AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/09/2012 a 30/09/2012, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/09/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/09/2012
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Groga
 
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/09/2012
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 6687/12, 6689/12, 6690/12, 6691/12, 6692/12, 6693/12, 6694/12, 6695/12, 6696/12, 6697/12, 6699/12, 6700/12, (6701/12, 6702/12 i 6703/12 ajornades), 6698/12, 6688/12 i 6704/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 3205/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a Son Dureta. 3.- Mocions: RGE núm. 5440/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a política de segregació lingüística, derivada de la Interpel.lació RGE núm. 4236/12, i RGE núm. 4764/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del Decret Llei 16/2012 derivada de la Interpel.lació RGE num. 3808/12. 4.- Proposició no de llei RGE núm. 334/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a taxes i cogestió aeroportuària. 5.- Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de les diputades Sra. Sansó i Sra. Font.
DIMECRES
12/09/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abús dels decrets-llei; RGE núm. 3413/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i RGE núm. 3744/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del pla de mesures d'estalvi.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta del representant de FEBAFEN i del representant de FESSMM,acordada per la Comissió a sol·licitut de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la Salut Mental a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 778/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la política de l'Estat d'aturada a les energies renovables, i RGE núm. 4157/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de tarifes de tren i metro.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/09/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 803/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la Llei d'arrendaments urbans; RGE núm. 3393/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'acció per la sostenibilitat social, medioambiental i econòmica del turisme a les Illes Balears; i RGE núm. 3898/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per tal de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en temporada d'hivern.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:RGE núm.4474/12(retirada mitjançant escrit RGE núm. 6498/12), del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar una resposta als estalviadors que compraren participacions preferents; RGE núm. 5480/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'internacionalització d'empreses i RGE núm. 5911/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a favor del comerç de les Illes Balears.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1) Qualificar les preguntes presentades. 2)Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3414/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), i RGE núm. 3620/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de la Joventut de les Illes Balears i la participació lliure i eficaç de la joventut (debat conjunt); RGE núm. 3444/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la promoció de l'ocupació autònoma, i RGE núm. 3553/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra l'economia submergida dins el món de l'autònom i contra el frau a la Seguretat Social.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 131/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció polítiques d'igualtat; RGE núm. 3109/12¸del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació dels retalls del Ministeri d'Educació en les Illes Balears, i RGE núm. 5632/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a unitat de la llengua catalana i la Franja d'Aragó.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
18/09/2012
09:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:50 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 6701/12 i 6702/12 que foren ajornades a la sessió anterior, RGE núm. 6961/12 presentada en substitució de la RGE núm. 6703/12, i RGE núm. 6825/12, 6830/12, 6833/12, 6838/12, 6839/12, 6840/12, 6843/12, 6845/12, 6826/12, 6827/12, 6828/12, 6829/12, 6831/12, 6832/12, 6836/12, 6837/12, 6834/12, 6844/12 i 6841/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 6615/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en llistes d'espera. 3.- Debat del Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Procedent del Decret Llei 4/2012). 4.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat. Escrit RGE núm. 6627/12.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1.Escrit RGE núm. 2274/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la Memòria anual i la Liquidació del pressupost de la Sindicatura corresponents a l'exercici 2011. 2.-Escrit RGE núm. 3781/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 70/2012 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010. 3.-Escrit RGE núm. 5938/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 71/2012 sobre el procediment de contractació de la jardineria de l'Empresa Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma, corresponent a l'exercici 2008.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/09/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Debat conjunt i votació dels escrits següents: RGE núm. 1923/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre la reorganització del sector públic instrumental, i RGE núm. 2493/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre la primera fase del projecte de reestructuració del denominat sector públic instrumental de la CA que contempla l'acomiadament de 400 treballadors, aprovat pel Consell de Govern de dia 30 de març. 2- Proposicions no de llei RGE núm. 4269/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures mínimes en sanitat i educació a l'illa d'Eivissa; RGE núm. 4270/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desnonament de les oficines del Consell Consultiu, i RGE núm. 5441/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de traducció judicial a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5820/12,presentada per 4 diputats membres de la Comissió de Salut,adscrits al GP Socialista, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, Sr. Antoni Mesquida i Ferrando, per tal d'informar de les línies d'actuació de la conselleria pel que queda de legislatura i RGE núm. 6017/12, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les sevess àree de responsabilitat, d'acord amb el programa polític de Govern.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 5943/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a conservació i desenvolupament socioeconòmics dels espais naturals, i RGE núm. 6379/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció de les praderies de posidònia i canvi climàtic.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/09/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 3898/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per tal de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en temporada d'hivern, i RGE núm. 5948/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a premi CEPET
