AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2012 a 30/06/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/06/2012
10:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 4257/12, 4246/12, 4251/12, 4243/12, 4378/12 (presentada en substitució de la 4254/12), 4244/12, 4240/12, 4374/12 (presentada en substitució de la 4239/12), 4242/12, 4238/12, 4253/12, 4252/12, 4241/12, 4245/12, 4255/12, 4247/12, 4248/12, 4377/12 (presentada en substitució de la 4235/12), 4256/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3808/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del Decret llei 16/2012. 3.- Moció RGE núm. 3943/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general d'inversions, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2549/12. 4.- Compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3896/11, relativa a política sanitària. 5.- Proposicions no de llei: RGE núm. 338/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i RGE núm. 2923/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de carreteres.
DIMECRES
06/06/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 1217/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a captació de talent; RGE núm. 1595/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a Llei de coordinació de policies locals, i RGE núm. 1820/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a protocol entre la FELIB i el Govern. 2- Proposició no de llei RGE núm. 3554/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la decisió del Govern argentí d'expropiar el 51% d'YPF.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió Salut sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears. OD: Pla de Treball
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3441/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció de Cala Blanca, i RGE núm. 3763/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport al transport públic i contra la puja de tarifes ferroviàries, en un 50%.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/06/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3107/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de la Finca Son Real, i RGE núm. 3239/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda a l'Estat d'incentius per a la reestructuració i modernització de la nostra oferta turística.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 3395/1, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de Carnilla; RGE núm. 3412/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a agents de desenvolupament local (ADLs) i polítiques d'ocupació i RGE núm. 3664/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de creixement econòmic d'acord amb criteris UE.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3018/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a reconeixement de categoria laboral, i RGE núm. 3049/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat o malaltes acompanyades de cans d'assistència.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 123/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de mecenatge, i RGE núm. 3048/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació plurilingüe.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/06/2012
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala de Juntes
Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: Proposta de pla de treball
10:55 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 4251/12 (Ajornada a la sessió anterior), 4490/12, 4475/12, 4481/12, 4483/12, 4487/12, 4479/12, 4918/12 (Presentada en substitució de la 4486/12), 4491/12, 4477/12, 4489/12, 4915/12 (Presentada en substitució de la 4476/12), 4482/12, 4480/12, 4914/12 (Presentda en substitució de la 4488/12), 4478/12, 4484/12, 4485/12 i 4492/12. 2.- Interpel·lació RGE núm. 4236/12, presentada pel Grup Parlamenari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política de segregació lingüística. 3.- Moció RGE núm. 4365/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en la gestió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3687/12. 4.- Debat de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: Esmena de totalitat de devolució RGE núm. 3306/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, i Esmena de totalitat amb text alternatiu RGE núm. 3666/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Dimanant del Decret Llei 4/2012).
DIMECRES
13/06/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3619/12, del conseller de Presidència, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XVII).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 3243/12, presentada pel Govern de les Illes Balears mitjançant la qual es sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social,per tal d'informar sobre la part del Pla d'equilibri econòmic del Govern que afecta aquesta àrea i RGE núm. 3633/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut,adscrits al GP Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el Pla d'equilibri econòmic de les Illes Balears.Mesures d'estalvi 2012(II).
DIJOUS
14/06/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3108/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirar l'increment de taxes aeroportuàries dels pressuposts generals de l'Estat, i RGE núm. 3240/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a cooperació institucional per al suport al sector nàutic de les nostres illes.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 3665/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de legalitat dels drets dels treballadros acomiadats al sector públic de les Illes Balears; 2.- RGE núm. 3745/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la no a la creació d'un banc dolent. i RGE núm. 3804/12, presentada del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liberalització d'horaris comercials a les Illes Balears.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3235/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport als treballadors que han esgotat totes les prestacions, i RGE núm. 3394/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a la sanitat pública.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 3060/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a servei d'ensenyament en català; RGE núm. 4422/11, de la Sra. Rita i Larrucea, relativa a Escola Graduada de Maó; RGE núm. 4899/11, de la Sra. Rita i Larrucea, relativa a saturació de l'escola de persones adultes de Maó (II); RGE núm. 4900/11, de la Sra. Rita i Larrucea, relativa a saturació de l'escola de persones adultes de Maó (I); RGE núm. 4901/11, de la Sra. Rita i Larrucea, relativa a saturació de l'escola de persones adultes de Maó (III); RGE núm. 4992/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a calefacció a les aules de les escoletes infantils, i RGE núm. 5007/11, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a escola d'estiu d'ensenyants a Menorca.
DIVENDRES
15/06/2012
12:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Examen d'incompatibilitats de les diputades Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster i Sra. Margalida Font i Aguiló. 2- Examen de l'escrit RGE núm. 3566/12, de la diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarraeta. 3- Examen de l'escrit RGE núm. 3918/12, del Grup Parlamentari Socialista, i de l'escrit RGE núm. 3941/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca.
DIMARTS
19/06/2012
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic: Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques(Escrit RGE núm. 4373/12)
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
En haver acabat la primera sessió plenària. Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Escrit RGE núm. 4890/12).
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
En haver acabat la segona sessió plenària. Punt únic: Debat de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del Turisme de les Illes Balears: Esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 4776/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca. Esmena de totalitat de devolució RGE núm. 5142/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
16:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Començarà una hora després d'haver finalitzat la darrera sessió plenària. Punt únic.- Adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 17 diputats del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 4917/12.
17:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
I en tot cas, en acabar la reunió de la Diputació Permanent. Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència 2- Nomenament coordinador/a 3- Redacció informe.
17:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
25/06/2012
17:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
DIMARTS
26/06/2012
17:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIMECRES
27/06/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació Redacció informe.
DIJOUS
28/06/2012
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació Redacció informe.
DIVENDRES
29/06/2012
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació Redacció informe.
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la darrera reunió de la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54674677

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201