El primer Ple del nou període de sessions aprova una PNL relativa al pacte balear pel benestar emocional i la salut mental

Notícia del Parlament - 13 de setembre de 2022

També s'han substanciat les preguntes de control al govern, una interpel·lació, dues mocions, i la validació d'un Decret llei.

 

La Sala de les Cariàtides ha acollit aquest dimarts 13 de setembre, la primera sessió ordinària del nou període de sessions, que d'acord amb l'ordre del dia convocat, ha procedit a substanciar els punts de control a l'acció del govern amb la formulació de devuit preguntes, una interpel·lació i dues mocions. A continuació s'ha substanciat el debat i la votació d'una proposició no de llei, de tots els grups parlamentaris, relativa al pacte balear pel benestar emocional i la salut mental. Finalment, s’ha dut a terme el debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir de setembre de 2022, i per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

 

PREGUNTES

Al segon punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern, les quals, amb el vídeo adjunt de les mateixes, han estat les següents:

 

Primera. RGE núm. 7222/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures de prevenció de l’assetjament escolar. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Segona. RGE núm. 7225/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la gestió de fluxos turístics de la present temporada. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Tercera. RGE núm. 7227/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Quarta. RGE núm. 7228/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turistes a les Illes Balears durant l’estiu. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Cinquena. RGE núm. 7229/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques en matèria d’habitatge. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Sisena. RGE núm. 7230/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament dels centres de salut durant l’estiu. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Setena. RGE núm. 7231/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures en matèria de cicle de l’aigua. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Vuitena. RGE núm. 7232/22, de la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment en 1.500 pacients a la llista d’espera de consultes externes a l’Hospital Mateu Orfila. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Novena. RGE núm. 7233/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte del deure d’abstenció que té el Govern. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Desena. RGE núm. 7234/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar l'arribada de pasteres a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Onzena. RGE núm. 7240/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a subministrament d’energia a Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Dotzena. RGE núm. 7242/22, de la diputada Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a manteniment de torrents a Menorca. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Tretzena. RGE núm. 7244/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a prioritats en matèria de recursos hídrics. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Catorzena. RGE núm. 7241/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a massificació turística. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Quinzena. RGE núm. 7223/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a adjudicació de les farmàcies de les quals es va iniciar procediment l’any 2015. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Setzena. RGE núm. 7239/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora i perspectives de futur de nins i joves a Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Dessetena. RGE núm. 7245/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a futura acció del Govern davant l’actual desgovern del Pacte. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

Devuitena. RGE núm. 7235/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures addicionals per tal de pal·liar els efectes de la crisi inflacionària sobre els ciutadans i les empreses. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a inici del nou curs escolar 2022-2023 i la implantació de la LOMLOE.

La diputada Marga Duran ha interpel·lat el conseller d’Educació, Martí March, perquè donàs explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

 

MOCIONS

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'han substanciat el debat i la votació de dues mocions, presentades pel Grup Parlamentari Popular i relatives, la primera a política general del Govern en gestió sanitària, i la segona, a política general del Govern en matèria de seguretat.

I

La moció relativa a política general del Govern en gestió sanitària ha estat APROVADA, amb l'acceptació d’una esmena transaccionada, amb el resultat següent:  

Primer.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu reconeixement a tots els professionals de l'àmbit de la salut que, de manera decidida durant els últims anys, han assumit tants riscos i han fet tants esforços per a garantir l'assistència als ciutadans de les illes.

APROVAT per unanimitat

 

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer el treball dels professionals del Servei de Salut i a no menyscabar la imatge d'aquests.

APROVAT per unanimitat

 

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir els recursos humans corresponents a les necessitats sanitàries de la població.

APROVAT per unanimitat

 

Quart.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar els requisits lingüístics i implantar els mecanismes necessaris per a garantir els millors professionals sanitaris, també per a la cobertura d’absències i vacances del personal més estable.

