AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/04/2016 a 30/04/2016, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/04/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 5256/16, 5253/16, 5254/16, 5262/16, 5263/16, 5265/16, 5252/16, 5255/16, 5261/16, 5251/16,5400/16 presentada en substitució de la 5259/16), 5258/16, 5264/16, i 5405/16 (presentada en substitució de la 5257/16). II. Interpel·lació RGE núm. 896/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions anunciades per la Conselleria de Salut. III. Moció RGE núm. 4998/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'educació concertada (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 354/16). IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 10606/15, de la renda social garantida de les Illes Balears. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4974/15, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació.
18:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7672/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a estimació dels valors solars per part de l'ATIB, i RGE núm. 7692/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució justa i equitativa de les inversions públiques de l'Estat a les comunitats autònomes.
18:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/04/2016
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 892/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ordres de funcions del personal funcionari de l'administració autonòmica; i RGE núm. 893/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors de l'índex de transparència autonòmica.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la comissió. OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les esmenes que es presentin a la proposició de llei RGE núm. 4371/15, del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, relativa a la supressió de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB; 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En qualsevol cas, en acabar la Mesa de la Comissió. Ponència d'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Designació de coordinador/a. 3- Redació del pla de treball.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic:Proposició no de llei RGE núm. 3910/16,del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació d'espais que facilitin la presència de MIR a la CAIB.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença urgent RGE núm. 4983/15, del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre el funcionament de la depuradora de Santa Eulàlia.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/04/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2994/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a horaris d'obertura de l'aeròdrom de Son Bonet i correcta dotació dels serveis d'emergències.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3010/16, presentada per tres diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre el pacte per la competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1-Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció de la maternitat; 2- Proposició no de llei RGE núm. 8693/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol d'actuació davant la mutilació genital femenina.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades a les proposicions de llei RGE núm. 5572/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, per a garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia; i RGE núm. 7581/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Podem Illes Balears i Mixt, balear de fosses. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença urgent del rector de la Universitat de les Illes Balears per tal d'informar sobre la creació de la facultat de medicina de la Universitat de les Illes Balears, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Més per Mallorca i Més per Menorca mitjançant l'escrit RGE núm. 4084/16.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/04/2016
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 5602/16, 5599/16, 5601/16, 5603/16, 5605/16, 5976/16 (presentada en substitució de la 5607/16), 5597/16, 5598/16, 5600/16, 5606/16, 5595/16, 5596/16, 5594/16, 5933 (presentada en substitució de la 5608/16), i 5604/16. II. Interpel·lació RGE núm. 1082/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el sector industrial. III. Moció RGE núm. 5426/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència i objectivitat a l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 355/16). IV. Compareixença d'un membre del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment de la Moció RGE núm. 5632/15, relativa a la política del Govern en relació amb el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual (escrit RGE núm. 4919/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular). V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2978/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures tributàries sobre el medi ambient. 2. RGE núm. 1594/16, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), relativa a prescripció infermera i RD 954/2015.
14:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la diputada Sra. María Tania Marí i Marí.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença RGE núm. 1261/16, de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre el la condonació de 700 milions d'euros de deute per part de l'Estat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA) En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/04/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1059/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a prestació del servei postal a les urbanitzacions de Ciutadella; i RGE núm. 2828/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a creació d'un tribunal administratiu de recursos contractuals de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 2020/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per a la construcció de basses de reguiu a Menorca. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3102/16, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal d'informar sobre la política pesquera del Govern i la gestió de les zones marítimes protegides.
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/04/2016
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3361/16, dels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Menorca, relativa a revisió de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic a la ruta Menorca/Madrid i RGE núm. 3474/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i Socialista, relativa a inversió de 16 milions d'euros en la millora i l'adequació del Port de Ciutadella de Menorca.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 9689/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització i manteniment de l'oficina del SOIB a Vila, i RGE núm. 2945/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acadèmies de formació.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades.2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 8695/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia social.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acbar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:10 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa de la Comissió. Ponència per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Designació coordinador/a, 3-Pla de treball.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament d'un pla de millora d'infraestructures i recursos per a les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement; RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella; i RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada del bou de Fornalutx.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/04/2016
09:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 5600/16 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 6166/16, 6171/16, 6167/16, 6168/16, 6169/16, 6175/16, 6176/16, 6172/16, 6177/16, 6165/16, 6054/16, 6164/16, 5594/16 (ajornada a la sessió anterior), 5933/16 (ajornada a la sessió anterior), 6178/16, 5604/16 (ajornada a la sessió anterior, 6163/16 i 6170/16. II. Interpel·lació RGE núm. 1545/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb el model econòmic i mercat laboral. III. Moció RGE núm. 5944/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Salut (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 896/16). IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i de Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternitat. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 3206/16, complementada amb els escrits RGE núm. 3225/16 i 3265/16, presentada pels Grups Parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, de modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
DIMECRES
20/04/2016
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 4371/15, del Grup Parlamentari Mixt, de supressió de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Designació coordinador/a, 3-Redacció Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
Compareixença RGE núm. 3637/16 del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre els procediments que es duran a terme per tornar obrir els quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt, per tal d'informar sobre la política pesquera del Govern i la gestió de les zones marítimes protegides. (Aprovada per la Comissió, escrit RGE núm. 3102/16).
