AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2017 a 30/09/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
04/09/2017
08:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol·licitada per catorze diputats dels Grups Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 9591/17, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7886/17, 9579/17, 9580/17, 9581/17, 9582/17, 9583/17, 9575/17, 9577/17, 9578/17, 9576/17 i 9584/17.
09:10 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(Si n'és el cas) (La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada la Diputació Permanent).
09:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:20 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2017, de 4 d'agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas)(La sessió començarà, en tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Ordre del dia: Punt únic. Preguntes RGE núm. 7886/17, 9579/17, 9580/17, 9581/17, 9582/17, 9583/17, 9575/17, 9577/17, 9578/17, 9576/17 i 9584/17.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/09/2017
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
12/09/2017
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes RGE núm. 10082/17,10091/17, 10107/17, 10108/17, 10109/17, 10110/17, 10112/17, 10114/17, 10115/17, 10111/17, 10089/17, 10090/17, 10097/17, 10116/17, i 10113/17. II. Interpel·lació RGE núm. 9574/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de neteja de torrents. III. Moció RGE núm. 7333/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les clàusules socials, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1894/17. IV. Escrit RGE núm. 10049/17, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2018. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 7109/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reprovació del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme. 2. RGE núm. 3224/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política estatal de beques.
09:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/09/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4254/17, presentada pel Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a clàusules sòl, jutjats i entitats financeres, i RGE núm. 4944/17, presentada pel Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a la creació d'una ponència de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a suprimir l'aforament.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 4582/17, relativa a memòria democràtica de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5857/17, presentada pel GP Mixt, de la consellera de Salut per donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el càncer.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/09/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7679/17, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a un turisme cívic que respecti les normes de convivència.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia d'una propera reunió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria, sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant l'escrit RGE núm. 6179/17, per tal d'explicar l'estat actual del Pacte per a la Competitivitat, l'Ocupació de Qualitat i el Progrés Social.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
16:55 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 7113/17, presentat pels Grup Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per tal d'explicar la situació de l'execució del Pla d'infraestructures.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres, sol·licitada pels grups parlamentaris Socialista i Més per Mallorca (escrit RGE núm. 7113/17), per tal d'explicar la situació de l'execució del Pla d'infraestructures.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
15/09/2017
14:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'Urbanisme de les Illes Balears.
DIMARTS
19/09/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes: RGE núm. 10352/17, 10353/17, 10355/17, 10357/17, 10361/17, 10364/17, 10354/17, 10356/17, 10358/17, 10226/17, 10362/17, 10351/17 i 10359/17. II. Interpel·lació RGE núm. 9867/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern amb la distribució de l'impost turístic. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3412/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a independència i garanties del Poder Judicial. 2. RGE núm. 11770/16, (complementat amb l'escrit RGE núm. 11781/16), presentada pel Grup Parlamentari MÈS per Mallorca, relativa a contra la reprivatització del litoral de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada per tres diputats del Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 6827/17), per tal que informi en relació al nou model de finançament per a les Illes Balears. 2. Compareixença del Sr. Guillem López i Casasnovas, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 4501/17) i aprovada per la Comissió en sessió de dia 2 de maig de 2017, per tal d'informar sobre la situació en que es troben les negociacions del nou model de finançament.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIMECRES
20/09/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5184/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels requisits del permís de conduir motocicletes exigits en els accessos a cursos bàsics de capacitació com a policia local a través de l'EBAP i per torn lliure; i RGE núm. 5369/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7911/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de la subjecció mecànica i RGE núm. 8380/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a defensa dels transport aeri sanitari urgent de Menorca.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/09/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença RGE núm. 3397/17, sol·licitada pel GP MÉS per Mallorca, del director de l'Aeroport de Palma per tal d'explicar les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa a l'aeroport de Palma (acordada a la sessió de la Comissió de dia 27.04.17). 2. Proposició no de llei RGE núm. 9615/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a l'ampliació al 75% del descompte de resident i la millora en la connectivitat de la ruta Menorca-Barcelona.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia d'una propera reunió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:1. Elecció del càrrec de vicepresident/a. 2. Preguntes:RGE núm. 10350/17, presentada pel Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la suspensió de desconnexions amb Menorca i Eivissa dels informatius matí i migdia;RGE núm. 10411/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informatius locals de Menorca i Eivissa;RGE núm. 10402/17, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció del dispositiu d'IB3 el dia dels atemptats de Barcelona i Cambrils; RGE núm. 10403/17, presentada per la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model d'IB3; RGE núm. 10404/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa llengua de símbols a IB3; RGE núm. 10410/17, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a emissió de publicitat; RGE núm. 10415/17, presentada pel Sr. Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instruments documentals a disposició dels treballadors d'IB3; RGE núm. 10416/17, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria d'ajudes a produccions audiovisuals; RGE núm. 10412/17, presentada per la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels serveis informatius; RGE núm. 10417/17, presentada pel Sr. Damià Borrás i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis de qualitat de continguts d'IB3; RGE núm. 10420/17, presentada pel Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció compositors i autors de les illes.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7857/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins d'explotació sexual; i RGE núm. 7824/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d'arena al Sàhara.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7046/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de drets del professorat interí; i RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a possibilitat d'ús de material electrònic a les convocatòries per al professorat.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/09/2017
09:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm. 10798/17, 11716/17 presentada en substitució de la 10807/17, 10817/17, 10818/17, 10808/17, 10810/17, 10812/17, 10815/17, 10819/17, 11720/17 presentada en substitució de la 10820/17, 10816/17, 11715/17 presentada en substitució de la 10811/17, 10809/17, 10806/17 i 10821/17 II. Interpel·lació RGE núm. 10137/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2017-2018. III. Moció RGE núm. 10670/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de neteja de torrents, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 9574/17. IV. Debat de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears: RGE núm. 10325/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears i RGE núm. 10549/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 8421/17, presentat per l'Ajuntament de Palma, mitjançant el qual tramet l'acord del ple d'aquest, pel qual s'interessa del Parlament de les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè fiscalitzi diversos contractes. 2. Escrit RGE núm. 8493/17, presentat per la presidenta de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a l'any 2016.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/09/2017
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: Continuació del treballs.
10:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
O, en qualsevol cas, un cop acabada la Ponència. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5412/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura del servei d'informatius de l'Ens Radiotelevisió de les Illes Balears a l'illa de Formentera; i RGE núm. 7915/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció General de la CAIB.
10:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 8835/17, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, de la consellera de Salut, per tal que informi sobre l'assistència sanitària durant la temporada d'estiu.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/09/2017
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 10117/17, del GP Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment del compliment de les condicions de l'OSP entre illes durant l'estiu de 2017 i revisió puntual d'aquesta. 2. Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 9866/17 presentada pel GP Mixt, relativa a recaptar la presència del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme a l'objecte que informi del destí i estat d'execució de les inversions realitzades d'acord amb el que s'estableix a l'article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6068/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a accés a banda ampla i desplegament de fibra òptica a l'illa de Formentera, i RGE núm. 7513/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a subvenció del transport de mercaderies.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar dels canvis en els serveis del SEPAP.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implementació del Mètode Kiva; i RGE núm. 7586/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a constitució d'una ponència pel pacte educatiu.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54487623

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201