REBUTJAT per 31 vots en contra (Mixt, El Pi, Més per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista), i 21 vots a favor (Maxo Benalal, Vox-Actua Baleares, Ciudadanos, Populars)

 

Cinquè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar les actuacions necessàries per a posar a disposició les infraestructures sociosanitàries previstes a Balears, com ara l'Hospital de Felanitx i el complex de Son Dureta o l’ Hospital Verge del Toro.

APROVAT per unanimitat

 

Sisè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a implantar l'eficiència necessària en el Servei de Salut que permeti optimitzar l'augment pressupostari dels últims anys i reduir les llistes d'espera existents.

APROVAT per unanimitat

 

Setè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a avaluar i difondre els resultats de les recerques realitzades amb fons públics.

APROVAT per unanimitat

 

Vuitè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar dels mitjans necessaris (professionals, humans i econòmics) per a analitzar, avaluar i difondre els resultats en salut als ciutadans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

APROVAT per unanimitat

 

Novè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar d'una forma decidida i a totes les illes, els plans de Prevenció de Càncer de còlon i recte, mama i cèrvix de l'Estratègia de Càncer del Ministeri de Sanitat.

APROVAT per unanimitat

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit la diputada del Grup Parlamentari Popular, Isabel Borràs.

El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ha presentat una esmena de transacció del quart punt la qual, defensada per la diputada Idoia Ribas, ha estat acceptada pel grup proposant.

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris, Antònia Martín (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez-Gordiola (Ciudadanos), Josep Ferrà (Més per Mallorca), Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antonio Jesús Sanz (Mixt Gent per Formentera + PSOE Formentera + EUIB) i Irantzu Fernández (Socialista).

 

II

La moció relativa a política general del Govern en matèria de seguretat ha estat APROVADA parcialment, amb l'acceptació d'una esmena transaccionada, amb el resultat següent:  

Primer.- El Parlament de les Illes Balears constata que no s'ha complit el compromís d'aprovar una Llei del Foc i insta el Govern de les Illes Balears a que, en el termini màxim d'un mes es reprenguin les negociacions i convoqui a totes les administracions implicades perquè la llei del foc pugui ser aprovada quan abans possible .

REBUTJAT per 29 vots en contra (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a negociar i facilitar als Consells Insulars de Formentera, Eivissa i Menorca un conveni perquè l'EBAP organitzi i col·labori en la realització de diferents cursos anuals per als seus Bombers així com ho fa amb el Consell de Mallorca a partir del proper any 2023.

REBUTJAT per 30 vots en contra (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que reculli en els pròxims Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma una partida adequada i suficient per tal que tots els ajuntaments que disposen d'agrupació de Protecció Civil puguin destinar a compres, com a mínim, per a l’adquisició del vestuari, renovació de materials i vehicles, fixant el criteri de repartiment en funció del nombre de voluntaris i dels serveis preventius que realitzen anualment.

REBUTJAT per 28 vots en contra (Mixt Gent per Formentera + PSOE Formentera + EUIB, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 23 vots a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, Mixt Més per Menorca) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Quart.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que, tots els cursos que hagin d’oferir a través de l’EBAP per a les Policies Locals i Bombers surtin proposats de les seves prefectures i/o dels Consells de Coordinació corresponents perquè aquests s'ajustin, d'una vegada, a les necessitats reals dels serveis.

REBUTJAT per 29 vots en contra (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 20 vots a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares,  i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Cinquè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que compleixi el compromís assumit a principis de Legislatura d'estendre el programa XPO per a totes les policies locals de les Balears i que en un termini màxim de 6 mesos sigui una realitat la seva incorporació i així poder millorar els seus recursos informàtics per donar un millor servei públic i de qualitat.

REBUTJAT per 30 vots en contra (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Sisè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que sol·liciti reforços urgents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat per a poder col·laborar amb els cossos de les Policies Locals quan sigui necessari i poder garantir les necessitats de seguretat ciutadana dels nostres municipis.