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Preguntes:RGE núm. 6879/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes de debat;RGE núm. 6881/12, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment dels acords i convenis;RGE núm. 6890/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de les audiències;RGE núm. 6892/12, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació de la propera temporada; RGE núm. 6894/12, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajust pressupostari a la radiotelevisió de les Illes Balears;RGE núm. 6896/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació estival;RGE núm. 6898/12, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a confecció de les notícies a IB3;RGE núm. 6880/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de gestió;RGE núm. 6882/12, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei públic d'IB3 Ràdio;RGE núm. 6891/12, del diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa audiovisual;RGE núm. 6893/12, del diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya publicitària de Forta;RGE núm. 6895/12, del diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a futur dels drets esportius contrets.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3764/12, del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a manteniment de la Fundació memòria democràtica (rectificada mitjançant l'escrit 3767/12); RGE núm. 3896/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia, i RGE núm. 5946/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de nens i nenes soldats.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3443/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció de l'administració educativa als centres que tenen més alumnat nouvingut; RGE núm. 3445/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes per millorar les instal·lacions del CEIP Sant Jordi, i RGE núm. 5951/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitació professorat en l'aprenentatge i ensenyament de la llengua estrangera.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/09/2012
10:50 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 7037/12, 7041/12, 7043/12, 7042/12, 7044/12, 7045/12, 7048/12, 7051/12, 7052/12, 7053/12, 7054/12, 7055/12, 7040/12, 7046/12, 7047/12, 7056/12, 7049/12, 7050/12 i 7057/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 6562/12, presentada pel Grup Parlamenari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a inici del curs escolar 2012-2013. 3.- Moció RGE núm. 6990/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a Son Dureta espai sociosanitari. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3205/11. 4.- Compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3743/11, relativa a inici de les obres del Parc Bit de Menorca (Escrit 6683/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Proposicions no de llei: RGE núm. 6354/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a connexions aèries entre Menorca i Barcelona i Madrid a l'hivern, i RGE núm. 6222/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a mesures alternatives a les del Govern de l'Estat.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1-Escrit RGE núm. 6168/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els Informes 72/2012, 73/2012, 74/2012 i 75/2012, del Compte general dels consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de l'exercici 2009 respectivament. 2-Escrit RGE núm. 6275/12, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 76/2012 sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals de la Universitat de les Illes Balears del període 2005-2009.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/09/2012
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Aguiló i Bennásar RGE núm. 3605/11, relativa a Llei de la bona administració i del bon govern (V); RGE núm. 3606/11, relativa a Llei de la bona administració i del bon govern (III); RGE núm. 3610/11, relativa a Llei de la bona administració i del bon govern (I); RGE núm. 3611/11, relativa a Llei de la bona administració i del bon govern (II); RGE núm. 2045/12, relativa a aplicació de la Llei 4/2011; RGE núm. 2047/12, relativa a funcionaris interins; RGE núm. 2048/12, relativa a situació de serveis especials (I); RGE núm. 2049/12, relativa a situació de serveis especials (II), i RGE núm. 2443/12, relativa a Oficina avaluadora pública.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença conjunta del representant de les Associacions de Salut Mental d'Eivissa-Formentera i de Menorca, acordada per la Comissió a sol·licitud de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la Salut Mental a les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
27/09/2012
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 3621/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (IX). 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6224/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió de Turisme recapti la presència del Sr. conseller de Turisme i Esports, per tal d'informar sobre la situació actual del Palau de Congressos. 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6225/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió de Turisme recapti la presència del Sr. conseller de Turisme i Esports, per tal d'informar sobre el Pla integral de turisme.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1)Preguntes del Sr. Bonet i Bonet:RGE núm. 2944/12, relativa a cobertura en sanitat animal i RGE núm. 2945/12, relativa liquidació de Carnilla. 2) Proposició no de llei RGE núm. 6719/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al preu dels hidrocarburs a les Illes Balears.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: En acabar la Comissió OD: 1)Qualificar les esmenes presentades al Projecte de Llei RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats. (Procedent del Decret Llei 8/2012). 2) Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: 1.- Compareixença RGE núm. 3634/12, presentada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, adscrits al GP Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. 2.- Compareixença RGE núm. 6017/12, presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
16:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD:1.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 447/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió de Cultura, Educació i Esports, mitjançant la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del Sr. conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei de normalització lingüística. 2.- Si s'adopta l'acord del contingut de l'anterior punt, compareixença del Sr. conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei de normalització lingüística. (RGE núm 447/12)
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54636624

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201