AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2016 a 30/11/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/11/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes:RGE núm. 14929/16, 14918/16, 14919/16, 14932/16, 14933/16, 14934/16, 14920/16, 14921/16, 14922/16, 14923/16, 14936/16, 14935/16, 14930/16, 14931/16 i 14924/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6262/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació a la coordinació amb els ajuntaments. III. Moció RGE núm. 14810/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria d'infraestructures educatives, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6259/16. IV. Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre el procés de reestructuració bancària de la Caixa d'Estalvis de Balears Sa Nostra. (Escrit RGE núm. 10968/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt). V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 11960/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
DIJOUS
03/11/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
11:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Territori, Energia i Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
18:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
DIVENDRES
04/11/2016
08:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Matas Palou.
12:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Antonio Bosch Tugores.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Amengual Antich.
18:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Ramis de Aireflor i Catany.
DILLUNS
07/11/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
11:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Educació i Universitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
13:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Transparència, Cultura i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Presidènca per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
DIMARTS
08/11/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 14920/16 (ajornada a la sessió anterior), 15092/16, 15083/16, 15084/16, 15093/16, 15414 (presentada en substitució de la 15079/16), 15082/16, 15411 (presentada en substitució de la 15095/16), 15094/16, 15081/16, 15090/16, 15091/16, 15080/16, 15085/16, 15078/16, i 15096/16. II. Interpel·lació RGE núm. 6263/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació al pagament a proveïdors. III. Moció RGE núm. 15033/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14330/16. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1873/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears. 2. RGE núm. 7239/16, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a l'IRPH: un índex opac i abusiu.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Treball, Comerç i Indústria per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
18:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (escrit RGE núm. 15043/16).
DIMECRES
09/11/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de novembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries i RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular ,relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària d'Es Riu.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11099/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per controlar la plaga de la Xylella fastidiosa, i RGE núm. 11353/16, presentada pels grups parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca, relativa a recuperació progressiva d'efectius per part de l'Institut Balear de la Natura i compliment dels acords de les negociacions col·lectives.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/11/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Punt únic-Preguntes, totes del Sr. Josep Melià i Ques.RGE núm. 11563/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions turisme (I): RGE núm. 11564/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions turisme (II); RGE núm. 11565/16, del Grup Parlamentai El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions turisme (III); RGE num. 11566/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions turisme (IV); RGE núm. 11567/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions turisme (V) i RGE núm. 11568/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a gestions turisme (VI).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comssió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, com a diputada, perquè aclareixi la discrepància existent entre les informacions públiques aparegudes recentment i la solvència econòmica que figura en les dades de les seves declaracions (derivada de l'escrit 12575/16, aprovat per la Comissió dia 27.10.16).
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció del president o presidenta. 2-Preguntes RGE núm. 10381/16, de la Sra. Sureda i Martí, relativa a educació a Eivissa (XI); RGE núm. 2452/16, de la Sra. Sureda i Martí, relativa a CEIP Son Ferrer; RGE núm. 10241/16, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa a pressuposts d'educació (I); i RGE núm. 10242/16, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa a pressuposts d'educació (II). 3-Compareixença RGE núm. 14416/16, del conseller d'Educació i Universitat, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre l'agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda de Son Roca.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
11/11/2016
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Carlos Jover Jaume.
10:05 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
12:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Pere Palau Torres.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Stella Matutes Prats.
18:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Marí Tur.
