AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2024 a 31/03/2024, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/03/2024
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 2607/24, 2894/24, 2900/24, 2891/24 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2922/24), 2901/24, 2902/24, 3022/24 (presentada en substitució de la RGE núm.2903/24), 2904/24, 2905/24, 2892/24, 2906/24, 2907/24, 2908/24, 2895/24, 3023/24 (presentada en substitució de la RGE núm.2909/24), 2885/24, 2899/24, 2893/24 i 2910/24. II. Interpel·lació RGE núm. 4995/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de conciliació. III. Moció RGE núm. 2601/24, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general d'agricultura, ramaderia i pesca, per un model econòmic compatible amb la vida: l'agroecologia i la pesca sostenible com a resposta, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2211/24. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 45/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. V. Elecció de cinc membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2501/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una Memòria tributària anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears. b) RGE núm. 2509/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús d'intel·ligència artificial.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/03/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 399/24, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades al seu càrrec.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9785/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a formació sobre violència masclista del personal sanitari. b) RGE núm. 11412/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al programa de Pacient Actiu.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge. OD: Redacció de l'informe.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/03/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2566/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, contra la LGTBIfòbia a l'esport. b) RGE núm. 2586/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla integral de manteniment i promoció del català a la infància i l'adolescència.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1041/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de la reconversió d'empreses en crisi cap a empreses d'economia social. b) RGE núm. 2163/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'avaluació de la implementació i els recursos financers destinats a la PAC a Espanya.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9521/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a fomentar la protecció de les dones majors víctimes de violència de gènere. b) RGE núm. 1249/24, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a prevenció i atenció a l'addicció al joc i a les apostes entre els nostres joves.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 136/24, presentada pel Grup Parlamentari Vox, relativa a garantir les comunicacions en tots els col·legis públics i concertats en les dues llengües espanyol i català. b) RGE núm. 554/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a garantir una menjada saludable al dia a infants i joves.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/03/2024
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 2892/24,Ajornada a la sessió anterior. RGE núm. 3156/24, RGE núm. 3158/24, RGE núm. 3151/24, RGE núm. 3157/24, RGE núm. 3139/24, RGE núm. 3150/24, RGE núm. 3155/24, RGE núm. 3159/24, RGE núm. 3479/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 3160/24), RGE núm. 3162/24, RGE núm. 3152/24, RGE núm. 3161/24, RGE núm. 3478/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 3163/24), rectificada amb l'escrit RGE núm. 3172/24, RGE núm. 3164/24, RGE núm. 2885/24, Ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 2899/24, Ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 3476/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm. 2893/24, Ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 2910/24, Ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 3154/24, RGE núm. 3140/24, RGE núm. 3477/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm.3153/24), RGE núm. 3165/24, rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 3167/24.II. Interpel·lació RGE núm. 4979/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de funció pública. III. Moció RGE núm. 3024/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de territori, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4991/23.IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 2800/24, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a IVA diferenciat i inferior per a les Illes Balears. 2) RGE núm. 3311/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció de la mar balear. V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre les irregularitats produïdes en la celebració de contractes amb l'empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, per part del Govern de les Illes Balears des de l'any 2020 fins a la data (escrit RGE núm. 2756/24, del Grup Parlamentari VOX).VI. Elecció de dos membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 2719/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a petició d'elaboració de l'Informe de subvencions i contractes de l'ajuntament de Llucmajor per als anys 2019 a 2022 de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 2. Escrit RGE núm. 2615/23, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2022.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/03/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7445/23, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. RGE núm. 11011/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al virus d'immunodeficiència humana (VIH). b) RGE núm. RGE núm. 1566/24 presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum de benzodiazepines.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
Ponència DLEX mesures urgents en matèria d'habitatgeComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge. OD: Redacció de l'informe.
16:35 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/03/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2586/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla integral de manteniment i promoció del català a la infància i l'adolescència. b) RGE núm. 2927/24, presentada pel Grup Parlamentari VOX, relativa a dret a l'accessibilitat en les zones turístiques de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general d'Empresa, Autònoms i Comerç per informar respecte de la política general en matèria de jocs i apostes del Govern de les illes Balears (escrit RGE núm. 9782/23, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, aprovat per la Comissió dia 15.02.2024).
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2007/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a la conciliació en períodes no lectius. b) RGE núm. 2254/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per al foment dels drets socials, la inclusió i la igualtat de la ciutadania de les Illes Balears.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9735/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l'EOI d'Eivissa. b) RGE núm. 1077/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat universitari laboral vinculat al Servei de Salut.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/03/2024
08:50 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Escrit RGE 2579/24. 2. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 3. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 3631/24, RGE núm. 3623/24, RGE núm. 3614/24, RGE núm. 3616/24, RGE núm. 3620/24, RGE núm.3890/24 (presentada en substitució de la pregunta RGE núm.3621/24), RGE núm. 3615/24, RGE núm. 3622/24, RGE núm. 3624/24, RGE núm. 3625/24, RGE núm. 3617/24, RGE núm. 3626/24, RGE núm. 3627/24, RGE núm. 3628/24, RGE núm. 3619/24, RGE núm. 3630/24, RGE núm. 3618/24, RGE núm. 3629/24, II. Interpel·lació RGE núm. 2827/24, del Grup Parlamentari VOX, relativa a política general en matèria agrària. III. Moció RGE núm. 3433/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de conciliació, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4995/23. IV. Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 8298/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contra l'ampliació dels dies festius amb obertura comercial i la construcció de nous centres comercials. 2) RGE núm. 3632/24, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçament dels aficionats del RCD Mallorca a la final de Sevilla. V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre les contractacions públiques en temps de pandèmia de les que s'hagi tengut notícia de presumptes irregularitats i malbaratament de recursos públics a qualsevol institució de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Govern, consells insulars i sector públic instrumental) (escrit RGE núm. 3014/24, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt).
15:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 11091/23, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 225/2023 sobre els processos de gestió de personal i d'ingressos tributaris de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2021. 2. Escrit RGE núm. 59/24, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 230/2023, del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2021. 3. Escrit RGE núm. 60/24, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 228/2023, del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2021. 4. Escrit RGE núm. 61/24, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 229/2023, del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2021. 5. Escrit RGE núm. 62/24, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 226/2023, del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2021. 6. Escrit RGE núm. 63/24, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 231/2023, dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/03/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 9781/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de l'Oficina de Tresoreria General de la Seguretat Social de Calvià. b) RGE núm. 555/24, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a defensa del dilluns de Pasqua i de la segona festa de Nadal com a festius.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 8656/23, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3), sol·licitant la compareixença de la Sra. Micaela Llull Sarralde, defensora dels usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, per tal que informi sobre les seves actuacions i poder contribuir des del Parlament de les Illes Balears a la millora de la sanitat mitjançant les seves propostes. 2. Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1567/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consum d'opioides. b) RGE núm. 2259/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions en matèria sanitària.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Comissió. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 9960/23, presentat pel Grup Parlamentari Socialista (art. 46.3), sol·licitant la compareixença del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, per tal de donar compte del seu projecte per a SFM i del compliment dels responsables polítics de l'empresa pública respecte al codi ètic del Govern. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8021/23, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a augment dotació inspectors d'habitatge. b) RGE núm. 8543/23, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, i modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2543/24, de 19.02.204, pel procediment d'urgència, relativa a incorporació de les diferents modalitats d'arrendament al bo de lloguer jove.
DIJOUS
21/03/2024
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2688/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del Consell Social de la Llengua Catalana. b) RGE núm. 2689/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol·licitud de flexibilització dels terminis d'execució i/o justificació dels fons europeus per al sector turístic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME, COMERÇ, TREBALL, CULTURA I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: 1. RGE núm. 2156/24, presentada per la Sra. Cristina Gómez i Estévez, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conèixer contingut i garanties nova graella després d'anunciar-se la desaparició dels magazines "Al Dia" i "Els dematins" de la radio i televisió pública, dirigides fins ara per dues professionals independents de reconegut prestigi professional, Maria Ferrer i Neus Albis. 2. RGE núm. 3714/24, presentada pel Sr. Carles Bona i Casas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió de les tertúlies polítiques. 3. RGE núm. 3715/24, presentada pel Sr. Omar Lamín i Abeidi, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a importància de la comunicació en la intervenció social. 4. RGE núm. 3581/24, presentada per la Sra. Manuela Cañadas i Pinilla, del Grup Parlamentari Vox, relativa a documentals Andreu Manresa basats en el seu llibre. 5. RGE núm. 3704/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis informatius. 6. RGE núm. 3709/24, presentada pel Sr. Sebastià Mesquida i Pallicer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a internalització. 7. RGE núm. 3712/24, presentada per la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura de la comissió de control d'IB3 al PIB. 8. RGE núm. 3713/24, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració del personal internalitzat. 9. RGE núm. 3733/24, presentada pel Sr. Enric Apesteguia i Ripoll, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a avaluació dels canvis de programació. 10. RGE núm. 3705/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència mes de febrer. 11. RGE núm. 3706/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a excedències. 12. RGE núm. 3707/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de les illes Pitiüses. 13. RGE núm. 3708/24, presentada per la Sra. Sandra Palau i Boned, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració de les instal·lacions.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Pregunta RGE núm. 9725/23, presentada per la Sra. Marta Carrió i Palou, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a convocatòria d'ajudes per l'organització d'activitats de lleure educatiu. (RETIRADA) 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 8598/23, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls de mesures de suport als familiars cuidadors de persones en situació de dependència. b) RGE núm. 2331/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al foment de l'acció voluntària a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1797/24, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat d'una normativa sobre el consum de begudes energètiques. b) RGE núm. 1806/24, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la necessitat d'ampliació de places de la residència universitària.
16:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/03/2024
08:50 h.
CNP ESTUDI I REFLEXIÓ IMPACTE DIGITALITZACIÓ EN L'EDUCACIÓComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Adopció d'acords per a l'execució del pla de treball de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 3969/24, RGE núm. 3977/24, RGE núm. 3984/24, RGE núm. 3985/24, RGE núm. 3988/24, RGE núm. 3980/24, RGE núm. 3986/24, RGE núm. 3987/24, RGE núm. 3981/24, RGE núm. 3989/24, RGE núm. 3990/24, RGE núm. 3983/24, RGE núm. 3991/24, RGE núm. 3992/24, RGE núm. 3979/24, RGE núm. 3978/24, RGE núm. 3982/24, RGE núm. 3993/24. II. Interpel·lació RGE núm. 4988/23, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de recursos hídrics. III. Moció RGE núm. 3640/24, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de funció pública, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4979/23. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3863/24, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears, en relació amb la Proposició de llei de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears, RGE núm. 7445/23. V. Debat i votació, si n'és el cas, del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de Llei RGE núm. 7445/23, de transparència i control dels càrrecs públics de les Illes Balears. VI. Informe sobre el compliment del Pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2023.
DIMECRES
27/03/2024
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA), sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 1531/24, per tal d'avaluar la seva idoneïtat per exercir les tasques encomanades al seu càrrec.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
15:00 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació del dictamen relatiu al Projecte de llei RGE núm. 7177/23, dimanant del Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge.
15:05 h.
COMISSIÓ O.TERRITORIAL, HABITATGE, MOBILITAT, MAR I C. AIGUAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63295437

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201