AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2011 a 30/11/2011, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/11/2011
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 4222/11, 4206/11, 4209/11, 4220/11, 4221/11, 4211/11, 4212/11 (Rectificada amb l'escrit RGE núm. 4238/11) 4213/11 (Rectificada amb l'escrit RGE núm. 4239/11) 4214/11, 4215/11, 4223/11, 4208/11, 4217/11, 4219/11, 4210/11 (Rectificada am l'escrit RGE núm. 4237/11) 4216/11, 4207/11 i 4289/11 (en substitució de la 4218/11). 2.- Interpel.lació RGE núm. 1885/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en mobilitat. 3.- Moció RGE núm. 4102/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general econòmica del Govern de les Illes Balears, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 3474/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm 3895/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma fiscal adreçada a la recuperació econòmica; i la RGE núm. 2279/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a sol.licitud al Consell Superior d'Esports de la subvenció del 100% del cost del desplaçament dels equips i esportistes de Balears a la península i a les Illes Canàries per tal de participar en competicions esportives estatals. 5.- Elecció dels membres del Consell Consultiu de les Illes Balears. 6.- Designació dels representants del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
16:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas, dues hores desprès d'haver finalitzat la sessió plenària.
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: punt únic.- Proposició no de Llei RGE núm. 3790/11, del Grup Parlamentari Popular, sobre posar en valor i reforçar la figura del metge i personal sanitari en els centres de salut i elaboració d'un pla de mesures encaminades a reduir les agressions als professionals de la sanitat.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, mitja hora després del començament de la sessió de la Mesa del Parlament.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3183/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a mesures per garantir el correcte funcionament del tren a Mallorca; i RGE núm. 3398/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3736/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a consorci del Pati de Sa Lluna; RGE núm. 3788/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions urgents a Cala Agulla; i RGE núm. 3789/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les inversions provinents de la iniciativa privada
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/11/2011
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 4297/11, 4298/11, 4300/11, 4301/11, 4360/11 (En substitució de la 4309/11), 4316/11, 4358/11 (En substitució de la 4318/11), 4320/11, 4308/11, 4317/11 (Rectificada amb l'escrit RGE núm. 4331/11), 4299/11, 4319/11, 4303/11, 4302/11, 4304/11, 4305/11, 4306/11 i 4321/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3123/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de reducció d'empreses públiques. 3.- Moció RGE núm. 4265/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment d'hora lectiva a educació primàra, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 1883/11. 4.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment de lectura única al Projecte de llei, RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener de 2011. 5.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei, RGE núm. 3074/11, d'autoritzacions financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat dia 1 de gener de 2011. 6.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3198/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de modificació de l'article 21 del Reglament del Parlament. 7.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3472/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, reguladora de la protecció de les persones consumidores o usuàries en els serveis de telefonia i internet a les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Escrit RGE núm. 3473/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 62/2011 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2008. 2- Escrit RGE núm. 4003/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 63/2011, del Compte general de l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2008. 3- Escrit RGE núm. 4004/11, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'Informe 64/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Manacor corresponent al'exercici 2008.
DIMECRES
09/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: proposicions no de llei RGE núm. 3584/11, del GPP, relativa a servei d'emergències als aeroports de les Illes Balears; RGE núm. 3844/11, del GPS, relativa a traspàs de competències a justícia i construcció de diferents edificis judicials a les Illes Balears, i RGE núm. 3982/11, del GPS, relativa a policia turística.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:20 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(En tot cas en acabar la sessió convocada a les 11'00 hores).
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 2886/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre pla previst per enfrontar llistes d'espera. RGE núm. 2887/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre situació llistes d'espera de proves de diagnosi i consultes externes. RGE núm. 2888/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre situació llistes d'espera quirúrgica. RGE núm. 3253/11. Sr. Thomàs i Mulet, sobbre pla d'eficiència. RGE núm. 3254/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre òrgans autònoms i garants dels drets dels usuaris de la sanitat pública. RGE núm. 3255/11, Sra. Obrador i Guzman, sobre expedients sancionadors contra companyies que comercialitzen bitllets d'avió per internet-expedients sancionadors. RGE núm. 3256/11, Sra. Obrador i Guzman, sobre expedients sancionadors. RGE núm. 3257/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre cèntim sanitari. RGE núm. 3258/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre normativa que permetrà a infermers/es i podòlegs, prescriure medicaments. RGE núm. 3259/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre assistència sanitària pública i RGE núm. 3260/11, Sr. Thomàs i Mulet, sobre TAC a l'Hospital de Formentera.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic:Proposicions no de llei RGE núm.3993/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de les praderies de posidònia; i RGE núm. 4267/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni en matèria de ferrocarril.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/11/2011
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1.-Qualificar les preguntes presentades. 2.-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 2282/11, del GPP, relativa a mesures per accedir al mercat de treball per part dels joves, i RGE núm. 2359/11, del GPP, relativa a promoció de mesures per defensar les víctimes de la violència de gènere. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 1908/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el president del Parlament recapti la presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre les prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest nou govern.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
14/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
12:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut, Família i Benestar Social per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Turisme i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
DIMARTS
15/11/2011
10:45 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió e la Comissió.
10:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 4393/11, 4401/11, 4399/11, 4403/11, 4404/11, 4582/11 (En substitució de la 4392/11), 4396/11, 4398/11, 4405/11, 4389/11, 4395/11, 4394/11, 4397/11, 4579/11(En substitució de la 4400/11), 4406/11, 4402/11, 4388/11, 4407/11 2.- Interpel.lació RGE núm. 1886/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política audiovisual. 3.- Moció RGE núm. 4340/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en mobilitat,derivada de la Interpel.lació RGE núm. 1885/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2314/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inmediata paralització de les prospeccions i perforacions petrolíferes i recepció informativa i immediata audiència del Govern d'Espanya al Govern de les Illes Balears sobre aquest assumpte; i RGE núm. 2324/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls de mesures de protecció dels subscriptors d'hipoteques immobiliaries a les Illes Balears.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el plenari.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
DIMECRES
16/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al 2012 en relació amb l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (escrit RGE núm. 4386/11).
DIJOUS
17/11/2011
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Preguntes:RGE núm. 3839/11, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GPS, relativa nomenaments de càrrecs de nova estructura IB3.RGE núm. 3840/11, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GPS, relativa a conflicte generat per nomenaments de càrrecs de directius IB3.RGE núm. 4374/11, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del GPS, relativa a Projecte de pressuposts.RGE núm. 4483/11, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GPS, relativa a gestions per recuperar el consens.RGE núm. 4484/11, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a privatització.RGE núm. 4490/11, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del GPP, relativa programació de tardor d'IB3.RGE núm. 4491/11, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del GPP, relativa a mesures d'austeritat.RGE núm. 4492/11, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del GPP, relativa a potenciació de la nostra idiosincràsia.RGE núm. 4493/11, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del GPPopular, relativa a deute a IB3.RGE núm. 4494/11, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del GPP, relativa a campanya "tots donam una ma". RGE núm. 4495/11, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del GPP, relativa a reestructuració de la direcció de l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears.RGE núm. 4496/11, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del GPP, relativa a delegació de competències.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3874/11, del GPS, relativa a infraestructures educatives, i RGE núm. 4068/11, del GPPSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a atenció a la diversitat i a la interculturalitat.
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/11/2011
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2012.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 4603/11, 4606/11, 4613/11, 4616/11 , 4599/11, 4618/11, 4617/11, 4619/11, 4605/11, 4621/11, 4602/11, 4604/11, 4609/11, 4610/11, 4608/11, 4611/11, 4607/11, 4620/11. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3454/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en el canvi d'ús d'establiments turístics. 3.- Moció RGE núm. 4532/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de reducció d'empreses públiques, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 4532/11. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 2325/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació d'un IVA superreduït del 4% a la indústria turística, i RGE núm. 2351/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.
DIMECRES
23/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Costa i Serra: RGE núm. 3268/11, relativa a modificació estructura GEIBSAU; RGE núm. 3275/11, relativa a centre d'emergències 112 a Eivissa, i RGE núm. 3602/11, relativa a policia turística. 2- Proposicions no de llei: RGE núm. 4179/11, del GPP, relativa a fons de cooperació municipal, i RGE núm. 4180/11, del GPP, relativa a presó ubicada al terme municipal de Maó.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Proposició no de Llei RGE núm. 4266/11, del GP Socialista, sobre protecció i defensa dels drets dels consumidors i usuaris a l'àmbit del transport aeri.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3993/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de les praderies de posidònia; i RGE núm. 4268/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni façana marítima IBAVI - Ajuntament de Palma.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3984/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del Pla Oci 60; i RGE núm. 4337/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci borsa d'allotjament turístic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4339/11, del GPS, relativa a títol o carnet de família monoparental a les Illes Balears, i RGE núm. 4357/11, del GPP, relativa a 20 de noviembre día universal de la infancia.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/11/2011
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1. Preguntes: RGE núm. 4779/11, 4780/11, 4768/11, 4778/11, 4772/11, 4781/11, 4765/, 4767/11, 4771/11, 4777/11, 4769/11, 4773/11, 4770/11, 4774/11, 4776/11, 4775/11, 4766/11 i 4782/11. 2.- Debat de totalitat dels Pressupost Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 4656/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 4576/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, i fixació de les quantitats globals.
DIMECRES
30/11/2011
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: preguntes de la Sra. Costa RGE núm. 3268/11, relativa a modificació estructura GEIBSAU; RGE núm. 3275/11, relativa a centre d'emergències 112 a Eivissa; RGE núm. 3602/11, relativa a policia turística; RGE núm. 3603/11, relativa a estalvi per funcionaris interins, i RGE núm. 3607/11, relativa a fons de cooperació local.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 4336/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a energies renovables; i RGE núm. 4338/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a allotjaments protegits per a col·lectius especialment vulnerables.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54489929

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201