AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2012 a 31/03/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/03/2012
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1- Qualificar esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la CAIB i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1371/12, 1375/12, 1377/12, 1378/12, 1379/12, 1384/12, 1382/12, 1385/12, 1387/12, 1374/12, 1376/12, 1386/12, 1381/12, 1388/12, 1380/12, 1383/12, 1370/12 i 1389/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 1189/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general urbanística. 3.- Moció RGE núm. 1327/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general d'ocupació, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 855/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 5905/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a democratitzar la Corona, i RGE núm. 2357/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a retards denunciats per Eurocontrol provocats per manca de controloladors a l'aeroport de Palma. 5.- Elecció dels membres del consell de direcció i del director o directora de l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures tributàries urgents. OD: Redacció de l'Informe.
DIMECRES
07/03/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 242/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a relació del Govern amb les entitats i associacions balears no residents a Mallorca; RGE núm. 364/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a inversions estatutàries, i RGE núm. 461/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a descentralització i cogestió aeroportuària.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 904/12, del GP Socialista,relativa a l'Hospital Mateu Orfila i RGE núm. 905/12, del GP Socialista, relativa a retalls en els horaris d'atenció mèdica a les unitats sanitàries des Mercadal i Sant Lluís.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 527/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desafectació dels ports d'interès general de Balears per al traspàs de la seva gestió a la comunitat autònoma; i RGE núm. 777/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació econòmica del Govern de les Illes Balears en les despeses d'explotació de la dessaladora de Ciutadella de Menorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
08/03/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 699/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a priorització de la reconversió de la Platja de Palma, i RGE núm. 846/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació de subvencions a companyies aèries oportunistes.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE Núm.4064/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a proposta de reactivació econòmica mitjançant el sector audiovisual.RGE núm.5778/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de pagaments al sector primari, i RGE núm. 5854/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a compliment dels compromisos pendents de l'Estat.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD:1.- Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6021/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a despulles de Franco; RGE núm. 802/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets humans i llibertat a Cuba, i RGE núm. 812/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'ocupació juvenil.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 453/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de segona oportunitat per a joves de 16 a 30 anys; RGE núm. 565/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació econòmica centres de secundària, i RGE núm. 776/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les dues famílies professionals que se sol·licita de Santa Eulària del Riu.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/03/2012
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:25 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1384/12, 1382/12, 1387/12, 1381/12(ajornades a la sessió anterior)RGE núm. 1597 (presentada en substitució de la 1388/12) RGE núm. 1598/12 (presentada en substitució de la 1490/12)RGE núm. 1491/12, 1472/12, 1479/12, 1480/12, 1483/12, 1489/12, 1482/12, 1478/12, 1492/12, 1486/12, 1484/12, 1487/12, 1493/12, 1485/12, 1488/12, 1473/12 i 1494/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 118/12, del GP PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA I MÉS PER MENORCA, relativa a política del Govern relativa a l'avortament. 3.- Moció RGE núm. 1450/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en educació, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 133/12. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, presentada pel l'Ajuntament de Palma, de proposta de modificació de la LLei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 5.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 1335/12, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals. 6.- debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 1335/12, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc (dimanant del Decret llei 7/2011). OD: 1- Constitució de la ponència. 2- Nomenament del coordinador o coordinadora. 3- Redacció de l'Informe.
DIMECRES
14/03/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 903/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als clústers; RGE núm. 945/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció pública, i RGE núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs complet en promoció turística.
10:30 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: 1.- Preguntes 4131/11, de la Sra. Rita i Larrucea, sobre edifici de l'Hospital Verge del Toro; RGE núm. 2702/11, de la Sra. Fina Santiago, sobre criteris relatius al trasllat de malalts amb transport aeri; RGE núm. 4054/11, de la Sra. Fina Santiago, sobre retirada de contenidors als centres de salut i RGE núm. 5123/11, de la Sra. Fina Santiago, sobre prestacions bàsiques. 2.- Proposicions no de llei RGE núm. 1225/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre recuperació de la proposta d'impuls a l'atenció a la salut mental a les Illes Balears i RGE núm. 1328/12, del GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, sobre sanitat de qualitat i equitativa.
