AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2015 a 31/01/2015, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
08/01/2015
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears.
DIVENDRES
09/01/2015
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2- Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
DIMARTS
13/01/2015
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Groga
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a.
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Fausto Ferrero Fiol
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bartolomé Cursach Mas
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Mateu Sastre Juan
13:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Antoni Ramonell Amengual
DIMECRES
14/01/2015
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Catalina Cirer Adrover
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Javier Rodrigo de Santos López
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bartomeu Vicens Mir
13:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de l tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Nadal Buades
DIJOUS
15/01/2015
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bartolomé Abad Socias
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez
12:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Matas i Palou
DILLUNS
19/01/2015
09:15 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm.10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (derivat del Decret Llei 1/14).OD: 1.-Constitució ponència.2.-Nomenament coordinador/ra.3.-Redacció informe.
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
DIMECRES
21/01/2015
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Groga
Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció informe.
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Aina Maria Castillo Ferrer.
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del Sr. Sergio Beltrán Damián. 2- Adopció d'acord sobre la declaració d'urgència de la compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez. 3- Debat i votació sobre noves sol·licituds de compareixença (escrit RGE núm. 501/15, del Grup Parlamentari Socialista.
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Luis Bárcenas Gutiérrez (videoconferència).
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. María del Carmen de Puigdorfila Villalonga.
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. María Isabel de Puigdorfila Villalonga.
DIJOUS
22/01/2015
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Groga
Si escau. Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Continuació redaccio informe
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Santiago Pérez González.
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Mateo Montserrat Magdalena.
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jorge Mestre Casado.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Corcoll Reixach.
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD; Compareixença de la Sra. Pilar Ramos Blanco.
DIVENDRES
23/01/2015
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José María Fiol Ramonell.
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Luis Alegre Latorre.
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bernat Salvà Alloza.
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Javier Vázquez Garranzo.
19:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Amengual Antich.
DIMARTS
27/01/2015
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juan Miguel Villar Mir.
12:30 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 569/15 del Grup Parlamentari MÉS. 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 605/15 del Grup Parlamentari Socialista.
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr.Jaime Mascaró Martorell.
14:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miguel Llabrés Feliu
DIMECRES
28/01/2015
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Carlos Feced Rubió
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Francesc Antich Oliver
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Gabriel Vicens Mir
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Vicenç Thomàs Mulet
DIJOUS
29/01/2015
10:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.
10:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Josefina Santiago Rodríguez
12:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Maria Pomar Reynés
13:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Lluís Carretero Alcántara
14:05 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
16:30 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Groga
OD: 1-Debati votació de l'escrit RGE núm. 798/15 del GP MÉS, 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 799 del GPS
17:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Manuel Palomino Chacón
18:00 h.
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Copareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez (videoconferència)
DIVENDRES
30/01/2015
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
10:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (derivat del Decret Llei 1/14).
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. OD: Redacció informe.
14:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54638369

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201