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/04/2016
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació debat de les propostes.
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic:Proposició no de llei RGE núm. 4133/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació per part del Ministeri de Foment de les dades de l'Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears que fan referència a la connectivitat de les Illes Balears i a la seva ampliació al transport marítim
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: 1-Qualificafió esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 6236/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa Dues voltes;RGE núm. 6255/16, de la diputada Sra. Isabel Busquets i Hidalgo, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a valoració ús normal català i reciprocitat;RGE núm. 6228/16, del diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaracions;RGE núm. 6230/16, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a factura relativa al desplaçament a l'illa de Quios;RGE núm. 6231/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment dels programes amb els millors índex d'audiència;RGE núm. 6232/16, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del document SOS3 emès a l'hora D;RGE núm. 6235/16, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat efectiva entre dones i homes;RGE núm. 6256/16, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a assistència grups a la tertúlia de Al Dia;RGE núm. 6253/16, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contracte del programa i el mandat marc;RGE núm. 6233/16, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa recuperació de la programació actual;RGE núm. 6237/16, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió en directe Premis Ramon Llull i RGE núm. 6254/16, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a contractació de productes audiovisuals.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8921/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a compliment de la decisió CEDAW, i RGE núm. 1260/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per al foment de la natalitat.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a desenvolupament d'un pla de millora d'infraestructures i recursos per a les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, i RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'un estatut de l'artista.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/04/2016
09:50 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar Ordre Dia propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 6331/16, 6337/16, 6332/16, 6328/16, 6338/16, 6322/16, 6329/16, 6330/16, 6333/16, 6314/16 (complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 6359/16), 6336/16, 6335/16, 6313/16, 6321/16, 6600/16 (presentada en substitució de la 6334/16). II. Interpel·lació RGE núm. 6339/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a venda ambulant. III. Moció RGE núm. 6269/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a foment del teixit industrial de les Illes Balears. Derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1082/16. IV. Proposició no de llei RGE núm. 3283/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a les manifestacions d'enaltiment d'Arnaldo Otegui. V. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la remodelació de govern efectuada recentment. (Escrit RGE núm. 5741/16, del Grup Parlamentari Popular). VI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la Sra. Tania Marí i Marí.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En qualsevol cas, en acabar la sessió plenària. OD: Compareixença RGE núm. 1261/16, de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la condonació de 700 milions d'euros de deute per part de l'Estat.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/04/2016
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
D'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. OD: Pla de treball.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1-Debat de la Memòria sobre l'estat, el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears corresponent al 2015 (Escrit RGE núm. 2755/16). 2-Debat conjunt de les Memòries sobre l'estat, el funcionament i les necessitats del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears corresponents als anys 2011, 2012, 2013 i 2014 (Escrits RGE núm. 1584/12, 3186/13, 2313/14 i 2296/15).
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissio.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estacionament als aeroports per a malats desplaçats i RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a disminució de les places ofertes en el MIR.
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3903/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació dels espais naturals protegits a les persones amb discapacitat.
18:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/04/2016
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei:RGE núm. 1569/16, del Grup Parlamentar Socialista, relativa a impuls i protecció de marca de productes agraris i RGE núm. 3117/16, complementada amb l'escrit RGE núm. 3317/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a ni una sola acció més d'AENA en venda.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Di d la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta de text de la Proposició de llei del tercer sector. OD: Compareixença del Sr. Josep Falcó i Pérez.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat de la percepció de pensions amb els rendiments del treball derivats de l'activitat creativa; i RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mostres educatives i de professionals.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
29/04/2016
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 5572/16, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, per a garantir els drets de lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI fòbia. OD: 1- Constitució de la Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54489998

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201