DIJOUS
15/03/2012
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Preguntes:RGE núm. 1268/12, del Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pel·licules en català.RGE núm. 1539/12, del Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a projecte d'IB3.RGE núm. 1553/12, del Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió del diari digital.RGE núm. 1555/12, del Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació en el documental l'obra d'un gegant. La serra de Tramuntana i Mallorca.RGE núm. 1558/12, del Sr. José Maria Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes amb diferents agències de comunicació.RGE núm. 1560/12, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a experiència en gestió de mitjans audiovisuals.RGE núm. 1561/12, de la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova etapa IB3. RGE núm. 1554/12, del Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència del mes de febrer.RGE núm. 1559/12, del Sr. José Maria Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps d'emissió dels informatius.RGE núm. 1562/12, del Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de varietats a IB3 televisió.RGE núm. 1556/12, del Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació de la mesa audiovisual en la proposta del director de l'ens públic de ràdio televisió de les Illes Balears.RGE núm. 1557/12, del Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació dels representants polítics en els programes d'IB3.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Josefina Santiago RGE núm. 2706/11, relativa a programa d'atenció individual; RGE núm. 2707/11, relativa a resolucions de grau; RGE núm. 2768/11, relativa a endarreriments ajut familiar de dependència; RGE núm. 2769/11, relativa a pagament de l'ajut familiar de dependència; RGE núm. 2771/11, relativa a ajuda econòmica familiar de dependència; RGE núm. 2773/11, relativa a beneficiaris de l'ajut econòmic familiar de dependència; RGE núm. 2774/11, relativa a beneficiaris ajut familiar de dependència per primera vegada; RGE núm. 3801/11, relativa a beneficiaris de l'ajut econòmic a familiars de dependència per primer cop; RGE núm. 3802/11, relativa a beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de dependència; RGE núm. 3804/11, relativa a data d'abonament de l'ajuda econòmica dependència; RGE núm. 3805/11, relativa a resolucions de dependència; RGE núm. 3806/11, relativa a atenció individual de dependència; RGE núm. 3807/11, relativa a resolucions programa d'atenció individual a l'agost; RGE núm. 3808/11, relativa a nòmina d'ajuda econòmica familiar de setembre, i RGE núm. 3814/11, relativa a resolucions de grau de dependència.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
 • Nota de Premsa
 • Ordre del dia
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 779/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'ensenyament inclusiu a les Illes Balears; RGE núm. 838/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a igualtat llengües oficials, i RGE núm. 1006/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de Rafael Nadal i la resta d'esportistes espanyols.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
20/03/2012
10:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1704/12, 1692/12, 1709/12 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 1719/12) 1700/12, 1706/12, 1707/12, 1711/12, 1699/12, 1702/12, 1705/12, 1713/12 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.1825/12) 1710/12, 1712/12, 1698/12, 1703/12, 1708/12, 1852/12 (presentada en substitució de la 1691/12) i 1714/12. 2.-Interpel.lació RGE núm. 1391/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general sobre l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 3.- Moció RGE núm. 1589/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general urbanística, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 1189/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 1392/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral i RGE núm. 566/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista , relativa a millora de la contractació i els salaris en l'hoteleria.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD. 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5747/11, de mesures tributàries urgents (dimanant del Decret llei 6/2011) 2- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6026/11, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc (dimanant del Decret llei 7/2011).
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/03/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Costa i Serra RGE núm. 459/12, relativa a oficines d'atenció a les víctimes del delicte; RGE núm. 765/12, relativa a al·legacions a la Llei de funció pública; RGE núm. 770/12, relativa a reunió amb el ministre de Justícia; RGE núm. 771/12, relativa a acord d'impuls del Pacte Local, i RGE núm. 772/12, relativa a nous jutjats d'Eivissa.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:Punt únic.-Preguntes RGE núm. 4131/11, de la Sra. Rita i Larrucea, sobre edifici de l'hospital Verge del Toro. RGE núm. 2702/11, de la Sra. Fina Santiago, sobre criteris relatius al trasllat de malalts amb transport aeri. RGE núm. 4054/11, de la Sra. Fina Santiago, sobre retirada de contenidors als centres de salut. RGE núm. 5123/11, de la Sra. Fina Santiago, sobre prestacions básiques. RGE núm. 266/12, de la Sra. Obrador i Guzman, sobre coregulació i arbitratge. RGE núm. 267/12, de la Sra. Obrador i Guzman, sobre conveni de col·laboració EBAB Menorca i RGE núm. 268/12, de la Sra. Obrador i Guzman, sobre protecció dels consumidors i usuaris.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 938/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera de Son Servera a Cala Millor; i RGE núm. 1353/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a mesures a favor de les energies renovables. Derogació Decret Llei 1/2012
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/03/2012
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:- RGE núm. 5781/11.- Sr. Barceló i Milta, relativa a convocatòria subvencions energies renovables.RGE núm. 120/12. Sr- Barceló i Milta, relativa a Baleart.RGE núm. 121/12. Sr. Barceló i Milta, relativa a Eurobijoux.RGE núm. 176/12. Sr. Barceló i Milta, relativa a producció industrial de les Illes Balears.RGE núm. 247/12. Sra. Oliver, relativa a actuacions en promoció.RGE núm. 248/12. Sra. Oliver, relativa a fires per a l'any 2012. RGE núm. 249/12. Sra. Oliver, relativa a fira Baleart.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 814/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls a la creació de centres integrats de primària i secundària a l'illa d'Eivissa, i RGE núm. 1334/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Mesa de diàleg permanent entre les federacions de pares i mares d'alumnes i d'administració.
16:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
I, en tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió. Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a.
DIMARTS
27/03/2012
10:20 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 1959/12, 1961/12, 1971/12, 1970/12, 1975/12, 1966/12, 1969/12, 1972/12, 1960/12, 1962/12, 1967/12, 1963/12, 1965/12, 1973/12, 1964/12, 1968/12, 2109/12 (Presentada en substitució de la 1978/12) i 1974/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 243/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria sanitària. 3.- Moció RGE núm. 1830/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a l'avortament a les Illes Balears, derivada de debat de la Interpel.lació RGE núm. 118/12. 4.- Debat del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei, RGE núm. 3075/11, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa (Procedent del Decret llei 5/2011). 5.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears (RGE núm. 1795/12).
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposicions no de llei RGE núm. 346/12, del GPP, relativa a l'elaboració d'un pla general de lluita contra el frau fiscal, i la RGE núm. 944/12, del GP PSM-IV-E i més per Menorca, relativa a l'aplicació de la responsabilitat fiscal en la nova Llei de finançament dels consells insulars. 2- Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1573/12, del GP PSM-IV-E i més per Menorca, mitjançant el qual se sollicita que la Comissió adopti l'acord de recaptar la presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre els compromisos assolits al Consell de Política Fiscal.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
28/03/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixences, sol·licitades pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l'escrit RGE núm. 4276/11, dels alts càrrecs del Govern de les Illes Balears que es relacionen a continuació, per tal que puguin defensar la seva idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern: Sr. Joaquín García Martínez, director de l'Oficina de Control Pressupostari; Sra. Manuela Messeguer Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona; Sr. José Ramón Orta Rotger, director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, i Sr. Jorge Campos Asensi, director de la Fundació Balears Sostenible. 2- Votació de l'escrit RGE núm. 4942/11, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la Sra. Manuela Messeguer Barrios, directora gerent de l'Institut Balear de la Dona, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 530/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a petició al Govern de l'Estat per a assumir la totalitat del cost del descompte en les tarifes de transport marítim per als residents a les Illes Balears, i RGE núm. 1465/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a defensa de Portocolom
DIJOUS
29/03/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 539/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, per tal d'informar sobre les mesures que ha pres el Govern per a millorar la connectivitat aèria entre les illes i la península, especialment de Menorca i Eivissa a Barcelona i Madrid, arran de la finalització de l'activitat de Spanair. 2- Preguntes RGE núm. 561/12, de la Sra. Barceló i Martí, sobre petició d'ampliació de ports esportius; RGE núm. 562/12, de la Sra. Barceló i Martí, sobre projectes de nous ports esportius; RGE núm. 563/12, sobre previsió de promoció turística; i RGE núm. 1438/12, de la Sra. Mascaró i Melià, sobre marca España.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 129/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per donar suport al mon industrial, RGE núm. 925/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a tancament Spanair, i RGE núm. 1223/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de vigilància pels virus Schmallenberg.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 953/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a descomptes per a residents extracomunitaris, i RGE núm. 1467/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a drets humans a Xina.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 244/12, del Sr. Maicas, relativa a ús espai de la llotja durant 2012; RGE núm. 251/12, del Sr. Maicas, relativa a suport a l'edició i a les editorials; RGE núm. 265/12, del Sr. Maicas, relativa a reforma Teatre Principal d'Inca; RGE núm. 273/12, del Sr. Maicas, relativa a programa "Viu la llengua"; RGE núm. 733/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Sant Jordi; RGE núm. 734/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Can Misses; RGE núm. 735/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Sa Bodega, i RGE núm. 736/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Es Pretet.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54779057

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201