AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2013 a 31/05/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
02/05/2013
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1438/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia digital; RGE núm. 2265/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació de les perspectives financeres (PPFF) 2014-2020 (Marc financer plurianual) en la Unió Europea (UE) i en particular les polítiques de cohesió. i RGE núm. 2266/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució immediata de les inversions estatutàries.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixr l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3936/13, mitjançant el qual es comunica l'acord pres per la Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la situació dels nins i nines de la nostra comunitat, relatiu a proposta de modificació de la denominació d'aquesta. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pensió de jubilació, i RGE núm. 10392/12, del Grup Parlamentari Més, relativa a no a les taxes a la justícia.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7337/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació part proporcional de la darrera nòmina dels funcionaris interins docents acomiadats; RGE núm. 8501/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai Mallorca, i RGE núm. 1135/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a ús del Palau de Marivent.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
07/05/2013
10:15 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 2978/13, presentada pel Consell Insular de Menorca, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 1.-Preguntes: RGE núm. 4514/13, 4527/13, 4528/13, 4523/13, 4530/13, 4519/13, 4520/13, 4702/13 (en substitució de la 4525/13), 4529/13, 4652/13 (en substitució de la 4531/13), 4518/13, 4516/13, 4515/13, 4517/13, 4521/13, 4513/13, 4522/13, 4526/13 i 4651/13 (presentada en substitució de la 4532/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 3465/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de finançament autonòmic. 3.- Moció RGE núm. 4474/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de promoció turística de l'illa d'Eivissa; derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3889/13. 4.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears: RGE núm. 1974/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 2454/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 5.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del diputat Sr. David Abril i Hervàs.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
08/05/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1855/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució extrajudicial de conflictes per la minva de la litigiositat; RGE núm. 2016/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada avantprojecte llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i RGE núm. 3473/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a derogació del Decret 1502/1997.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 162/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització de la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut i, RGE núm. 407/13, del Grup Parlamentari Popular, sobre instància al Govern per a desenvolupar iniciatives de prevenció de l'obesitat entre els infants i joves de les nostres illes.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2012/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la processionària, i RGE núm. 3278/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a descontaminació dels sediments extrets del dragat del Port de Maó.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En qualsevol cas, en acabar la Comissió, Ponència per a l'estudi del Projecte de llei RGE núm 3228/13, pel qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del centre internacional de tennis Rafel Nadal. OD: 1.-Constitució Ponència. 2.-Nomenament coordinador. 3.- Elaboració informe.
18:40 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió i la precedent ponència, si n'és el cas. Ponència per a l'estudi de la Proposició de llei RGE núm. 2978/13, presentada pel Consell Insular de Menorca, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. OD: 1.-Constitució ponència. 2.- Nomenament coordinador. 3.- Elaboració informe.
18:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En qualsevol cas, en acabar les ponències. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
09/05/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RE núm. 3021/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rutes de senderisme i cicloturisme, i RGE núm. 3129/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística pròpia i diferenciada.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de Llei: 1. RGE núm. 3353/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació de les Perspectives Financeres (PPFF) 2014-2020 (Marc Financer Plurianual en la Unió Europea (UE) i en particular les polítiques d'ocupació, R+D+I, Pimes, Europa 2020, canvi climàtic. 2. RGE núm. 3738/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservacio del ca eivissenc i compliment de la legislació vigent sobre aquesta raça. 3. RGE núm.4032/13, presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a retirada Reial Decret Llei 4/2013.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.- Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11270/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació a les dones del pagament de taxes judicials, i RGE núm. 93/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a manteniment de l'alberg de la Platja de Palma.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9617/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració de l'any Marià Villangómez; RGE núm. 966/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó, i RGE núm. 1317/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a obertura al públic del conjunt monumental de la Llotja i el Consolat de Mar.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
10/05/2013
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Propostes de pla de treball.
