AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2017 a 28/02/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/02/2017
09:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1540/17,1724/17, 1790/17, 1793/17, 1865/17 (presentada en substitució de la RGE núm. 1794/17), 1795/17, 1801/17, 1803/17, 1804/17, 1805/17, 1806/17, 1809/17, 1791/17, 1792/17 i 1807/17. II. Interpel·lació RGE núm. 15519/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la Llei d'igualtat. III. Moció RGE núm. 17244/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació al model d'IB3, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 15107/16. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (escrit RGE núm. 868/17).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
02/02/2017
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la Consellera de Serveis Socials i Cooperació per tal d'informar sobre l'àmbit socioeducatiu, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 15798/16.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Conseller d'Educació i Universitat per tal d'informar sobre el Pla d'Èxit Educatiu, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 15032/16
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
03/02/2017
09:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Gabriel Company Bauzá.
10:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
11:15 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juan Salvador Iriarte.
13:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Antònia Maria Perelló Jorquera.
18:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Simó Gornés Hachero.
DIMARTS
07/02/2017
09:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1972/17, 1981/17, 1982/17, 1984/17, 1986/17, 1987/17, 1979/17, 1985/17, 1988/17, 1989/17, 1996/17, 1955/17, 1995/17, 1978/17 i 2033/17(presentada en substitució de la 1990/17). II. Interpel·lació RGE núm. 895/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estades turístiques. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1753/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redistribució de la recaptació de la Llei de l'impost d'estades turístiques; 2. RGE núm. 660/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamació de la incorporació als Pressuposts Generals de l'Estat de 120 milions del conveni de carreteres. IV. Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 5841/15, relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots de Llevant com a Reserva natural i marina. (Escrit RGE núm. 16912/16, del Grup Parlamentari Popular).
10:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 679/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a derogació del Reial Decret Llei 3/2016 que no permet ajornar el pagament de l'IVA.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/02/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6654/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a millores en atenció als pacients en els aeroports; i RGE núm. 10465/16, (complementat amb l'escrit RGE núm. 10469/16) dels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a dret de vot de les persones amb diversitat funcional.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 1674/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a redefinició del model assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i REG núm. 1675/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de fidelització del personal de l'IBSALUT.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.Compareixença RGE núm. 14513/16, del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal de retre compte de les noves línies estratègiques de gestió a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). 2.Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 890/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d'explicar la gestió de la Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/02/2017
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Compareixença urgent del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per tal d'informar sobre la Xylella Fastidiosa a les Illes Balears i les seves conseqüències, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 1864/17.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposició no de llei RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a matrimonis forçats; 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 16035/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del nou director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per tal d'informar sobre el nou impuls que pensa donar a l'esmentada oficina.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat d'FP a Menorca; i RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d'assessorament tècnic docent a l'àmbit de la conselleria competent en educació.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
10/02/2017
09:30 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Debat i votació de les propostes de modificació del pla de treball de la Comissió derivades dels escrits següents: RGE núm. 2142/17, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual s'adjunta documentació sobre aclariments relatius a l'informe de 25.01.11 en relació amb la interpretació 55.4 i 55.5 dels Plecs que regeixen les concessions administratives "Desdoblament Eivissa-Sant Antoni" i "Nou Accés a l'Aeroport d'Eivissa", RGE núm. 2305/17, del Grup Parlamentari Més per Mallorca i RGE núm. 2307/17, 2308/17 i 2315/17, del Grup Parlamentari Popular. 2. Votació de la declaració d'urgència, si pertoca, de les compareixences que puguin ser aprovades com a modificació del pla de treball.
DIMARTS
14/02/2017
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Elecció de president o presidenta del Parlament de les Illes Balears. II. Preguntes: RGE núm. 1981/17, 1986/17, 1987/17, 1985/17 i 1988/17 (ajornades a la sessió anterior); RGE núm. 2335/17, 2337/17, 2329/17, 2336/17, 2342/17, 2343/17, 2344/17, 2334/17, 2338/17, 2339/17, 2341/17, 2330/17, 2345/17 i 2477/17 (presentada en substitució de la 2340/17). III. Interpel·lació RGE núm. 22/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a normativa en policies locals. IV. Moció RGE núm. 2287/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la Llei d'igualtat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15519/16. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 14511/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 122/2016, del Compte General de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponent a l'exercici de 2012. 2. Escrit RGE núm. 14512/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 123/2016, de les subvencions i dels contractes de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponents als exercicis 2010 i 2011. 3. Escrit RGE núm. 17733/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 125/2016, sobre la rendició correcta d'informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici del 2013.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
15/02/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació. OD: Continuació redacció de l'informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i l'ús terapèutic del cànnabis. OD: 1. Constitució de la ponència. 2.Nomenament del coordinador. 3.Elaboració d'un pla de treball.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 17284/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures urgents de protecció i conservació de l'illot de S'Espalmador, i RGE núm. 17511/16, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a recuperació de les antigues xarxes ferroviàries de Mallorca.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió
DIJOUS
16/02/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: 1- Proposta de calendari. 2- Estudi de les propostes fins a l'art. 65.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1867/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificar els criteris de repartiment dels fons produïts per l'impost del turisme sostenible i REG núm. 1909/17, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a garantia d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda en el transport marítim a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comssió
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Preguntes: RGE núm. 2032/17, presentada per la Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura dels informatius a Formentera;RGE núm. 2391/17, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a calendari per la proposta del model d'IB3;RGE núm. 2394/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informes en relació a Quindrop;RGE núm. 2420/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés selecció d'una sèrie de ficció;RGE núm. 2422/17, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió de la pressa de possessió del nou bisbe de Menorca;RGE núm. 2452/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a nova contractació en l'externalització dels informatius;RGE núm. 2454/17, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a adjudicació del contracte dels serveis informatius d'IB3;RGE núm. 2395/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació dels informatius a Mediaprop;RGE núm. 2421/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidència al sector audiovisual de la convocatòria de producció d'obres;RGE núm. 2396/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig del documental 'Llorenç Moyà, dard brillant"; RGE núm. 2453/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a delegació d'IB3 a Manacor; RGE núm.2397/17, presentadas per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris a l'hora d'encomanar una mini sèrie de ficció.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor per tal d'informar sobre el nou impuls que pensa donar a l'esmentada Oficina, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 16035/16 (acordada per la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans a la sessió de dia 09.02.17).
