AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2014 a 30/09/2014, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/09/2014
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears, 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
03/09/2014
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:45 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:55 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIJOUS
04/09/2014
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm.5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/09/2014
10:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I Preguntes: RGE núm. 8185/14, 8186/14, 8187/14, 8188/14, 8189/14, 8190/14, 8191/14, 8192/14, 8193/14, 8195/14, 8196/14, 8203/14, 8197/14, 8198/14, 8199/14, 8194/14, 8204/14 i 8200/14. II.- Interpel·lació RGE núm. 127/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de garantia juvenil a les Illes Balears. III.- Mocions: RGE núm. 6234/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5085/14). RGE núm. 6396/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1212/14). IV.- Compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 4653/13, relativa a polítiques de seguretat social i ocupació (escrit RGE núm. 5983/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). V.- Proposició no de llei RGE núm. 8386/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat salarial entre homes i dones.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/09/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD:Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la millora dels espais per a detinguts als Jutjats d'Eivissa, RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista, sobre el manteniment dels Jutjats de Pau i RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari Més, sobre la vigència dels Jutjats de Pau en el sistema judicial actual.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:I.- Compareixença RGE núm. 7128/14 del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sollicita la compareixença urgent del conseller de Salut per tal d'informar sobre el Pla d'estiu al Servei de Salut i la seva repercussió a l'activitat assistencial.II.- Compareixença RGE núm. 7532/14 del Grup Parlamentari Socialista., mitjançant la qual se sollicita la compareixença urgent del conseller de Salut, per tal d'informar sobre les dades de la gestió econòmico-financeres del Servei de Salut de les Illes Balears aportades per l'Informe 98/2014, del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012 de la Sindicatura de Comptes i III.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7534/14, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sollicita la recaptació de compareixença del conseller de Salut, per tal d'explicar el procediment de contracció de l'IBSalut.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 7712/14, presentada pel Govern de les Illes Balears,mitjançant la qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les gestions fetes pel Govern de les Illes Balears en relació amb els projectes sobre les prospeccions petrolíferes.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/09/2014
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari Més,relativa a fons d'accessibilitat de ports.
11:05 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-cola a Mallorca i RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política d'ocupació juvenil amb els joves i els consells.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1726/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció i accions que evitin la mutilació genital femenina; i RGE núm. 1994/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa als Immigrants i els Drets Humans.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic : Preguntes de la Sra. Rita: RGE núm. 2691/14, relativa eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (I),RGE núm. 2692/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (II),RGE núm. 2693/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (III),RGE núm. 2695/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docent (V),RGE núm. 2696/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (I),RGE núm. 2697/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (II),RGE núm. 2698/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (III),RGE núm. 2699/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (IV),RGE núm. 2700/14, relativa a centres docents amb amiant (I),RGE núm. 2701/14, relativa a centres docents amb amiant (II)i RGE núm. 2702/14, relativa a centres docents amb amiant (III).
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/09/2014
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8369, 8415, 8418, 8419, 8420, , 8427, 8429, 8535 (presentada en substitució de la 8431), 8416, 8417, 8421, 8422, 8423, 8428, 8430, 8424, 8426 i 8432. II.- Interpel.lació RGE núm. 7051/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears.III.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, de la Proposició de llei RGE núm. 2005/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada. IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la ponència, 2- Nomenament del coordinador/a, 3- Redacció de l'Informe.
DIMECRES
17/09/2014
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 6124/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de les competències autonòmiques, RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abolir les figures de l'aforament i la inviolabilitat del dret civil i penal i RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al suport als familiars de les víctimes de la repressió franquista.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes, totes de la Sra. Rita i Larrucea, RGE núm. 7675/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (1); RGE núm. 7676/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (2); RGE núm. 7677/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (3); i RGE núm. 7678/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (4). 2- Proposició no de llei RGE núm. 321/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4737/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució els problemes d'abastiment d'aigua potable del municipi d'Es Migjorn Gran, i RGE núm. 4738/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Sant Antoni.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/09/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la mala imatge de les Illes Balears. 2- Preguntes, totes de la Sra. Oliver i Sagreras, RGE núm. 7075/14, relativa a comportaments incívics a Magalluf; RGE núm. 7076/14, relativa a productes turístics impulsats a Magalluf; RGE núm. 7077/14, relativa a inversions fetes a Magalluf; i RGE núm. 7078/14, relativa a mesures per evitar pràctiques denigrants a Magalluf. 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7055/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita la recaptació de compareixença del conseller de Turisme i Esports, per tal d'informar sobre els darrers esdeveniments en relació amb la imatge turística de les Illes Balears i el model turístic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears, amb l'Ordre del Dia següent: 1.-Constitució ponència.2.- Nomenament coordinador/a.3.- Redacció informe
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2155/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a embaràs i discriminació laboral, i RGE núm. 2221/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del programa 'Entre todos'.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1680/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignatura de música tradicional eivissenca, i RGE núm. 4162/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
22/09/2014
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears.
DIMARTS
23/09/2014
10:20 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 8428/14 (ajornada a la sessió anterior), 8557, 8568, 8569, 8570, 8674 (en substitució de la 8577/14 i rectificada mitjançant l'escrit 8681/14), 8558, 8560, 8561, 8565, 8566, 8571 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8581/14), 8572, 8559, 8562, 8563, 8564, 8567, 8576, 8573/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 8094/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general relacionada amb els sondejos sísmics i les prospeccions petrolíferes. III.- Moció RGE núm. 8521/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de garantia juvenil a les Illes. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 7127/14. IV.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre el procés de reestructuració bancària de la Caixa d'Estalvis de Balears SA NOSTRA. (Escrit RGE núm. 6456/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). V.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys on es va construir l'hospital de referència de Son Espases i l'adjudicació de les obres d'aquest hospital. (Escrit RGE núm. 7925/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció Informe.
DIMECRES
24/09/2014
10:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 8169/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació del procediment d'autorització per a la compra per estrangers no comunitaris d'habitatges. 2- Debat i votació dels escrits següents: RGE núm. 8006/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut, vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases; RGE núm. 8007/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Catalina Cirer i Adrover, batllessa de l'Ajuntament de Palma durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases, i RGE núm. 8008/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular, sobre creació i regulació d'una borsa general de treball per cobrir les vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears i RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari Més, sobre redistribució de la compra de productes farmacèutics.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4739/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reserva marina de Llevant, i RGE núm. 5519/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del servei de transport públic amb autobús a zones turístiques de Mallorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/09/2014
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8262/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a planificació portuària: Club de Mar i El Molinar, i RGE núm. 8290/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les possibles reformes i/o ampliacions de ports dependents de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a Fresch-start, RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir les inversions estatutàries.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió:OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2846/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació laboral, cooperació públicoprivada al servei dels ciutadans en matèria laboral, i RGE núm. 4315/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a prou retallades al col·lectiu de persones amb discapacitat.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4740/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació efectiva amb el Teatre d'Es Born de Ciutadella, i RGE núm. 4995/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de millora dels resultats educatius.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
26/09/2014
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: 1- Proposta de donar per finalitzades les compareixences. 2- Preparació de les propostes de conclusions.
DIMARTS
30/09/2014
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8747, 8754, 8756, 8757, 8758, 8759, 8762, 8749, 8751, 8752, 8753, 8760, 8746, 8748, 8750, 8755, 8763 i 8761/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 6735/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de finançament. III.- Moció RGE núm. 8625/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7051/14). IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6242/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a bonificació de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats. V.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.OD: Continuació redacció Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54635953

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201