AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2016 a 31/03/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/03/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia dela propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2831/16, 2833/16, 2835/16, 2830/16, 2832/16, 2829/16, 2834/16, 2836/16, 2843/16, 2846/16, 2821/16, 2845/16, 2081/16 (ajornada sessió anterior), 2094/16 (ajornada sessió anterior), 2844/16, 2083/16 (ajornada sessió anterior), 2092/16 (ajornada sessió anterior), 2839/16, 2838/16 II. Interpel·lació RGE núm. 1764/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a acadèmies privades de formació. III. Moció RGE núm. 2695/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació del lloguer de vacances (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6632/15).IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8789/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a nou REB per a les Illes Balears. 2. RGE núm. 4753/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a modificació de la Llei 8/2012, per a la regulació del lloguer de vacances d'habitatges a les Illes Balears.
DIJOUS
03/03/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 1428/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporació del vehicle privat en el descompte de resident en el transport marítim.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei GE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears.OD: Continuació redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposició no de llei RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a coneixement i pagament dels triennis al professorat de la UIB i millora de les seves condicions laborals.2-Proposició no de llei RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús de les instal·lacions esportives de centres educatius públics.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/03/2016
09:45 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 2829/16 (ajornada a la sessió anterior),3134/16 ,3137/16, 3139/16, 3123/16, 3133/16, 3146/16, 3147/16, 3148/16, 3124/16, 3135/16, 3136/16, 3286/16 (presentada en substitució de la 3118/16), 3132/16, 3149/16 i 3138/16. II. Interpel·lació RGE núm. 2757/16, rectificada amb l'escrit RGE núm. 2812/16, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d'una facultat de medicina. III. Moció RGE núm. 3011/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per fer front als efectes de la sequera (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 356/16). IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears. V. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució, presentades al Projecte de llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat: RGE núm. 368/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS; RGE núm. 1584/16, del Grup Parlamentari Popular; i RGE núm. 1588/16, del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
18:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En acabar la sessió plenària. Projecte de llei RGE núm. 318/16, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIMECRES
09/03/2016
08:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
Si n'és el cas. Projecte de llei RGE núm. 318/16, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible. OD: Continuació redacció de l'informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
15:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Odre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic-Proposició no de llei RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforç del 061 a Eivissa.
DIJOUS
10/03/2016
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Groga
(DESCONVOCADA) Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.Proposició no de llei RGE núm. 1945/16, dels Grups Parlamentaris Socialista i Mixt (Gent x Formentera), relativa a rebuig a la gestió del programa d'Imserso.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció de secretari/a de la Comissió. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 8378/15, relativa a creació del Comitè d'Avaluació de necessitats de serveis socials; i RGE núm. 8693/15, relativa a protocol d'actuació davant la mutilació genital femenina, ambdues del Grup Parlamentari Socialista.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del director general d'Innovació i Comunitat Educativa per tal d'explicar com s'implementarà la simplificació i la resolució anterior de l'inici del curs de les convocatòries de les diverses línies d'ajuts a les famílies, en vistes al curs 2016-17 (escrit RGE núm. 8324/15). 2-Proposició no de llei RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'esport adaptat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/03/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 3133/16 (ajornada a la sessió anterior),3458/16,3460/16,3461/16,3462/16, 3469/16, 3455/16, 3642/16 (presentada en substitució de la 3459/16), 3466/16, 3467/16, 3468/16, 3359/16, 3465/16, 3457/16, 3456/16 i 3640/16 (presentada en substitució de la 3463/16). II. Interpel·lació RGE núm. 8530/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral de col·lectius vulnerables. III. Moció RGE núm. 3287/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a acadèmies privades de formació. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1764/16. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8276/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a finançament il·legal de la campanya electoral del PP l'any 2007. 2. RGE núm. 1039/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de protecció i regulació d'usos de les prades de posidònia a les Illes Balears.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Elecció secretari/ària de la Comissió. 2- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. núm.318/16, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/03/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juli M. Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de govern. (Escrit RGE núm. 5578/15, del Grup Parlamentari Popular).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm 3204/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres d'atenció de drogodependències i RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a al·lergologia dins la cartera assistencial dels Serveis de Salut de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2020/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a la construcció de basses de reguiu a Menorca, i RGE núm. 2075/16, presentada pel Grup Parlamentari EL Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a desviament del traçat de la línia d'alta tensió fora del casc urbà del Port d'Alcúdia.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/03/2016
