AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2013 a 30/06/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/06/2013
10:50 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 5823/13, 5843/13, 5847/13, 5838/13, 5844/13, 5845/13, 5836/13, 5846/13, 5839/13, 5834/13, 5837/13, 5832/13, 5833/13, 5835/13, 5831/13, 5840/13, 5821/13 i 5848/13. 2.- Interpel·lació RGE núm. 5822/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política general en matèria d'aigües. 3.- Moció RGE núm. 5719/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en cultura, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3312/13. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8281/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei balear de residus i sòls contaminants.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2015/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei estatal impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, i RGE núm. 3127/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renegociació de l'objectiu de dèficit (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 4047/13).
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/06/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixences RGE núm. 4615/13, de la consellera d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Administracions Públiques, i RGE núm. 4648/13, de la consellera d'Administracions Públiques, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4619/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la consellera d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 4435/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació i el manteniment del registre del càncer poblacional de les Illes Balears i, RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5154/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a passeig de la Platja d'Alcúdia, i RGE núm. 5218/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de mesures urgents per tal de garantir la potabilitat de l'aigua a tots els municipis de les Illes Balears.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/06/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 1181/13, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el consorci de la Platja de Palma.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre el Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD:1.- Pregunta, del Sr. Alorda i Vilarrubias, RGE núm. 7929/12, relativa a llicències a grans superfícies. 2.- Proposició no de llei RGE núm. 4841/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores energètiques a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 673/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a suport a la iniciativa legislativa popular de dació en pagament, i RGE núm. 1017/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a solidaritat amb les dones de la Índia.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
07/06/2013
11:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi de la situació del transport aeri. OD: 1- Donar compte de l'escrit RGE núm. 5940/13. 2- Debat i votació dels escrits RGE núm. 4476/13, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 4488/13, del Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 4642/13, rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 4775/13, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'elaborar el Pla de treball. (Continuació)
12:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats i de persones expertes que es consideri convenient. OD: Compareixença del Sr. Héctor Ruiz per tal d'exposar "les noves tecnologies aplicades a l'àmbit educatiu".
DIMARTS
11/06/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 5990/13, 5985/13, 5989/13, 5978/13, 5994/13, 5991/13, 6495/13 (presentada en substitució de la 5993/13), 5981/13, 5986/13(reformulada amb l'escrit RGE núm. 6092/13), 5987/13, 5996/13, 5997/13, 5984/13, 5988/13, 5995/13, 5983/13, 5992/13, 5982/13 i 5998/13. 2.- Interpel·lació RGE núm. 5383/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a esponjament i reconversió d'espais turístics obsolets. 3.- Moció RGE núm. 5936/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a accions contra l'atur, la pobresa i la precarietat; derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 8268/12. 4.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de policies locals de les Illes Balears: RGE núm. 4927/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 4941/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS.
11:05 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Escrit RGE núm. 5247/13, de la Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB), relatiu a presumptes irregularitats en ajudes públiques.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 4536/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a no canviam dèficit per finançament, i RGE núm 5216/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera. 2- Escrit RGE núm. 2279/13, presentat per l'Ajuntament d'Alaior, mitjançant el qual se sol·licita que el Parlament insti a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a revisar contractes administratius locals.
DIMECRES
12/06/2013
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 10314/12, del conseller de Presidència, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la decisió de personar-se en casos de corrupció. 2- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Salut sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears. OD: Elaboració de conclusions.
17:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 3964/13, del Grup Parlamentari Socialista, sobre exempció de copagament en medicaments, transport sanitari no urgent, productes dietètics i prestació ortoprotètica, a les persones que pateixen una malaltia rara i, RGE núm. 5631/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a impulsar la prevenció del càncer de mama.
DIJOUS
13/06/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5545/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústria audiovisual i promoció turística, i RGE núm. 5849/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a banderes blaves a les platges de les Illes Balears.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualilficar les esmenes presentades al Projecte de Llei RGE núm. 3874/13, de pesca martítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1064/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en matèria de joventut, i RGE núm. 1359/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a promocionar el comerç just.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 654/13, de la Sra. Rita, relativa a reunió amb l'APIMA del Conservatori de Música de Menorca; RGE núm. 675/13, de la Sra. Rita, relativa a FP dual (III); RGE núm. 676/13, de la Sra. Rita, relativa a FP dual (IV); RGE núm. 677/13, de la Sra. Rita, relativa a FP dual (V); RGE núm. 678/13, de la Sra. Rita, relativa a FP dual (VI); RGE núm. 679/13, de la Sra. Rita, relativa a ensenyament en anglès (II); RGE núm. 680/13, de la Sra. Rita, relativa a ensenyament en anglès (III), i RGE núm. 2580/13, del Sr. Alorda, relativa a fons FEDER. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4621/13, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria. 3- Compareixences RGE núm. 4638/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, i RGE núm. 4646/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
DIMECRES
19/06/2013
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
DIVENDRES
28/06/2013
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54634831

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201