AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/10/2013 a 31/10/2013, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/10/2013
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 9930/13, 9931/13, 9932/13, 9946/13, 9947/13, 9941/13, 9943/13, 9944/13, 9934/13, 9942/13, 9939/13, 9933/13, 9935/13, 9937/13, 9938/13, 9936/13, 9940/13, 9929/13 i 9945/13. 2.- Interpel.lació RGE núm. 9678/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern. 3.- Moció RGE núm. 9819/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs 2013-2014 a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9176/13. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 377/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millor finançament de Balears i més inversions per part del Govern de l'Estat; i RGE núm. 8694/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als directors dels centres de secundària de Menorca cessats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8429/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma tributària; i RGE núm. 8444/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a auditoria del deute i deute il·legítim.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
02/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la instal·lació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 8698/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius de darrera generació i RGE núm. 8379/13, del GP Popular, relativa al desenvolupament de la central de compres del Servei de Salut de les Illes Balears.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7337/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a freqüències d'estiu d'SFM, i RGE núm. 9181/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en matèria de depuradores al terme municipal de Ciutadella.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7860/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a planificació de ports esportius a l'illa d'Eivissa, i RGE núm. 7977/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ports esportius a Eivissa.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2-Nomenament coodinador/a.3.-Redacció informe.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3356/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la totalitat del servei d'orientació laboral en totes les seus del SOIB a les nostres illes, i RGE núm. 3834/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a Llei reguladora de l'accés a l'habitatge.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2013/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratuïtat museus; RGE núm. 5150/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a reivindicació del servei d'ensenyament en català, i RGE núm. 8380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls formatiu del professorat en matèria de llengües estrangeres.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
04/10/2013
09:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.OD: Continuació redacció informe.
13:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
08/10/2013
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 10216/13, 10233/13, 10234/13, 10220/13, 10223/13, 10224/13, 10225/13, 10228/13, 10229/13, 10227/13, 10411/13 (presentada en substitució de la 10235/13), 10236/13, 10237/13, 10409 (presentada en substitució de la 10226/13), 10230/13, 10231/13, 10410/13 (presentada en substitució de la 10232/13), 10407/13 (presentada en substitució de la 10221/13)i 10238/13 (ajornada mitjançant l'escrit RGE núm. 10334). 2.- Interpel.lació RGE núm. 9557/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en matèria de serveis de salut a Eivissa. 3.- Debats de presa en consideració de les proposicions de llei: RGE núm. 400/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a creació de l'impost sobre estades turístiques; i RGE núm. 2005/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la qual s'estableix i regula la xarxa de suport a la dona embarassada.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Escrit RGE núm. 7759/13, presentat per la SCIB, mitjançant el qual tramet l'informe 86/13, del compte general de l'ajuntament de Llucmajor; 2-Escrit RGE núm. 7760/13, presentat per la SCIB, mitjançant el qual tramet l'informe 87/13, del compte general de l'ajuntament de Marratxí; 3- Escrit RGE núm. 8566/13, presentat per la SCIB, mitjançant el qual tramet l'informe 88/13, específic dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2010; 4- Escrit RGE núm. 8871/13, presentat per la SCIB, mitjançant el qual tramet l'informe 89/13, dels comptes generals corresponents a l'exercici 2010 dels dotze ajuntaments amb una població superior als 20.000 habitants.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
09/10/2013
09:15 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la instal·lació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: Redacció informe.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Proposicions no de llei RGE núm. 4483/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a govern obert; RGE núm. 4748/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria sobre el funcionament del Tribunal Superior de Justícia de Balears i nou jutjat de Formentera, i RGE núm. 4834/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a signatura d'acords entre el Govern de les Illes Balears i els de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre reciprocitat en les emissions de les televisions públiques. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 645/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita que la Mesa de la Comissió recapti la compareixença del conseller d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les modificacions que el Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del bon govern.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 8699/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompliment de la Llei IVEs i, RGE núm. 8593/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a accés als anticonceptius orals.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes, del Sr. Alorda i Vilarrubias, RGE núm. 6469/13, relativa a Pla d'infraestructures, transport i habitatge 2012-2014 (PITVI)(1); i RGE núm. 6470/13, relativa a Pla d'infraestructures, transport i habitatge 2012-2014 (PITVI)(2). 2- Proposició no de llei RGE núm. 9240/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la campanya sísmica de les àrees lliures del Golf de Lleó (davant les costes de Catalunya i les Illes Balears). 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8638/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'explicar el Pla de reforestació i recuperació de les zones afectades per l'incendi iniciat al terme municipal d'andratx a l'estiu de 2013.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9161/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a regulació del lloguer turístic particular, i RGE núm. 8378/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral de turisme i diversificació.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: DIctaminar el Projecte de llei 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.- Qualificar les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6678/13, de la consellera de Família i Serveis Socials, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la nova reformulació del consorci sociosanitari; i compareixença RGE núm. 9289/13, de la consellera de Família i Serveis Socials, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre les mancances alimentàries dels infants a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3735/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforç a l'atenció a la diversitat a dos centres d'Eivissa, i RGE núm. 6707/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a recurs d'inconstitucionalitat contra la LLei de llengües d'Aragó.
18:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/10/2013
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 10521/13, 10537/13, 10517/13, 10534/13, 10533/13, 10522/13, 10527/13, 10529/13, 10523/13, 10525/13, 10526/13, 10535/13, 10536/13, 10524/13, 10528/13, 10530/13, 10238/13 (ajornada), 10518/13 (ajornada) i 10538/13 (ajornada). 2.- Interpel.lació RGE núm. 9115/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguer d'habitatges per a ús turístic. 3.- Moció RGE núm. 10336/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a educació a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9678/13. 4.- Proposicions no de llei: RGE núm. 8099/12, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, a favor de l'autogovern i del dret de decidir dels pobles; i RGE núm. 9738/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la concessió de la Medalla de oro al mérito de las Bellas Artes al Teatre Principal de Maó.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8561/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a índex de referència de preus hipotecaris; i RGE núm. 8567/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a model de finançament just.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
16/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la instal·lació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència Comissió Salut sobre l'impuls d'atenció de la salut mental a les Illes Balears.OD: Elaboració de les conclusions (continuació).
17:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.-Proposicions no de Llei RGE núm.7481/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de malalts i RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació de la categoria professional de dietista-nutricionista al Servei de Salut de les Illes Balears.
17:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la COmissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9926/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de l'acord de declaració d'interès autonòmic de la urbanització Mirador d'Es Trenc a Sa Ràpita, i RGE núm. 10127/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte, inversions i assumpció de despeses de la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella i de la distribució de l'aigua dessalada a les xarxes dels municipis de Menorca.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8362/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a transport marítim i Festes de Sant Joan, i RGE núm. 8431/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a regulació del tot inclòs.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 10595/13, presentada pel diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa producció i emissió de la sèrie "El faro"; RGE núm. 10596/13, presentada per la diputada Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura informativa del conflicte del sistema educatiu;RGE núm. 10603/13, presentada per la diputada Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu donat a les manifestacions del TIL; RGE núm 10519/13, presentada pel diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari Més, relativa a tractament del conflicte educatiu; RGE núm. 10594/13, presentada pel diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa presència a la xarxa d'IB3 TV i IB3 ràdio; RGE núm. 10602/13, presentada pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur dels mitjans audiovisuals públics a les Illes Balears; RGE núm. 10592/13, presentada pel diputat Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords assolits amb el futbol; RGE núm. 10591/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències del mes de setembre; RGE núm. 10604/13, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a potenciar la presència de l'anglès; RGE núm. 10593/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del grup IB3. RGE núm. 10605/13, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment fet per IB3 Ràdio i Televisió de la vaga indefinida de docents; RGE núm. 10597/13, presentada pel diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració dels serveis informatius.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4117/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa infantil, i RGE núm. 4490/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu embaràs.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4434/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte de llei de millora de la qualitat educativa-LOMCE; RGE núm. 7322/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a menjar a l'escola, i RGE núm. 8381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de l'oferta on-line de formació d'anglès.
17:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
18/10/2013
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: Inici dels treballs.
11:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
Ponència d'estudi de la situació del transport aeri. OD: 1- Donar compte de l'escrit RGE núm. 9192/13. 2- Aportació de documentació tècnica. 3- Elaboració Pla de treball (continuació).
DIMARTS
22/10/2013
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 11035/13, 110045/13, 11055/13, 11058/13, 11038/13, 11037/13, 11046/13, 11048/13 11053/13, 11036/13, 11039/13, 11050/13, 11051/13, 11052/13, 11047/13, 11049/13, 11054/13, 10238/13 (ajornada a la sessió anterior), 10518/13 (ajornada a la sessió anterior), 10538/13 (ajornada a la sessió anterior), 11057/13 i 11040/13 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 11059/13). 2.- Interpel.lació RGE núm. 10281/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política amb relació amb les inversions reconegudes per l'Estatut d'Autonomia. 3.- Moció RGE núm. 10896/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en matèria dels serveis de salut a Eivissa. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9557/13. 4.- Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8012/12, relativa a incrementar inversions per a les Illes Balears en els Pressuposts Generals de l'Estat. (Escrit RGE núm. 10293/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 9237/12, relativa a prospeccions petrolíferes. (Escrit RGE núm. 10294/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 6.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears.
17:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
OD: 1-Proposició no de llei RGE núm. 10291/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar les inversions per a les Illes Balears en els Pressuposts Generals de l'Estat, 2-Escrit RGE núm. 7291/13, presentat pel Sr. José Vicente Marí Bosó, president de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'ATIB durant el 2012.
