El Ple pren en consideració una iniciativa legislativa de successió voluntària paccionada o contractual de Balears

Notícia del Parlament - 20 de setembre de 2022

S'han substanciat les preguntes de control al Govern per part dels grups parlamentaris, una interpel·lació relativa al control dels fondeigs sobre posidònica i s'han votat dues proposicions no de llei: una relativa a mesures de suport a les dones en situació de prostitució i l'altra en relació al suport al pla de mesures en defensa de les famílies i l'economia d'Espanya.

 PREGUNTES

Al primer punt de l'ordre del dia s’han substanciat devuit preguntes de control al Govern les quals, amb el vídeo adjunt d'aquestes, han estat les següents:

 

Primera. De la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mesures davant la pujada de l'IPC. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Segona. RGE núm. 7401/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a patrocini del Govern al Real Club Deportivo Mallorca para “Visit Mallorca”. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tercera. RGE núm. 7403/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resultats del Servei de Patologia Dual a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quarta. RGE núm. 7406/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sobrecàrrega de treball que pateixen els professionals de salut. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Cinquena. RGE núm. 7389/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de l’atenció en català al servei d’informació a l’usuari. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Sisena. RGE núm. 7394/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a possibles impediments administratius en la instal·lació de renovables. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setena. RGE núm. 7404/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Decret de garantia de demora. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Vuitena. RGE núm. 7405/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions que es finançaran amb l’ITS. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Novena. RGE núm. 7407/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de turisme d’excessos. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Desena. RGE núm. 7408/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis ferroviaris. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Onzena. RGE núm. 7409/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació sobre el PGOU de Palma per part de la Direcció General de Recursos Hídrics. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dotzena. RGE núm. 7410/22, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels terminis del Pla d’infraestructures d’educació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Tretzena. RGE núm. 7411/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada dels imposts a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Catorzena. RGE núm. 7393/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a turistització dels pobles i barris de les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Quinzena. RGE núm. 7388/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a canvi d’ús dels hotels obsolets i de baixa qualitat com a mesura per combatre la saturació. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Setzena. RGE núm. 7400/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a seguretat ciutadana a Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Dissetena. RGE núm. 7402/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a accés a l'habitatge continua sent el principal problema a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

Divuitena. RGE núm. 7412/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de la sanitat pública a les Illes Balears. [VÍDEO DE LA PREGUNTA]

 

INTERPEL·LACIÓ

Tot seguit, al segon punt de l'ordre del dia, s'ha substanciat la interpel·lació presentada Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca), relativa a control dels fondejos sobre posidònia.

El diputat Josep Castells ha interpel·lat el conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Miquel Mir, perquè doni explicacions sobre els motius o propòsits de la conducta de l’executiu en qüestions de la política general referida.

PROPOSICIÓ DE LLEI

Al tercer punt de l'ordre del dia, s'ha pres en consideració de la Proposició de llei dels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

Per acord unànime de la Junta de Portaveus, el debat d'aquesta iniciativa s'ha portat a terme amb un torn de fixació de posicions per part de cada grup parlamentari: Pilar Costa (Socialista),  Juan Manuel Lafuente (Popular), Esperança Sanz (Unidas Podemos), Juan Manuel Gómez (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Antonio Jesús Sanz (Mixt). 

Ara la iniciativa  serà tramesa a la comissió competent per part de la Mesa de la cambra i s’obrirà el termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles les de totalitat de devolució. Redactat el dictamen, la iniciativa serà remesa de nou al Plenari que l’aprovarà o rebutjarà definitivament. 

Contingut de la iniciativa

Aquesta Llei regula els pactes existents avui, però amb possibilitat oberta a noves modalitats.

Després de les disposicions generals dels articles 5 a 10 ja esmentades, el capítol segon està dedicat a la donació universal de béns presents i futurs aplicable a les illes de Mallorca i Menorca.

Fins ara, aquesta figura es trobava regulada en els articles 8 a 13 de la Compilació de dret civil de les Illes Balears. Aquesta figura es caracteritza pel seu doble vessant: el caràcter successori (la donació universal atribueix al donatari la condició d’hereu universal del donant, amb caràcter general, de manera irrevocable) i la naturalesa contractual (que suposa la transmissió de béns de present, encara que no necessàriament de tot el patrimoni).  Aquesta figura exigeix que sempre hi hagi una transmissió de present i no exigeix una relació de parentiu per tal que es pugui formalitzar la donació universal.

Pel que fa a la forma i l’estructura de la Llei que ara es presenta, s’ha optat per separar els pactes successoris per illes, distingint els que són d’aplicació a Mallorca i Menorca dels d’Eivissa i Formentera, precedits d’un títol previ amb disposicions comunes que fan referència a aspectes com l’objecte o l’eficàcia de la norma. D’aquesta manera es manté l’estructura de la Compilació i les seves particularitats, tot regulant en títols diferents els pactes successoris de Mallorca i Menorca i els pactes successoris d’Eivissa i Formentera.