REBUTJAT per 30 vots en contra (Mixt, Més per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista) i 24 vots a favor (Maxo Benalal, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Setè.- El Parlament de les Illes Balears insta els Ministeris de Defensa i Interior a què el personal de reforç de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que vengui a l’estiu pugui disposar d’un habitatge a les instal·lacions dels ministeris esmentats.

APROVAT per unanimitat

 

Vuitè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a l'actualització el "Plus d'insularitat" a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat destinats a les Illes Balears.

APROVAT per unanimitat

 

Novè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a que estudiï les propostes de la delegació de Balears de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) per prendre les accions necessàries per a l'ampliació del Reial decret que regula els drets preferents sobre provisió de destins a la Guàrdia Civil. Aquest “caràcter preferent” és el dret que es consolida després de diversos anys de servei dels agents en una comunitat autònoma i que li permeten tenir preferència en un futur per tornar a les comunitats d'origen o la destinació que ells elegeixin.

APROVAT 51 vots a favor i 2 abstencions (Mixt Més per Menorca).

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Intervencions

La defensa de la iniciativa l'ha exercit del diputat del Grup Parlamentari Popular, Lluis Camps.

 

Els grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i Més per Mallorca, han presentat 5 esmenes les quals defensades per Pilar Carbonero, Esperança Sans i Miquel Ensenyat, han estat parcialment aprovades, amb transaccions, i incorporades a la votació final.

 

Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris, Jesús Méndez (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Maria Antòria Sureda (El PI-Proposta per les Illes Balears) i Antonio Jesús Sanz (Mixt Gent per Formentera + PSOE Formentera + EUIB).

 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

 

El quart punt de l'ordre del dia ha correspost al debat i votació d’una proposició no de llei.

 

S'ha debatut la Proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a pacte balear pel benestar emocional i la salut mental, la qual ha estat APROVADA per assentiment de la totalitat de la cambra i amb la redacció següent:

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a liderar i impulsar un Pacte Balear pel benestar emocional i la salut mental amb les entitats socials i sindicals més representatives, amb les diferents Conselleries i els Consells Insulars, els Ajuntaments, la Felib i tots els Grups Parlamentaris, amb l’objectiu d’impulsar i liderar les polítiques en l’àmbit del benestar emocional i la salut mental d’una manera coordinada entre tots els agents amb responsabilitats sobre el benestar emocional i la salut mental. La finalitat d’aquest Pacte és impulsar un projecte a la nostra comunitat on tots els actors implicats treballin de manera coordinada i col·laborativa assegurant el desenvolupament integral, responsable i comunitari que posi el projecte de vida de les persones al centre. Fent un especial incidència en la població infantojuvenil.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a coordinar el Pacte Balear pel Benestar Emocional i la Salut Mental, de manera transversal des d’on s’han d’assolir els objectius i les finalitats. Aquest seguiment del pacte es farà de manera periòdica, es mantindrà en el temps i de forma trimestral, donant comptes en seu parlamentaria.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reflectir les línies estratègiques del futur Pla Estratègic de Salut Mental de 2023-29 en les bases d'aquest Pacte Balear per la Salut Mental i el Benestar Emocional.

Quart.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que el Comitè Tècnic Interinstitucional sigui qui desenvolupi, sota les directrius de l’òrgan de gestió del Pacte Balear pel Benestar emocional i salut mental, les accions reflectides al Pla Estratègic, que permetin una millora de la salut mental i el benestar emocional de la ciutadania.

 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

 

Intervencions

 

Per a la presentació i defensa de la iniciativa han intervingut els parlamentaris Beatriu Gamundí (Socialista), Isabel Borrás (Popular), Antonia Martín (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez-Gordiola (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares),  Lina Pons (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Patricia Font (Mixt-MÉS per Menorca).

 

DECRET LLEI

 

A continuació s'ha passat al cinquè punt de l’ordre del dia  durant el qual s'ha VALIDAT el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l’educació dels infants matriculats al tercer nivell d’educació infantil als centres de la xarxa pública d’escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d’un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (escrit RGE núm. 6962/22, del Govern de les Illes Balears), per 32 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 26 abstencions (Maxo Benalal, Vox, El Pi, Ciudadanos i Popular).

