AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2013 a 30/09/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/09/2013
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 17 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 8697/13. (Tenint en compte l'acord desestimatori respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 8693/13)
DIMECRES
11/09/2013
10:15 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
14:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/09/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Odre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
13/09/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/09/2013
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:25 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 1.- Preguntes RGE núm. 9401, 9410, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9411, 9400, 9418/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 9176/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears. 3.- Mocions: RGE núm. 6474/13, presentada pel Grup Parlamentari Més, relativa a política general en matèria d'aigües. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 5822/13 i RGE núm. 6675/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a esponjament i reconversió d'espais turístics obsolets. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 5383/13. 4.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la proposició no de llei RGE núm. 2017/12, relativa a prescripció infermera (escrit RGE núm. 5850/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre la compra de l'hotel Rocamar (escrit RGE núm. 6587/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 8386/12, relativa a deute amb els consells; RGE núm. 1054/13, relativa a deute amb els consells insulars (I); RGE núm. 1055/13, relativa a deute amb els consells insulars (II); RGE núm. 1056/13, relativa a deute amb els consells insulars (III) i RGE núm. 1057/13, relativa a deute amb els consells insulars (IV), totes del Sr. Pons i Pons.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió
DIMECRES
18/09/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 5091/13, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a interpretació poc habitual de l'Estatut bàsic del treballador públic; RGE núm. 5096/13, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a promoció turística als consells, i RGE núm. 5098/13, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a tasca pública de quedar-se a casa. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 3963/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a l'Ajuntament d'Es Mercadal per sentència condemnatòria, i RGE núm. 4337/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència condemnatòria.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5728/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels professionals sanitaris que atenen els col·lectius exclosos de la cobertura sanitària, i RGE núm. 7539/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés a Son Espases.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixences RGE núm. 8878/13, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre l'incendi de la Serra de Tramuntana, i RGE núm. 8987/13, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'incendi declarat a Andratx. 2- Preguntes, del Sr. Martí i Llufriu, RGE núm. 3268/13, sobre prospeccions petrolieres, i RGE núm. 3269/13, sobre prospeccions petrolieres 2.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/09/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5979/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació de les "Party Boats", i RGE núm. 6645/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la possible modificació de la Llei de seguretat aèria.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 9452/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació pròxima temporada IB3 televisió;RGE núm. 9454/13, presentada pel Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés a IB3 televisió per part del collectiu de sords;RGE núm. 9455/13, presentada pel Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de la responsabilitat social corporativa a televisió i ràdio;RGE núm. 9456/13, presentada pel Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a collaboració amb els joves empresaris;RGE núm. 9461/13, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació d'IB3 ràdio;RGE núm. 9462/13, presentada pel Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model lingüístic d'IB3 TV;RGE núm. 9537/13, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari Més, relativa a com valora el tractament dels informatius la sentència del cas Scala que condemna el PP a tornar els diners?;RGE núm. 9453/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a IB3;RGE núm. 9457/13, presentada pel Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de l'endeutament;RGE núm. 9463/13, presentada pel Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació extraordinària a l'EPRTVIB;RGE núm. 9458/13, presentada pel Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies bàsiques de la nova temporada d'IB3 ràdio;RGE núm. 9464/13, presentada pel Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a invasió de membres del Govern a l'EPRTVIB.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1445/13, del Grup Parlamentari Més, a favor de la llibertat d'expressió i contra la repressió, i RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/09/2013
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.-Preguntes: RGE núm. 9664/13, 9670/13, 9673/13, 9674/13, 9675/13, 9672/13, 9676/13, 9656/13, 9657/13, 9658/13, 9659/13, 9660/13, 9661/13, 9662/13, 9663/13, 9665/13, 9671/13 i 9677/13. 2.- Interpel·lació RGE núm. 8635/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a prevenció d'incendis. 3.- Debat i votació del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 724/13, audioviusual de les Illes Balears. 4.- Debat i votació de l'Esmena a la totalitat amb text alternatiu RGE núm. 6004/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüícultura a les Illes Balears. 5.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (Escrit RGE núm. 9558/13).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7657/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada de l'avantprojecte de llei d'unitat de mercat i RGE núm. 8428/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei orgànica de control del deute comercial en el sector públic.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/09/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 129/13, del director gerent de l'Hospital de Son Espases, Sr. Víctor Ribot Murillo, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern. 2- Proposició no de llei RGE núm. 4351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma integral de registres.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Cómissió de Salut sobre l'impuls d'atenció de la salut mental a les Illes Balears. OD: Elaboració de les conclusions.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 7204/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir l'assistència sanitària universal i RGE núm. 8377/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment dels trasllats d'especialistes des de l'Hospital Son Espases als centres hospitalaris de les Illes de Menorca i Eivissa.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5219/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reglament general de circulació, i RGE núm. 6884/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una nova reserva marina a la costa sud-est de Menorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/09/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6885/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a demolició antic Hotel Rocamar, i RGE núm. 7744/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a regulació de l'externalització de serveis a l'hoteleria.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:RGE núm. 396/13, GPMés. Imposts sobre dipòsits bancaris;RGE núm. 6518/13, GPPopular. Tècniques de fractura hidràulica o fracking a les Illes Balears.RGE núm. 6646/13. GPSocialista. Mesures per reactivar l'economia i combatre l'atur.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 3232/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a solidaritat no es pot penalitzar, i RGE núm. 3354/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exempció del copagament farmacèutic per a les persones amb discapacitat. 2- Debat i votació de la proposta de pla de treball per a la Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 5097/13, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a "Llengua baléà"; RGE núm. 6471/13, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a Plataforma pel Pacte Social per l'Educació; RGE núm. 6472/13, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a Plataforma pel Pacte Social per l'Educació 2, i RGE núm. 6473/13, del Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a Pacte Social per l'Educació. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la tasca de les APIMAS als centres docents com a part important de la comunitat educativa, RGE núm. 3959/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a reconsideració de nous concerts educatius, i RGE núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació del programa d'auxiliars de conversa en llengua estrangera.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54489772

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201