L’àmbit objectiu és merament descriptiu: la successió paccionada o contractual de les Illes Balears, que no impedeix la reflexió futura sobre noves modalitats de pactes o l’aplicació de les figures d’unes illes a les altres, sempre, en aquest cas, salvaguardant la necessària adequació als principis successoris del dret civil propi de cada illa.

Pel que fa a la forma i l’estructura de la Llei que ara es presenta, s’ha optat per separar els pactes successoris per illes, distingint els que són d’aplicació a Mallorca i Menorca dels d’Eivissa i Formentera, precedits d’un títol previ amb disposicions comunes que fan referència a aspectes com l’objecte o l’eficàcia de la norma.

D’aquesta manera es manté l’estructura de la Compilació i les seves particularitats, tot regulant en títols diferents els pactes successoris de Mallorca i Menorca i els pactes successoris d’Eivissa i Formentera.

L’àmbit objectiu és merament descriptiu: la successió paccionada o contractual de les Illes Balears, que no impedeix la reflexió futura sobre noves modalitats de pactes o l’aplicació de les figures d’unes illes a les altres, sempre, en aquest cas, salvaguardant la necessària adequació als principis successoris del dret civil propi de cada illa.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Al quart i darrer punt de l'ordre del dia ha consistit en el debat i la votació de dues proposicions no de llei. 

La primera, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impulsar mesures de suport a les dones en situació de prostitució, ha estat APROVADA majoritàriament, amb votacions separades per punts i amb la incorporació d'esmenes, algunes transaccionades:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a aprovar el més aviat possible el projecte europeu "Red de Comunidades Autónomas por una vida libre de violencia para mujeres en contextos de prostitución y la eliminación de la tracta y la ESIA", liderat pel Govern de les Illes Balears per tal de desenvolupar mesures integrals per a les dones en situació de prostitució.

Aprovat per 48 vots a favor, 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX) i 3 abstencions (El Pi). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar la comissió de seguiment del pla autonòmic per a la lluita contra la tracta de dones i nines amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució per tal d'avaluar-lo i a renovar-lo amb noves mesures  pel període 2022-2025.  

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena del GP Popular RGE 7577, transaccionada.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir treballant i col·laborant amb les diferents entitats que atenen a les dones prostituïdes per tal de promoure més sensibilització social i educativa en la matèria, afavorir recursos per la inserció professional i accés a l'habitatge, així com suport econòmic i de formació. 

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX).  Amb esmena GP Unidas Podemos RGE 7556 incorporada.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer una campanya entre la població general, i especialment els joves per combatre el consum de prostitució i conscienciar que consumir-hi prostitució és fomentar les xarxes de tràfic.

Aprovat per 44 vots a favor, 7 vots en contra (Maxo Benalal, Cs i VOX) i 3 abstencions (El Pi). Amb esmena del GP Unidas Podemos RGE 7557 incorporada

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar els programes d’orientació acadèmica i professional a dones en situació de prostitució i a impulsar l’acreditació de competències, així com l’accés a les matrícules de formació professional per tal d’ajudar-les a sortir del context de prostitució.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). 

Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a subvencionar els costos de la convalidació de títols a dones en situació de precarietat econòmica i en contexts de prostitució, i sol·licita al Govern d'Espanya que gestioni amb celeritat la convalidació i l'homologació dels títols universitaris dels països d'origen per poder trobar un treball d'acord amb els seus coneixements.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). 

Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar ajudes a les empreses i organitzacions socials, mitjançant fons europeus, per tal de contractar dones en situació de prostitució i tracta per tal de fomentar la seva inserció sociolaboral.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). 

Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir actiu el projecte d'emprenedoria, així com crear convenis de pràctiques o mentories per a les dones. 

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena del GP MÉS per Mallorca RGE 7571 incorporada.

Novè.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un model d'ordenança abolicionista, juntament amb els Consells, la FELIB així com agents de la societat civil i veus expertes, per tal d'impulsar un projecte municipal abolicionista que sancioni  el foment o el consum de l'explotació en la prostitució.

Rebutjat per 30 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, El Pi, Cs, MÉS per Mallorca, Mixt-MÉS per Menorca i Popular) i 25 a favor (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB, Unidas Podemos i Socialista). Amb esmena del GP Unidas Podemos 7558  transaccionada. 

Desè. El Parlament de les Illes Balears declara que la prostitució és una forma de violència sexual incompatible amb els drets humans i una societat igualitària, i insta el Govern de les Illes Balears, dins les seves competències, a intensificar la lluita contra els proxenetes. 

