AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2017 a 31/03/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
02/03/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1957/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB), relativa a la tramitació del reglament que desenvolupa la Llei d'ordenació del transport marítim a les Illes Balears i l'establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració interadministrativa i RGE núm. 2927/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'embelliment de les zones turístiques degradades.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a un nou centre educatiu a Mancor; i RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd a Montuïri.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/03/2017
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 3295/17, 3287/17, 3297/17, 3298/17, 3252/17, 3292/17, 3296/17, 3303/17, 3286/17, 3293/17, 3288/17, 3294/17, 3304/17, 3289/17 i 3299/17. II. Interpel·lació RGE núm. 624/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de transport públic. Urgència. III. Compareixença de la presidenta del Govern per tal d'informar sobre el contingut de la VI conferència de presidents. (Escrit RGE núm. 1705/17, del Govern de les Illes Balears). IV. Moció RGE núm. 3225/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a línies polítiques generals del Govern en matèria d'energia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1929/17. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 757/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a foment de les mesures dirigides a emprenedors i autònoms. 2. RGE núm. 5556/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a transferència a la comunitat autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia i de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma.
DIMECRES
08/03/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11342/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa; i RGE núm. 11466/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a derogació de la Llei de l'indult.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i l'ús terapèutic del cànnabis. OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 886/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a manteniment de la superfície mínima a sòl rústic, i RGE núm. 2476/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a no a l'energia nuclear.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/03/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1957/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt(GxF-PSIB), relativa a la tramitació del reglament que desenvolupa la Llei d'ordenació del transport marítim a les Illes Balears i l'establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració interadministrativa i RGE núm. 3090/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a co-govern aeroportuari.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Conseller d'Educació i Universitat per tal d'informar sobre el Pla d'infraestructures educatives, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 17775/16, i per diputats dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 2021/17.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/03/2017
09:45 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3295/17 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3292/17 (ajornada a la sessió anterior),RGE núm. 3945/17 (presentada en substitució de la 3644/17), 3648/17, 3938/17 (presentada en substitució de la 3636/17), 3638/17, 3641/17, 3647/17, 3640/17, 3951/17 (presentada en substitució de la 3645/17), 3642/17, 3643/17, 3646/17, 3639/17, 3637/17, 3663/17 i 3649/17. II. Interpel·lació RGE núm. 1669/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les comissions o grups de treball sociosanitaris. III. Moció RGE núm. 3345/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transparència, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 16107/16. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14566/16, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, de reforma de la Llei electoral de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Elecció del càrrec de secretari/secretària de la Comissió. 2. Proposició no de llei RGE núm. 1908/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de subministraments de la CAIB per illes. 3. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 659/17, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal d'informar sobre la campanya electoral de 2007.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
15/03/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció de secretari o secretària. 2-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 12558/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, per tal d'explicar les actuacions dutes a terme per la seva conselleria, en l'exercici de les seves competències d'interior i coordinació de les policies locals de diferents ajuntaments de Mallorca; i RGE núm. 3036/17, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, alcaldessa d'Alaior, per tal d'informar sobre la llicència d'obres de l'Ajuntament d'Alaior aprovada en tres dies a una societat de la Sra. Sugrañes. 3-Proposició no de llei RGE núm. 11810/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a jura civil de la bandera espanyola.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1.Elecció del càrrec de secretari o secretària. 2.Debat i votació del Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic del cànnabis. 3.Proposicions no de llei RGE núm. 3217/17, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a increment de mesures de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics; i RGE núm. 3348/17, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a actualització del mapa assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut de les Illes Balears. 4.Donar compte de la recepció del document RGE núm. 2560/17, presentat per l'Asociación de extrofia vesical i posar-lo a l'abast dels membres de la Comissió.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per tal d'explicar la gestió de la Conselleria de Medi Ambient pel que fa a les inundacions a Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 890/17, i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 8 de febrer de 2017.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/03/2017