DIMARTS
14/05/2013
10:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 1.- Preguntes: 4523/13, 4530/13, 4516/13, 4521/13 (ajornades a la sessió anterior), RGE núm. 4763/13, 4767/13, 4766/13, 4754/13, 4765/13, 4769/13, 4760/13, 4768/13, 4758/13, 4761/13, 4762/13, 4764/13, 4759/13, 4771/13, 5004/13 (presentada en substitucuió de la 4755/13) i 4770/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 9435/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en matèria ferroviària. 3.- Moció RGE núm. 4653/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de seguretat social i ocupació. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm.6720/12. 4.- Compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 812/12, relativa a Pla d'ocupació juvenil. (Escrit RGE núm. 4357/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Proposició no de llei RGE núm. 6144/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència sanitària universal.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Preguntes RGE núm. 596/13, 597/13, 598/13, 599/13, 600/13 i 601/13, del Sr. Diéguez, relatives a cessió parcial de Son Real. 2-Compareixença RGE núm. 419/13, de la senadora en representació de la CAIB, Sra. Maria Antònia Garau Juan, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS, per tal d'informar sobre les esmenes que ha presentat als pressuposts generals de l'estat per al 2013 i els resultats al respecte.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1.- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3228/13, pel qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del centre internacional de tennis Rafael Nadal. 2.- Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 2978/13, presentada pel Consell Insular de Menorca, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.
DIMECRES
15/05/2013
09:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3844/13, del Grup Parlamentari Més, a favor de la república; RGE núm. 3870/13, del Grup Parlamentari Més, contra la privatització dels registres civils, i RGE núm. 3962/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 2- Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 3230/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a tenir cura del curador i RGE núm. 3233/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a servei d'emergències per a les illes.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3470/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del centre de visitants del Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera a la Colònia de Sant Jordi, i RGE núm. 3826/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Balears, zona lliure de glifosat.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
16/05/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1.- Preguntes, del Sr. Bonet i Bonet, RGE núm. 1216/13, relativa a suport al sector audiovisual de les illes, i RGE núm. 1217/13, relativa a atreure produccions cinematogràfiques a les illes. 2.- Compareixença RGE núm. 1180/13, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la situació del Palau de Congressos.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic Preguntes: RGE núm. 4816/13, presentada pel diputat Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya tots donam una mà.;RGE núm. 4817/13, presentada pel diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documental de l'aniversari de Mestalla.;RGE núm. 4836/13, presentada per la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gala de l'Institut d'Estudis Eivissencs dels premis Sant Jordi.;RGE núm. 4813/13, presentada pel diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari Més, relativa a tractament temes socials.;RGE núm. 4814/13, presentada pel diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibre del programa Uep! Com anam?.;RGE núm. 4815/13, presentada pel diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de collaboració amb Menorca.;RGE núm. 4837/13, presentada pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords de reciprocitat d'emissions.;RGE núm. 4838/13, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alienació de la titularitat del servei audiovisual públic.;RGE núm. 4840/13, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pluralisme als informatius de la ràdio i la televisió.;RGE núm. 4818/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes de modificació franja tarda d'IB3 ràdio.;RGE núm. 4819/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anunciants a IB3 televisió.;RGE núm. 4820/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències obtingudes fins el 31 d'abril.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig als retalls als serveis socials comunitaris, i RGE núm. 648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la celebració de matrimonis forçats.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans d'assistència. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 819/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deteriorament dels edificis dels centres docents de les Illes Balears, i RGE núm. 1410/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/05/2013
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 1.- Preguntes: 5176/13, 5146/13, 5163/13, 5171/13, 5182/13,/13, 5175/13, 5178/13, 5179/13, 5180/13, 5173/13, 5169/13, 5172/13, 5170/13, 5174/13, 5168/13, 5181/13, 5177/13, 5162/13 i 5183/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3312/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en cultura. 3.- Moció RGE núm. 4991/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de finançament autonòmic. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3465/13. 4.- Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei, RGE núm. 2978/13, presentada pel Consell Insular de Menorca, de modificació de la disposició addicional novena de la Lei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. 5.- Debat i votació del Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei, RGE núm. 3228/13, per la qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafel Nadal.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 4645/13, del conseller d'Hisenda i Pressuposts, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern, i compareixença RGE núm. 4613/13, del conseller d'Hisenda i Pressuposts, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies polítiques per a la resta de la legislatura a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4622/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sollicita que es recapti la presència del conseller d'Hisenda i Pressuposts per tal d'informar sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
