El Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per a 2023 entra al Parlament

Notícia del Parlament - 3 de novembre de 2022

A l’estudi i a l’aprovació d’aquest projecte de llei, s’hi ha d’aplicar el procediment legislatiu comú, llevat d’algunes consideracions especials, com és el fet que aquesta iniciativa legislativa gaudeix de preferència en la tramitació respecte dels altres treballs de la cambra.

Avui matí, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha lliurat al president del Parlament, Vicenç Thomas, el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2023 (Resum GOIB) perquè se n'iniciï la tramitació parlamentària.

Dilluns passat, dia 31 d'octubre, el Consell de Govern aprovà el projecte de Pressuposts per a 2023, per un import global per un total de 7.133,4 milions d’euros. Els nous pressuposts augmenten en un 11,5%  respecte de 2022, un total de 735,6 milions d’euros.

L’acord del Consell de Govern d’aprovació del Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 2023 és un primer pas a la tramitació parlamentària que s'ha concretat avui amb el registre del projecte pressupostari al Parlament de les Illes Balears perquè li doni la tramitació oportuna, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i el Reglament del Parlament de les Illes Balears, perquè sia aprovat o rebutjat.

Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2023 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 6 d’octubre de 2022, i ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 11 d’octubre, en compliment del que disposa l’article 34 de la Llei 14/2014 esmentada, per un import màxim de 5.947,5 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment del 15% en relació amb el pressupost inicial per al 2022, un total de 770,9 milions d’euros més. [NOTA INFORMATIVA]

Audiència

El president del Parlament ha rebut a la sala Montenegro, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, que ha estat acompanyada pel director general de Pressuposts, Joan Ignasi Morey i la secretària tècnica Begoña Morey. També hi ha estat present la lletrada oficiala major del Parlament Esperança Munar.

 

 

Roda de premsa

Tot seguit a l'acte protocol·lari de recepció del projecte de pressuposts, la consellera i el president del Parlament han ofert una roda de premsa a la Sala d’Actes del Parlament, per explicar als mitjans de comunicació les xifres bàsiques del document i per explicar el tràmit parlamentari que ha de seguir.

 

Tramitació parlamentària

Així, doncs, el projecte de llei dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2023, ha iniciat la seva tramitació parlamentària i amb aquesta finalitat, la Mesa del Parlament s’ha reunit avui mateix per admetre'l a tràmit. També n'ha ordenat la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com la d'anuncis en mitjans de difusió general, i l'obertura d'un període de quinze dies perquè els grups recaptin opinions i es duguin a terme les compareixences previstes per part dels consellers. Així mateix, la Mesa, ordena que, simultàniament, se n'obri un termini ordinari de presentació d'esmenes parcials, també de quinze dies, i un termini de set dies per a la presentació d'esmenes a la totalitat (fins divendres dia 11/11).

Les esmenes que suposin augment de crèdit o modificació substantiva i alternativa d’ingressos només seran admeses si, a més de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent.

Si no es presenta o no s’aprova cap esmena a la totalitat, el projecte passarà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en el si de la qual es constitueix la ponència per a l’elaboració de l’informe i es realitza el dictamen de la comissió.

Un cop redactat el dictamen s’inclou per al seu debat i votació en una sessió plenària. Finalitzada aquesta, es publicarà el Diari de sessions del Ple i, si el projecte de llei ha estat aprovat, la llei resultant serà també publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (que en marcarà la vigència) i en el Boletín Oficial del Estado.

Calendari previst

  • Les compareixences dels consellers i del director general de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per tal d’explicar els pressuposts estan previstes que es duguin a terme els dies 8 a 11 de novembre. 
  • El dia 11 novembre finalitzarà el termini per a la presentació d’esmenes a la totalitat (de set dies) i el dimarts 15 de novembre tindrà lloc al Ple el debat d’aquestes esmenes de totalitat, si se n’han presentades.
  • El termini d’esmenes parcials no ampliat finalitza dia 21 de novembre i, si es demana ampliació, finalitzarà dia 24 de novembre.
  • La Ponència que ha de redactar l’informe està prevista que es reuneixi els dies 25, 29 i 30 de novembre.
  • La Comissió d’Hisenda i Pressuposts es reunirà els dies 13, 14 i 15 de desembre per tal de dictaminar el projecte de llei, en sessions de matí, horabaixa i vespre.
  • I, finalment, la darrera setmana d’aquest període de sessions, del 20 al 22 de desembre, tendran lloc les sessions del Ple per debatre i votar el projecte de llei de Pressuposts Generals per a 2023.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45600695

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201