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes: RGE núm. 3665/17, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari el Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a selecció personal informatius IB3;RGE núm. 3754/17, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a independència i objectivitat dels informatius; RGE núm. 3755/17, presentada per la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subrogació del personal a la nova adjudicatària dels serveis informatius; RGE núm. 3761/17, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a funció de les unitats de seguiment i control; RGE núm. 3767/17, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous informatius territorials d'IB3; RGE núm. 3872/17, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a canals no convencionals de difusió; RGE núm. 3768/17, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions de subrogació dels treballadors i treballadores; RGE núm. 3880/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions laborals (I); RGE núm. 3756/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés de selecció de nous llocs de feina a IB3; RGE núm. 3769/17, presentada per la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves de selecció de nou personal; RGE núm. 3881/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a condicions laborals (II); RGE núm. 3757/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'audiència.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció de secretari o secretària. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte integral per fomentar l'envelliment actiu; i RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les polítiques immigratòries del president Trump.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'adequació del Conservatori d'Eivissa; i RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a la confecció d'unitats de la quota de professorat als centres docents públics per al curs 2017-2018.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/03/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4062/17, 4066/17, 3980/17, 4060/17, 4057/17, 4065/17, 4063/17, 4088/17, 4056/17, 4064/17, 4067/17, 4059/17, 4061/17, 4219/17 (presentada en substitució de la 4058/17), i 4236/17 (presentada en substitució de la 4068/17). II. Interpel·lació RGE núm. 1670/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa al compliment dels concerts educatius d'ESO dels centres del Parc Bit. III. Moció RGE núm. 3926/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació 624/17. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la limitació dels deures escolars. 2. RGE núm. 14974/16, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, Socialista, Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a regulació de l'exercici de les professions de l'esport. V. Votació del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 2476/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a no a l'energia nuclear. (Atès l'empat produït en comissió).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 3027/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a deixar sense efectes la retroactivitat en el pagament de l'augment de l'IVA del 10% al 21% de les empreses d'òptica. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2567/17, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Síndic de Comptes de la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal de celebrar una sessió informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura de Comptes. 3. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3031/17, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Sandra Fernández i Herranz, per tal de celebrar una sessió informativa sobre les subvencions del 2011 de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma (Retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 4069/17).
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
22/03/2017
09:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador o la coordinadora, 3-Redacció de l'Informe.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
13:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3720/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a rescat farmacològic de la ciutadania.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 889/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ordenació urbanística de sòls urbans i urbanitzables equilibrada, viable i sostenible (rectificada mitjançant escrit RGE núm. 2530/17), i RGE núm. 2924/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a realització d'un estudi d'impacte dels protocols de la UE que afectin les nostres produccions.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 873/17, de declaració del Parc Natural Marítimoterrestre Es Trenc - Salobrar de Campos. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/03/2017
09:15 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Ampliació termini presentació conclusions de la Comissió d'Investigació. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE num. 2009/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a transparència criteris prestació SEPE, i RGE núm. 3091/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estibadors.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'eliminació de l'amiant de tots els centres educatius; i RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'eliminació de barracons educatius a Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/03/2017
09:45 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4057/17 (ajornada a la sessió anterior), 4297/17, 4303/17, 4295/17, 4300/17, 4308/17, 4293/17, 4296/17, 4305/17, 4304/17, 4301/17, 4302/17, 4298/17, 4292/17, 4446/17 (presentada en substitució de la 4294/17) i 4306/17. II. Interpel·lació RGE núm. 1671/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a l'abandonament de la política cultural de l'IEB. III. Moció RGE núm. 4220/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a les comissions o grups de treball sociosanitaris, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1669/17. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2906/17, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i Mixt, sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrits RGE núm. 2316/17, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet el Pla Estratègic de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per el període 2017-2020, aprovat per Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de dia 31 de gener de 2017, i RGE núm. 2567/17, presentat per tres diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del Síndic de Comptes de la comunitat autònoma de les Illes Balears per tal de celebrar una sessió informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura de Comptes (Acordat per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 21 de març de 2017). 2. Escrit RGE núm. 17829/16, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els informes 126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016, dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2014.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
29/03/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Compareixences del Sr. Fernando Caudevilla i el Sr. Manuel Guzmán, acordades per la Comissió de Salut en sessió de dia 15 de març en relació amb el Pla de treball de la Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l'ús terapèutic de cànnabis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/03/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1.Proposicions no de llei RGE núm. 3343/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a repartiment del fons d participació institucional i RGE núm. 3877/17,presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a corredor de la Mediterrània. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4195/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per tal d'nformar sobre les negociacions que ha tengut als darrers mesos amb el Ministeri de Foment per fer possible la tarifa plana en els vols interinsulars.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1904/17, pesentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per al reforç de la plantilla orgànica d'inspectors d'educació de les Illes Balears, i RGE núm. 1905/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta per a l'ampliació de l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54634563

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201