AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2019 a 31/03/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/03/2019
08:55 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Si n'és el cas, jurament o promesa del nou diputat o diputada. II. Preguntes: RGE núm. 1811/19, 1796/19, 1806/19, 1794/19, 1808/19, 1850/19 (presentada en substitució de la 1809/19), 1797/19, 1807/19, 1810/19, 1812/19, 1788/19, 1851/19 (presentada en substitució de la 1805/19), 1795/19, 1798/19 i 1813/19. III. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el nou règim especial de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1766/19). IV. Interpel·lació RGE núm. 222/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern a l'illa d'Eivissa. V. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 5270/18, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual. 2. RGE núm. 14569/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de les condicions d'educació infantil 0-3. VI. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9971/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella. (Atès l'empat produït en comissió).
15:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala de Juntes
Si n'és el cas, en acabar el Ple. OD: 1. Qualificació de les esmenes que s'hagin presentat a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19). 2. Fixar l'Ordre del Dia de la Propera sessió de la Comissió.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Reglament. OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1279/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, per tal que informi en relació a l'escrit RGE núm. 7150/18, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2017.
15:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: Continuació treballs redacció de l'Informe.
DIMECRES
06/03/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
07/03/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Verda
Si n'és el cas. Ponència relativa a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19). OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
09:35 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4/2019, relatiu al Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: Continuació treballs redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
11/03/2019
10:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la comissió. 2- Dictaminar la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19).
DIMARTS
12/03/2019
09:25 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1943/19, 1944/19, 1962/19, 1966/19, 1946/19, 1959/19, 1961/19, 2089/19 (presentada en substitució de la 1963/19), 1964/19, 1965/19, 1967/19, 1945/19, 1958/19, 1960/19 i 1968/19. II. Interpel·lació RGE núm. 1451/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria educativa. III. Moció RGE núm. 1886/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació a l'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres, RGE núm. 1816/19.
15:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. OD: Redacció informe.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/03/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 1241/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/03/2019
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/03/2019
09:20 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Asunción Pons i Fullana.
09:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2209/19, 2210/19, 2213/19, 2206/19, 2219/19, 2280/19 (presentada en substitució de la 2211/19), 2217/19, 2281/19 (presentada en substitució de la 2207/19), 2212/19, 2214/19, 2216/19, 2220/19, 2218/19, 2208/19, 2215/19, II. Interpel·lació RGE núm. 1537/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a la lluita contra la processionària del pi. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears, RGE núm. 4/19. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Reglament de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, RGE núm. 1534/19.
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Mesa de la Comissió de Peticions. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:10 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Mesa de la Comissió d'Economia. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/03/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació dels escrits RGE núm. 2086/19, relatiu a la proposta de relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears; i RGE núm. 2085/19, relatiu a la proposta de codi deontològic de l'Oficina de Prevenció i lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 950/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1769/19, presentada pel GP Popular, relativa a millora de les actuacions en pacients amb dermatitis atòpica moderada o greu; i RGE núm. 1931/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a autonomia i estabilitat de l'institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/03/2019
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 2105/19, de la Sra. Mª Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espais electorals; RGE núm. 2240/19, del Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a treballadors en situació d' "indefinits no fixos";RGE núm. 2261/19, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a cobertura dels processos electorals;RGE núm. 2253/19, de la Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió al front de l'Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears;RGE núm. 2255/19, de la Sra. Maria José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del PwC i canvi de model;RGE núm. 2256/19, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències al voltant del 2,5%;RGE núm. 2259/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a balanç legislatura;RGE núm. 2262/19, de la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga del 8 de març a IB3;RGE núm. 2263/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principals línies mestres per la seva funció estratègica com a servei públic;RGE núm. 2254/19, de la Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat i objectivitat de la radiotelevisió pública;RGE núm. 2260/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a primeres conclusions de l'informe d'internalització i RGE núm. 2264/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desafiaments del futur de l'EPRTVIB.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1770/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al poble veneçolà en el seu procés de transició democràtica; i RGE núm. 1847/19, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció de la pràctica naturista i dels espais tradicionalment nudistes a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/03/2019
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la Sra. María Asunción Pons i Fullana. II. Preguntes: RGE núm. 2326/19, 2316/19, 2330/19, 2319/19, 2322/19, 2323/19, 2327/19, 2328/19, 2329/19, 2331/19, 2286/19, 2321/19, 2317/19, 2320/19 i 2332/19. III. Interpel·lació RGE núm. 1874/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a col·laboració públicoprivada de la sanitat pública de les Illes Balears. IV. Proposició no de llei RGE núm. 2231/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acord per promoure la llei de la reserva de la biosfera de Menorca. V. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2252/19, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa, RGE núm. 14764/18. VI. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. VII. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, escrit RGE núm. 14780/18. VIII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Palma, 20 de març de 2019
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: 1- Escrit RGE núm. 319/16, presentat per la Fundació per al dret i a la política mediambiental, relatiu a l'activació del procés de pagaments per l'expropiació parcial de la finca "Son Pons" al terme municipal de Campanet (i resposta del Govern RGE núm. 6794/18). 2- Escrit RGE núm. 5268/18, presentat per la Sra. Caterina Vivern Mayrata, mitjançant el qual informa de la realització de diverses obres il·legals en l'edifici del carrer Pérez Galdós. 3- Escrit RGE núm. 6441/18, presentat pel Sr. Abel Matutes Juan, relatiu a retirada de la proposició de llei de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la CAIB. 4- Escrit RGE núm. 11714/18, presentat pel Sr. Joan Amor Lladó, sol·licitant la no discriminació en la carrera professional a part del personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma.
DIMECRES
27/03/2019
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIJOUS
28/03/2019
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2093/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització d'un estudi per fixar "numerus clausus" de turistes que poden visitar les Illes Balears en funció de la seva capacitat de càrrega.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1.RGE núm. 676/19, presentada pel Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada i 2.RGE núm. 2090/19, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a esteses elèctriques. .
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13693/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a recuperació de l'Observatori Social de les Illes Balears; i RGE núm. 1980/19, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a un model social basat en la igualtat.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54635379

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201