El Ple del Parlament rebutja la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular

Notícia del Parlament - 26 de juliol de 2022

La Proposició de llei del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat, ha estat rebutjada per 30 vots en contra i 22 vots a favor de la proposta.

El quart Ple extraordinari ha servit per dur a terme el debat de presa en consideració de la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l’Estat.

El resultat de la votació ha estat de 30 vots en contra (Mixt, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Socialista) i 22 vots a favor (Diputat no adscrit, Ciudadanos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Vox-Actua Baleares i Popular).

Debat plenari. Intervencions

En primer lloc, al debat, ha intervingut el diputat Toni Costa per part del grup proposant.

En torn a favor de la proposició de llei, han intervingut els diputats: Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Jorge Campos (Vox-Actua Baleares).

Mentre que en torn en contra ho han fet les diputades: Antònia Martín (Unidas Podemos), Joana Aina Campomar (Més per Mallorca) i Maria Antònia Truyols (Socialista).

En torn de fixació de posicions han intervingut els diputats: Josep Castells (Mixt-Més per Menorca) i Antonio Jesús Sanz (Mixt- Gent per Formentera+ PSOE Formentera+ EUIB).

Contingut bàsic

Aquesta reforma fiscal aborda una sèrie de modificacions en diferents imposts sobre els que la comunitat autònoma de les Illes Balears hi té capacitat normativa.

Entre les propostes que es contemplen a l’articulat de la llei s’estableixen reduccions en el tram autonòmic de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, es modifica a l’alça el mínim personal i familiar i s’amplien els límits d’algunes deduccions i se’n creen de noves.

Per una banda, es redueixen els tipus marginals de l’escala autonòmica de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques als trams de renda mitjans i baixos, considerant com a tals les bases liquidables que no superin els 30.000 euros. Concretament, es redueix mig punt el tipus marginal pels trams de base liquidable iguals o inferiors al 30.000 euros, i un quart de punt pels trams superiors. Per altra banda, s’incrementa fins el límit màxim del 10% el mínim per ascendents i el mínim del contribuent per a majors de 75 anys.

Al mateix temps, la deducció autonòmica per arrendament d’habitatge habitual, es fa extensiva a tots els contribuents residents a les Illes Balears que compleixin els requisits, i no només a determinats col·lectius. A més, s’amplia el llindar màxim de la deducció que passa dels 400 als 600 euros anuals i s’incrementa notablement el llindar de base imposable que permet aplicar la deducció, passant dels 20.000 euros actuals als 30.000 en el cas de tributació individual i dels 34.000 als 48.000 euros en conjunta. A més, pels joves menors de 30 anys, persones amb discapacitat i famílies nombroses o monoparentals, s’amplien els percentatges de la deducció fins arribar al 20% amb un màxim de 800 euros i també s’amplien els llindars de base imposable.

Per altre banda, s’amplien de forma molt notable els límits de la deducció per despeses d’adquisició de llibres de text que arriba fins els 275 euros anuals per fill i es clarifica la redacció i es doblen els límits fins arribar als 300 a la deducció per contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o persones a càrrec amb aquesta condició. A més, s’amplien els llindars d’ambdues deduccions, que passen dels 12.500 als 30.000 euros en el cas de tributació individual i dels 25.000 als 48.000 en conjunta, amb llindars superiors per al cas de les famílies nombroses. També s’incrementa la deducció per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació, quan es tracte de contribuents menors de 30 anys, persones amb discapacitat o famílies nombroses o monoparentals, pels quals la deducció arriba fins al 50% de les despeses amb un màxim de 900 euros.

A més, es creen tres noves deduccions a l’impost sobre al renda. En primer lloc, una deducció per als arrendadors d’habitatge que arriba fins el 15% del rendiment net positiu derivat del lloguer, amb un límit màxim de 300 euros anual, sempre que l’habitatge llogat ho sigui amb vocació de permanència.

En segon lloc, una deducció per naixement o adopció que atorga una ajuda d’entre 800 euros pel naixement o adopció del primer fill i 1.400 euros pel quart i següents. A més, s’habilita un sistema d’abonament anticipat de l’ajuda i aquesta es fa extensiva als contribuents amb rendes baixes que no puguin beneficiar-se de la deducció per insuficiència de quota integra autonòmica.

En tercer lloc, es crea una nova deducció per despeses derivades d’estades a residències i centres de dia o la contractació de persones per cures, que arriba al 40% amb un màxim de 600 euros i té com a objectiu compensar aquests tipus de despeses per a les persones majors de 65 anys o les persones que tinguin ascendents o descendents a càrrec i suportin aquest tipus de despeses.

