AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2013 a 31/03/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/03/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1383/13 (Ajornada mitjançant l'escrit RGE 1565/13), 1393/13, 1395/13, 1396/13, 1397/13, 1398/13, 1401/13 (Ajornada mitjançant l'escrit RGE 1565/13), 1386/13, 1388/13 (Ajornada mitjançant l'escrit RGE 1565/13), 1385/13, 1389/13, 1391/13, 1392/13, 1387/13, 1390/13, 1399/13, 1394/13, 1384/13 (Ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 1446/13) i 1400/13 (Ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 1446/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 369/13, GPS, relativa a política general en matèria de llistes d'espera. 3.- Moció RGE núm. 1139/13, GPMÉS, relativa a mobilitat a Mallorca. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 93/12. 4.- Compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, relativa a cobertura de les despeses dels desplaçaments dels malalts de les illes menors que precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència. (Escrit RGE núm. 1077/13, GPS). 5.- Proposició no de llei RGE núm. 6210/12, GPP, relativa a transparència i bon govern.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1.- Escrit RGE núm. 9438/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 77/12 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponents al 2012. 2.- Escrit RGE núm. 9566/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 78/12 dels comptes generals de l'Ajuntament de Sóller corresponents al període 1999-2007. 3.- Escrit RGE núm. 321/13, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 79/12 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici de 2011. 4.- Escrit RGE núm. 402/13, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 80/12, específic sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2010-2011.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 6869/12, del conseller de Presidència, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la conferència de presidents de consells insulars. 2- Debat i votació dels escrits següents: RGE núm. 9376/12, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre la desproporcionada actuació dels cossos antidisturbis de la Policia Nacional durant la jornada de vaga del passat dia 14 de novembre a Palma, que ha causat que diversos joves fossin ferits i detinguts, i RGE núm. 10408/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió recapti la presència del representant de la Direcció Insular de l'Estat a Menorca o, en el seu cas, la Delegada del Govern de l'Estat a les Illes Balears, per tal d'explicar la denegació de l'autorització per manifestar-se al carrer contra la política de retallades en educació.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Salut sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears. OD: Continuació pla de treball.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5819/12, del GP Socialista, relativa al copagament farmacèutic del Real Decret-Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. RGE núm. 5941/12, del GP Popular, relativa a instància a les institucions competents per al foment de l'autocura de la pròpia salut entre les persones i l'adquisició d'hàbits saludables i RGE núm. 6223/12, del GP Més, relativa a dret a l'atenció sanitària.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.- Preguntes RGE núm. 251/13, del Sr. Martí i Llufriu, sobre dragat del Port de Maó; RGE núm. 252/13, del Sr. Martí i Llufriu, sobre vessament al mar de contaminants; i RGE núm. 765/13, de la Sra. Marí i Mayans, sobre proliferació de serps a Eivissa. 2.- Compareixença RGE núm. 11325/12, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la importació de residus.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 642/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme accessible, i RGE núm. 1283/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'acció en matèria de promoció turística de l'illa de Menorca davant el mercat alemany.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.-Compareixença RGE núm. 5484/12,del Vicepresident Econòmic de Promoció Empresarial i d'Ocupació ,presentada per quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre els efectes del rescat financer. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4325/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Presidenta del Parlament, en aplicació de l'article 46 del Reglament de la Cambra, adopti l'acord de recaptar la presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre les accions del Govern de les Illes Balears en relació amb el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 9645/12, de la Sra. Rita, relativa a atenció a les víctimes de la violència de gènere; RGE núm. 9662/12, de la Sra. Rita, relativa a campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de violència de gènere, i RGE núm. 9663/12, de la Sra. Rita, relativa a subvencions a associacions relacionades amb la protecció de les dones. 2- Compareixença RGE núm. 8319/12, del Conseller de Salut, Família i Benestar Social, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies d'actuació (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8322/12), i compareixença RGE núm. 8395/12, del conseller de Salut, Família i Benestar Social, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8339/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual sol·licita a la Presidència del Parlament, en aplicació de l'article 46 del Reglament del Parlament, que recapti la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3628/12, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (V), i Compareixença RGE núm. 3630/12, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (VII).
