AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2012 a 31/05/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/05/2012
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
10:40 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes 3
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.-Preguntes: RGE núm. 2956/12, 2964/12, 2962/12, 3135/12 (Susbstitueix la 2949/12), 2949/12, 2953/12, 2952/12, 2958/12, 2961/12, 2955/12, 3131/12 (Susbstitueix la 2965/12), 2959/12, 2957/12, 2963/12, 2951/12, 2960/12, 2954/12, 2950/12 i 2966/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 2226/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en gestió pública. 3.- Moció RGE núm. 2874/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política d'igualtat entre homes i dones, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3165/11. 4.- Debats de presa en consideració de les proposicions de llei: RGE núm. 5829/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, i RGE núm 600/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relatives a impost sobre instal.lacions que incideixen en el medi ambient.
14:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes RGE núm. 569/12, de la Sra. Barceló i Martí, sobre taxes aeroportuàries; RGE núm. 1736/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (I); RGE núm. 1737/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (II); RGE núm. 1738/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (III); RGE núm. 1745/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (V); RGE núm. 1746/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (VI); RGE núm. 1747/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (VII); RGE núm. 1748/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (VIII); i RGE núm. 1752/12, del Sr. Borràs i Barber, sobre obligació de servei públic (IV).
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 1672/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desestacionalització i programes de turisme social; RGE núm. 1985/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Platja de Palma; i RGE núm. 2655/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a taxes aeroportuàries.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: 1)Preguntes: RGE núm 254/12. de la Sra. Oliver, relativa impuls al sector primari;RGE núm.458/12, del Sr. Bonet i Bonet, relativa a seguretat alimentària de la carn i RGE núm.1744/12, del Sr. Bonet i Bonet, relativa a la retallada d'un 25% del pressupost per al sector primari. 2) Proposicions no de llei del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,RGE núm. 3226/11, relativa a fons de competitivitat i RGE núm.2059/12, relativa a recuperació dels doblers estafats al poble.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1720/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna a la repressió violenta de les protestes a Síria, i RGE núm. 1976/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport als drets humans a Síria.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 244/12, del Sr. Maicas, relativa a ús espai de La Llonja durant 2012; RGE núm. 251/12, del Sr. Maicas, relativa a suport a l'edició i a les editorials; RGE núm. 265/12, del Sr. Maicas, relativa a reforma Teatre Principal d'Inca; RGE núm. 273/12, del Sr. Maicas, relativa a programa 'Viu la llengua'; RGE núm. 733/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Sant Jordi; RGE núm. 734/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Can Misses; RGE núm. 735/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Sa Bodega, i RGE núm. 736/12, de la Sra. Marí i Mayans, relativa a CEIP Es Pretet.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
19:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
I, en tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió. Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: proposta de pla de treball
DIMARTS
08/05/2012
10:45 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(AMB CONTINUACIÓ L'HORABAIXA) 1.- Preguntes: RGE núm. 3220/12, 3228/12, 3216/12, 3222/12, 3224/12, 3211/12, 3230/12, 3218/12, 3221/12, 3227/12, 3223/12, 3231/12, 3219/12, 3229/12, 3215/12, 3225/12, 3210/12, 3226/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 2784/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de polítiques actives d'ocupació. 3.- Compareixença del president del Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre el Pla d'equilibri econòmic. (Escrit RGE núm. 3132/12, presentat pel Govern de les Illes Balears). 4.- Moció RGE núm. 3110/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de benestar social, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2581/12. 5.- Compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3576/11, relativa a política econòmica del Govern.
DIMECRES
09/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 4960/11, del Grup Parlamentari PSM-iniciativa-Verds-Entesa i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa, i RGE núm. 154/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació de les oficines d'atenció a les víctimes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència per elaborar un pla de feina consensuat entre tots els agents implicats per tal d'atendre en les millors condicions possibles els ciutadans de les Illes Balears que pateixen malalties mentals.OD: 1.- Constitució ponència.2.- Elecció coordinador/ra.3.- Pla de treball.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. (Procedent del Decret llei 2/2012)
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/05/2012
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1.-Qualificar les preguntes presentades.2.-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2014/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RMI desnonada per impagament; RGE núm. 2143/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a millor finançament a les entitats del tercer sector, i RGE núm. 2760/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a habitatge (IBAVI).