Aprovat 33 vots a favor (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB, Popular i Socialista), 14 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Cs, El Pi i MÉS per Mallorca) i 8 abstencions (Mixt-MÉS per Menorca, Unidas Podemos). Amb esmena del Grup Parlamentari Popular RGE 7578 incorporada.

Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a desenvolupar una llei integral per a lluitar contra el Tràfic d'Éssers humans, especialment dones i nines, que inclogui un pla d'integració per a les víctimes.

Aprovat per 52 i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena d'Unidas Podemos RGE 7560 incorporada. 

Dotzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a traslladar al Congrés dels Diputats, per a la seva votació, la reforma de la Llei d'Estrangeria perquè asseguri l'accés a les mesures de protecció i reparació ja contemplades a la llei a les dones víctimes de violència sexual, independentment de la seva situació administrativa.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, El Pi, i Socialista) i 21 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Cs, Popular). Amb esmena del GP Unidas Podemos RGE 7561 incorporada. 

Tretzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar els drets humans de les dones i nines víctimes de tràfic humà, explotació sexual i dones en situació de prostitució mitjançant l'autonomia econòmica i residencial, facilitant l'accés a l'ocupació, a l'habitatge, a l'atenció psicosocial i sanitària i a la seva recuperació integral.

Aprovat per 45 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, El Pi, Popular i Socialista ), 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX) i 7 abstencions (Cs i El Pi). Amb esmena del GP Unidas Podemos RGE 7562 incorporada. 

Cartorzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desplegar al més aviat possible, en l'àmbit de les seves competències, les mesures contemplades en la Llei de Llibertat Sexual. 

Aprovat per 31 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, El Pi, i Socialista), 19 vots en contra (Maxo Benalal, VOX i Popular) i 5 abstencions (Cs i El Pi). Amb esmena del GP Unidas Podemos RGE 7563 incorporada.

Quinzena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a avaluar el Pla de Coeducació de les Illes Balears i a incloure en l'elaboració del nou la conscienciació i la sensibilització dels riscs i perills a les xarxes socials, plataformes i aplicacions que promocionen les relacions Sugar Daddy - Sugar Baby i serveis de subscripció a continguts sexuals.

Aprovat per 34 vots a favor (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, El Pi i Socialista), 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX)  i 18 abstencions (Cs i Popular). Amb esmena del GP Unidas Podemos RGE 7564 incorporada.

Setzena.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, amb col·laboració i coordinació amb els Consells insulars, a:
a) Realitzar un estudi qualitatiu on participin les entitats socials especialitzades per tal de tenir una diagnosi acurada sobre l'explotació sexual, comercial i infantil que permeti donar una atenció i resposta més acurada a les víctimes.
b) Revisar i millorar el programa de formació específica i especialitzada sobre explotació sexual infantil adreçat a totes les institucions i entitats que treballin directament amb menors.
c) Finançar i implantar itineraris integrals de projectes de recuperació psicològica i d'inserció social per a nines i nins víctimes d'explotació sexual a la nostra comunitat autònoma.

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena del GP Popular RGE 7580 incorporada. 

Dissetena. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a seguir reforçant amb recursos i personal als cossos de seguretat de la guàrdia civil i de la policia nacional encarregats de la lluita contra l’explotació sexual a les Balears i les xarxes de tràfic de dones i nines. 

Aprovat per 52 vots a favor i 3 vots en contra (Maxo Benalal i VOX). Amb esmena del GP Popular RGE 7580 transaccionada incorporada. 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa socialista ha estat defensada per la diputada Silvia Cano.

Quatre grups parlamentaris han presentat esmenes a la iniciativa: una esmena per part del Grup Parlamentari Mixt-MÉS per Menorca, defensada per Patricia Font; nou esmenes presentades pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, defensades per Esperança Sans; deu esmenes presentades pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, defensades per Joana Aina Campomar, i, finalment, sis esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, defensades per Margalida Durán

Al torn de fixació de posicions han intervingut: Patricia Guasp (Ciudadanos), Sergio Rodríguez (VOX-Actua Baleares) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears). 

La segona Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa al Suport al pla de mesures urgents i extraordinàries en defensa de les famílies i l'economia d'Espanya, ha estat REBUTJADA amb votacions separades per punts i amb els resultats següents. 

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a dissenyar un pla nacional per a la millora de l'efectivitat i la qualitat de la despesa pública que permeti establir mesures per a la modernització i la reforma de totes les administracions públiques, estatal, autonòmiques i corporacions locals, que permeti un estalvi i una racionalització de la despesa.