DIMARTS
15/11/2016
09:45 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 15411/16 (ajornada a la sessió anterior)15498/16,15500/16, 15503/16, 15508/16, 15509/16, 15510/16, 15505/16, 15499/16, 15502/16, 15492/16, 15501/16, 15493/16, 15507/16, 15511/16 i 15504/16. II. Interpel·lació RGE núm. 8565/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general de Govern en l'àmbit socioeducatiu. III. Moció RGE núm. 15412/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb la coordinació amb els ajuntaments, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6262/16. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14822/16, presentada pels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Turisme, de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
DIMECRES
16/11/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença de la consellera de Presidència per tal d'explicar les raons que han motivat la destitució del Sr. Lluís Segura com a director de l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 13545/16). 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 13585/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del Sr. Lluís J. Segura Ginard, lletrat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la seva participació en les causes en matèria de corrupció política que romanen obertes contra l'expresident del Govern de les Illes Balears, Sr. Jaume Matas i Palou, per casos de presumpta corrupció política.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Olga Ballester i Nebot,del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 12683/16, relativa a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila, 1; RGE núm. 12684/16, relativa a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila, 2; RGE núm. 12685/16, relativa a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila, 3; RGE núm. 1686/16 (complementat amb l'escrit RGE núm. 12689/16), relativa a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila,4; RGE núm. 12687/16, relativa a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila,5 i RGE núm. 12688/16, relativa a servei d'urologia de l'Hospital Mateu Orfila,6 i de la Sra. Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 13680/16, relativa a facturas pendents a tercers i RGE núm. 13681/6, relativa a departaments d'anatomia patològica.2-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 13484/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la recaptació de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de Salut de les Illes Balears la Sentència de dia 14 de setembre de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, per la qual es declara contrària al drets de la Unió Europera la Llei 55/2003, de 16 de desembre, sobre l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de treballadors temporals.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13574/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta d'habitatges de protecció oficial adaptats, i RGE núm. 13659/16, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a projecte pilot de recàrrega de l'aqüifer de Migjorn de Menorca.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/11/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 13799/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de les Illes Balears com a destinació MICE (Meeting, Incentives, Conferences amb Exhibition i RGE núm. 14524/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a implantació del sistema Point Merge System en les aproximacions a l'Aeroport de Palma de Mallorca.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 15703/16, presentada per la Sra. Maria José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell Assessor de continguts i de programació; RGE núm. 15685/16, presentada pel Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a enquestes; RGE núm. 15692/16, presentada pel Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a millora de la transparència; RGE núm. 15704/16, presentada pel Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en les delegacions territorials de Menorca i Eivissa per a l'any 2017; RGE núm. 15691/16, presentada per la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius estratègiques i accions per al nou model de l'EPRTVIB; RGE núm. 15689/16, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu audiovisual autonòmic; RGE núm. 15708/16, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlament Podem Illes Balears, relativa a productes per via de streaming; RGE núm. 15705/16, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig de programes que tenen bons índex d'audiència a altres televisions; RGE núm. 15690/16, presentada pel Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model actual d'IB3; RGE núm. 15709/16, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contracte tècnic d'emissió; RGE núm. 15706/16, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a controls en les contractacions de l'Ens.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 10565/16, presentat pel Govern de les Illes Balears, relatiu al projecte del Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Pregunes RGE núm. 10429/16, relativa a places de directors i assessors dels Centres de Professorat (CEP); i RGE núm. 10430/16, relativa a suport tècnic per al tractament d'alumnes amb autisme, ambdues del Sr. Lafuente i Mir; RGE núm. 12725/16, relativa a inici del curs escolar al CP Joan Benejam de Ciutadella; RGE núm. 12726/16, relativa a mesures de seguretat al CP Joan Benejam; RGE núm. 12727/16, relativa a informe del director tècnic de les obres del CP Joan Benejam; RGE núm. 12728/16, relativa a informes als serveis tècnics de l'Ajuntament de Ciutadella que avalin l'inici de classes al CP Joan Benejam; RGE núm. 12729/16, relativa a decisió de començar l'activitat docent al CP Joan Benejam; RGE núm. 12730/16, relativa a inici de les classes al CP Joan Benejam (1); RGE núm. 12731/16, relativa a inici de les classes al CP Joan Benejam (2); i RGE núm. 12732/16, relativa a responsabilitat de la Conselleria d'Educació i Universitat, totes elle del Sr. Camps i Casasnovas.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
18/11/2016
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Votació de la declaració d'urgència de les compareixences del Sr. Santiago Bernáldez Llorigó, del Sr. Miguel Ángel Vázquez Rebollo, del Sr. Mateo Estrany Pieras, del Sr. José Bevia García i del Sr. Teodoro Velázquez Rodríguez. 2- Compareixença del Sr. Josep Miquel Mayans Serra.
12:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Crespí Capó.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Matías Arrom Bibiloni.
18:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Enrique Ortiz Selfa.
DIMARTS
22/11/2016
09:15 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: 0. Jurament o promesa del nou diputat o diputada, si pertoca. I. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. II. Preguntes: RGE núm. 15810/16, 15813/16, 15806/16, 15807/16, 15808/16, 15812/16, 15900/16 (presentada en substitució de la 15805/16), 15809/16, 15816/16, 15811/16, 15803/16, 15815/16, 15804/16, 15817/16 i 15814/16. III. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 (RGE núm. 15042/16), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 15236/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; RGE núm. 15430/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt; i RGE núm. 15718/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular. I fixació de les quantitats globals. IV. Interpel·lació RGE núm. 14385/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a tractament dels malalts crònics. V. Moció RGE núm. 15717/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació al pagament a proveïdors, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6263/16.
DIMECRES
23/11/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14521/16, dels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, Popular,MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i el Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'un nou tipus de discapacitat bassat en l'especificitat de les malalties neurodegeneratives i la modificació del barem i RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei psicològic als centres de salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 13424/16, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la declaració de l'illa de Tagomago com a reserva natural.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIJOUS
24/11/2016
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria per tal d'informar sobre el pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social, sol·licitada per tres diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 14866/16)
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14327/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens d'instal·lacions esportives per elaborar un Pla director d'instal·lacions esportives de les Illes Balears; i RGE núm. 14568/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a igualtat en l'accés a la promoció del talent.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/11/2016
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Santiago Bernáldez Llorigó.
12:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Votació de la declaració de la urgència de la compareixença del Sr. José Bevia García. 2. Debat i votació de la proposta de modificació del pla de treball de la Comissió derivada dels escrits RGE núm. 15024/16, presentat per la Sra. Margarita Cabrer González, i RGE núm. 15957/16, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Més per Mallorca i Més per Menorca.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Mateo Estrany Pieras.
DIMARTS
29/11/2016
09:15 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les esmenes presentades a la Proposició de Llei RGE núm. 14822/16, presentada pels Grups Parlamentaris El Pi Proposta per les Illes Balears, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Elecció del/de la vicepresident/a segon/a del Parlament de les Illes Balears. II. Preguntes: RGE núm. 15981/16, 15980/16, 15973/16, 15974/16, 15975/16, 15979/16, 15962/16, 15977/16, 15978/16, 15982/16, 15960/16, 15986/16, 15961/16, 16117/16 (presentada en substitució de la 15976/16) i 15983/16. III. Interpel·lació RGE núm. 15067/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en relació amb el REB. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm. 2009/16, presentada per l'Ajuntament de Palma, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. V. Si pertoca, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la corrupció de les Illes Balears. VI. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 12577/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució de les bestretes pendents als consells insulars. 2. Escrit de l'Agència Tributària de les Illes Balears RGE núm. 10568/16, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2015.
DIMECRES
30/11/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la seva participació en les causes en matèria de corrupció política que romanen obertes contra l'expresident del Govern de les Illes Balears, Sr. Jaume Matas i Palou, per casos de presumpta corrupció política, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears (escrit RGE núm. 13585/16) i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 16.11.16.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària i RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica en el Servei de Salut de les Illes Balears.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14328/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a proposta per a la recuperació dels antics traçats ferroviaris de Mallorca i la seva conversió en vies verdes, i RGE núm. 14490/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a millora i agilitació de les previsions del Pla Hidrològic de les Illes Balears en relació a les zones inundables.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:
  Nre. de visites : 63143215

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201