AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2016 a 29/02/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/02/2016
09:45 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears; 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 957, 958, 959, 960, 1051(presentada en substitució de la RGE núm. 970), 961, 984, 962, 978, 1252(presentada en substitució de la 980), 981, 969, 979, 983 i 963/16 II. Interpel.lació RGE núm. 5273/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política tributària. III. Moció RGE núm. 10277/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de protecció del territori (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8752/15). IV. Compareixença de la presidenta de les Illes Balears per tal d'informar sobre el contingut del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 743/16). V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística (RGE núm. 488/16). VI. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística.
DIMECRES
03/02/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença RGE núm. 5555/15, de la delegada del Govern a les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per tal d'informar sobre els recursos humans i materials destinats per part del Ministeri de Justícia al Jutjat de Violència sobre la dona d'Eivissa, així com les actuacions de supervisió i/o inspecció que s'hagin pogut fer per part del Ministeri. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 5529/15, dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a la reforma de la Llei del Tribunal Constitucional (rectificat amb l'escrit RGE núm. 5592/15); i RGE núm. 6818/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre de contractes de la CAIB amb les entitats no lucratives.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Compareixença RGE núm. 9584/15, presentada per quatre diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual sol·liciten la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre l'obertura dels centes de salut els horabaixes.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5122/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol·licitar la posada en funcionament de la dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa, i RGE núm. 7241/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a rebuig del decret d'autoconsum d'energies renovables.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comssió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/02/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Comissió.2-Proposicions no de llei RGE núm. 8464/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'aplicació del descompte de resident a les taxes aeroportuàries i RGE núm. 8917/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a l'afectació de les tarifes de referència de l'Obligació de Servei Públic entre illes per la baixada de l'IPC.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1-RGE núm. 7774/15, presentada pel Grup Parlamentari EL Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a l'artesania i mesures de foment dels nostres artesans i 2-RGE núm. 9583/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la línia d'ajudes per acreditacions.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Preguntes RGE núm. 303/16, relativa a qualificació com excel·lent d'un treball escolar que pot atemptar contra la llibertat religiosa; RGE núm. 304/16, relativa a mesures de la Conselleria d'Educació amb relació a la qualificació com excel·lent d'un treball escolar que pot atemptar contra la llibertat religiosa; RGE núm. 305/16, relativa a treballs escolars que puguin atemptar contra la llibertat religiosa (1); RGE núm. 306/16, relativa a treballs escolars que puguin atemptar contra la llibertat religiosa (2); RGE núm. 307/16, relativa a criteris d'avaluació a l'IES Josep Maria Llompart en relació amb un treball escolar que pot atemptar contra la llibertat religiosa; RGE núm. 308/16, relativa a contingut curricular, totes elles del Sr. Camps i Casasnovas. 2-Compareixença RGE núm. 745/16, del conseller d'Educació i Universitat, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per tal d'informar dels motius pels quals 16 nens i nenes d'infantil a Eivissa varen quedar sense matricular al començament del present curs acadèmic.
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/02/2016
09:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes: RGE núm. 1436/16, 1664/16 (presentada en substitució de la 1434/16), 1438/16,1444/16, 1642/16 (presentada en substitució de la 1445/16), 1447/16, 1433/16, 1437/16, 1435/16, 1439/16, 1317/16, 1443/16, 1446/16, 1432/16 i 1678/16 (presentada en substitució de la 1440/16). II. Interpel.lació RGE núm. 8551/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a model de reconversió turística. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 5139/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millor finançament de Balears i més inversions per part del Govern de l'Estat. 2. RGE núm. 1299/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient de regulació d'ocupació de l'empresa BIMBOSAU. 3. RGE núm. 6790/15, presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent x Formentera), relativa a benestar animal.
16:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7245/15, presentada pel Grup Parlamentari EL Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a consolidació de l'estat de liquidació dels pressuposts i establiments de mecanismes perquè totes les entitats dependents de la CAIB trametin els comptes i les informacions a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i RGE núm. 7391/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització prèvia a Ib-salut.
16:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm.318/16, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/02/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença RGE núm. 543/16, del senador en representació de la CAIB, Sr. Francesc Antich i Oliver, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les causes que han motivat la seva incorporació al grup de senadors d'Esquerra Republicana de Catalunya i com afectarà aquesta decisió a la seva activitat en el Senat. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 7081/15, dels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a actual procés de negociació del TTIP; i RGE núm. 741/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a prestació del servei postal a les urbanitzacions de Ciutadella (retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 1058/16).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.Proposicions no de Llei RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari el PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a prescripció infermera i RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla integral del VIH-SIDA a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7334/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte d'alta tensió a Alcúdia, i RGE núm. 7690/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al Pla de gestió presentat per la Federació de Confraries de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/02/2016
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: 1- Aprovació del pla de treball. 2- Debat de les propostes.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD. Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 9926/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes d'electrificació del 'llocs' de Menorca.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció de vicepresident o vicepresidenta de la Comissió. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 8234/15, del grup parlamentari Popular, relativa a promoció i ampliació dels serveis d'atenció precoç de trastorns a menors; i RGE núm. 8373/15, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a suport al poble sahrauí.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/02/2016
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
0. Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la mar llevantina i balear com a zona d'especial protecció d'importància per a la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aquesta àrea. I. Preguntes: RGE núm. 1823/16, 1835/16, 1825/16, 1817/16, 1820/16, 1821/16, 1827/16, 1982/16 (presentada en substitució de la 1834/16), 1836/16, 1824/16, 1822/16, 1763/16, 1816/16, 1837/16 i 1983 (presentada en substitució de la 1826/16). II. Interpel·lació RGE núm. 6632/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria de lloguer de vacances. III. Moció RGE núm. 1608/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política tributària (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5273/15). IV. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució, presentades al Projecte de llei RGE núm. 318/16, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible: RGE núm. 1663/16, del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)i RGE núm. 1683/16, del Grup Parlamentari Popular. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4371/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), de supressió de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB. VI. Elecció de membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMECRES
17/02/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7081/15, dels grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a actual procés de negociació del TTIP, i RGE núm. 889/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria anual en relació al personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 10274/15, dels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública; 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de prevenció del suïcidi a les Illes Balears i RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vacunació contra el pneumococ.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7359/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la pobresa energètica.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia d la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/02/2016
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD:Compareixença del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10265/15, presentat per 3 diputats membres de la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les línies d'actuació que pensa desenvolupar durant el seu mandat i per l'escrit RGE núm. 10597/15, presentat pel director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la seva compareixença per tal de presentar les línies estratègiques i les noves actuacions de la Direcció General de l'EPRTVIB i les seves societats.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coodinador/a. 3-Redacció informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Preguntes RGE núm. 1036, 1037 i 1038/16, relatives a protocol sobre assetjament escolar, totes elles de la Sra. Ballester i Nebot. 2-Adopció d'acord respecte de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 8324/15, presentada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits als grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, per tal d'explicar com s'implementarà la simplificació i la resolució anterior de l'inici del curs de les convocatòries de les diverses línies d'ajuts a les famílies, en vistes al curs 2016-17, i RGE núm. 311/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió, a través de la Presidenta del Parlament, recapti la presència del Sr. Joan Marc Tur Roig, director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor per tal de celebrar una sessió informativa sobre els valors que transmet als menors de les Illes Balears l'avaluació efectuada per una professora de l'IES Josep Maria Llompart, amb la qualificació d'excel·lent, d'un vídeo elaborat per un alumne que conté missatges que podrien atemptar contra la llibertat religiosa i contra el col·lectiu homosexual. (DESCONVOCADA)
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.(DESCONVOCADA)
DIMARTS
23/02/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 2087/16, 2106/16 (presentada en substitució de la 2082/16), 2086/16, 2088/16,2754/16 (presentada en substitució de la 2090/16), 2093/16, 2752 (presentada en substitució de la 2095/16), 2096/16, 2091/16, 2089/16, 2008/16, 2081/16, 2094/16, 2083/16, i 2092/16. II. Interpel.lació RGE núm. 356/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb la situació actual de sequera. III. Moció RGE núm. 1970/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a nou model de reconversió turístic (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 8551/15). IV. Debats de presa en consideració de les proposicions de llei: 1. RGE núm. 5572/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent x Formentera), per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTIB fòbia. 2. RGE núm. 7581/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt (Gent x Formentera), balear de fosses.
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En acabar la sessió plenària. Projecte de llei RGE núm. 318/16, de l'import sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
DIMECRES
24/02/2016
09:00 h.
Ponència d'estudi de les modificacions del ReglamentComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 10274/15, dels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt-Gent per Formentera, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
O, en qualsevol cas, en acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Orde del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Preguntes: RGE núm. 1426/16, de la Sra. María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem, relativa a borsins d'ibsalut i RGE núm. 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543 i 1544/16, de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives totes elles a la vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 9582/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a consens amb l'ampliació del Parc Nacional Marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/02/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció del càrrec de secretari/a de la Comissió. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 1427/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exigència de seguiment al Ministeri de Foment de les condicions de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic per als vols en les rutes entre illes i RGE núm. 1534/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a qualitat turística i qualitat laboral .
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Preguntes, RGE núm. 1036, 1037 i 1038/16, relatives a protocol obre assetjament escolar, totes elles de la Sra. Ballester i Nebot. 2-Adopció d'acord respecte de les sol·licituds de compareixença RGE núm. 8324/15, presentada per quatre diputats membres de la Comissió adscrits als grups parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, per tal d'explicar com s'implementarà la simplificació i la resolució anterior de l'inici del curs de les convocatòries de les diverses línies d'ajuts a les famílies, en vistes al curs 2016-17; i RGE núm. 311/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió, a través de la Presidenta del Parlament, recapti la presència del Sr. Joan Marc Tur Roig, director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor per tal de celebrar una sessió informativa sobre els valors que transmet als menors de les Illes Balears l'avaluació efectuada per una professora de l'IES Josep Maria Llompart, amb la qualificació d'excel·lent, d'un vídeo elaborat per un alumne que conté missatges que podrien atemptar contra la llibertat religiosa i contra el col·lectiu homosexual.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54487290

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201