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
08/03/2013
10:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala de Juntes
OD: Escrit RGE núm. 8284/12, presentat pel Sr. Joan Baptista Capó, relatiu a derogació de la disposició final dotzena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 1012.
DIMARTS
12/03/2013
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1383/13, 1401/13 i 1388/13 (Ajornades a la sessió anterior); RGE núm. 1582/13, 1836/13, 1842/13, 1849/13, 1841/13, 1848/13, 2082/13 (Presentada en substitució de la RGE núm.1844/13), 1847/13, 1850/13, 1851/13, 1839/13, 1838/13, 1840/13, 1845/13, 1843/13, 1846/13; RGE núm. 1384/13 i 1400/13 (Ajornades a la sessió anterior) i RGE núm. 1837/13 i 1852/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3601/12, presentada pel GPS, relativa a política general educativa. 3.- Moció RGE núm. 1515/13, presentada pel GPS, relativa a política del Govern respecte a la reforma de la LLei del bon govern i bona administració, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 445/13. 4.- Compareixença del President de les Illes Balears per tal d'informar de les xifres de dèficit de la CAIB (Escrit RGE núm.1471/13 del Govern). 5.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, Balear de caça i pesca fluvial i modificada per la LLei 6/2007, de 27 de desembre de mesures tributàries i economicoadministratives.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7459/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del finançament del Consorci de gestió sociosanitària d'Eivissa, i RGE núm. 11269/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a paga extra de Nadal dels empleats públics de la CAIB.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 8316/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a querella criminal per les publicacions periodístiques; RGE núm. 8317/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a querella criminal contra APROBA; RGE núm. 4287/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a Fons de cooperació local (I), i RGE núm. 4288/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a Fons de cooperació local (II). 2- Proposició no de llei RGE núm. 10416/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Grup Mixt al Parlament de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm.5954/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un cens per sectors d'associacions en salut a les Balears. RGE núm. 6374/12, el Grup Parlamentari Més, relativa a suport a l'objecció de consciència sanitària i RGE núm. 6375/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a reducció del preu de la taxa de la targeta sanitaria.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposicions no de llei RGE núm. 595/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres autovies aeroport Eivissa, i RGE núm. 688/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties ambientals del dragat del port de Maó. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6815/12, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adopti l'acord de recaptar la presència del cap de Demarcació de Costes de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 7588/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la temporada turística a Menorca. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 309/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Turisme i Esports, per tal d'informar sobre les conseqüències que suposa la reestructuració anunciada per Air Berlín a les Illes Balears i quines accions ha pres i quines pensa prendre el Govern.(RETIRAT)
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei, RGE núm. 415/12, presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a règim especial insular de les Ille Balears; i RGE núm. 1182/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'inversions productives.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la prpera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat de l'escrit RGE núm. 6326/12, presentat pel Govern de les Illes Balears com a formulació definitiva del projecte del Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3829/12, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la comissió corresponent, mitjançant la Presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre el Pla director de la cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015 i el Pla anual de cooperació de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Rita RGE núm. 3609/11, relativa a l'Institut Joan Ramis i Ramis (V); RGE núm. 3500/12, relativa a Pla d'equilibri econòmic. Educació (V); RGE núm. 3501/12, relativa a Pla d'equilibri econòmic. Educació (VI); RGE núm. 3505/12, relativa a Pla d'equilibri econòmic. Educació (I); RGE núm. 3507/12, relativa a Pla d'equilibri econòmic. Educació (III), i RGE núm. 3508/12, relativa a Pla d'equilibri econòmic. Educació (IV). 2- Debat i votació del Pla de treball de la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. 3- Proposició no de llei RGE núm. 8355/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat immediat de l'alumnat, professorat i personal no docent de Sa Graduada de Maó a l'escola M. Lluïsa Serra.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/03/2013