17:35 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4842/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a readmissió del personal laboral amb acomiadaments declarats nuls; RGE núm. 5152/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a ús públic dels quarters de l'esplanada de Maó, i RGE núm. 5153/13, del Grup Parlamentari Més, relativa als ajuntaments i els proveïdors de l'administració autonòmica.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Punt únic.- Preguntes, totes del Sr. Vicenç Thomàs.RGE núm. 7478/13, relativa a cobrament de més a pensionistes per copagament (I);RGE núm. 7479/13, relativa a cobrament de més a pensionistes per copagament (II);RGE núm. 8492/13, relativa a estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (I);RGE núm. 8493/13, relativa a estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (II);RGE núm. 8494/13, relativa a estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (III);RGE núm. 8495/13, relativa a estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (IV);RGE núm. 8496/13, relativa a estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (V);RGE núm. 8497/13, relativa a estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (VI)i RGE núm. 8831/13, relativa a medicaments exclosos.
16:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissiól.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10128/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del caràcter públic de les bateries de costa i d'altres finques rústiques titularitat del Ministeri de Defensa afectades per la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF), i RGE núm. 10399/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció del sòl rústic.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8826/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a regulació dels "party boats", i RGE núm. 9680/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de diferents zones d'amarrament al Port de Maó.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences RGE núm. 3073/13, del conseller d'Hisenda i Pressuposts, sol·licitada per cinc diputats membres de la Comissió d'Economia,adscrits als Grups Parlamentaris Socialista i Més, per tal d'informar sobre els treballs realitzats pel Govern de les Illes Balears en relació amb al REB. i RGE núm. 1226/13, del conseller d'Economia i Competitivitat, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre procés de venda d'Orizonia
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9432/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a suport de les persones homosexuals a Rússia, i RGE num. 4498/13, del Grup Parlamentari Més, a favor de la memòria històrica.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als docents de les Illes Balears, i RGE núm. 2014/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa ajudes indústria cultural.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/10/2013
10:20 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: 11316/13, 11283/13, 11297/13, 11298/13, 11301/13, 11303/13, 11305/13, 11313/13, 11315/13, 11296/13, 11299/13, 11314/13, 11302/13, 11304/13, 11317/13, 11300, 11306/13, 11295/13 i 11318/13, 2.- Interpel.lació RGE núm. 5291/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària. 3.- Moció RGE núm. 11142/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguer d'habitatges per a ús turístic. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 9115/13. 4.- Compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 6718/12, relativa a no a la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. (Escrit RGE núm. 10889/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 7919/12, relativa al centre d'educació infantil i primària Pere Garau a Son Macià. (Escrit RGE núm. 10890/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 6.- Proposició no de llei RGE núm. 5382/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació del Decret de tractament integrat de llengües.
DIMECRES
30/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 2264/13, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8573/13, presentat pel Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del conseller d'Administracions Públiques, per tal d'explicar i valorar els efectes del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència de la Comissió de Salut sobre l'impuls d'atenció de la salut mental a les Illes Balears. OD: continuació elaboració conclusions.
17:30 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 8681/13, del Grup Parlamentari Més, relativa a no discriminació per pràctiques sexuals i RGE núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació i regulació dels Comitès d'Ètica Assistencial de centres sanitaris.
17:35 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10401/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció del canal de Mallorca i Cabrera, i RGE núm. 10402/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de barris.
18:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
31/10/2013
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 9434/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a presentació del certificat de resident, i RGE núm. 9435/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a traspàs de la promoció turística i supressió de l'ATB.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1.-RGE núm. 4033/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retirada Reial Decret Llei 5/2013;2.- RGE núm. 5630/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport a l'agricultura ecològica; i 3.- RGE núm. 7165/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a règim especial per a les energies renovables a les Illes Balears.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 10333/13, de la consellera de Família i Serveis Socials, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre els fets ocorreguts en el centre Es Pinaret.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 6724/13, del Sr. Alorda, relativa a IEC; RGE núm. 6725/13, del Sr. Alorda, relativa a IEC 2; RGE núm. 6726/13, del Sr. Alorda, relativa a IEC 3; RGE núm. 6727/13, del Sr. Alorda, relativa a IEC 4; RGE núm. 6783/13, del Sr. Alorda, relativa a continuïtat digna de l'Orquestra Simfònica; RGE núm. 9839/13, de la Sra. Rita, relativa a plantilles dels centres educatius (I); RGE núm. 9840/13, de la Sra. Rita, relativa a plantilles dels centres educatius (II); RGE núm. 9841/13,de la Sra. Rita, relativa a plantilles dels centres educatius (III); RGE núm. 9842/13,de la Sra. Rita, relativa a plantilles dels centres educatius (IV); RGE núm. 9848/13, de la Sra. Rita, relativa a vaga de docents (I); RGE núm. 9849/13, de la Sra. Rita, relativa a vaga de docents (II); RGE núm. 9850/13, de la Sra. Rita, relativa a classes de repàs d'anglès; RGE núm. 9851/13, de la Sra. Rita, relativa a conflicte dels docents; RGE núm. 9852/13, de la Sra. Rita, relativa a registre d'escrits; RGE núm. 9853/13, de la Sra. Rita, relativa a Decret 5/2013, i RGE núm. 9854/13, de la Sra. Rita, relativa a progressivitat suposa el curs 2013-2014 l'aplicació del TIL. 2- Compareixença RGE núm. 9423/13, de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre els projectes educatius 2013-2014.
17:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/12/2023 a les 16:00h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:  Nre. de visites : 54487951

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201