AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2013 a 28/02/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
01/02/2013
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
05/02/2013
09:45 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.-Preguntes: RGE núm. 573/13, 574/13, 575/13, 576/13, 586/13, 587/13, 577/13, 578/13, 579/13, 580/13, 581/13, 582/13, 584/13, 585/13, 588/13, 592/13, 583/13, 572/13, 690/13 (Presentada en substitució de la 589/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 439/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transports aeris i marítims. 3.- Mocions: RGE núm. 10332/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general sanitària.Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8352/12. RGE núm. 10496/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a Decret de mínims. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8267/12. I RGE núm. 11272/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política lingüística. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 294/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 428/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de la petició del Govern de les Illes Balears del manteniment de l'actual sistema de bonificació per als residents en transport aeri i marítim. RGE núm. 438/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de l'establiment de quantitats màximes bonificables en el descompte de resident. I RGE núm. 412/13, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a REB i descompte de resident.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1383, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398, 1401, 1386, 1388, 1385, 1389, 1391, 1392, 1387, 1390, 1399, 1394, 1384 i 1400/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 369/13, GPS, relativa a politica general en matèria de lists d'espera. 3.- Moció RG núm. 1139/13, GPMÉS, relativa a mobilitat a Mallorca, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 93/12. 4.- Compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, relativa a cobertura de les despeses dels desplaçaments dels malalts de les illes menors que precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència. (Escrit RGE núm. 1077/13, GPS)5.- Proposició no de llei RGE núm. 6210/12, GPP, relativa a transparència i bon govern.
DIMECRES
06/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o direccions territorials del Govern per delegacions en funcions executives i de gestió als consells insulars; RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de Menorca, i RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina d'avaluació pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Elecció del càrrec de Vicepresident/a. 2.- Preguntes, totes del Sr. Thomás, amb RGE núm. 8080/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut. RGE núm. 8081/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2011. RGE núm. 8084/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2004. RGE núm. 8085/12, sobre facturació oficinal farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2005. RGE núm. 8086/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá.al Serveri Balear de Salut durant el 2006. RGE núm.8087/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2007. RGE núm. 8088/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2008 RGE núm. 8089/12, sobre facturació oficina farmàcia Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut durant el 2009. 3.- Compareixença RGE núm. 1610/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sollicita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el 'proyecto IBSALUT 2020'.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la COmissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7952/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Reglament de circulació aèria per facilitar la circulació dels vehicles d'emergències a l'aeroport d'Eivissa; i RGE núm. 9407/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació d'autobusos d'Eusebi Estada.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/02/2013
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Elecció Secretari/ària de la Comissió 2.- Proposicions no de llei RGE núm. 7339/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'implantacio d'energies renovables a les Illes de Mallorca, Eivissa i Formentera; RGE núm. 7341/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la modificació dels criteris en les ajudes per a la promoció de les noves tecnologies en maquinària en el sector agrari i RGE núm.8060/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius i programes d'actuació del serevi d'inspecció laboral a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de vicepresident/a. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones; RGE núm. 6970/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions formatives per a joves desocupats, i RGE núm. 8344/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a victimització secundària.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/02/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 802/13, 804/13, 808/13, 820/13, 821/13, 875/12 (presentada en substitució de la 822/13),801/13, 803/13, 805/13, 806/13, 807/13, 809/13, 823/13, 824/13, 828/13, 810/13, 811/13 i 825/13. 2.- Interpel·lació RGE núm. 5823/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a ports esportius. 3.- Moció RGE núm. 427/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consecució dels objectius de dèficit. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 224/13. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1325/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a creació del Consell Assessor de Municipis.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3103/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el pla de retallades en finançament, i comparexença RGE núm. 3632/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (I).
