AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2013 a 30/11/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/11/2013
10:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 11315/13, 11296/13, 11314/13 (ajornades a la sessió anterior), 12891/13(ajornada escrit RGE núm. 12951/13), 12892/13, 12885/13, 12898/13, 12880/13, 12883/13, 12888/13, 12894/13, 12893/13, 12884/13, 12886/13, 12882/13, 12887/13, 12895/13, 12881/13, 12889/13, 12878/13 (ajornada escrit RGE núm. 12950/13) i 12896/13(ajornada escrit RGE núm. 12950/13).II.- Interpel.lació RGE núm. 9177/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del TIL curs 2013-2014.III.- Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 7919/12, relativa al centre d'educació infantil i primària Pere Garau a Son Macià. (Escrit RGE núm. 10890/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista)Ajornada a la sessió anterior. IV.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució, presentades al Projecte de llei RGE núm. 8746/13, d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears: RGE núm. 9687/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 10290/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.V.- Moció RGE núm. 12764/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en relació amb les inversions reconegudes per l'Estatut d'Autonomia. Derivada del debat de la Interpellació RGE núm. 10281/13.VI.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la installació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple del matí.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Conseller d'Hisenda i Pressuposts per informar sobre el Projecte de llei de Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (escrit RGE núm. 12920/13). (En tot cas en acabar la sessió plenària).
DIMECRES
06/11/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Vicepresident i conseller de Presidència per informar sobr el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (escrit RGE núm. 12920/13).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Conseller d'Economia i Competitivitat per informar sobre el Projecte de llei de pressupots generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014. (Escrit RGE núm. 12920/13).
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Consellera d'Educació,Cultura i Universitats per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (Escrit RGE úm. 12920/13).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Conseller d'Agricultura,Medi Ambient i Territori per informar sobre el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (escrit RGE núm. 12920/13).
DIJOUS
07/11/2013
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Conseller de Salut per informar sobre el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.(escrit RGE núm. 12920/13).
11:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Consellera de Família i Serveis Socials per informar sobre el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.(escrit RGE núm.12920/13).
13:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Conseller de Turisme i Esports per informar sobre el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.(escrit RGE núm.12920/13).
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Consellera d'Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.(escrit GE núm. 12920/13).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Director de l'Ens Públic de Radiotelevisio de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.(escrit RGE núm. 12920/13).
DIVENDRES
08/11/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença d'un representant d'UNICEF.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Compareixença d'un representant de la Universitat de les Illes Balears.
DIMARTS
12/11/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 12891/13 (ajornada a la sessió anterior), 13030/13, 13017/13, 13026/13, 13027/13, 13028/13, 13553/13 (presentada en substitució de la 13029/13), 13022/13, 13555/13 (presentada en substitució de la 13011/13), 13021/13, 13018/13, 13019/13, 13024/13, 13020/13, 13023/13 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 13040/13), 13016/13, 13025/13, 12878/13 (ajornada a la sessió anterior), 12896/13 (ajornada a la sessió anterior), 13010/13 i 130131/13. II.- Interpel.lació RGE núm. 4237/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política en matèria de serveis socials. III.- Moció RGE núm. 12952/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5291/13. IV.- Proposicions no de llei: - RGE núm. 3357/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma constitucional per avançar cap a l'estat federal. - RGE núm. 8858/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a readmissió dels directors d'instituts de secundària cessats i expedientats.
14:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
I, en tot cas, en acabar el Ple. OD: Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2014.
DIMECRES
13/11/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 5217/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institucions pel bilingüisme a l'Administració de Justícia, i RGE núm. 5248/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a banalització de la dictadura franquista i del nazisme. 2- Debat i votació dels escrits següents: RGE núm. 9211/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les instruccions racistes dels superiors de la Guàrdia Civil a Calvià en relació amb els protocols de detenció de ciutadans africans; RGE núm. 9740/13, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les mesures policials en les manifestacions o concentracions ciutadanes, i RGE núm. 9792/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'explicar les detencions violentes d'estudiants que formaven part d'un piquet informatiu amb motiu de la vaga indefinida de la comunitat educativa.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 9287/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no-discriminació als tractaments de reproducció humana assistida i RGE núm. 10090/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11361/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a normativa autonòmica sobre metalls pesats en els fons marins, i RGE núm. 11362/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'inversions en ferrocarril del Govern de l'Estat.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 9559/13, d'ordenació i ús del sòl. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/11/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 7858/13, del Sr. Abril i Hervàs, relativa a termini d'aprovació del Reglament de la Llei 8/2012, de Turisme; RGE núm. 7859/13, del Sr. Abril i Hervàs, relativa a Reglament de la Llei 8/2012, de Turisme, i aportacions oferta complementària; i RGE núm. 10255/13, del Sr. Borràs i Barber, relativa a declaració d'obligacions de servei públic. 2- Proposició no de llei RGE núm. 10251/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Plans directors insulars de ports esportius.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:1.-RGE núm. 8568/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a REB; 2.-RGE núm. 8807/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa autoconsum i règim de renovables per a les Illes Balears i 3.-RGE núm.9273/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar suport decididament a la petita i mitjana empresa.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
Si n'és el cas, OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1.-Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4497/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a drets civils de les persones homosexuals, i RGE núm. 4738/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a Bangladesh.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3017/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a col·laboració del Govern amb el Consell d'Eivissa per restaurar i conservar el retaule de la Mare de Déu de Jesús (RETIRADA), i RGE núm. 10575/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a reinversió del descompte del sou dels mestres i professors vaguistes en el funcionament dels centres educatius.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/11/2013
09:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala de Juntes
OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 2005/13, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 13627/13, 13636/13, 13624/13, 13626/13, 13622/13, 13631/13, 13634/13, 13630/13, 13637/13, 13638/13, 13639/13, 13623/13, 13629/13, 13640/13, 13628/13, 13625/13, 13632/13, 13635/13, 13641/13. II.- Debat de totalitat dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 13001/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 13582/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. I fixació de les quantitats globals.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm.1058/13, del Sr. Pons i Pons, relativa a Pla d'equilibri econòmic financer (I); RGE núm. 1059/13, del Sr. Pons i Pons, relativa a Pla d'equilibri econòmic financer (II); RGE núm. 1060/13, del Sr. Pons i Pons, relativa a Pla d'equilibri econòmic financer (III); RGE núm. 2031/13, del Sr. Pons i Pons, relativa a Real Decreto Ley, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero (I); RGE núm. 2032/13, del Sr. Pons i Pons, relativa a Real Decreto Ley, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero (II); RGE núm. 10047/13, del Sr. Diéguez i Seguí, relativa a impost sobre el patrimoni de l'exercici 2013; i RGE núm. 10048/13, del Sr. Diéguez i Seguí, relativa a Pressuposts 2014.
