formació de nous policies locals.

En concret, la modificació legislativa pretén que l’Escola Balear d’Administració Pública pugui assumir les competències per convocar i fer les oposicions per accedir a la categoria de policia local, per part dels ajuntaments que les hi vulguin cedir mitjançant una delegació de competències.

L’EBAP farà una convocatòria unificada per a totes les illes d’oposicions per a policies locals el segon semestre de cada any, per la qual cosa abans del dia 1 de juliol els ajuntaments hauran d’aportar les places de policies que tenguin per dur a terme aquesta convocatòria.

També s’hi inclouen altres modificacions que permetran fer més àgils els processos de selecció, com el fet d’eliminar algunes proves i fer més senzilla l’avaluació d’algunes altres.

Aquesta reforma de la Llei de coordinació de policies locals dona resposta a les demandes dels ajuntaments de les Illes, millora encara més la seguretat de la nostra comunitat autònoma i reforça l’augment d’efectius de policies locals.

Revisió de contractes públics per compensar l’augment de preus
Finalment, el Decret llei introdueix més simplificació i una ampliació de terminis en relació amb les mesures ja vigents per a la revisió de contractes públics, davant l’escalada de preus, per tal de compensar les empreses contractistes de l’Administració, adoptades pel Govern a través del Decret llei 4/2022, de mesures urgents per pal·liar els efectes de la invasió russa a Ucraïna.

Així, s’amplien els terminis per poder aplicar aquestes normes excepcionals, de manera que abastin els contractes amb anunci de licitació publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic abans del 30 de setembre de 2022.

També s’aclareix el punt relatiu a la variació dels preus dels materials, fixada en un augment de més d’un 6 % respecte dels costs prevists en el contracte, i s’adequa l’índex de referència que s’ha de tenir en compte en aquests casos, el qual serà l’índex ponderat de costs de la construcció per tipologia d’obres que elabora el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i també de l’energia.

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37961368

Mapa Web