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Preguntes RGE núm. 13487/16, relativa a actuacions pel mal funcionament de les calderes de l'IES Cap de Llevant, i RGE núm. 13488/16, relativa a actuacions per a la reparació de la coberta i d'altres de l'IES Pasqual Calbó, ambdues del Sr. Castells i Baró. 2-Proposició no de llei RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'horari de l'Arxiu del Regne de Mallorca.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
17/02/2017
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Saviniano Medrano Izaola.
11:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar la Comissió de les 10h. OD: Debat i votació de la proposta de modificació del pla de treball de la Comissió derivada de l'escrit RGE núm. 2447/17, presentat pel Sr. Carlos Jover Jaume.
11:05 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Organització dels treballs de la Comissió.
DIMARTS
21/02/2017
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 2540/17, 2542/17, 2533/17, 2535/17, 2538/17, 2541/17, 2550/17, 2551/17, 2552/17, 2539/17, 2543/17, 2548/17, 2553/17, 2534/17 i 2544/17. II. Interpel.lació RGE núm. 1929/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a línies polítiques general del govern en matèria d'energia. III. Compareixença de la presidenta del Govern per tal d'informar sobre el contingut de la VI conferència de presidents. (Escrit RGE núm. 1705/17, del Govern de les Illes Balears). IV. Moció RGE núm. 2398/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la millora de la futura normativa d'estades turístiques en habitatges, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 895/17.V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 11211/16, presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reclamar la titularitat del domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església catòlica a les Illes Balears. 2. RGE núm. 2297/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i contra la judicialització del procés sobiranista de Catalunya.
DIMECRES
22/02/2017
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: 1-Adopció d'acord amb relació a l'escrit RGE núm. 10554/16, del President de la Junta Electoral Central. 2-Adopció d'acord sobre la proposta a la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals sobre la data i lloc de la convocatòria de les compareixences acordades al Pla de treball, davant la CAAIIGG. 3-Adopció d'acord sobre la sol·licitud a la Mesa del Parlament perquè autoritzi la reunió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a Formentera, per dur-hi a terme determinades compareixences previstes al Pla de treball de la Ponència, i que s'adoptin les mesures que siguin necessàries a l'efecte.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del Sr. Evelio Antich, delegat en funcions del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre possibles incompliments dels protocols d'actuació en casos de violències masclistes, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem mitjançant l'escrit RGE núm. 11525/16 (acordada a la sessió de la Comissió de dia 28.09.16); 2-Proposicions no de llei RGE núm. 11176/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels partits polítics i les seves fundacions i RGE núm. 11251/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Punt únic: Compareixença RGE núm. 1950/17, presentada per 3 diputats membres de la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Popular, de la consellera de Salut per tal d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 17836/16 (complementada amb l'escrit RGE núm. 789/17), presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a derogació de l'impost al sol, i RGE núm. 869/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les previsions del Pla Hidrològic de les Illes Balears en relació amb les zones inundables.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/02/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Punt únic: Preguntes amb sol·licitud de resposta oral RGE núm. 1869/17, del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lloguer turístic (I); RGE núm. 1870/17, del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lloguer turístic (II); RGE núm. 1871/17, del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lloguer turístic (III); i RGE núm. 1872/17, del Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lloguer turístic (IV).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
1-Proposicions no de llei:1. RGE núm. 11246/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a protecció del consumidor a l'àmbit dels contractes d'assegurances i ordenació del sector.2.RGE núm. 1725/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de la PAC als agricultors de les Illes Balears dins el mateix any que es concedeixen.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissio.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 765/17, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a deducció per cursar estudis superiors fora de l'illa de residència; i RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places suficients per acollir tots els alumnes que superin les proves d'accés per accedir al programa British Council.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/02/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3060/17, 3065/17, 3041/17, 3044/17, 3058/17, 3043/17, 3045/17, 3056/17, 3057/17, 3061/17, . 3059/17, 2548/17 (ajornada a la sessió anterior), 2553/17 (ajornada a la sessió anterior), 3232/17 (presentada en substitució de la 3046/17), 2534/17 (ajornada a la sessió anterior), 2544/17 (ajornada a la sessió anterior), 3040/17, 3042/17, i 3062/17. II. Interpel.lació RGE núm. 16107/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transparència. III. Moció RGE núm. 2945/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a normativa sobre policies locals, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 22/17. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 16986/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1906/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs, i RGE núm. 1907/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a informe específic sobre el deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 0

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201