DIMECRES
20/11/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 9275/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció i atenció dels consumidors i usuaris dels serveis de telefonia mòbil i RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a promoció de la salut comunitària.2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 13005/13.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/11/2013
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
Punt únic: Preguntes: RGE núm. 13746/13, del diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del Grup IB3;RGE núm. 13712/13, de la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies fetes sobre manipulació a IB3; RGE núm. 13751/13, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accessibilitat dels discapacitats a la programació d'IB3; RGE núm. 13711/13, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació d'IB3 a la producció de la sèrie El Faro; RGE núm. 13748/13, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitat social corporativa; RGE núm. 13761/13, del diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació parlamentària; RGE núm. 13747/13, del diputat Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències setembre i octubre; RGE núm. 13713/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cap d'esports d'IB3 Ràdio; RGE núm. 13714/13, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviació pressupostària de l'EPRTVIB; RGE núm. 13745/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració serveis informatius; RGE núm. 13749/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió d'IB3 a l'Oficina Central de Contractació del Govern; RGE núm. 13750/13, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repercussió a IB3 pel tancament de Canal 9.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans d'assistència. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes del Sr. Maicas i Socías RGE núm. 9843/13, relativa a Orquestra Simfònica; RGE núm. 9844/13, relativa a Any Llull (I); RGE núm. 9845/13, relativa a Any Llull (II), i RGE núm. 9846/13, relativa a Ramon Llull. 2- Compareixences: I) RGE núm. 8057/12, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la Llei orgànica de qualitat educativa. II) RGE núm. 9190/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre els expedients disciplinaris dels instituts de secundària de Maó. III) RGE núm. 10038/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la situació del sistema educatiu a l'illa d'Eivissa.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/11/2013
10:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat sobre l'orientació política general del Govern.
DIMECRES
27/11/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2277/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió recapti la compareixença del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre la valoració de la sentència que anul·la l'acomiadament de treballadors/es derivats de la reestructuració del sector públic instrumental.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de Llei RGE núm. 10400/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la modificació de la Llei de mesures sanitàries contra el tabaquisme i RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari Més, contra el copagament als hospitals i a les farmàcies.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13035/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la disposició addicional primera de la Llei 7/2012, i RGE núm. 13036/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Museu Marítim.
19:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.
DIJOUS
28/11/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1.- Preguntes RGE núm 10256/13, del Sr. Borràs i Barber, relativa a noves rutes aèries des dels aeroports de les Illes Balears. RGE núm. 10257/13,del Sr. Borràs i Barber, relativa a comités de rutes dels aeroports de les Illes Balears i RGE num. 10540/13,de la Sra. Oliver i Sagreras, relativa a actuacions de la Conselleria de Turisme per combatre l'estacionalitat. 2.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 12855/13, relatiu a la proposta de pla de treball acordat a la Ponència d'estudi de la situació del transport aeri.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1)RGE núm.9285/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa Institut de Crèdit Oficial; 2)RGE núm. 9587/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no al conveni laboral de grans magatzems i 3) RGE núm. 9679/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al soterrament de l'estesa elèctrica Manacor-Artà.
14:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans d'assistència.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Debat i votació dels escrits següents: 1- RGE núm. 5910/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti la compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre la situació de l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les conseqüències de tot ordre de procés d'integració en el Banc Mare Nostrum. 2- RGE núm. 6732/12, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti la presència del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar de l'inici del curs escolar a les Illes Balears. 3- RGE núm. 7133/12, presentat per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, per tal d'informar sobre les línies d'actuació que durà a terme en la present legislatura. 4- RGE núm. 8457/13, presentat per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les línies de la nova etapa al front de la UIB i situació dels becaris a la nostra universitat i la pujada de les taxes.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
29/11/2013
11:00 h.
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació de les propostes de resolució, que puguin presentar-se, derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54487171

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201