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2994/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris d'obertura de l'aeròdrom de Son Bonet i correcta dotació dels serveis d'emergències i RGE núm. 3064/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions i millora del turisme a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic. Preguntes: RGE Núm. 3582/16, del Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a viatge a l'illa de Quios;RGE Núm. 3586/16, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del programa "Dues voltes"; RGE Núm. 3588/16, de la Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex d'audiència d'IB3; RGE Núm. 3589/16, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos comercials; RGE Núm. 3592/16, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a nou model EPRTVIB; RGE Núm. 3593/16, de la Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa "Dues voltes"; RGE Núm. 3594/16, de la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores previstes a la WEB d'IB3; RGE Núm. 3596/16, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convocatòries de personal directiu per l'Ens de Radiotelevisió publicades al BOIB, el 8 de març de 2016 (1); RGE Núm. 3587/16, de la Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contraprestació per retransmetre la gala de lliurament dels premis 31 de desembre; RGE Núm. 3595/16, de la Sra. Silvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política envers la laïcitat i aconfessionalitat; RGE Núm. 3597/16, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convocatòries de personal directiu per l'Ens de Radiotelevisió publicades al BOIB, el 8 de març de 2016 (1).
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de l'esport adaptat; i RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament d'un pla de millora d'infraestructures i recursos per a les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/03/2016
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala de Juntes
Projecte de llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Designació del coordinador/a, 3-Redacció Informe.
09:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:45 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 3462/16 (ajornada a la sessió anterior),4069/16, 4070/16, 4073/16, 4074/16, 4080/16, 4050/16, 4071/16, 4081/16, 4083/16, 4049/16, 4653/16 (presentada en substitució de la 4058/16), 4072/16, 4052/16 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 4087/16), 4082/16 i 4075/16. II. Interpel·lació RGE núm. 354/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del govern en relació amb l'educació concertada. III. Moció RGE núm. 3633/16, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a creació d'una facultat de medicina. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 2757/16. IV. Proposició no de llei RGE núm. 5348/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a II pla d'igualtat d'homes i dones de Serveis Generals de la CAIB. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 318/16, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
DIMECRES
23/03/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Designació del coordinador/a, 3-Redacció del pla de treball.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2020/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a la construcció de basses de reguiu a Menorca. (DESCONVOCADA)
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió. (DESCONVOCADA)
DIJOUS
31/03/2016
09:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d'informar sobre la creació de la facultat de medicina de la Universitat de les Illes Balears, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca (Escrit RGE núm. 4084/16).
09:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes: RGE núm. 4931/16, 4934/16, 4926/16, 4927/16, 4929/16, 4921/16, 4925/16, 4930/16, 4932/16, 4933/16, 5000/16 (presentada en substitució de la 4928/16), 4936/16, 4912/16, 4052/16 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4087/16 i que fou ajornada a la sessió anterior), 4082/16 (ajornada a la sessió anterior), 4075/16 (ajornada a la sessió anterior), 4922/16, i 4935/16. II. Interpel.lació RGE núm. 355/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política de transparència i objectivitat a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 4652/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral de col·lectius vulnerables. Derivada del debat de la interpel·lació RGE núm. 8530/15. IV. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre el límit del dèficit fixat per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 3470/16, del Govern de les Illes Balears). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals. VII. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals.
14:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
En tot cas, un cop suspesa la sessió plenària.
17:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54638018

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201