10:20 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1. Preguntes: RGE núm. 2226/13, 2228/13, 2229/13, 2213/13, 2227/13, 2232/13, 2222/13, 2225/13, 2233/13, 2234/13, 2221/13, 2231/13, 2223/13, 2224/13, 2235/13, 2230/13, 2214/13, i 2236/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1089/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària del Govern de les Illes Balears. 3.- Moció RGE núm. 2028/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de llistes d'espera, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 369/13. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 5950/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a priorització de recursos al consorci de la borsa de places; i RGE núm. 6496/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a estatut docent.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6277/12, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sollicita que la comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la presència del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre la modificació dels marges dels interessos del deute de la comunitat autònoma i les empreses públiques. 2-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8113/12, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sollicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la presència del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar , per tal d'informar sobre la sollicitud del Govern al fons de liquiditat autonòmic. 3-Escrit RGE núm. 5712/12, presentat pel Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2011.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6869/12, del conseller de Presidència, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la conferència de presidents de consells insulars.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposicions no de llei RGE núm. 6969/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrada directa al servei d'urgència i RGE núm. 9308/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a aparcament Son Espases.2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1919/13, presentat per la coordinadora de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, mitjançant el qua se sol·licita la compareixença del Sr. José Manuel Cañamares, del Grup INTRESS, per tal d'exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.3.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 316/13, presentat per la presidenta de la Junta de Balears contra el càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestio proposada, bé per la pròpia comissió,bé mitjançant una ponència constituïda en el sí d'aquesta Comsisió.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 1016/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació desglossada dels ports gestionats per Autoritat Portuària de Balears; i RGE núm. 1050/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés públic al Puig Major.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 1284/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament reglamentari de l'article 33 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, i RGE núm. 1854/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes gastronòmiques.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei 1.-RGE núm. 1183/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al pla d'ajuda industrial. 2.-RGE núm. 1225/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació i dotació econòmica de les Illes Balears Film Comision.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8079/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i el manteniment del programa europeu d'ajuda alimentària a les persones necessitades, i RGE núm. 8269/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a variable de gènere.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8501/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai Mallorca; RGE núm. 640/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar una programació conjunta amb el Consell Insular de Menorca d'exposicions culturals i artístiques d'autors illencs en el marc del Museu de Menorca, i RGE núm. 1048/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a menjadors escolars.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
22/03/2013
13:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació dels escrits RGE núm. 1147/13, del Grup Parlamentari MÉS, RGE núm. 1366/13, del Grup Parlamentari Popular, i RGE núm. 1405/13, del Grup Parlamentari Socialista. (Acord de la Mesa del Parlament de dia 28 de febrer de 2013)
DIMARTS
26/03/2013
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 2232/13 (Ajornada a la sessió anterior), 2921/13, 2922/13, 2929/13, 2889/13, 2920/13, 2930/13, 2931/13, 2918/13, 3195/13 (Presentada en substitució de la 2925/13), 2927/13, 2917/13, 2919/13, 2923/13, 3194/13 (Presentada en substitució de la 2915/13), 2916/13, 2928/13, 2924/13, 2214/13 (Ajornada a la sessió anterior), 2236/13 (Ajornada a la sessió anterior), 2890/13 i 2926/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 8056/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria hidrològica. 3.- Moció RGE núm. 2464/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política educativa, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3601/12. 4.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 1167/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 2670/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
14:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió.
DIMECRES
27/03/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 254/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, i RGE núm. 257/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a derogació de la Llei de l'indult.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: compareixença del Sr. José Manuel Cañamares (representant del Grup INTRESS), acordada per la Comissió a sol·licitud de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54675910

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201