Rebutjat per 31 vots en contra (Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 18 vots a favor (Cs i Popular) i 7 abstencions (Maxo Benalal, VOX i El Pi). 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a millorar el disseny del Pla Recuperació, Transformació i Resiliència per fer-lo més àgil, de manera que el finançament arribi a les empreses i famílies de forma immediata i perquè les reformes siguin transformadores, intensificant, entre altres mesures, l'ús d'incentius fiscals extraordinaris i temporals, aplicables a inversions que facin llars i empreses que es considerin que contribueixin a la millora de la cohesió social i la capacitat de reacció davant les crisis destinats a inversions en matèria de transformació digital i eficiència energètica, finançables per a la Hisenda espanyola amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinant almenys un 7% del PRTR a aquesta finalitat (4.900 milions).

Rebutjat per 35 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 14 vots a favor (Popular) i 7 abstencions (Cs i El Pi). 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a iniciar la implementació d'un paquet de reformes estructurals per incentivar l'activitat econòmica, d'acord amb el que s'estableix en el Pla de mesures urgents i extraordinàries en defensa de les famílies i l'economia d'Espanya, que va ser remès pel Partit Popular al president del Govern el passat 22 d'abril de 2022.

Rebutjat per 35 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 14 vots a favor (Popular) i 7 abstencions (Cs i El Pi). 

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a aprovar una baixada d'impostos selectiva, immediata i temporal sobre els sectors més afectats per la inflació i per a rendes baixes i mitjanes quantificada en una forquilla d'entre 7.500 i 10.000 milions d'euros, que contempli com a possibles mesures a adoptar, bé en solitari o bé de forma combinada, les següents:

a) A l'IRPF deflactar la tarifa de l'IRPF en els tres primers trams (fins a 40.000 euros).
b) Crear a l'IRPF una nova figura en el mínim personal i familiar per a rendes baixes i mitjanes que se situen entre els 14.000 i els 22.000.
c) Adaptar les retencions i els pagaments fraccionats perquè les mesures fiscals aprovades tinguin impacte automàtic i amb efecte retroactiu des del passat 1 de gener en l'economia de famílies, empresaris i professionals de manera immediata.
d) Establir un impost negatiu articulat com a pagament anticipat (ajuda directa d'entre 200 i 300 euros anuals que podran obtenir-la de forma anticipada) per a persones especialment desprotegides per l'increment de l'IPC per a les rendes del treball i d'activitats econòmiques més baixes sobre les quals no hi ha obligació de retenir (cas general 14.000 euros, que pot arribar fins als 17.600 euros aproximadament en funció de les circumstàncies personals i familiars del contribuent), i coordinat amb les ajudes que es puguin rebre des de l'Ingrés Mínim Vital o des del Bo Social Elèctric i del Bo Social Tèrmic, així com de la resta de prestacions socials que es presten des de les comunitats autònomes i els ajuntaments impost negatiu.
e) Aprovar per a autònoms i professionals la reducció de la tributació en estimació objectiva en IRPF (mòduls) i del règim simplificat en IVA i règim especial de recàrrec d'equivalència en aquells sectors especialment afectats per l'increment de preus i costos.
f) Introduir a l'impost de societats un nou supòsit de llibertat d'amortització en a l'article 12.3 LIS per a aquest tipus d'inversions en eficiència energètica, quan compleixin els requisits que s'estableixin reglamentàriament. Aquesta llibertat d'amortització es reservaria per a les inversions amb nivells elevats de millora de l'eficiència energètica (de manera similar a com s'han regulat diferents percentatges de deducció a la DA 50a LIRPF, introduïda per l'article 1.2 del Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre), i s'establirien, en els casos en què no s'assoleixin aquests nivells, mesures d'amortització accelerada (duplicant els coeficients màxims d'amortització de l'article 12.1.a) LIS).
g) Baixar de manera temporal l'IVA del gas i l'electricitat del 10% al 5%, i impulsar la rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs amb la finalitat de reduir la càrrega impositiva dels tributs indirectes de l'IVA i imposts especials que graven el consum energètic. Amb això es pretenen dos efectes: d'una part, alliberar recursos en l'economia familiar i de les empreses, i, al seu torn, contribuir a la simplificació i l'eficiència en estalviar costos de gestió, tenint en compte que sobre aquest tipus d'imposició es realitzen bonificacions i subvencions que compliquen la gestió i afegeixen càrrega burocràtica per a l'administració, les empreses i els consumidors.

Rebutjat per 35 vots en contra (Maxo Benalal, VOX, Mixt, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos i Socialista), 21 vots a favor (Cs, El Pi i Popular).

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Intervencions

La iniciativa ha estat exposada i defensada pel diputat popular Antoni Costa.

En el torn de fixació de posicions han intervingut els diputats i diputades: Antonia Martín (Unidas Podemos), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Idoia Ribas (VOX-Actua Baleares), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Antonio Jesús Sanz (Mixt-GxFormentera+PSIB-PSOE+EUIB) i Jordi Marí (Socialista). 

 

 

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/10/2022 a les 09:50h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 39631984

Mapa Web