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 405/13, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, i compareixença RGE núm. 446/13, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la modificació de la llei del bon govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3616/12, del GP Socialista, sobre tancament centres de salut a les 17.30 hores i RGE núm. 3826/12, del GP Socialista, sobre aprovació del decret llei 16/2012.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissiól.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 9545/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a tren i obres inacabades; i RGE núm. 10333/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a realització d'auditories econòmiques, financeres i jurídiques de les empreses IBAVI, ABAQUA i IDI.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 7358/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute derivat de l'impost sobre estades a empreses turístiques d'allotjament; i RGE núm. 7560/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la llei orgànica 1/2007.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Socialista; 1.- RGE núm. 8107/12, relativa al suport al petit i mitjà comerç.2.- RGE núm. 9445/12, relativa a la continuïtat del cercle de recerca econòmica.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.- Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissó.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a defensa de l'atenció a les persones amb dependència; RGE núm. 6298/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, a favor de la Llei de Dependència, i RGE núm. 7171/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció embarassos de risc.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió en climatització del Museu de Menorca; RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs de treball a la Inspecció educativa de les Illes Balears, i RGE núm. 9447/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a l'Institut Ramon Llull.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/02/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 947/13, 960/13(Ajornada escrit RGE núm. 1083/13), 962/13, 970/13, 952/13, 953/13, 955/13, 957/13, 961/13, 963/13, 950/13 (Retirada escrit RGE núm. 1084/13), 951/13, 954/13, 956/13, 964/13, 959/13, 1081/13(Presentada en substitució de la 946/13 i complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 1090/13) i 965/13. 2.- Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3612/12, relativa a política general en matèria de polítiques actives d'ocupació. (Escrit RGE núm. 593/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 3.- Interpel.lació RGE núm. 93/12, presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a mobilitat a Mallorca. 4.- Moció RGE núm. 867/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transports aeris i marítims, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 439/13. 5.- Proposició no de llei RGE núm. 345/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de terminis i modificació del sentit del silenci en els procediments de l'administració.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8012/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar inversions per a les Illes Balears en els pressuposts generals de l'Estat, i RGE núm. 376/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement i compensació de la insularitat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció de funcionaris interins; RGE núm. 8390/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personació del Govern en els casos de corrupció per defensar els interessos de les Illes Balears, i RGE núm. 9316/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei d'activitats.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Sobre l'impuls a la atenció de la Salut Mental a les Illes Balears. OD:1.- Nomenament coordinador/a.2.- Pla de treball.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 5481/12, del GP Socialista, sobre salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs i RGE núm. 5627/12, del GP Socialista, sobre agència de protecció del consumidor financer.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 255/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragat del Port de Maó; i RGE núm. 350/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport adhesió al 20è aniversari de la declaració de Menorca com a reserva de la biosfera.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 7864/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de turisme; i RGE núm. 9306/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a tarifa estacionament aeroport.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.- Elecció President/a de la Comissió.2.-RGE núm. 948/13, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari Més, relativa a ERO i precarietat laboral a IB3;RGE núm. 1033/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a processos d'ERO a IB3: RGE núm. 1034/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació d'IB3 ràdio; RGE núm. 1035/13, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manipulació informativa a IB3;RGE núm. 1036/13, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussions dels ERO a IB3;RGE núm. 1038/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències tercera onada del l'EGM;RGE núm. 1039/13, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a collaboració entre l'Ens Públic Ràdio Televisió de les Illes Balears i ABITEL;RGE núm. 1040/13, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Tots donam una mà";RGE núm. 1041/13, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comercialització conjunta de FORTA; RGE núm. 1042/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències any 2012;RGE núm. 1043/13, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la sèrie Migjorn; RGE núm. 1044/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la variació de les retribucions dels càrrecs directius de l'Ens Públic Ràdio Televisió de les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7308/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a protecció menors soldats al sistema legislatiu de l'Estat espanyol, i RGE núm. 7561/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la funció i de la tasca dels centres de professors; RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a suport al turisme cultura, i RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoure, des de les administracions educatives, la identificació i la difusió de bones pràctiques docents dels centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i funcionamenten el seu projecte educatiu que permetin la millora de l'èxit escolar de l'alumnat.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/02/2013
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 960/13 (ajornada sessió anterior), 1106/13, 1109/13, 1116/13, 1117/13, 1112/13, 1104/13, 1105/13, 1108/13, 1110/13, 1111/13, 1115/13, 1118/13, 1107/13, 1113/13, 1119/13, 1114/13, 1169/13 (presentada en substitució de la 1102/13) i 1120/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 445/13, GPS, relativa a política general en matèria de Bon Govern i Transparència. 3.- Moció RGE núm. 1022/13, GPMÉS, relativa a ports esportius, derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 5823/11. 4.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei RGE núm. 1587/12, GPS, relativa a funció pública de les administracions de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4367/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el pla extraordinari de lluita contra el frau, i compareixença RGE núm. 5483/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la gestió del deute de la Comunitat Autònoma al present exercici 2012.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis especials per als funcionaris interins; RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes judicials, i RGE núm. 253/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a paga extraordinària de desembre de 2012.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1.- Preguntes, totes de la Sra. Rita amb el RGE núm. 3321/11, relativa a plantilla orgància Verge del Toro. RGE núm. 3322/11, relativa a plantilla orgànica Mateu Orfila (I)i RGE núm. 3324/11, relativa a plantilla orgànica Mateu Orfila (II).2.- Compareixences RGE núm. 8318/12,presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les línies d'actuació i, RGE núm. 8395/12, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. 3.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8339/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió de Salut. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 415/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció i ampliació del Parc Nacional de Cabrera; i RGE núm. 416/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Club Nàutic s'Arenal.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/02/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 9406/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a acció urgent per garantir el turisme d'IMSERSO (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 10257/12); i RGE núm. 11271/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a obligat acord pel desenvolupament de tot tipus de nova instal·lació o ampliació del Port Esportiu a Menorca.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Proposicions no de llei:1.- RGE núm. 674/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques energètiques. 2.- RGE núm. 818/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de pesca del jonquillo.
14:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals, i RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i l'exclusió social.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: Revisió de les propostes del pla de treball.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54634743

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201