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 455/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del pla PROA de reforç educatiu; RGE núm. 1393/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reutilització llibres de text, i RGE núm. 1683/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a oferta FP a Menorca.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/05/2012
10:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3419/12, 3430/12, 3432/12, 3421/12, 3424/12, 3427/12, 3425/12, 3431/12, 3418/12, 3429/12, 3417/12, 3422/12, 3434/12, 3420/12, 3423/12, 3426/12, 3428/12, 3433/12. 2. Interpel.lació RGE núm. 3156/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reorganització de l'espai d'atenció sociosanitària. 3.- Moció RGE núm 3360/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en gestió pública, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2226/11. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5807/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de modificació de la llei 12/2006, de 20 de desembre, per a la dona. 5.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 3121/12, de mesures urbanístiques per a l'execució del centre internacional de tennis Rafael Nadal. 6.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 3121/12, de mesures urbanístiques per a l'execució del centre internacional de tennis Rafael Nadal.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes RGE núm. 2170/12, relativa a flexibilització de la jornada i salaris dels funcionaris, RGE núm. 2179/12, relativa a caiguda d'ingressos; RGE núm. 2180/12, relativa a impost de transmissions patrimonials; RGE núm. 2181/12, recaptació addicional; RGE núm. 2182/12, relativa a Servei públic de salut; RGE núm. 2183/12, relativa a impost de patrimoni; RGE núm. 2184/12, relativa a ingressos per les mesures impositives; i RGE núm. 2185/12, relativa a impost sobre hidrocarburs, totes de la Sra. Aguiló i Bennàssar.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 948/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a valoració sociolingüística, i RGE núm. 949/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a igualtat de llengües. 2- Compareixença RGE núm. 4907/11, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla de reducció de càrregues.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2- Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1.-Compareixença RGE núm. 3101/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al GP Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença urgent de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el Real Decret 16/2012. 2.- Escrit RGE núm. 2824/12, presentat pel GP PSM-IV-ENTESA I MÉS PER MENORCA, mitjançant el qual se sol·licita que mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les mesures que prendrà el Govern de les Illes Balears d'acord amb l'acordat a la reunió del consell interterritorial de salut, mantinguda el passat 18 d'abril.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 5739/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció del territori, i RGE núm. 1945/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a neteja de torrents.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2548/12, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la situació del transport aeri.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Preguntes: RGE núm. 3455/12, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingerències del Govern en la gestió de l'Ens;RGE núm. 3459/12, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència i quota de pantalla;RGE núm. 3558/12, del diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites a la web;RGE núm. 3562/12, del diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documental 'La ciutat esveïda';RGE núm. 3563/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'IB3%;RGE núm. 3531/12, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a pla d'Equilibri del Govern;RGE núm. 3559/12, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventrua, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de les festes de Sant Joan 2012;RGE núm. 3560/12, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi rebut pel programa 'Gabinet de crisi' d'IB3 Ràdio;RGE núm. 3456/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a independència dels professionals del periodisme;RGE núm. 3457/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens Públic (I;RGE núm. 3557/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització del contracte amb la federació de futbol;RGE núm. 3561/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2782/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral i dona, i RGE núm. 2845/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament ajuts ASPANOB.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5777/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a "Espai Mallorca", i RGE núm. 2131/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport a l'orquestra simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
22/05/2012
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
0.- Jurament o promesa de la nova diputada. 1.- Preguntes: RGE núm. 3723/12, 3719/12, 3730/12, 3733/12, 3724/12, 3720/12, 3728/12, , 3718/12, 3731/12, 3722/12, 3809/12 (en substitució de la 3723/12), 3729/12, 3725/12, 3721/12, 3726/12, 3727/12, 3734/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 2549/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general d'inversions. 3.- Moció RGE núm. 3612/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de polítiques actives d'ocupació, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2784/12. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 3787/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a central de contractació, i RGE núm. 335/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a béns immobles de titularitat pública.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposicions no de llei RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments ajuntaments i RGE núm. 2788/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, contra els pressuposts generals de l'Estat. 2- Debat i votació de l'Escrit RGE núm. 2899/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sollicita que la comissió corresponent, mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 3.- Debat i votació de l'Escrit RGE núm. 5897/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, amb relació a la sol·licitud que la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears emeti un informe sobre la validesa i la legalitat del Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (dimanant del Decret Llei 4/2012). 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 155/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fons de cooperació local, RGE núm. 292/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de Funció Pública de l'any 2007 (Ple Parlament), i RGE núm. 2947/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a dret de manifestació i les llibertats civils.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic.-Compareixeça del cooordinador autonòmic de Salut Mental de les Illes Balears, Sr. Joan Salvà Coll, so·licitada per la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears,per tal d'exposar el seu punt de vista de la Salut Mental a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 2016/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a corredor ferroviari de la Mediterrània, i RGE núm. 2065/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Port de Maó.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissó. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes, totes de la Sra. Joana Barceló i Martí, RGE núm. 1730/12, sobre rehabilitació del Pati de Sa Lluna (I); RGE núm. 1732/12, sobre rehabilitació del Pati de Sa Lluna (II); RGE núm. 1733/12, sobre Fira de Berlín; RGE núm. 1734/12, sobre previsions turístiques per a l'estiu del 2012; RGE núm. 1735/12, sobre previsions turístiques per a temporada baixa; RGE núm. 1739/12, sobre rehabilitació del Pati de Sa Lluna (III); RGE núm. 1740/12, sobre rehabilitació del Pati de Sa Lluna (IV); RGE núm. 1741/12, sobre rehabilitació del Pati de Sa Lluna (V); i RGE núm. 1742/12, sobre rehabilitació del Pati de Sa Lluna (VI).
