AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2012 a 30/04/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/04/2012
10:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: Punt únic: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. (Procedent del Decret Llei 2/2012).
10:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 2153/12, 2313/12 (Presentada en substitució de la 2162/12), 2163/12, 2152/12, 2146/12, 2148/12, 2161/12, 2155/12, 2160/12, 2154/12, 2157/12, 2159/12, 2151/12, 2150/12, 2150/12, 2156/12, 2158/12, 2147/12, 2164/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1571/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a consell de política fiscal. 3.- Moció RGE núm. 2084/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general sobre l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm 1391/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 1590/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost de patrimoni, i RGE núm. 3983/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria immediata de la Conferència de Presidents. 5.- Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2011.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 5814/11, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 65/2011 sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera, corresponents al període 2002-2007. 2- Escrit RGE núm. 5995/11, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet còpia de l'Informe 67/2011 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici del 2009. 3- Escrit RGE núm. 810/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears. 4- Escrit RGE núm. 1585/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 69/2012 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/04/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1935/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a pacte de l'euro i mesures institucionals per una democràcia de qualitat, RGE núm. 1227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la Llei d'IB3 i suport del sector audiovisual, i RGE núm. 1452/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cooperació transfronterera.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Pregunta RGE núm. 4131/11,de la Sra. Rita i Larrucea, sobre edifici de l'Hospital Verge del Toro.2.-Compareixença RGE núm. 1611/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut, del GP Socialista,mitjançant la qual sol·liciten la compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre els canvis produïts a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.3.-Votació de l'escrit RGE núm. 1596/12, presentat pel GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió de Salut,mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social , per tal d'informar sobre el cessament del Sr. Bestard i la nova reestructuració de l'IB-SALUT.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/04/2012
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1-Qualificar preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessio de la comissió.
DIMARTS
17/04/2012
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Amb continuació l'horabaixa) 1.- Preguntes: RGE núm. 2591/12, 2599/12(Ajornada a petició del Govern, escrit RGE núm. 2675/12), 2596/12, 2597/12 (Ajornada a petició del Govern, escrit RGE núm. 2675/12), 2583/12, 2586/12, 2604/12 (Reformulada amb l'escrit RGE núm. 2635/12), 2585/12, 2589/12, 2610/12, 2588/12, 2594/12, 2584/12, 2590/12, 2587/12, 2592/12, 2601/12 i 2600/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3165/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política en matèria d'igualtat entre homes i dones. 3.- Moció RGE núm. 2231/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria sanitària, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 243/12. 4.- Compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3063/11, relativa al centre sociosanitari a l'antic hospital Verge del Toro, aprovada a la Comissió de Salut de dia 21 de setembre de 2011. (Escrit RGE núm. 2086/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca). 5.- Debat de dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de lei RGE núm. 5747/11, de mesures tributàries urgents (Procedent del Decret llei 6/2011). 6.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc. (Procedent del Decret llei 7/2011). 7.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DIMECRES
18/04/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 4053/11, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a Delegació del Govern de les Illes Balears al viatge a Brussel·les; RGE núm. 5013/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a suport a la premsa local; RGE núm. 5021/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a política regional europea; RGE núm. 69/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a subministrament de vestuari i calçat; RGE núm. 89/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a programació televisions locals; RGE núm. 763/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a delegació territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera; RGE núm. 1266/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a immigrants als serveis de salut públics, i RGE núm. 1267/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a Delegació del Govern a Formentera.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
 
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Proposició no de llei RGE núm. 122/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre abonament dels bitllets pagats pels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera que tenen necessitat de traslladar-se a Mallorca per ser atesos per IBSALUT. 2.- Proposició no de llei RGE núm. 1608/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre targeta sanitària.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD:1- Constitució ponència del Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (Procedent del Decret llei 2/2012). 2- Nomenament coordinador. 3- Pla de treball. 4-Redacció informe, si pertoca.
DIJOUS
19/04/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 1226/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls del producte turístic cultural; RGE núm. 1570/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a consorci per a les obres del Pati de Sa Lluna; i RGE núm. 1592/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de la Comissió política de seguiment del projecte de rehabilitació integral de la Platja de Palma. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1591/12, presentat per 4 diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del gerent del Consorci de la Platja de Palma, per tal d'explicar el seu projecte de rehabilitació de la Platja de Palma.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 2659/12, del diputat Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegacions de l'Ens Públic a les altres illes;RGE núm. 2660/12, de la diputada Sra. Rosa Maria Bauzà i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació d'IB3 a la Maremostra Ocean International Film Festival;RGE núm. 2661/12, de la diputada Sra. Rosa Maria Bauzà i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei públic del programa "Tots donam una ma";RGE núm. 2665/12, del diputat Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les audiències; RGE núm. 2644/12, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius dels serveis informatius; RGE núm. 2656/12, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a pluralitat i independència a IB3; RGE núm. 2645/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de productes audiovisuals; RGE núm. 2646/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de les retallades als informatius; RGE núm. 2662/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació d'IB3 en la pellícula "El perfecto desconocido"; RGE núm. 2647/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a l'emissió de pellícules; RGE núm. 2663/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos publicitaris; RGE núm. 2664/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps que ocupen els serveis informatius.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6025/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a salari mínim interprofessional; RGE núm. 1724/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de dia, i RGE núm. 1876/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a destinació dels descomptes als empleats públics per vaga general.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: Pla de treball.
DIMARTS
24/04/2012
10:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 2599/12 i 2597/12 (Ajornades a la sessió anterior), RGE núm. 2767/12, 2769/12, 2777/12, 2778/12, 2772/12, 2763/12, 2765/12, 2780/12, 2773/12, 2905/12 (Presentada en substitució de la 2776/12), 2771/12, 2775/12, 2766/12, 2770/12, 2768/12, 2774/12, 2764/12 i 2906/12 (Presentada en substitució de la 2779/12). 2.- Interpel.lació RGE núm. 2581/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de benestar social. 3.- Moció RGE núm. 2565/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a Consell de Política Fiscal, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 1571/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2677/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement i compensació de la insularitat, i RGE núm. 344/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de les tasques burocràtiques dels docents.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 1041, 1402, 1403 i 1404/12, del Sr. Boned i Roig, 2- Compareixences RGE núm. 1573/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació per tal d'informar sobre els compromisos assolits al Consell de Política Fiscal, i RGE núm. 1594/12, presentat per 4 diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació per tal d'informar sobre les mesures després del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/04/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
I, en tot cas, en acabar la reunió de la Ponència. OD: Compareixença RGE núm. 781/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la política de formació de l'EBAP.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
 
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.-Proposició no de llei RGE núm. 2017/12, del GP Socialista, sobre prescripció infermera. 2.-Proposició no de llei RGE núm. 2012/12, del GP Socialista, sobre sistema d'arbitratge turístic.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Continuació redacció de l'Informe relatiu al Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.(Procedent del Decret llei 2/2012)
DIJOUS
26/04/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 1591/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la rehabilitació integral de la Platja de Palma. 2- Pregunta RGE núm. 2140/12, del Sr. Barceló i Milta, sobre projecte de remodelació de la Platja de Palma.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 1394/12,del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de gestió de l'art d'encerclament a les Illes Balears; RGE núm. 1407/12,del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte del nou projecte de reglament de la política pesquera comuna per al sector pesquer de les Illes Balears i RGE núm. 1609/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la pesca d'arts menors de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5775/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a català llengua vehicular als mitjans de comunicació públics de les Illes Balears, i RGE núm. 5776/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació del professorat.
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54674702

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201