 

Diversos grups parlamentaris han demanat que la proposta fos tramitada com a Projecte de llei, petició que ha estat REBUTJADA per 30 vots a en contra (Mixt-GxF+PSIB-PSOE-EUIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, Socialista) i 27 a favor (Maxo Benalal, Mixt-MÉS Menorca, Vox, El Pi, Cs i Popular).

 

La iniciativa fou aprovada el 16 d’agost de 2022 pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears, i publicada el 18 d’agost al BOIB. Entrà al registre del Parlament de les Illes Balears el mateix 18 d’agost, i el passat 2 de setembre es publicà al BOPIB la seva tramitació parlamentària com a Decret llei,  per sotmetre a debat i votació la seva validació o derogació per part de la cambra autonòmica en sessió ordinària.

 

Debat plenari

 

El debat del Decret llei substanciat avui migdia durant la sessió plenària s’ha encetat amb la intervenció del conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, que ha presentat i defensat la validació per part de la cambra del Decret llei esmentat.

 

Tot seguit, al torn a favor de la validació del Decret, han intervingut els diputats Gloria Santiago (Unidas Podemos), Joan Mas (MÉS per Mallorca), Josep Castells (Mixt-MÉS per Menorca), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxF+PSIB-PSOE+EUIB) i Carles Bona (Socialista).

 

En el torn de fixació de posicions del grups han intervingut: Marga Duran (Popular), Patricia Guasp (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actúa Baleares) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Resum del contingut

 

Aquest Decret llei s'estructura en vuit articles, una disposició addicional i quatre disposicions finals.

 

L'article 1 en determina l'objecte. Els articles 2 i 3 estableixen, respectivament, els mòduls de sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil de la xarxa pública i de la xarxa complementària. L'article 4 possibilita la suspensió, per part dels titulars públics, del cobrament de les taxes o dels preus públics dels centres de primer cicle d'educació infantil de la xarxa pública, durant la necessària tramitació de la modificació d'aquests preus a les respectives ordenances o instruments, mentre que l'article 5 estableix la possibilitat del cobrament i posterior retorn a les famílies de les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa complementària mentre no es produeixin el pagaments per part de l'Administració.

 

L'article 6 disposa que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de publicar els models del conveni específic que els integrants de la xarxa pública i de la xarxa complementària hauran de signar per al finançament del servei educatiu gratuït del tercer d'educació infantil.

 

A més, l'article 7 disposa que els ajuts d'escolarització que les diferents administracions o entitats públiques convoquin s'han d'adaptar pels alumnes de tercer d'educació infantil matriculats el curs 2022-2023 en els trams horaris que estiguin afectats per la gratuïtat establerta en els mòduls exposats en els articles 2 i 3.

 

L'article 8 fa referència als centres de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s'hi especifiquen les actuacions que s'hi ha de dur a terme amb relació al que disposa aquest Decret llei.

 

Pel que fa a la disposició addicional primera, la situació actual derivada del conflicte a Ucraïna fa necessari incentivar el paper del transport públic col·lectiu per fer front a l'escenari actual dels elevats preus de l'energia i dels combustibles, que afecta molt especialment la mobilitat quotidiana de la ciutadania, i fomentar així el canvi a un mitjà de transport més segur, fiable, còmode, econòmic i sostenible que el vehicle particular.

 

La disposició final primera modifica el Decret 30/2020, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

 

La disposició final segona modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts d'escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d'educació infantil privats sense conveni amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022 (BOIB núm. 66, de 21 de maig).

 

La disposició final tercera conté una deslegalització de les normes que contenen les disposicions finals primera i segona esmentades i dels mòduls establerts en els articles 2 i 3.

 

La disposició final quarta estableix la vigència i els efectes d'aquest Decret llei.

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/10/2022 a les 09:50h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 39631009

Mapa Web