AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2017 a 31/12/2017, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
01/12/2017
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DILLUNS
04/12/2017
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Groga
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018. Si n'és el cas, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIMARTS
05/12/2017
08:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16545/17, 16543/17, 16483/17, 16532/17, 16544/17, 16533/17, 16537/17, 16734/17 (presentada en substitució de la RGE núm.16540/17), 16541/17, 16542/17, 16529/17, 16731/17 (presentada en substitució de la RGE núm.16535/17), 16538/17, 16534/17 i 16546/17. II. Interpel·lació RGE núm. 10140/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els ingressos tributaris i l'endeutament. III. Moció RGE núm. 15363/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a l'Ens Públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació. RGE núm. 10825/17. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
18:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, en acabar el Ple).
19:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
(en tot cas, en acabar la sessió de la Mesa del Parlament).
DIMARTS
12/12/2017
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16533/17 (ajornada a la sessió anterior), 16969/17, 16961/17, 16968/17, 16986 (presentada en substitució de la 16960/17), 16971/17, 16972/17, 16967/17, 16957/17, 16963/17, 16966/17, 16964/17, 16965/17, 16973/17, 16962/17 i 16970/17. II. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. III. Interpel·lació RGE núm. 10409/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació al model turístic. IV. Moció RGE núm. 16723/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a adoctrinaments en centres educatius, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14012/17. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 11997/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un pla balear de dotació i millora de les xarxes de clavegueram. 2. RGE núm. 16760/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els aeroports de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DIMECRES
13/12/2017
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
19:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, una vegada suspesa la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/12/2017
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
18:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. OD: 1. Informació a la Comissió sobre l'escrit RGE núm. 17040/17, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'acord del Consell de Govern pel qual s'autoritzen i es comuniquen les modificacions produïdes posteriorment a l'excepció de les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-2023. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 16989/17, presentat pel vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitant la declaració d'excepció de límits de despesa pluriennal per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
DIVENDRES
15/12/2017
10:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIMARTS
19/12/2017
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
  • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar un proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries a partir de dia 15 de gener de 2018, per tal que la Comissió de Cultura, Educació i Esports pugui dur a terme les compareixences sol·licitades en relació amb el procés d'elaboració del document "Pacte per l'Educació de les Illes Balears". (Escrit RGE núm. 17038/17, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears).II. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DIMECRES
20/12/2017
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació amb el debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DIJOUS
21/12/2017
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
13:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(en tot cas, en acabar el Ple).
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu'. OD: Pla de treball.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 54674790

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201