El Parlament aprova la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

Notícia del Parlament - 26 de juliol de 2022

Durant el primer Ple extraordinari el Parlament ha aprovat el dictamen del Projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, amb la majoria dels vots a favor de la cambra autonòmica, i amb la incorporació de fins a cinc esmenes transaccionades. [DICTAMEN]

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 23 de març del 2022,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, en la sessió de dia 7 de març de 2022, així ho acordà.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 2022, admeté a tràmit el Projecte de Llei. Igualment, la Mesa acordà obrir un termini de 15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental; i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes (que fou ampliat), i que es trametés davant la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura.

Aleshores, el Projecte de llei es va remetre a la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura on se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (27 de juny de 2022) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (12 de juliol de 2022), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària [DIARI DE SESSIONS]

 

Debat plenari

El debat d'avui, en sessió plenària extraordinària, s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca) i Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB), Juan Manuel Lafuente (Popular)  i Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos).

Per posicionar-se respecte de les esmenes han intervingut: Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (Més per Mallorca) i Carles Bona (Socialista).

Contingut bàsic de la llei

Pel que fa a l'estructura i al contingut, la Llei es divideix en cinc títols, 38 articles, cinc disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues finals.

 

El títol I recull els objectius i les finalitats, els àmbits d’aplicació de la Llei. La característica d’insularitat de l’arxipèlag balear confereix unes particularitats, tant de caràcter social com econòmic, que s’han de considerar a l’hora de definir les estratègies cientificotecnològiques i d’innovació. També, mereixen esment especial els principis relatius als ODS, com ara la sostenibilitat ambiental i la reducció de bretxes socials, la viabilitat econòmica de l'estratègia de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears o la igualtat de gènere, que han de presidir les polítiques desenvolupades. Es considera també el principi d'informació i transparència pública, que ha de permetre contribuir en el major grau possible a la difusió del coneixement, i a generar confiança en la ciutadania.

 

El títol II fa referència a l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, als seus principis generals, a la governança, als òrgans, als instruments necessaris per aconseguir els objectius establerts i al personal dedicat a la recerca. S’estructura en quatre capítols: el primer dels quals es dedica a la Governança de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB), en la qual diferenciam dos tipus d’òrgans: aquells sobre els quals recau el govern de l’ECTIB i els òrgans consultius. L’objectiu és comptar amb un sistema competitiu i ordenat de ciència, tecnologia i innovació.

 

A la vegada estableix quins seran els instruments utilitzats per al desenvolupament de l’estratègia de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears: d’una banda, el Pla de Ciència i Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i, de l’altra, les estratègies estatals i les europees desenvolupades en el marc de les recomanacions i els escenaris proposats des de la Unió Europea, amb l’objectiu de generar una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

 

El capítol segon es dedica a la creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de l’ECTIB. Tindrà com a funció principal la contractació de personal de prestigi internacional reconegut en l’àmbit científic i tecnològic, la qual cosa contribuirà a l’excel·lència en la recerca dels agents d’execució que formen part de l’ecosistema. Les Illes Balears compten, proporcionalment, amb un nombre reduït d’investigadors i aquest és un factor que limita el desenvolupament científic i innovador del territori, per tant, la creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears contribuirà a pal·liar aquesta situació.

 

El capítol tercer es dedica als agents d’execució que formen part de l’ECTIB. Cal recordar que el vertader potencial d’un sistema de ciència, tecnologia i innovació és el conjunt d’institucions i persones que hi dediquen el treball diari. El nou text legal pretén reconèixer i recordar l’activitat que fan sota la figura de l’agent d’execució de l’Ecosistema.

 

El capítol quart defineix el suport i el reconeixement a les persones que desenvolupen la seva tasca professional al servei de la ciència, especialment al personal investigador, al personal tècnic de suport a la recerca i al personal de gestió, que contribueixen a generar les condicions més adequades per facilitar-la, potenciar-ne la difusió i l’aprofitament dels resultats obtinguts, i aportar nou valor estratègic.

 

El títol III recull la creació del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, en el qual s’hi han d’inscriure els agents d’execució de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears. El Registre permetrà disposar no tan sols d’un inventari, sinó també d’informació actualitzada sobre l’activitat científica i investigadora a les Illes Balears.

 

S’estableix, a través del títol IV, el conjunt de mesures que tenen per objecte el foment de l’activitat científica i tecnològica, amb especial atenció als instruments que facilitin la inversió privada en el desenvolupament de l’activitat. Es creen mecanismes de reconeixement per a empreses que col·laborin en el finançament dels projectes que s’executin en marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. A més, es proposen mesures per incentivar l’activitat científica des del punt de vista de l’impuls i promoció de les carreres cientificotecnològiques, així com de l’emprenedoria.

 

El títol V i últim dedica els seus articles als resultats de l’activitat de recerca i a la seva transferència als sectors socioeconòmics per a la transformació en nous productes i serveis mitjançant diferents instruments. Es proposa també una difusió àmplia dels coneixements creats des dels centres públics de recerca, com també l’adopció de mesures que permetin l’accés obert als resultats de la recerca i la promoció de la cultura científica a les Illes Balears.

 

Finalment, tenint en compte la necessitat peremptòria d’aconseguir una igualtat real entre homes i dones, en concret en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, s’han incorporat diferents mesures per a assegurar la igualtat d’oportunitats a l’articulat d’aquesta Llei amb l’objectiu d’eliminar la bretxa de gènere que hi ha en el món científic i innovador. Aquestes mesures són per prevenir situacions de caire discriminatori que condicionen l’emprenedoria, la qualitat, el rendiment, la competitivitat i la satisfacció en la carrera científica i tecnològica de les dones.

 

Completen la norma cinc disposicions addicionals (relatives a les xarxes de recerca, l’adaptació de les fundacions que ja existeixen en el moment de l’aprovació d’aquesta Llei, a la igualtat de gènere i a la compra pública innovadora), una disposició derogatòria i dues disposicions finals que habiliten el desenvolupament reglamentari i estableixen l’entrada en vigor de la Llei.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37961687

Mapa Web