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 3236/12,presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a no suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 2.- RGE núm. 3253/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a fons europeus FEDER.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2946/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a salut laboral; RGE núm. 3047/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d'una nova modalitat de formació professional de caràcter dual, i RGE núm. 3106/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport als treballadors fixes discontinus.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 125/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears; RGE núm. 130/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla estratègic per l'èxit escolar, i RGE núm. 3318/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a multilingüisme de Suïssa a les Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/05/2012
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 3875/12, 3881/12, 3884/12, 3894/12, 3904/12, 3889/12, 3890/12, 3893/12, 3892/12, 3878/12, 3885/12, 3880/12, 3887/12, 3882/12, 3886/12, 3888/12, 3876/12 i 4187/12 que ha estat presentada en substitució de la RGE núm. 3891/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3687/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a politica del Govern en la gestió de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 3.- Moció RGE núm. 3789/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reorganització de l'espai d'atenció sociosanitària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3156/12. 4.- Debat del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. (Procedent del Decret Llei 2/2012)5.- Debat del dictamende la Comissió d'Assumpes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 5963/11, presentada per l'Ajuntament de Palma, de proposta de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.
17:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
O, en tot cas, en acabar el Ple. Relativa al projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (dimanant del Decret Llei 4/2012). OD: 1- Constitució de la ponència. 2- Nomenament del coordinador o coordinadora. 3- Redacció de l'Informe.
DIMECRES
30/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes del Sr. Martí i Llufriu RGE núm. 950/12, relativa a llengua dels expedients administratius; RGE núm. 951/12, relativa a modificació de la Llei de funció pública; RGE núm. 952/12, relativa a criteris toponímics, i RGE núm. 1216/12, relativa a funcionaris de l'Estat espanyol. 2- Proposició no de llei RGE núm. 3237/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats a les Illes.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD:1.- Proposició no de llei RGE núm. 2761/12, del GP PSM-IV-ENTESA I MÉS PER MENORCA, sobre quiròfans per als menors d'edat. 2.- Proposició no de llei RGE núm. 3167/12, del GP PSM-IV-ENTESA I MÉS PER MENORCA, sobre copagament sanitari.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 1012/12, del Sr. Pons i Pons, sobre planificació insular de la costa; RGE núm. 1602/12, del Sr. Bonet i Bonet, sobre estació de la SFM a Sant Joan; i RGE núm. 1603/12, del Sr. Bonet i Bonet, sobre transport públic a Sant Joan. 2- Proposició no de llei RGE núm. 3252/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a centre de recuperació de la fauna silvestre de Menorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
31/05/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 2846/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme social; RGE núm. 3045/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del producte turístic de creuers als ports d'interès general de les Illes; i RGE núm. 3046/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme nàutic.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.-Preguntes de la Sra. Oliver i Sagreras, RGE núm. 252/12, relativa a ús d'energies renovables;RGE núm. 259/12, relativa a millora competitivitat del comerç;RGE núm. 260/12, relativa a impuls internacionalització empreses balears; RGE núm. 261/12, relativa a suport sector de la moda;- RGE núm. 263/12, relativa a Decret certificació energètica dels edificis.2.- Compareixença RGE 1725/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió d'Economia adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol.licita la compareixença del Vicepresident econòmic, de promoció empresarial i d'ocupació, per tal d'informar sobre el Pla d'internacionalització de les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes de la Sra. Santiago i Rodríguez RGE núm. 4965/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència V; RGE núm. 4966/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència IV; RGE núm. 4968/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència III; RGE núm. 4974/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència; RGE núm. 4975/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la dependència II; RGE núm. 4987/11, relativa a revista Afers Socials; RGE núm. 4988/11, relativa a detecció del maltractament infantil, i RGE núm. 4990/11, relativa a construcció del centre terapèutic per a menors. 2- Proposició no de llei RGE núm. 3017/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a participacions preferents.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1504/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a correcció lingüística a IB3, TV i Ràdio, i RGE núm. 1722/12¸del Grup Parlamentari Socialista, relativa a calendari de pagament del deute dels serveis complementaris als centres educatius.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/12/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54779033

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201