AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2016 a 31/12/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
01/12/2016
09:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic -Compareixença RGE núm. 11597/16, presentada per tres diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per tal d'informar sobre la política del Govern en relació a la Platja de Palma.
12:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD:Elaborar l'Infome relatiu a la Proposició d Llei de modificació de la llei 11/204, de 15 d'octubre,de comerç de les lles Balears
16:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència de la Proposició de llei RGE núm 14822/16, de modificació de la llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, convocada reunió de la Mesa de la Comissió d'Economia amb l'Ordre del Dia següent: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14641/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantir que els béns culturals i béns artístics de la Caixa d'Estalvis de Sa Nostra romanguin a les Illes Balears; i RGE núm. 15235/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a limitació dels deures escolars.
DIVENDRES
02/12/2016
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Bevia García.
11:40 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 16899/16, presentat pel Sr. Carlos Jover Jaume; RGE núm. 16900/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
12:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Abel Matutes Juan.
13:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Groga
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament coordinador/a; 3-Redacció de l'informe.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Ramón Torres.
DIMECRES
07/12/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16885/16, 16983/16 (en substitució de la RGE núm. 16881/16), 16883/16, 16884/16, 16880/16, 16888/16, 16891/16, 16887/16, 16886/16, 16889/16, 16862/16, 16861/16, 16882/16, 16892/16 i 16890/16. II. Interpel·lació RGE núm. 15107/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb el model d'IB3. III. Moció RGE núm. 16085/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a major atenció a la cronicitat (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14385/16). IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14605/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració del Pla estratègic de serveis socials 2017-2021. 2. RGE núm. 14447/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, contra el projecte d'ampliació del Port del Molinar. V. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm.14822/16, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.
17:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
19:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
09/12/2016
10:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Cardona Torres.
12:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Maria Sala Serra.
13:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar la Comissió de les 12h. OD: : Debat i votació de la proposta de modificació del pla de treball de la Comissió derivada dels escrits RGE núm. 16899/16, presentat pel Sr. Carlos Jover Jaume, i RGE núm. 16900/16, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
16:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Fanny Tur Riera.
18:00 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Albert Prats Rodríguez.
DIMARTS
13/12/2016
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 17065/16, 17064/16, 17013/16, 17070/16, 17071/16, 17073/16, 17048/16, 17066/16, 17067/16, 17063/16, 17248/16 (presentada en substitució de la 17068/16), 17059/16, 17047/16, 17072/16 i 17069/16. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, de la Proposició de llei RGE núm. 14822/16, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears. III. Interpel·lació RGE núm. 15519/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació transversal de la Llei d'igualtat. IV. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el període comprès entre els dies 15 i 31 de gener, per tal de dur a terme les compareixences sol·licitades per la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa. (Escrit RGE núm. 16982/16, presentat per dotze diputats dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
DIMECRES
14/12/2016
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:15 h.
Comissió investigació autopistes EivissaComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Junta de Portaveus. OD: 1. Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2. Organització dels treballs de la Comissió.
DIJOUS
15/12/2016
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
DIVENDRES
16/12/2016
10:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
20/12/2016
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic: Designació de candidat per cobrir les vacants de magistrat del Tribunal Constitucional.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Punt únic: Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017.
DIMECRES
21/12/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
DIJOUS
22/12/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54637601

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201