També es modifica la tributació a l’Impost sobre el Patrimoni. En aquest cas, s’incrementa el mínim exempt fins els 800.000 euros i no només s’aplica una escala de gravamen clarament inferior a l’actual, sinó que també és més reduïda que la que estava vigent abans de la reforma de 2016. Aquesta reforma constituiria una primera fase que hauria d’acabar a una fase posterior amb la supressió efectiva de l’impost.

Pel què fa a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, es crea en primer lloc un nou tipus de gravamen reduït del 4% per a les transmissions oneroses d’immobles que hagin de constituir l’ habitatge habitual del contribuent. En aquest cas, es pretén facilitar l’adquisició d’habitatge en el mercat de segona mà per als ciutadans que el facin servir com a habitatge habitual. Aquest tipus reduït resulta aplicable sempre que el valor real o declarat de l’immoble adquirit sigui inferior al 200.000 euros, encara que s’estableix la possibilitat d’incrementar fins un 50% aquesta quantia per zones, municipis o illes amb preus dels habitatges significativament més elevats.

Al mateix temps, els joves menors de 35 anys i les famílies nombroses gaudiran d’un tipus reduït d’un 2% quan adquireixin un habitatge habitual a les Illes Balears, mentre que els joves menors de 30 anys en el moment d’efectuar l’adquisició del seu primer habitatge habitual, gaudiran d’una deducció del 100% de la quota de l’impost, la qual cosa implica la supressió efectiva de l’impost.

Per altre banda, per tal de facilitar al màxim el lloguer d’habitatge es crea una nova bonificació que arriba fins el 100% de la quota tributària en els arrendaments d’habitatge sempre que la renta anual satisfeta no superi els 15.000 euros.

A la vegada, es crea també un tipus reduït d’un 1%, aplicable a les escriptures públiques que documentin l’adquisició d’un habitatge habitual, quan aquest quedi subjecte i no exempt a la modalitat d’actes jurídics documentats. Si l’adquisició de l’habitatge habitual l’efectua un jove menor de 35 anys, una persona amb discapacitat o una família nombrosa o monoparental, el tipus serà del 0,5%. A més, aquests mateixos col·lectius podran gaudir d’un tipus reduït del 0,5% a les escriptures notarials que documentin la constitució d’hipoteques en garantia de préstecs per a l’adquisició d’un habitatge habitual a Balears.

En referència a l’Impost de Successions i donacions, s’amplia la reducció per adquisició de l’habitatge habitual fins els 250.000 euros i es modifica la redacció d’aquesta reducció i la referida a adquisicions de béns i drets afectes a activitats econòmiques per tal de garantir que aquestes reduccions siguin del tot aplicables en el cas de pactes successoris o el que es coneixen com herències en vida.

Per altre banda, la bonificació del 99% de la quota integra corregida que a dia d’avui és aplicable als contribuents del grup I: descendents menors de 21 anys, es fa extensiva també al grup II: descendents de 21 o mes anys, cònjuges i ascendents, el percentatge arriba fins el 100% i es deixa clar que aquesta bonificació també resulta aplicable als pactes successoris. En conseqüència, amb l’entrada en vigor d’aquesta reforma a l’impost sobre successions i donacions, les herències de pares a fills o altres descendents directes –per exemple, nets–, cònjuge o ascendents, deixaran de tributar per aquest impost a les Illes Balears.

A més, es crea una nova bonificació del 50% per als contribuents de grup III: Colaterals de segon –germans– i tercer grau –nebots– i ascendents i descendents per afinitat, que passaran a pagar, per tant, només la meitat de la quota tributaria actual. Cal recordar que l’actual normativa sobre els grups III i IV suposa en alguns casos, un nivell de pressió fiscal quasi confiscatori, un fet que ha provocat un important augment de les renúncies a les herències.

Al mateix temps, es considera necessari ampliar les quanties i els límits màxims de les reduccions per a l’adquisició d’un habitatge habitual per la via d’una donació entre pares i fills o donacions dineràries als fills per tal que aquests adquireixin un habitatge habitual. Aquesta reducció serà del 60% en termes generals, però si es tracta de joves menors de 35 anys, persones amb discapacitat o famílies nombroses o monoparentals, la reducció arribarà fins el 95% quan es tracti de la donació entre pares i fills del primer habitatge habitual d’aquests darrers.

Finalment la Proposició de llei recull una Disposició derogatòria única que deroga totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei.

També una Disposició final única que disposa que aquesta llei entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 37961505

Mapa Web