22/05/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes, totes del Sr.Thomàs, RGE núm. 7180/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (I). RGE núm. 7219/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XL); RGE núm. 7221/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLII); RGE núm. 7222/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (IXLVI); RGE núm. 7225/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVI); RGE núm. 7230/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LI); RGE núm.7231/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LII); RGE núm.7236/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LVII); RGE núm. 7237/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LVIII); RGE núm. 7368/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXIII); RGE núm. 7369/12, sobre criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXIV); RGE núm. 9654/12, sobre targeta sanitària individual (I) i RGE núm. 9656/12, sobre targeta sanitària indiviudal (III. 2.- Sol·licitud de compareixença RGE núm. 9580/12, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el que se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el pla de viabilitat dels hospitals General i Joan March.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 7172/13, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
DIJOUS
23/05/2013
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi de la situació del transport aeri. OD: Debat i votació dels escrits RGE núm. 4476/13, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 4488/13, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 4642/13, rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 4775/13, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'elaborar el Pla de treball.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:1.-RGE núm. 4336/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al Sector lacti.2.-RGE núm. 4492/13, presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a Pla de xoc contra l'atur i la pobresa a Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 649/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions i mesures per a la prevenció dels suïcidis, i RGE núm. 669/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a teleassistència domiciliària.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1121/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Any Rossellò-Pòrcel, i RGE núm. 3871/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a inversions per als castells dels fons FEDER, programa operatiu 2007/13.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
28/05/2013
10:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 1.- Preguntes: RGE núm. 5539/13, 5532/13, 5729/13 (substitueix la 5535/13), 5541/13, 5524/13, 5534/13, 5537/13, 5525/13, 5530/13, 5540/13, 5531/13, 5529/13, 5526/13, 5528/13, 5542/13, 5533/13, 5162/13 (ajornada a la sessió anterior), 5183/13 (ajornda a la sessió anterior), 5536/13 i 5543/13. 2.- Interpel·lació RGE núm. 8268/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política d'ocupació. 3.- Moció RGE núm. 5372/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del govern en matèria ferroviària. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9435/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 4992/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió no permanent d'investigació; i RGE núm. 568/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord per a la concertació en matèria d'ocupació a les Illes Balears. 5.- Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2012.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 3366/13, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i informació sobre la Liquidació del pressupost de la Sindicatura, corresponents a l'exercici 2012. 2-Escrit RGE núm. 3876/13, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els informes del Compte general dels consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, corresponents a l'exercici 2010. 3-Escrit RGE núm. 4811/13, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 85/2013 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2011.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixa l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comssió.
DIMECRES
29/05/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears. OD: Redacció informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la instal·lació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 3665/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desmantellament del servei de mediadors culturals a Atenció Primària a les Illes Balears i RGE núm. 3734/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament de la taxa per a la targeta sanitària individual de les persones sense recursos.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4499/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de llevant (complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 4749/13), i RGE núm. 4714/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del Port de Maó i el Conveni de Londres.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/05/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3965/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la possible modificació de la Llei de Seguretat Aèria, i RGE núm. 5165/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a aplicació del 50% del descompte al preu final del bitllet.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1.- Compareixences RGE núm. 4612/13, del Conseller d'Economia, sol·licitada per quatre membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobe les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Economia i RGE núm. 4649/13, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la compareixença del Conseller d'Economia, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4623/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que es recapti la presència del Conseller d'Economia, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixences RGE núm. 4611/13, de la consellera de Família i Serveis Socials, sol·licitada per 4 dputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria de Família i Serveis Socials, i RGE núm. 4647/13, de la consellera de Família i Serveis Socials, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4620/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la consellera de Família i Serveis Socials, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Alejandro Forcades, promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears (relativa a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient).
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54489446

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201