AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/11/2018 a 30/11/2018, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/11/2018
09:45 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Agustina Vilaret i González, del Sr. Juli Dalmau de Mata i del Sr. Miquel Gallardo i Esgleas.
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 11795/18, 11791/18, 11780/18, 11781/18, 11787/18, 11793/18, 11378/18 (ajornada a la sessió anterior), 11355/18 (ajornada a la sessió anterior), 11375/18 (ajornada a la sessió anterior), 11376/18 (ajornada a la sessió anterior), 11390/18, 11796/18, 11790/18, 11792/18, 11794/18, 12629/18 (presentada en substitució de la 11776/18), 12464/18 (presentada en substitució de la 11797/18), 11786/18 i 11779/18. II. Interpel·lació RGE núm. 1806/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de bestretes als consells insulars. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2756/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la normativa reguladora de l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica. 2. RGE núm. 11723/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Museu de Mallorca.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de d'Hisenda i Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
DIMECRES
07/11/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Educació i Universitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
DIJOUS
08/11/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Treball, Comerç i Indústria per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
12:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Territori, Energia i Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Cultura, Participació i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
DIVENDRES
09/11/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).
DIMARTS
13/11/2018
08:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:45 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica i a la Proposició de llei RGE núm.14160/17, de modificació de l'article 25 de la llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 13009/18, 13010/18, 13008/18, 12998/18, 13003/18, 13012/18 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 13063/18), 13000/18, 13001/18, 13005/18, 13006/18, 13163/18 (presentada en substitució de la 13007/18), 13158/18 (presentada en substitució de la 12999/18), 13004/18, 13002/18 i 13162 (presentada en substitució de la 13011/18).II. Interpel·lació RGE núm. 11300/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política general de turisme. III. Moció RGE núm. 12470/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1662/18. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2018, de 29 d'octubre, de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (RGE núm. 11717/18). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. VI. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, de mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany. VII. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 10130/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia de la revisió i el manteniment de les instal·lacions educatives i posada a punt de la climatització dels centres educatius de les Illes Balears, atès l'empat produït en comissió.
DIMECRES
14/11/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. OD: Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
15/11/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Revisió del document de treball.
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 10915/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a dret a la no discriminació per maternitat en les oposicions i la funció pública.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:10 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa de la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
DIMARTS
20/11/2018
08:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de Juntes
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. OD: Continuació elaboració informe.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 12998/18 (ajornada a la sessió anterior), 13005/18 (ajornada a la sessió anterior), 13006/18 (ajornada a la sessió anterior), 13337/18, 13341/18, 13339/18, 13539/18 (presentada en substitució de la 13329/18), 13334/18, 13331/18, 13333/18, 13541/18 (presentada en substitució de la 13336/18), 13340/18, 13338/18, 13328/18, 13335/18, 13332/18, 13330/18 i 13342/18. II. Interpel·lació RGE núm. 11713/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a actuacions en situació de risc. III. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 (RGE núm. 11784/18), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 13164/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears; RGE núm. 13165/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt; i RGE núm. 13166/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular. I fixació de les quantitats globals. IV. Moció RGE núm. 12470/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb les mesures pel que fa a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1662/18 (ajornada a la sessió anterior). V. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Agustina Vilaret i González, del Sr. Juli Dalmau i de Mata i del Sr. Miquel Gallardo i Esgleas.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9973/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les bestretes als consells insulars, i RGE núm. 10227/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no fer cas a les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/11/2018
08:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears. OD: Redacció Informe.
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
O, en qualsevol cas, en acabar la reunió de la Ponència. OD: Debat i votació de les esmenes i de l'informe de la Ponència relativa al projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 11777/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a salut sexual i reproductiva.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIJOUS
22/11/2018
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Revisió del document de treball.
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Punt únic: Compareixença RGE núm. 12247/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, del Conseller d'Energia, Territori i Mobilitat, per explicar la situació de subministrament energètic a l'illa de Menorca.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comisissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 13441/18, de la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a perspectiva de gènere a la ràdio i televisió pública;RGE núm. 13439/18, del Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a criteri de publicació de continguts de programes;RGE núm. 13444/18, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a codi o protocol d'actuació dels professionals de l'Ens en els perfils d'IB3 a les xarxes socials;RGE núm. 13445/18, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos destinats a les productores;RGE núm. 13446/18, de la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de les delegacions de Menorca, Eivissa i Formentera;RGE núm. 13447/18, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència d'IB3; RGE núm. 13453/18, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Podem Illes Balears, relativa a price Waterhouse & Cooper;RGE núm. 13442/18, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a qualitat en el treball, rigor, respecte a les normes i principis legalment i socialment establerts;RGE núm. 13448/18, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous canvis a la plantilla d'IB3;RGE núm. 13454/18, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Podem Illes Balears, relativa a objectius canvis programació;RGE núm. 13443/18, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper de la ràdio i la televisió públiques en la divulgació documentada i rigorosa de la nostra història.
16:00 h.
Ponència elaborar bases pla autonòmic envellimentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació dels treballs.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10396/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la compareixença de la Comissió 0-3; i RGE núm. 11157/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per a pal·liar l'escletxa de gènere a la carrera docent i investigadora.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
23/11/2018
12:30 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Eric Toussaint.
12:35 h.
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deuteComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/11/2018
09:20 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 13586/18 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 13591/18),13627/18 (presentada en substitució de la 13575/18), 13583/18, 13578/18, 13581/18, 13585/18, 13576/18, 13589/18, 13588/18, 13582/18, 13584/18, 13554/18, 13579/18, 13590/18 i 13662/18 (presentada en substitució de la 13587/18). II. Interpel·lació RGE núm. 13080/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria energètica a l'illa de Menorca. III. Mocions: 1. RGE núm. 13092/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de bestretes als consells insulars, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1806/18. 2. RGE núm. 13496/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política general de turisme, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11300/18. IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista. VI. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 9943/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de reforma fiscal.
09:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
En acabar la sessió plenària. OD: 1. Qualificació de les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
28/11/2018
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7503/18, del Govern de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
29/11/2018
09:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears. OD: Continuació treballs d'elaboració informe.
12:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
En tot cas en acabar la ponència relativa al projecte de llei agrària, RGE núm. 6542/18. OD: Punt únic: Compareixença RGE núm. 11238/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, del Conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre el tancament de diverses indústries i situació del teixit industrial a les Illes Balears.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. OD: Redacció Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

PLE DEL PARLAMENT en directe.
Vegeu la sessió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54597862

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201